Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vipdoc2010 2 efactureren-3

409 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vipdoc2010 2 efactureren-3

  1. 1. E-FACTUREREN Keurmerk E-factureren ziet het licht Tekst: Friso de Jong* Beeld: BBP Vertrouwen en adoptie Tijdens het Factuurcongres 2010 ontvangen de eerste twintig organisaties het Keurmerk E-factureren. Het Keurmerk E-factureren vult de snelgroeiende behoefte aan transparantie en vertrouwen bij e-factureren in. Vergelijkbaar met het Thuiswinkel Waarborg voor online be- koop-) facturen als een derde partij wordt ingeschakeld?’ stellen, wil het Keurmerk E-factureren de adoptie van en het - vertrouwen in e-factureren flink vergroten. De laatste twee wen?’ belemmeringen die grootschalige besparing door e-facture- ren in de weg lijken te staan Mede door deze ontwikkelingen en vragen is het idee ont- staan om het vertrouwen in en de adoptie van e-factureren Adoptie te vergroten. Vergelijkbaar met het Thuiswinkel Waarborg Bij adoptie hebben we het niet over adoptie bij de verzen- voor online bestellen, wil het Keurmerk E-factureren een ders. Verzenders snappen wel wat er met e-factureren te ha- versnelde en duurzame adoptie van e-factureren bewerk- len is. We hebben het dan over adoptie door: stelligen. - ren elektronisch zullen moeten gaan ontvangen omdat In de praktijk (verondersteld) iedereen facturen elektronisch wil gaan Het Keurmerk E-factureren werkt in de praktijk als volgt. Op verzenden. www.keurmerkefactureren.nl kan een organisatie een online aanvraagformulier invullen, aanvinken voor welke ‘proces- manier voor 90 procent van het Nederlandse bedrijfsleven sen’ het keurmerk wordt aangevraagd en plechtig beloven de het verzenden en ontvangen e-facturen zullen moeten keurmerkbeginselen na te leven. gaan faciliteren. - De keurmerkbeginselen vormen het minimumkader waar sche (eventueel gemengd met papieren) facturen zullen een keurmerkvoerder (een organisatie die het keurmerk wil moeten gaan controleren en tegelijkertijd geconfronteerd gebruiken) zich bij e-factureren voor inspant: worden met minder omzet uit het inboeken van facturen. Vertrouwen De andere belemmering - vertrouwen - kan hier niet hele- customer lock-in. maal los van worden gezien. Als men e-factureren vertrouwt, is de overstap naar e-factureren dichtbij. Bij vertrouwen heb- - ben we het over aspecten als: reikbaarheidsgegevens. factuur van een leverancier van mij afkomstig is?’ ontvangen van elektronische facturen voldoe en blijf vol- doen aan de fiscale voorwaarden?’ - Na ontvangst controleert Stichting Waarborg E-factureren de 18 YLSGRF LQGG
  2. 2. E-FACTUREREN ingevulde gegevens. Daarna worden nagegaan of de bereik- ganisatie kunnen terugvallen op de beginselen van het Keur- baarheidsgegevens juist en volledig zijn. merk E-factureren. Als dat allemaal in orde is, ontvangt de aanvrager het keur- Het Keurmerk E-factureren leidt tot geen andere of meer ver- merklogo, met een hyperlink naar zijn of haar pagina op de plichtingen voor de beoogde keurmerkvoerders, dan de ver- website. Daar kunnen klanten van de keurmerkvoerder on- plichtingen die al voortvloeien uit de wet- en regelgeving die der meer een beoordeling achterlaten op basis van de begin- van toepassing is bij e-factureren en de verplichtingen die selen van het Keurmerk E-factureren en zien voor welke pro- een keurmerkvoerder in overeenkomst is aangegaan. Partij- cessen het Keurmerk E-factureren is aangevraagd. en kunnen ook niet meer rechten ontlenen uit de beginselen in het Keurmerk E-factureren, dan dat uit de onderliggende Het Keurmerk E-factureren is een ‘horizontaal keurmerk’. Het wet- en regelgeving en overeenkomsten kan worden ont- richt zich op alle organisaties die zich bezighouden met of te leend. maken krijgen met elektronische facturen. Denk hierbij aan: bedrijven die facturen verzenden en verwerken, Billing Ser- Elke keurmerkvoerder krijgt een pagina op de website www. vice Providers, banken, aanbieders van online factuurdien- keurmerkefactureren.nl. Daar kunnen klanten van de keur- sten, leveranciers van boekhoudpakketten, administratie- merkvoerder onder meer een beoordeling achterlaten op ba- kantoren, accountants, credit management organisaties, sis van de beginselen van het Keurmerk E-factureren en zien webshops en alle andere organisaties die van e-factureren voor welke onderdelen en processen van e-factureren de or- hun beroep of bedrijf maken of die e-factureren in hun orga- ganisatie het keurmerk e-factureren heeft aangevraagd. nisatie toepassen. Voordelen Het Keurmerk is van toepassing op alle elektronische factu- De voordelen van het Keurmerk E-factureren betreffen aller- ren. Ongeacht de vraag of het gaat om verkoopfacturen of om eerst het vergroten van het vertrouwen in en de adoptie van inkoopfacturen. Ook de omvang of rechtsvorm doet niet ter e-factureren. Daarnaast heeft het keurmerk voordelen voor zake. Een consument, MKB’er, groot bedrijf en overheidsor- tal van diverse groepen: nummer 2 l april 2010 19 YLSGRF LQGG
  3. 3. E-FACTUREREN FACTUURCONGRES KEURMERK Het derde Factuurcongres vindt op dinsdag 11 mei 2010 plaats in E-FACTUREREN Eindhoven. Het Evoluon vormt net als in 2009 het decor voor het grootste evenement rond e-factureren en factuurautomatisering. Voor organisaties die het keurmerk voeren: De vorige editie van het Factuurcongres was met 450 bezoekers - zeer succesvol. Op 11 mei aanstaande worden ook de eerste ring. Keurmerken E-factureren uitgereikt. - De plenaire presentaties, subsessies en de informatiemarkt met merkbeginselen. de belangrijkste aanbieders bieden de bezoekers alles op het gebied van e-factureren en factuurautomatisering. voeren. Ook dit jaar wordt de Factuurmonitor gepresenteerd. Statistische informatie over e-factureren en geautomatiseerde factuurver- werking wordt bondig geanalyseerd en helder toegelicht. In de pagina van de keurmerkvoerder, inclusief doorlink naar editie van 2010 wordt het gebruik en de adoptie bij gebruikers hyperlinks naar keuze. gemeten en vergeleken met de situatie in 2008. Op het Factuurcongres 2010 slepen de beste praktijkvoorbeel- halverwege 2011. den vijf Gouden Facturen in de wacht. De genomineerde organi- - saties presenteren plenair hun praktijkvoorbeelden. Vier Gouden sche facturen. Facturen worden door een vakkundige jury vergeven. De laatste is een publieksprijs. De voordelen voor organisaties/consumenten die elektroni- www.factuurcongres.nl sche rekeningen ontvangen van een keurmerkvoerder: contact op kunnen nemen met de keurmerkvoerder via de kunnen vertrouwen dat zij zaken doen met betrouwbare or- hyperlink in het keurmerk. ganisaties waarbij ook aandacht wordt besteed aan bedrijfs- continuïteit. Q op e-factureren; gelijkheid tussen papieren en elektroni- sche facturen. * Friso de Jong is voorzitter van Stichting Factuurwijzer en ini- - tiatiefnemer van het Keurmerk E-factureren, dat wordt onder- vangen elektronische facturen; ook bij een overstap naar gebracht bij Stichting Waarborg E-factureren. een andere leverancier. en regels rondom fiscale controle en privacy. gratis advertentie Dezelfde voordelen gelden voor organisaties die e-factureren uitbesteden aan een dienstverlener die het keurmerk e-fac- tureren voert. Daar komt voor deze categorie bij dat zij erop PILOT: TOT 15 APRIL 2010 Tot 15 april vindt de Pilot Keurmerk E-factureren plaat. Voor 25 plaatsen in de pilotgroep hadden zich bijna 40 organisa- ties. De pilotgroep bestaat uit: 2020 vision Europe, 4DMS, AcceptEmail, Accounting Plaza, Basware, Bluem, MoneyBird, Boplicity, Cortex2, COSO, D Soft, Docspro, Eurisko, FIQAS, Gansewinkel Groep, Harmony Group, IM Nederland, ING Bank, Intellimens, Jongeneel, Logica, Perfect DM, Ricoh, DigitaleFactuur en WMD-Benelux. De deelnemers die de pilot enquête hebben ingevuld, ont- vangen kosteloos het Keurmerk E-factureren voor het jaar Fernando hakt stenen. 2010 en krijgen als eerste het Keurmerk officieel uitgereikt tijdens het Factuurcongres 2010 op 11 mei. Vanaf 16 april Elke dag. 2010 kan iedereen het Keurmerk E-factureren aanvragen. Help Fernando naar school Doneer op www.kinderpostzegels.nl 20 YLSGRF LQGG

×