Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn sử dụng tin học văn phòng rất chi tiết

1,773 views

Published on

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tin học văn phòng, cách sử dung tin học văn phòng cơ bản, trung tâm dạy tin học văn phòng

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hướng dẫn sử dụng tin học văn phòng rất chi tiết

 1. 1. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu CHƯƠNG I: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Bµi 1 : C¸c thao t¸c víi chuét vµ bµn phÝm1. C¸c thao t¸c víi chuét Th«ng thêng khi sö dông chuét hiÖn nay chung ta sö dônglo¹i chuét cã ba nót. Hai nót nhÊn hai bªn vµ mét nót cuén ë gi÷a.Nót bªn ph¶i cña chuét gäi t¾t lµ chuét ph¶i th«ng thêng nót nµythêng dïng ®Ó më mét thùc ®¬n, nót bªn tr¸i cña chuét gäi t¾t lµchuét tr¸i th«ng thêng nót nµy dïng ®Ó kÝch ho¹t vµo ®èi tîngcßn nót cuén ë gi÷a gäi t¾t lµ nót cuén nót nµy dïng ®Ó dÞchchuyÓn tÇm nh×n cña mµn h×nh lµm viÖc. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ta cã thÓ nhËn ra vÞ trÝ thao t¸c cña chuét t¹i mµnh×nh th«ng qu¸ c¸c biÓu tîng cña chuét gäi lµ con trá, (®©y lµ mét d¹ngcon trá cña chuét trong qu¸ tr×nh thao t¸c) ngoµi ra cßn cã nhiÒu biÓutîng kh¸c nh»m diÔn ®¹t nhiÒu tr¹ng th¸i kh¸c. Ta cã c¸c thao t¸c c¬ b¶n sau ®èi víi chuét. • Click ®¬n: Lµ viÖc ta nhÊn mét lÇn vµo nót chuét tr¸i hoÆc chuét ph¶i. • Click ®óp: Lµ viªc ta nhÊn hai lÇn liªn tiÕp vµo nót chuét tr¸i víi thêi gian gi÷a hai lÇn kÝch kho¶ng 1-2 gi©y. • Cuén chuét: Lµ viÖc ta sö dông nót cuén cña chuét ®Ó di chuyÓn mµn h×nh lµm viÖc. • KÐo vµ th¶: Lµ viÖc ta click chuét tr¸i vµo ®èi tîng gi÷ chuét tr¸i sau ®ã di chuyÓn con trá tíi mét vÞ trÝ míi sau ®ã th«i kh«ng nhÊn chuét tr¸i n÷a.2. Bµn phÝm Bµn phÝm cã chøc n¨ng ®Ó nhËp néi dung th«ng tin vµo m¸y tÝnh hoÆcthao t¸c víi m¸y tÝnh, bµn phÝm cã ba nhãm phÝm sau: PhÝm chøc n¨ng, phÝmch÷ c¸i, phÝm sè. PhÝm chøc n¨ng: gåm c¸c phÝm tõ F1 ®Õn F12 tuú vµo tõng trêng hîp c¸cphÝm nµy cã c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau. PhÝm “Esc” dïng ®Ó tho¸t khái c¸c ch¬ngtr×nh ®ang sö dông, PhÝm “Tab” dïng ®Ó di chuyÓn con trá tíi mét vÞ trÝ kh¸c(tïy vµo tõng øng dông mµ nã cã thÓ di chuyÓn tíi c¸c vÞ trÝ, kho¶ng c¸ch kh¸cnhau). PhÝm “Caps Lock” dïng ®Ó khëi ®éng hoÆc t¾t chÕ ®é gâ ch÷ hoa, khiphÝm “Caps Lock” ®îc bËt (®Ìn “Caps Lock” s¸ng) th× ta cã thÓ gâ ®îc ch÷ hoangîc l¹i khi ta nhÊn phÝm “Caps Lock” mét lÇn n÷a ®Ìn “Caps Lock” t¾t lóc nµy taCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 1
 2. 2. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu®ang ë chÕ ®é gâ ch÷ thêng. Ba phÝm “Shift”, “Ctrl”, “Alt” thêng ®îc dïng kÕt hîpvíi c¸c phÝm kh¸c (gäi lµ tæ hîp phÝm) ba phÝm nµy mçi lo¹i cã hai phÝm trªn bµnphÝm ®Ó ngêi sö dông cã thÓ sö dông ®îc b»ng tay tr¸i hoÆc tay ph¶i. PhÝm“Spase” lµ phÝm dµi nhÊt trªn bµn phÝm dïng ®Ó ®ang ký tù trèng (kho¶ngtr¾ng). PhÝm “Insert” dïng ®Ó bËt t¾t chÕ ®é chÌn hoÆc ®Ì, c¸ch sö dông t¬ng tùnh phÝm “Caps Lock”. PhÝm “Home” dïng ®Ó chuyÓn con trá vÒ ®Çu dßng v¨nb¶n, phÝm “End” dïng ®Ó di chuyÓn con trá vÒ cuèi dßng v¨n b¶n, phÝm “PageUp” dïng ®Ó di chuyÓn con trá lªn ®Çu trang v¨n b¶n, phÝm “Page Down” dïng®Ó di chuyÓn con trá tíi cuèi trang v¨n b¶n. PhÝm “Delete” dïng ®Ó xo¸ ký tù®øng ®»ng sau con trá, PhÝm “Space Back” – “<-“ dïng ®Ó xo¸ c¸c ký tù ®»ngsau con trá. PhÝm “Print Screen” dïng ®Ó chôp toµn bé h×nh ¶nh cña mµ h×nh m¸ytÝnh (®Æc tÝnh nµy thêng sö dông trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n hoÆc m« t¶c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng cña m¸y tÝnh). PhÝm “Pause/Break” dïng ®Ó t¹m dõngmét ch¬ng tr×nh ®ang ch¹y hoÆc tho¸t khëi ch¬ng tr×nh ®ang ch¹y (dïng trong tr-êng hîp ch¬ng tr×nh bÞ “treo”). Bèn phÝm di chuyÓn cã biÓu tîng cô thÓ trªn mçi phÝm nªu ta muèn dichuyÓn con trá tíi vÞ trÝ nµo trªn mµn h×nh th× ta cã thÓ sö dông c¸c phÝm dichuyÓn nµy ®Ó di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ míi. • Nhãm phÝm ch÷ c¸i vµ c¸c ký tù ®Æc biÖt: Nhãm nµy gåm c¸c phÝm ch÷ c¸i tõ a, b,c ®Õn x, y, z vµ c¸c ký tù to¸n häc, c¸c ký tù ®Æc biÖt. Trong nhãm phÝm nµy cã nh÷ng phÝm cã hai ký tù ®îc thÓ hiÖn trªn mçi phÝm. Th«ng thêng khi ta nhÊn c¸c phÝm nµy nh nh÷ng phÝm b×nh thêng kh¸c ta sÏ nhËn ®îc c¸c ký tù ë díi trong hai ký tù ®îc hiÓn thÞ. VÝ dô khi ta nhÊn vµo phÝm cã ghi “?” vµ sè “/” th× ta sÏ nhËn ®îc ký tù ë díi lµ sè 5. NÕu muèn nhËn ®- îc ký tù ë trªn th× ta ph¶i nhÊn tæ hîp phÝm “Shift + ?%”. • Nhãm phÝm sè: Bao gåm c¸c cè thø tù tõ 0 ®Õn 9 ®îc bè trÝ ë hai nhãm trªn bµn phÝm: nhãm phÝm trªn vµ nhãm phÝm bªn ph¶i, chøc n¨ng cña hai nhãm phÝm nµy nh nhau nhng ®îc bè trÝ nh vËy nh»n tiÖn lîi cho ngêi sö dông (khi sö dông nªn sö dông nhãm phÝm sè bªn ph¶i bµn phÝm –sÏ tiÕt kiÖm thêi gian vµ thuËn tiÖn h¬n). NÕu muèn sö dông nhãm phÝm bªn ph¶i ta ph¶i bËt phÝm “Num Lock” (t¬ng ®¬ng víi chÕ ®é ®Ìn “Num Lock” s¸ng). NÕu kh«ng bËt chÕ ®é “Num Lock” th× ta sÏ nhËn ®îc c¸c chøc n¨ng ë díi cña nhãm phÝm nµy Ngoµi ra khi sö dông bµn phÝm ta cßn mét kh¸i niÖm n÷a ®ã l¸ “tæ hîp phÝm”. Tæ hîp phÝm lµ viÖc nhÊn ®ång thêi nhiÒu phÝm trong cïng mét lóc trªn bµn phÝm . VÝ dô ®Ó t¾t m¸y nãng (trong trêng hîp m¸y bÞ “treo”) ta nhÊn tæ hîp phÝm “Ctrl +Alt +Delete” tøc lµ ta nhÊn ®ång thêi c¶ ba phÝm nµy trªn mét bµn phÝm. HoÆc khi ta muèn më hép tho¹i Font ch÷ trong Word ta cã thÓ nhÊn tæ hîp phÝm “Ctrl +D” tøc lµ ta nhÊn ®ång thêi hai phÝm lµ phÝm “Ctrl”CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 2
 3. 3. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu vµ phÝm ch÷ c¸i “D”. Th«ng thêng khi ta nhÊn Ýt khi nhÊn ®îc ®ång thêi c¶ hai phÝm liÒn mét lóc thêng lµ mét phÝm ®îc nhÊn tríc mét phÝm ®îc nhÊn sau do ®ã ®Ó tr¸nh khái nhËn ®îc c¸c chøc n¨ng kh«ng mong muèn th× ta nªn nhÊn vµ gi÷ c¸c phÝm chøc n¨ng tríc sau ®ã míi nhÊn tíi c¸c phÝm ch÷ c¸i hoÆc ch÷ sè cßn l¹i (C¸c thao t¸c nµy còng chØ thùc hiÖn mét lÇn nÕu ta nhÊn vµ gi÷ l©u m¸y tÝnh sÏ thùc hiÖn nhiÒu lÇn c¸c chøc n¨ng cña tæ hîp phÝm).3.TÖp tin, th môc vµ ®êng dÉn3.1 TÖp tin Kh¸i niÖm: Nã lµ mét kh«ng gian nhí trªn ë ®Üa (cã thÓ lµ æ ®Üa cøng, ë®Üa mÒm, ®Üa CD, c¸c thiÕt bÞ lu tr÷ di ®éng…) trong ®ã cã chøa c¸c th«ng tin®· ®îc m· ho¸ mµ phÇn thÓ hiÖn cho chóng ta nh×n thÊy lµ c¸c con sè, ch÷a c¸i,b¶ng biÓu ®å, ©m thanh h×nh ¶nh… Trong tÖp tin chØ chøa ®îc c¸c néi dung trªnnã kh«ng thÓ chøa tÖp tin kh¸c hoÆc mét kh«ng gian nhí kh¸c trªn m¸y tÝnh. VÒ quy t¾c ®Æt tªn: §èi víi mçi hÖ ®iÒu hµnh cã c¸c quy t¾c ®Æt tªn kh¸cnhau ®èi víi hÖ ®iÒu hµnh Windows khi ®Æt tªn phÇn tªn ®Æt dµi kh«ng qu¸ 255ký tù ®îc bao gåm c¶ dÊu c¸ch (kho¶ng tr¾ng), c¸c ký tù sè vµ c¸c ký tù ®Æc biÖt,phÇn tªn më réng sÏ ®îc Windows tù ®éng ®Æt tuú vµo øng dông mµ chóng ta södông. VÝ dô khi so¹n th¶o mét v¨n b¶n trªn m«i trêng Word khi chóng ta ®Æt tªnm¸y tÝnh sÏ tù ®éng ®Æt tªn phÇn më réng lµ “.DOC” ®èi víi b¶ng biÓu ExcelphÇn më réng sÏ lµ “.XLS”3.2 Th môc Kh¸i niÖm: Th môc lµ mét kh«ng gian nhí trªn ë ®Üa nh»m qu¶n lý c¸c tµinguyªn th«ng tin mét c¸ch hiÖu qu¶, trong c¸c th môc cã thÓ chøa c¸c th môchoÆc c¸c tÖp tin kh¸c. Sè lîng th môc ®îc chøa trong mét th môc kh¸c lµ kh«ng h¹nchÕ nã chØ phô thuéc vµo kh«ng gian nhí cña æ®Üa vÝ dô trong th môc “Ke toan” cã thÓ chøa500, 1000 th môc kh¸c tuú thuéc vµo nhu cÇu cñangêi dïng miÔn lµ kh«ng gian æ ®Üa ®ñ lín. VÒ nguyªn t¾c ®Æt tªn th môc t¬ng tù nhtÖp tin nhng th môc kh«ng cã phÇn tªn më réng. Th môc lín nhÊt kh«ng bÞ chøa bëi th môcnµo ®îc gäi lµ th môc gèc. Th môc chøa th môckh¸c ®îc gäi lµ th môc “cha”, th môc bÞ chøa bëi thmôc kh¸c ®îc gäi lµ th môc “con”. Trong qu¸ tr×nh sö dông ta cã thÓ t¹o, xo¸, dichuyÓn c¸c th môc trong æ ®Üa.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 3
 4. 4. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • §Ó t¹o th môc: §a con trá tíi th môc chøa th môc cÇn t¹o, më th môc ®ã ra, click chuét ph¶i vµo th môc ®ã. Trong b¶ng chän võa xuÊt hiÖn nhÊn chän môc “New”. Trong b¶ng chän kÕ tiÕp nhÊn chän môc “Folder”. Mét th môc míi xuÊt hiÖn víi tªn mÆc ®Þnh lµ “New Folder” lóc nµy con trá dang ë trong phÇn tªn cña th môc míi ®îc t¹o ta chØ viÖc • §¸nh tªn míi cho th môc nµy nÕu con trá kh«ng ë phÇn tªn cña th môc th× click ®¬n chuét tr¸i vµo phÇn tªn cña th môc sau ®ã tiÕn hµnh ®æi l¹i tªn. ViÖc ®Æt tªn th môc nh»m môc ®Ých dÔ nhí dÔ t×m kiÕm trong trêng hîp chóng ta cã qu¸ nhiÒu tÖp tin trong æ ®Üa. • Xo¸ th môc ®¸nh dÊu th môc cÇn xo¸ (cã thÓ xo¸ nhiÒu th môc mét lóc) b»ng c¸ch nhÊn gi÷ phÝm ”Shift” sau ®ã click ®¬n chuét tr¸i vµo c¸c th môc cÇn ®¸nh dÊu nhÊn phÝm “Delete” sau ®ã click chän Yes ®Ó x¸c nhËn thùc sù xo¸. • Di chuyÓn th môc: §¸nh dÊu th môc cÇn di chuyÓn (cã thÓ di chuyÓn nhiÒu th môc cïng mét lóc) nhÊn tæ hîp phÝm “Ctrl +C” ®a con trá tíi vÞ trÝ míi cÇn sao chÐp th môc tíi nhÊn tæ hîp phÝm “Ctrl +V”.3.3 §êng dÉn Kh¸i niÖm: ChØ ra th môc hoÆc tÖp tin mµ ta cÇn thao t¸c n»m trong thmôc nµo nã chØ ra con ®êng ®Ó ®Õn ®îc th môc ®ã vÝ dô: “C:KÕ to¸nTin øngdôngBµi tËp” cho thÊy th môc “Bµi tËp” n»m trong th môc “Tin øng dông”, th môc“ Tin øng dông” l¹i n»m trong th môc “KÕ to¸n” vµ ®îc ®Æt t¹i th môc gèc æ ®ÜaC.4. Khëi ®éng vµ tho¸t khái Windows4.1 Khëi ®éng windows Th«ng thêng c¸c m¸y tÝnh ®îc sö dông hiÖn nay ®îc cµi c¸c hÖ ®iÒu hµnhmøc cao nh Windows 9X, Win 2X, Win XP, Win Me, … Do ®ã qu¸ tr×nh khëi®éng m¸y tÝnh trë nªn ®¬n gi¶n bëi c¸c tËp lÖnh, c¸c ch¬ng tr×nh, c¸c tr×nh ®iÒukhiÓn ®Òu ®îc m¸y tÝnh tù ®éng n¹p vµo bé nhí th«ng qua c¸c tËp tin xö lý l«.Trong phÇn nµy nãi vÒ qu¸ tr×nh khëi ®éng hÖ ®iÒu hµnh windows tõ phiªn b¶n9X trë lªn Khi khëi ®éng m¸y tÝnh ta chØ viÖc kÝch ho¹t nguån ®iÖn cho m¸y b»ngc¸ch bËt nót nguån (Power) trªn th©n m¸y (víi ®iÒu kiÖn m¸y tÝnh ®· ®îc nèi víinguån ®iÖn). Trong qu¸ tr×nh khëi ®éng m¸y tÝnh sÏ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ cãtrong m¸y. Qu¸ tr×nh khëi ®éng nµy mÊt kho¶ng 60 gi©y ®èi víi mét m¸y tÝnh cãcÊu h×nh trung b×nh. Sau khi khëi ®éng xong m¸y tÝnh sÏ dõng ë mµn h×nhchÝnh cña windows nh sau:CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 4
 5. 5. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Mµn h×nh sÏ gåm hai phÇn: H×nh 1-1: Mµn h×nh nÒn cña • PhÇn thø nhÊt lµ c¸c biÓu tîng nã chÝnh lµ c¸c lèi t¾t chØ ®Õn c¸c tËp tin ch¬ng tr×nh. §Ó t¹o c¸c biÓu tîng hay lèi t¾t nµy (Short cut) ta lµm nh sau: KÝch chuétph¶i vµo cöa sæ chÝnh cña Windows trong b¶ng chän xuÊt hiÖn chän môc “New”trong b¶ng chän kÕ tiÕp click chän “Short cut” H×nh 1-2: T¹o Short cut trªn Trong hép tho¹i “Create Short cut” Click chän nót “Browse” ®Ó chän ®êng®Én cña tÖp tin sau ®ã click chän nót “Next” vµ lµm theo chØ dÉn cuèi cïng Clickchän nót “Finish” ®Ó kÕt thóc. PhÇn thø hai lµ thanh Taskbar. Thanh nµy gåm ba phÇn nót Start, thanh tr¹ng th¸i, phÇn hiÓn thÞ ®ång hå. • Thanh Start chøa c¸c ch¬ng tr×nh øng dông ®îc cµi ®Æt trong m¸y.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 5
 6. 6. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • Thanh tr¹ng th¸i hiÓn thÞ biÓu tîng thu nhá cña c¸c øng dông ®ang dïng. • PhÇn hiÓn thÞ thêi gian vµ t×nh tr¹ng c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng cã trong m¸y tÝnh.4.2 Tho¸t khái Vµo Menu Start Shut Down xuÊt hiÖn b¶ng lùa chän • Môc Stand by OK T¾t m¸y theo tõng b- íc. • Môc Shut Down OK t¾t m¸y. • Môc Restart OK Khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh . • Môc Restart in MS_DOS mode khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh vµ vµo hÖ ®iÒu hµnh MS_DOS. • H×nh 1-3: Hép tho¹i khi t¾t Chó ý: Khi sö dông m¸y tÝnh ph¶i t¾t m¸y theo ®óng quy tr×nh.5. Thay ®æi c¸c th«ng sè trong win Th«ng thêng c¸c th«ng sè trong m¸y tÝnh ®· ®îc cµi ®Æt mÆc ®Þnh s½nngêi dïng chØ viÖc sö dông. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh sö dông c¸c th«ng sè nµycã thÓ ®· bÞ thay ®æi. §Ó thay ®æi c¸c th«ng sè cho phï hîp víi yªu cÇu. ThùchiÖn c¸c bíc sau. Click nót StartSettingControl PanelRegional and language option (phÇnnµy sö dông trong Win XP). Hép tho¹i Regional and languageoption xuÊt hiÖn. Trong phÇn Locationchän quèc gia n¬i ta sö dông m¸y tÝnhth«ng thêng chóng ta chän VietNamhoÆc m¸y tÝnh ®Ó ë chÕ ®é mÆc®Þnh lµ United States. ViÖc chän quècgia nµy gióp ta sö dông m¸y tÝnh tèth¬n khi ta kÕt nèi m¸y tÝnh víi m¹ngInternet. §Ó chän tªn quèc gia click vµonót trÔ trong khung Location vµ chän tªnníc.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 6
 7. 7. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Trong khung Standards and formats lùa chän tªn níc ®Ó cã kiÓu ®Þnh d¹ngsè vµ ngµy th¸ng. VÝ dô kiÓu ®Þnh d¹ng ngµy th¸ng ë Anh lµ th¸ng tríc ngµy sauvµ cuèi cïng lµ n¨m vµ ë Mü lµ ngµy tríc th¸ng sauvµ cuèi cïng lµ n¨m. Tuú theo nhu cÇu cña ngêi sö dông ta cã c¸c lùa chän kh¸cnhau. Th«ng thêng ë ViÖt Nam ta chän kiÓu ®Þnh1-4: Thay ®æi c¸cTuy nhiªncña cã H×nh d¹ng cña Mü. th«ng sè tathÓ thay ®æi c¸c kiÓu ®Þnh d¹ng nµy theo ý muèn riªng cña ta mµ kh«ng theochuÈn nµo b»ng c¸ch Click chän vµo nót Customize. Mét hép tho¹i míi xuÊt hiÖn víi 4 Tab lµ Numbers dïng ®Ó ®Þnh d¹ng sè,Currency dïng ®Ó ®Þnh d¹ng tiÒn tÖ, Time dïng ®Ó ®Þnh d¹ng thêi gian, Datedïng ®Ó ®Þnh d¹ng ngµy th¸ng. Trong Tab Numbers ta cã c¸c ®Þnhd¹ng sau: • Decimal Symbol lµ ký tù ng¨n c¸ch gi÷a phÇn sè nguyªn lµ phÇn sè thËp ph©n th«ng thêng ë ViÖt Nam lµ dÊu phÈy díi “,” vÝ dô 3,4. MÆc ®Þnh cña m¸y tÝnh lµ dÊu “.” • No. of digits after decimal lµ sè con sè n»m sau dÊu phÈy mÆc ®Þnh lµ 2 vÝ dô 3,14. • Digit grouping symbol lµ dÊu ng¨n c¸ch H×nh1-5:Thay ®æi c¸c ®Þnh d¹ng cña c¸c nhãm sè khi viÕt mÆc ®Þnh lµ dÊu “,” Tuy nhiªn nÕu ta ®æi ë phÇn trªn råi th× nªn ®Æt trong phÇn nµy lµ dÊu “.” VÝ dô mÆc ®Þnh cña m¸y lµ 123,456,789 th× khi ta ®æi dÊu “.” Nh th«ng thêng theo c¸ch viÕt ViÖt Nam lµ 123.456.789 . • Digit grouping lµ c¸ch ph©n nhãm c¸c sè th«ng thêng lµ ba sè mét nhãm cho rÔ ®äc. • Negative sign symbol lµ ký tù biÓu thÞ dÊu ©m mÆc ®Þnh lµ dÊu trõ “-“ ta nªn ®Ó nguyªn mÆc ®Þnh nµy. • Negative number format lµ ®Þnh d¹ng cña sè ©m ta cã thÓ tuú chän • Display leading zeros lµ c¸c viÕt sè kh«ng ®»ng tríc dÊu phÈy cã hai ®Þnh d¹ng lµ “0.7” hoÆc “0.7” th«ng thêng ta chän lµ “0.7”CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 7
 8. 8. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • Hai ®Þnh d¹ng cuèi cïng lÇn lît lµ dÊu H×nh1-6:Thay ®æi c¸c th«ng sè cña danh s¸ch vµ chuÈn kiÓu ®Þnh d¹ng to¸n häc hoÆc chuÈn Mü. Trong Tab Currency cã c¸c lùa chän sau: • Currency Symbol lµ biÓu tîng tiÒn th«ng thêng ta chän lµ “$”. • Positive currency format lµ kiÓu viÕt ta cã bèn lùa chän lµ “$1.1” hoÆc “1.1$” hoÆc “$ 1.1” hoÆc “1.1 $”. • Negative currency format lµ kiÓu viÕt sè tiÒn ©m ta cã thÓ chän kiÓu “- $1.1” hoÆc kiÓu ghi ©m cña kÕ to¸n “($1.1)”. • Decimal symbol lµ kiÓu dÊu ng¨n c¸ch gi÷a phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n . • No. of digit after decimal lµ sè con sè n»m sau dÊu phÈy mÆc ®Þnh lµ 2 vÝ dô 3,14. • Digit grouping symbol lµ dÊu ng¨n c¸ch c¸c nhãm sè khi viÕt mÆc ®Þnh lµ dÊu “,” Tuy nhiªn nÕu ta ®æi ë phÇn trªn råi th× nªn ®Æt trong phÇn nµy lµ dÊu “.” • Digit grouping lµ c¸ch ph©n nhãm c¸c sè th«ng thêng lµ ba sè mét nhãm cho dÔ ®äc.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 8
 9. 9. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Trong Tab Time cã c¸c môc chän sau: Sau ®ã chän c¸c tuú chän theo yªu cÇu. H×nh1-7:Thay ®æi thêi gian cña Windows H×nh1-7:Thay ®æi tngµy giê cñaCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 9
 10. 10. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu CHƯƠNG II: MICROSOFT WORD Bµi 1: Giíi thiÖu Microsoft word for windows 1. Khëi ®éng ch¬ng tr×nh Microsoft word for windows NhÊp nót Start trá chuét vµo Programs nhÊp chän Microsoft word : H×nh 2-1 NÒn Desktop cña windowws 98 2. Cöa sæ ch¬ng tr×nh Microsoft wordH×nh 2-2 Mµn h×nh Microsoft Word CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 10
 11. 11. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuH×nh 1-2 Mµn h×nh khi khëi ®éng Microsoft word, trªn mµn h×nh b¹n sÏ thÊy hiÓn thÞ Ngay sau Microsoft Word mét cöa sæ ch¬ng tr×nh t¬ng tù nh h×nh vÏ trªn. Sau ®©y ta lÇn lît t×m hiÓu c¸c thµnh phÇn cã trong cöa sæ cña ch¬ng tr×nh Microsoft word: • Thanh tiªu ®Ò – Title bar Thanh n»m ngang ë trªn ®Ønh cöa sæ, trong file nµy b¹n sÏ thÊy Tªn cña File v¨n b¶n( VÝ dô h×nh vÏ trªn ghi víi tªn File lµ “Tin häc v¨n phßng”) vµ tªn cña cöa sæ lµ Microsoft word • Thanh menu – Menu bar Ngay díi thanh tiªu ®Ò b¹n sÏ thÊy thanh menu, toµn bé c¸c lÖnh cña ch¬ng tr×nh Microsoft word n»m trong thanh Menu, c¸c lÖnh ®îc chia thµnh tõng nhãm nh h×nh vÏ: Mçi khi nhÊp vµo mét tªn nhãm, mét danh s¸ch c¸c lÖnh ®îc hiÓn thÞ ra vµ b¹n nhÊp vµo lÖnh thÝch hîp. C¸c lÖnh trong menu thÓ hiÖn cã chän läc, nh÷ng lÖnh mµ ®· dïng sÏ ®îc hiÖn ra cßn c¸c lÖnh kh¸c sÏ ®îc dÊu ®i th«ng qua biÓu t- îng chØ khi nµo b¹n nhÊp vµo biÓu tîng nµy hoÆc d÷ chuét h¬i l©u ë tªn c¸c menu th× nã míi hiÖn ra ®Çy ®ñ c¸c lÖnh trong nhãm. Lóc nµy c¸c lÖnh ®· ®îc dïng råi th× næi lªn cßn c¸c lÖnh cha dïng l¹i lâm xuèng.  Mét sè ®iÓm ®¸ng lu ý khi sö dông menu: • C¸c lÖnh thêng dïng sÏ cã mét biÓu tîng riªng n»m ë phÝa tr¸i lÖnh vµ nhãm phÝm t¾t n»m bªn ph¶i lÖnh • C¸c lÖnh cã nót tam gi¸c n»m ë bªn ph¶i lÖnh cã t¸c dông më ra mét menu phô • C¸c lÖnh cã dÊu ba chÊm sÏ cã t¸c dông më ra mét héi tho¹i t¬ng øng : Menu insert khi b¹n nhÊp chuét vµo: • Thanh c«ng cô – Toolbar CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 11
 12. 12. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Microsoft word cã rÊt nhiÒu thanh c«ng cô thÓ hiÖn cho nh÷ng nhãm lÖnhthêng ®îc dïng. C¸c thanh c«ng cô cã thÓ cho hiÖn ra hoÆc Èn ®i b»ng c¸chnhÊp menu View chän lÖnh Toolbars b¹n sÏ thÊy mét danh s¸ch tªn cña c¸c thanhc«ng cô, nhÊp chän mét tªn thanh c«ng cô cÇn thiÕt, mét thanh c«ng cô khi ®·hiÖn ra sÏ cã dÊu tÝch kiÓm tra ®øng tríc: Minh ho¹ nh sau: Trªn thanh c«ng cô, mçi lÖnh ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng mét biÓu tîng riªng gióp ngêi sö dông cã thÓ thi hµnh mét lÖnh nhanh h¬n. Khi di chuyÓn mouse tíi gÇn mét biÓu tîng th× tªn cña lÖnh t¬ng øng sÏ hiÖn ra ë ®u«i con trá mouse. C¸c thanh c«ng cô thêng ®îc dïng ®ã lµ Standard vµ Formatting. Trong cöa sæ Microsoft word th× hai thanh c«ng cô nµy thêng ®· ®îc hiÖn ra. • Thanh c«ng cô Standard BiÓu tîng Tªn M« t¶ - New: T¹o mét v¨n b¶n míi - Open: Më mét file v¨n b¶n - Save: Lu mét v¨n b¶n hiÖn hµnh Më cöa sæ ch¬ng tr×nh - E_mail: Outlook ®Ó b¹n göi th ®iÖn töCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 12
 13. 13. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu BiÓu tîng Tªn M« t¶ - Print: in file v¨n b¶n hiÖn hµnh - Print Preview: Xem tríc trang in - Spelling KiÓm tra lçi chÝnh t¶ ChuyÓn mét ®o¹n v¨n b¶n - Cut: ®ang chän vµo bé nhí ®Öm Clipboard. ChÐp mét ®o¹n v¨n b¶n ®ang - Copy: chän vµo bé nhí ®Öm Clipboard. ChÌn néi dung ®îc lu tr÷ trong - Paste: Clipboard vµo vÞ trÝ con trá Text - Format Painter: ChÐp kiÓu ®Þnh d¹ng - Undo: Bá qua mét lÖnh võa thi hµnh - Redo: Bá qua mét lÖnh võa Undo ChÌn Hyperlink khi muèn t¹o - Insert Hyperlink mét trang Web ThÓ hiÖn thanh c«ng cô - Tables and Borders: Tables and Borders - Insert Table: ChÌn b¶ng biÓu -Insert Ms.Excel ChÌn b¶ng biÓu cña m«i trêng worksheet: Microsoft Excel - Columns: §Þnh d¹ng cét ch÷ HiÖn hay Èn thanh c«ng cô - Drawing: Draw - Document map: ThÓ hiÖn cöa sæ v¨n b¶n díiCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 13
 14. 14. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu BiÓu tîng Tªn M« t¶ d¹ng cÊu tróc hay c¸ch tr×nh bµy cña v¨n b¶n - Microsoft Equation: §¸nh c¸c c«ng thøc to¸n häc HiÖn hoÆc Èn c¸c ký tù kh«ng - Show/Hide: in ThÓ hiÖn cöa sæ v¨n b¶n theo - Zoom control: tû lÖ lùa chän - Help: Híng dÉn • Thanh c«ng cô Formatting BiÓu tîng Tªn M« t¶ Style KiÓu tr×nh bµy cña Paragraph Font Chän Font ch÷ Font size Chän kÝch cì ch÷ Bold KiÓu ch÷ bÐo Italic KiÓu ch÷ nghiªng Under line KiÓu ch÷ g¹ch ch©n Align Left C¨n lÒ tr¸i Align Center C¨n lÒ gi÷aCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 14
 15. 15. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Align Right C¨n lÒ ph¶i Increase C¨n lÒ vµo mét Tab Indent Decrease C¨n lÒ ra mét Tab Indent Borders KÎ b¶ng Fill corlor Mµu nÒn Font corlor Mµu ch÷ • Thanh tr¹ng th¸i: Status bar Thanh tr¹ng th¸i n»m ë phÝa ®¸y cöa sæ, nh×n vµo thanh nµy ta thÊy vÞ trÝcña con trá vµ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña v¨n b¶n. VÝ dô: Thanh h×nh vÏ trªn th× con trá text ®ang n»m ë trang sè 6( page 6),c¸ch mÐp tr¸i cña trang giÊy lµ 26,2cm( at 26,2), ë dßng thø 19 (Ln 19), cét 1 (Col1). Cöa sæ v¨n b¶n cã 7 trang vµ con trá ®ang ®øng t¹i trang 6 ( 6/7). ThÓ hiÖn ®é chÝnh x¸c cña v¨n b¶n. Th«ng thêng, thíc ®o dïng ®¬n vÞ lµInches. B¹n cã thÓ®æi ®¬n vÞ cña thíc ®otrë vÒ ®¬n vÞ lµ Centimetersb»ng c¸ch nhÊp menuTools/ Options/Generel/ trong môc MeasurementUnits chän Centimeters /NhÊp OKCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 15
 16. 16. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu H×nh 2-3 §æi ®¬n vÞ cho thíc ®o • Thanh trît – Scroll bar Cöa sæ v¨n b¶n cã hai thanh trù¬t gåm thanh trît ngang vµ thanh trîtdäc dïng ®Ó xem v¨n b¶n trong cöa sæ. NÕu mét v¨n b¶n cã nhiÒu trang, dïngchuét kÐo hép trît trong thanh trît däc, trang sÏ lÇn lît hiÖn ra gióp chóng ta cã thÓdõng l¹i ®óng ë trang muèn chuyÓn tíi.3. Cöa sæ v¨n b¶n3.1 Më cöa sæ v¨n b¶n LÖnh New: T¹o file v¨n b¶n míi • C¸ch1: NhÊp chuét trªn biÓu tîng (new) trªn thanh c«ng cô Standard • C¸ch 2: Gâ tæ hîp phÝm Ctrl +N( gi÷ phÝm Ctrl gâ N) • C¸ch 3: NhÊp chuét vµo Menu File chän New Hép tho¹i Open H×nh 2-4 Môc Look in cho phÐp b¹n chän tªn æ LÖnh Open: Më File v¨n b¶n ®· cã s½n trªn ®Üa ®Ó ®äc®Üa b»ng c¸ch nhÊp vµo nót tam gi¸c ®ÓhiÖn ra tµi nguyªn hiÖn cã trong m¸y, nhÊpvµo tªn æ ®Üa: • C¸ch 1: NhÊp chuét trªn biÓu tîng (open) trªn thanh c«ng cô Standard Files of type: Chän lo¹i file cÇn thiÕt, • C¸ch 2: Gâ tæ hîp phÝm Ctrl +O( gi÷ phÝm Ctrl gâ O)trong môc nµy b¹n chän all word documents • C¸ch 3: NhÊp chuét file chØ hiÖn chän( *.doc) ®Ó danh s¸ch c¸cvµo Menu File ra c¸cOpen.....®Ó më hép tho¹i: lo¹i file v¨n b¶n cña wordCHƯƠNG Name: Gâ tªn file hoÆc nhÊp vµo File IV: MICROSOFT EXCEL 16tªn file mµ b¹n muèn më.
 17. 17. ®äcBµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu3.2 Cöa sæ v¨n b¶n hiÖn hµnh Khi cã nhiÒu cöa sæ ®ang më th× chØ cã mét cöa sæ hiÖn hµnh ®îc hiÖnra trªn mµn h×nh, cöa sæ nµy sÏ che lÊp c¸c cöa sæ kh¸c, nh×n vµo Taskbar b¹n sÏthÊy tªn cöa sæ hiÖn hµnh bÞ lâm xuèng cßn tªn cöa sæ v¨n b¶n kh¸c næi lªnhoÆc nhÊp vµo menu Window b¹n sÏ thÊy danh s¸ch liÖt kª tªn c¸c cöa sæ ®angmë, tªn cña cöa sæ hiÖn hµnh cã dÊu kiÓm tra ®øng tríc. Thay ®æi cöa sæ hiÖn hµnh : • C¸ch 1 : NhÊp vµo menu Windows, nhÊp chän tªn cöa sæ trong danh s¸ch. • C¸ch 2 : NhÊp vµo tªn file ë TaskBar. Trang v¨n b¶n hiÖn hµnh : NÕu v¨n b¶n cã nhiÒu trang th× trªn mµn h×nh b¹n chØ cã thÓ thÊy ®îc méttrang mµ th«i, ®ã lµ trang v¨n b¶n hiÖn hµnh. §iÒu khiÓn thanh trît däc ®Ó thay®æi trang v¨n b¶n hiÖn hµnh.3.3 ThÓ hiÖn cöa sæ v¨n b¶n View Cöa sæ v¨n b¶n hiÖn hµnh cã thÓ ®îc xem díi nh÷nggãc ®é kh¸c nhau th«ng qua c¸c lÖnh th«ng qua menu View. • Normal: cöa sæ chØ cã thíc ®o n»m ngang, chiÒu ngang cña cöa sæ giíi h¹n bëi lÒ cña trang giÊy. ë chÕ ®é nµy v¨n b¶n sÏ hiÓn thÞ ®îc c¸c kiÓu ®Þnh d¹ng ký tù, ®Þnh d¹ng Paragraph, b¶ng biÓu. Nã kh«ng hiÓn thÞ c¸c cé ch÷, frame, h×nh vÏ, header – footer. Nã th- êng ®îc dïng trong lóc nhËp v¨n b¶n, hiÖu chØnh v¨n b¶n, ë d¹ng nµy word sÏ lµm viÖc nhanh h¬n. • Web layout: cöa sæ chØ cã thíc ®o n»m ngang, chiÒu ngang cña cöa sæ giíi h¹n bëi kÝch thíc cña cöa sæ. ë chÕ ®é nµy v¨n b¶n sÏ hiÓn thÞ ®îc c¸c kiÓu ®Þnh d¹ng ký tù, ®Þnh d¹ng Paragraph, b¶ng biÓu, h×nh vÏ. Nã kh«ng hiÓn thÞ c¸c cét ch÷, c¸c header – footer. Nã thêng ®îc dïng khi thiÕt kÕ trang Web • Print Layout: Cöa sæ cã ®ñ hai thíc ®o, v¨n b¶n thÓ hiÖn nh trang giÊy in víi ®Çy ®ñ c¸ch tr×nh bµy, Word sÏ ch¹y chËm h¬n. §©y lµ c¸ch thÓ hiÖn v¨n b¶n thêng ®îc lùa chän nhiÒu nhÊtCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 17
 18. 18. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu C¸c lÖnh trªn cßn cã thÓ ®îc dïng nhanh h¬n b»ng c¸ch nhÊp chuétvµo biÓu tîng lÖnh n»m ë gãc díi ph¶i cöa sæ Zoom: thay ®æi khung nh×n C¸ch 1 : NhÊp vµo nót tam gi¸c trªn biÓu tîng Zoom b¹n cã thÓ chän sè hoÆc gâ sè ®Ó phãng to hay thu nhá v¨n b¶n trong cöa sæ . • Sè > 100 v¨n b¶n ®îc xem ë d¹ng phãng lín. • Sè < 100 v¨n b¶n ®îc xem ë d¹ng thu nhá. • Page width : tû lÖ Zoom tù ®éng sao cho xem ®ñ chiÒu réng cña trang giÊy trong cöa sæ v¨n b¶n. • Text Width : tû lÖ Zoom tù ®éng sao cho xem ®ñ chiÒu réng cña ch÷ trong cöa sæ v¨n b¶n. • Whole : tû lÖ Zoom tù ®éng sao cho xem ®ñ toµn bé trang giÊy trong cöa sæ v¨n b¶n( thêng lµ thu nhá ®Ó xem ®îc c¸ch tr×nh bµy v¨n b¶n trªn trang giÊy vµ sÏ kh«ng ®äc ®îc ch÷ nµo). • Two page : tû lÖ Zoom tù ®éng sao cho xem ®ñ toµn bé 2 trang giÊy trong cöa sæ v¨n b¶n. C¸ch 2 : NhÊp thùc ®¬n View chän Zoom xuÊt hiÖn hép tho¹i vµ chän c¸c tuú chän (nh trªn) H×nh 2-5 Hép tho¹i lÖnh Zoom Show/Hide :CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 18
 19. 19. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu NhÊp chuét vµo biÓu tîng cã t¸c dông hiÖn ra hoÆc Èn ®i c¸c ký tùkh«ng in ra trong cöa sæ v¨n b¶n ( nh c¸c phÝm Enter, Spacebar, Tab...) giópchóng nhËn d¹ng ®îc c¸ch tr×nh bµy v¨n b¶n chÝnh x¸c h¬n.3.4 Lu v¨n b¶n Ghi v¨n b¶n víi tªn cò §Ó lu v¨n b¶n hiÖn hµnh víi tªn cò, b¹n chØ cÇn nhÊp chuét vµo biÓu tîng Save trªn thanh c«ng cô Standard hoÆc nhÊp chän Menu File chän lÖnh SavehoÆc gâ tæ hîp phÝm Ctrl+S. NÕu cöa sæ v¨n b¶n hiÖn hµnh ®ang chøa mét filev¨n b¶n cò th× v¨n b¶n sÏ ®îc lu l¹i víi tªn cò, cßn nÕu v¨n b¶n hiÖn hµnh lµ v¨n b¶nmíi th× lÖnh Save sÏ hiÓn thÞ ra hép tho¹i Save as ®Ó yªu cÇu b¹n ®Æt tªn file. Lu v¨n b¶n víi tªn míi: NhÊp Menu File chän Save as... H×nh 2-6 Hép tho¹i lÖnh Save • Save in: T×m chän æ ®Üa hoÆc Folder cÇn thiÕt ®Ó lu. • File name: Xo¸ tªn file cò gâ tªn file míi . • Save as type: Chän lo¹i file ®Ó lu, th«ng thêng nªn chän Word Document( *. Doc)CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 19
 20. 20. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu §Æt Password cho v¨n b¶nMë file v¨n b¶n cÇn lu Password:Vµo File / Save as: XuÊt hiÖn hép tho¹i nh trªn/ Chän Options.XuÊt hiÖn hép tho¹i:Cã hai lo¹i Password: • Password to Open: Gâ tõ kho¸ chèng më file, lo¹i tõ kho¸ nµy khi b¹n më file ph¶i gâ ®óng th× míi më ®îc file. • Password to Modify: Gâ tõ kho¸ chèng hiÖu chØnh File, khi më file b¹n cã thÓ kh«ng biÕt tõ kho¸ th× vÉn cã thÓ më ®îc file nµy ®Ó xem nhng kh«ng hiÖu chØnh ®îc H×nh 2-7 Hép tho¹i ®Æt Password Sau khi gâ tõ kho¸ vµo Password to Open hoÆc Password to Modify nhÊpnót OK . Hép héi tho¹i hiÖn ra yªu cÇy b¹n gâ l¹i tõ kho¸: B¹n gâ l¹i ®óng tõ kho¸ th× Word míi c«ng nhËn, nÕu gâ sai tõ kho¸ th× wordsÏ huû bá.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 20
 21. 21. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Khi b¹n dïng lÖnh Open ®Ó më v¨n b¶n ®· ®Æt tõ kho¸, hép tho¹i hiÖn rayªu cÇu b¹n gâ ®óng tõ kho¸:3.5 §ãng cöa sæ • C¸ch 1: NhÊp thùc ®¬n File chän Close • C¸ch 2: NhÊp biÓu tîng ®ãng cöa sæ • C¸ch 3: NhÊp tæ hîp phÝm Alt + F4 NÕu b¹n më file v¨n b¶n ra vµ cã hiÖu chØnh cho v¨n b¶n th× khi ®ãng file méthép tho¹i sÏ hiÖn ra ®Ó yªu cÇu x¸c ®Þnh lu v¨n b¶n: Chän Yes ®Ó lu thªm phÇn ®· hiÖu chØnh vµo trong v¨n b¶n, Chän No ®Ókh«ng lu phÇn hiÖu chØnh trong v¨n b¶n, chän Cancel ®Ó huû bá lÖnh ®ãng cöasæ. Cöa sæ v¨n b¶n hiÖn hµnh ë líp trªn cïng ®ãng l¹i th× cöa sæ v¨n b¶nlíp díi lµ hiÖn hµnh. NÕu tríc ®ã ®· më nhiÒu cöa sæ th× ph¶i Close nhiÒu lÇn.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 21
 22. 22. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Bµi 2: So¹n th¶o v¨n b¶n1. So¹n th¶o v¨n b¶n1.1 Kh¸i niÖm • Character ( ký tù) : Khi gâ mét phÝm trªn bµn phÝm th× mµn h×nh sÏ hiÖn ra mét ký tù t¬ngøng vµ in ®îc ra giÊy ®ã lµ mét ký tù. • Word ( tõ) : Mét nhãm ký tù ®îc ph©n c¸ch b»ng mét kho¶ng tr¾ng ®îc gäi lµ mét tõ. • Paragraph ( ®o¹n) Paragraph ®îc ®Þnh nghÜa lµ mét ®o¹n v¨n b¶n ®îc kÕt thóc b»ng dÊuEnter. • Word wrap : Khi gâ mét ®o¹n v¨n b¶n qu¸ dµi, b¹n sÏ thÊy v¨n b¶n tù ®éng xuèng hµngmçi khi gÆp lÒ ph¶i cña trang in, ®ã lµ Word wrap.1.2 NhËp v¨n b¶n th« V¨n b¶n th« lµ v¨n b¶n cha ®îc tr×nh bµy nã chØ cÇn cã ®ñ néi dung vµ®óng chÝnh t¶. Nh vËy sau khi khëi ®éng ch¬ng tr×nh Microsoft Word, b¹n ®·s½n cã mét cöa sæ v¨n b¶n míi lµ b¹n cã thÓ b¾t tay ngay vµo nhËp v¨n b¶n th«. NhËp v¨n b¶n th« b¹n nªn chän font ch÷ râ rµng, dÔ ®äc, kiÓu ch÷ thêng. Qu¸ tr×nh dïng nhËp v¨n b¶n th« b¹n cã thÓ dïng: • Shift – Enter: Xuèng dßng kh«ng t¹o Paragraph míi. • Enter: Xuèng dßng t¹o Paragraph míi. • Ctrl – Enter: Xuèng dßng vµ ng¾t sang mét trang míi1.3 NhËp v¨n b¶n b»ng tiÕng viÖt Cã nhiÒu ch¬ng tr×nh øng dông hç trî gâ tiÕng viÖt nh VietKey, ABC...ngoµi ra còng cã nhiÒu c¸ch gâ cã dÊu nh TCVN3 – ABC hoÆc Unicode... nh vËytrong Windows ph¶i cµi s½n mét ch¬ng tr×nh øng dông hç trî gâ tiÕng viÖt ®Ó gâch÷ cã dÊu vµ mét bé font ch÷ dµnh cho tiÕng viÖt th× b¹n míi gâ ®îc ch÷ cã dÊu.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 22
 23. 23. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • KiÓu ch÷ TCVN3 – ABC cña VietKey qui íc chän: H×nh 2-8 Hép tho¹iVietKey DÊu ®îc ®¸nh nh sau:CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 23
 24. 24. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu DÊu ký tù KÕt qu¶ DÊu s¾c S ¸ DÊu huyÒn F µ DÊu hái R ¶ DÊu ng· X · DÊu nÆng J ¹ DÊu mò aa © DÊu mãc aw ¨ DÊu cña ch÷ § DD §1.4 KiÓm tra v¨n b¶n ®· so¹n th¶o Mét v¨n b¶n ®· so¹n th¶o xong b¹n cãthÓ kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ cña m×nh ®· lµmb»ng c¸ch nhÊp chuét vµo menu Tools / WordCount ®Ó më hép tho¹i bªn: Microsoft Word cho biÕt v¨n b¶n cña b¹ncã bao nhiªu trang, bao nhiªu tõ, bao nhiªu kýtù, bao nhiªu ®o¹n, bao nhiªu dßng...2. HiÖu chØnh v¨n b¶n H×nh 2-8 Hép tho¹i Word Count2.1 §¸nh dÊu chän v¨n b¶n Tríc khi b¹n thi hµnh mét lÖnh, b¹n cÇn ph¶i chän ®o¹n v¨n b¶n. Chän 1 tõ: NhÊp ®óp chuét vµo tõ cÇn t¹o Chän 1 ®o¹n v¨n b¶n : • C¸ch 1 : KÐo chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi v¨n b¶n cÇn chän • C¸ch 2 : NhÊp chuét ®Ó ®Æt con trá Text ë ®iÓm ®Çu, gi÷a Shift vµ nhÊp chuét ®Õn ®iÓm cuèi ®o¹n v¨n b¶n cÇn chän.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 24
 25. 25. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • C¸ch 3 : Dïng phÝm Home vµ End vµ phÝm mòi tªn trªn bµn phÝm vµ di chuyÓn con trá tíi ®iÓm ®Çu, gi÷ Shift vµ gâ c¸c phÝm mòi tªn thÝch hîp ®Ó di chuyÓn con trá text ®Õn ®iÓm cuèi ®o¹n v¨n b¶n cÇn chän. Bá chän: NhÊp chuét vµo mét vÞ trÝ bÊt kú trong v¨n b¶n ®Ó con trá TexthiÖn ra, vïng v¨n b¶n ®îc chän sÏ bÞ mÊt.2.2 C¸c lÖnh Edit Cut: Di chuyÓn ®o¹n v¨n b¶n ®· chän vµo vïng ®Öm) • C¸ch 1: Ên tæ hîp phÝm Ctrl +X • C¸ch 2: NhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô • C¸ch 3: NhÊp menu Edit chän Cut Copy: ( ChÐp ®o¹n v¨n b¶n ®· chän vµo vïng ®Öm) • C¸ch 1: Ên tæ hîp phÝm Ctrl +C • C¸ch 2: NhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô • C¸ch 3: NhÊp menu Edit chän Copy Paste: (D¸n ®o¹n v¨n b¶n cã trong vïng ®Öm vµo vÞ trÝ con trá Text) • C¸ch 1: Ên tæ hîp phÝm Ctrl +V • C¸ch 2: NhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô • C¸ch 3: NhÊp menu Edit chän Paste Di chuyÓn mét ®o¹n v¨n b¶n tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c • Bíc 1: §¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n cÇn di chuyÓn • Bíc 2: Menu Edit chän Cut( Ctrl –X) hoÆc Toolbar nhÊp biÓu tîng • Bíc 3: §Æt con trá text t¹i vÞ trÝ cÇn di chuyÓn tíi • Bíc 4:Menu Edit chän lÖnh Paste(Ctrl-V)hoÆc toolbar chän biÓu tîng ChÐp mét ®o¹n v¨n b¶n tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸cCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 25
 26. 26. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • Bíc 1: §¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n cÇn copy • Bíc 2: Menu Edit chän Copy(Ctrl – C) hoÆc Toolbar nhÊp biÓu tîng • Bíc 3: §Æt con trá text t¹i vÞ trÝ cÇn di chuyÓn tíi • Bíc 4: Menu Edit chän lÖnh Paste(Ctrl-V)hoÆc toolbar chän biÓu tîng Clear: Xo¸ mét ký tù bªn ph¶i vÞ trÝ con trá ®ang ®øng hoÆc xo¸ ®o¹n v¨n b¶n ®îc b«i ®en2.3 C¸c lÖnh phôc vô so¹n th¶o v¨n b¶n2.3.1 Find – Replace - Goto: T×m kiÕm vµ thay thÕ v¨n b¶n Trong lóc so¹n th¶o v¨n b¶n, nÕu b¹n thÊy nhãm tõ nµo cã kh¶ n¨nglÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn( vÝ dô nh Microsoft word), b¹n nªn gâ t¾t nhãm tõ ®ãb»ng vµi ký tù riªng( vÝ dô nh msw), nhê vËy b¹n sÏ gâ v¨n b¶n mét c¸ch nhanhh¬n. Sau khi gâ xong v¨n b¶n, b¹n cã thÓ dïng lÖnh Replace ®Ó thay thÕ ký tù ®·viÕt t¾t b»ng nhãm lÖnh thÝch hîp. C¸ch dïng: • NhÊp menu Edit chän lÖnh Replace: Hép tho¹i hiÖn ra cã 3 thÎ lµ Find – Replace – Goto, thÎ Replace ®ang ®îc chän: H×nh 2-9 Hép tho¹i Find and Replace • Find what: Gâ néi dung cÇn t×m: VÝ dô mswCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 26
 27. 27. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • Replace with: Gâ néi dung cÇn thay thÕ: VÝ dô Microsoft word Sau ®ã nhÊp Find next , word b¾t ®Çu qu¸ tr×nh t×m kiÕm tõ vÞ trÝ contrá text trong v¨n b¶n, nÕu t×m ra tõ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn th× tõ ®ã ®îc b«i ®entrong v¨n b¶n vµ chê b¹n quyÕt ®Þnh: NÕu kh«ng muèn thay thÕ tõ nµy th× nhÊp chuét vµo nót Find Next vµWord sÏ tiÕp tôct×m kiÕm. NÕu muènthay thÕ tõ nµyth× ph¶i nhÊpchét vµo Replace,sau ®ã word tiÕptôc t×m tõ kÕ tiÕpvµ l¹i chê b¹nquyÕt ®Þnh. NÕu muènthay thÕ tÊt c¶ c¸ctõ mµ word t×m thÊy th× b¹n nhÊp vµo Replace all vµ sau khi lµm xong word sÏth«ng b¸o kÕt qu¶ ngay Nót Cancel ®Ó huû bá lÖnh nµy H×nh 2-9 Hép tho¹i Find and Replace Nót Close ®Ó ®ãng hép tho¹i. §Ó dïng lÖnh Replace mét c¸ch chi tiÕt b¹n nhÊp nót More, nót nµy cã t¸cdông cho hép tho¹i cao h¬n vµ xuÊt hiÖn mét sè lÖnh míi: Search: Chän ph¹m vi t×m kiÕm: • Down: Ph¹m vi t×m kiÕm tõ vÞ trÝ con trá text tíi cuèi v¨n b¶n • Up: Ph¹m vi t×m kiÕm tõ vÞ trÝ con trá text ngîc lªn cho tíi ®Çu v¨n b¶n • All: Ph¹m vi t×m kiÕm lµ toµn bé v¨n b¶n • Match case: Ph©n biÖt ch÷ in vµ ch÷ thêng • NÕu cã dïng th× lÖnh Replace xem c¸ch viÕt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng lµ kh¸c nhau : VÝ dô: msw ≠ Msw ≠ MSW Find whole words only: Ph©n biÖt cÊu tróc tõ • NÕu cã dïng th× lÖnh Replace cã ph©n biÖt cÊu tróc tõ. VÝ dô: msw ≠ msword ≠ mswinCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 27
 28. 28. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • use wildcards: Sö dông c¸c ký tù thÕ ch©n2.3.2 LÖnh Auto Correct: LÖnh Auto Correctcã kh¶ n¨ng tù ®éng hiÖuchØnh mét sè lçi th«ng th-êng trong lóc b¹n ®angnhËp v¨n b¶n b»ng c¸chthay thÕ tõ gâ sai chÝnht¶ b»ng tõ ®óng chÝnh t¶( ¸p dông b»ng tiÕng anh). C¸ch lµm: NhÊp Menu Tool / Auto Correct: • Correct TWo INitial CApitals: lµm ®óng cho ký tù ®Çu tiªn cña mét tõ khi gâ b»ng ch÷ in (VÝ dô nÕu  th× trong mét tõ mµ cã hai ký tù ®Çu tiªn H×nh 2-10 Hép tho¹i AutoCorrect b¨ng ch÷ IN th× lÖnh nµy thay ®æi ký tù thø hai thµnh ch÷ thêng. Correct TWo INitial CApitals: => Correct Two Initial Capitals). • Capitalize first letter of sentences: NÕu dïng lÖnh  th× sau dÊu chÊm hÕt c©u biÕn thµnh ch÷ hoa. • Capitalize names of days: NÕu dïng lÖnh  th× ký tù ®Çu tiªn cña thø ( ngµy trong tuÇn ®îc gâ b»ng tiÕng anh ) ®îc biÕn ®æi thµnh ch÷ in VÝ dô: saturday => Saturday • Correct accidental usage of cAPS LOCK key: NÕu dïng lÖnh  th× nã cã t¸c dông ®Õn phÝm Caps Lock, ®Ìn Caps Lock trªn bµn phÝm s¸ng, lóc nµy b¹n cã thÓ gâ nhÇm tr¹ng th¸i bµn phÝm b»ng c¸ch gi÷ phÝm Shift gâ ký tù ®Çu tiªn cña tõ, sau ®ã nh¶ phÝm Shift gâ c¸c ký tù cßn l¹i cña tõ, sau khi gâ xong tõ nµy Word sÏ tù ®éng ®æi tõ ®· gâ vÒ ®óng tr¹ng th¸i ®ång thêi lµm t¾t lu«n ®Ìn Capslock VÝ dô : correct => Correct • Replace text as you type : Thay thÕ v¨n b¶n trong khi c¸c b¹n ®ang gâ ( nÕu lùa chän  th× Word sÏ tù ®éng thay thÕ nh÷ng tõ gâ sai thµnh nh÷ng tõ ®óng dùa vµo danh s¸ch ®· cã s½n). VÝ dô: ADN => ANDCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 28
 29. 29. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu  Thªm mét tõ trong danh s¸ch: gâ tõ sai vµo môc Replace vµ tõ ®óng vµo môc With sau ®ã nhÊn Add.  Xo¸ mét tõ trong danh s¸ch: NhÊp vµo tõ cÇn xo¸ vµ nhÊn Delete.2.3.3 LÖnh AutoText: Thay thÕ mét ®o¹n ký tù b»ng mét vµi ký tù b¹n chän LÖnh Autotext cho phÐp ®o¹n b¹n®Þnh nghÜa tríc mét ®o¹n v¨n b¶n dµib»ng mét vµi ký tù vµ chØ khi nµo cÇnthiÕt th× b¹n míi cho ®o¹n v¨n b¶n dµi ®·®îc ®Þnh nghÜa hiÖn ra nèi tiÕp ®o¹nv¨n b¶n b¹n võa gâ ChuÈn bÞ: • Bíc 1: §¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n b¹n cÇn ®Þnh nghÜa: VÝ dô • Bíc 2: NhÊp menu insert, trá vµo Autotext ®Ó hiÖn ra menu phô, nhÊp chän New( hoÆc gâ Alt + F3) Hép tho¹i Autotext hiÖn ra: H×nh 2-11 Hép tho¹i Creat AutoText Trong «: Please name your Autotext entry: trong môc nµy b¹n xo¸ c¸c ký tùtrong hép tho¹i vµ gâ mét vµi ký tù b¹n cÇn nhí vµ nhÊp nót OK vÝ dô sÏ g¸n L= LÖnh Autotext Cã thÓ b¹n lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn víi nhiÒu ®o¹n v¨n b¶n kh¸c nhau • Thùc hiÖn Trong khi gâ v¨n b¶n, b¹n muèn chÌn ®o¹n v¨n b¶n võa ®Æt vµo n¬i con trá®ang ®øng c¸c b¹n thao t¸c nh sau: Gâ ký tù b¹n võa g¸n cho ®o¹n v¨n b¶n trªn: vÝ dô ch÷ L nh trªn sau ®ã ÊnphÝm F3 vµ tiÕp tôc gâ v¨n b¶n b×nh thêng.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 29
 30. 30. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2.3.4 Change Case: LÖnh nµy dïng ®Ó thay ®æi ch÷ IN víi ch÷thêng. Bíc 1: §¸nh dÊu chän ®¹on v¨n b¶n Bíc 2: Vµo Format / Change Case: ®Ó më hép tho¹i: • Sentences case: §æi ký tù ®Çu c©u thµnh ch÷ In. • Lowercase: §æi CH÷ IN thµnh ch÷ thêng. H×nh 2-12 Hép tho¹i Change Case • Uppercase: §æi ch÷ thêng thµnh ch÷ in • Title Case: §æi ký tù ®Çu thµnh Ch÷ In • tOGGLE cASE: §æi ký tù ®Çu thµnh ch÷ thêng vµ c¸c ký tù sau thµnh ch÷ in2.4 KiÓm tra lçi chÝnh t¶: Word cã tÝnh n¨ng tù ®éngkiÓm tra lçi chÝnh t¶ vµ lçi v¨nph¹m trong lóc gâ, tõ gâ sai chÝnht¶ sÏ ®îc g¹ch díi b»ng ®êng r¨ng camÇu ®á, c©u v¨n sai v¨n ph¹m sÏ ®-îc g¹ch díi b»ng ®êng r¨ng ca mÇuxanh ( ¸p dông trong v¨n b¶n b»ngtiÕng anh) NÕu chóng ta thêng xuyªn gâv¨n b¶n b»ng tiÕng viÖt th× ta nªnt¾t chøc n¨ng nµy ®i b»ng c¸ch: NhÊp thù ®¬n Tools/Options: xuÊt hiÖn hép tho¹i: chänthÎ Spelling and Grammar bá checkë 2 môc Check Spelling as you Type vµ môc Check Grammar as you Type. Sau®ã nhÊp OK H×nh 2-13 Hép tho¹i OptionsCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 30
 31. 31. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu bµi 3:Tr×nh bµy Font ch÷1. ChÌn ký tù ®Æc biÖt • Bíc 1: §Æt con trá t¹i vÞ trÝ cÇn chÌn ký tù ®Æc biÖt • Bíc 2: Vµo thùc ®¬n insert chän Symbol XuÊt hiÖn hép tho¹i: H×nh 2-14 Hép tho¹i Symbol Font: Dïng ®Ó thay ®æi font ch÷, vÝ dô nh font Wingdings cã mét sè s¬ ®å t- ¬ng øng hiÖn ra NhÊp chuét vµo s¬ ®å b¹n muèn chÌn vµ « ®ã ®îc phãng lín h¬n nh h×nh minh ho¹ trªn Sau ®ã Ên insert ®Ó chÌn s¬ ®å ®îc chän VÝ dô chÌn ký tù ®Æc biÖt cho ®o¹n v¨n b¶n sau:  Trêng THCN ViÖt Hung   Khoa Tin Häc   Xu©n Khanh – S¬n T©y – Hµ T©y   034.839928  ------------- H×nh 2-13 Hép tho¹i OptionsCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 31
 32. 32. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2. Tr×nh bµy Font ch÷2.1 Dïng lÖnh trªn thanh c«ng cô Formatting §¸nh dÊu mét ®o¹n v¨n b¶n cÇn tr×nh bµy, nhÊp biÓu tîng lÖnh: Font LÖnh Font dïng ®Ó thay ®æi font ch÷. NhÊp nót tam gi¸c ®Ó cã b¶ng liÖt kª c¸c font ch÷, nhÊp chän mét tªn font ch÷ thÝch hîp Font Size: LÖnh nµy dïng ®Ó thay ®æi kÝch thíc font ch÷ • NhÊp nót tam gi¸c ®Ó hiÓn thÞ c¸c sè ®o kÝch thíc font ch÷, nhÊp chän sè ®o thÝch hîp. Ngoµi ra b¹n cã thÓ chän tuú ý, b¹n cã thÓ gâ sè ®o cÇn thiÕt vµo trong « sè råi Ên phÝm Enter. • §¬n vÞ thêng dïng cho sè ®o kÝch thíc font ch÷ lµ Point, cã thÓ ®æi sang c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo quy t¾c: 72Point = 1 inches =2.54 cm Font Style: LÖnh nµy dïng ®Ó thay ®æi kiÓu ch÷, gåm c¸c biÓu tîng sau • Bold: ch÷ BÐo • Italic: Ch÷ nghiªng • Under line: Ch÷ g¹ch ch©n C¸c biÓu tîng Bold, Italic, Underline cã tr¹ng th¸i nh lµ mét nót Ên ( on/off),nhÊp chuét ®Ó biÓu tîng lâm xuèng lµ lÖnh cã t¸c dông (on), nhÊp chuét ®Ó biÓutîng låi lªn lµ lÖnh mÊt t¸c dông (off) Font Color: LÖnh nµy dïng ®Ó thay ®æi mµu ch÷ • NhÊp chuét vµo nót tam gi¸c, b¹n thÊy b¶ng mÇu hiÖn ra, nhÊp chän mµu cÇn t«. Trªn mµn h×nh, b¹n sÏ thÊy ch÷ hiÖn ra ®óng víi mµumµ b¹n ®· chän. NÕu dïng m¸y in mµu, b¹n sÏ in ®îc ch÷ cã mµu ®· chän. NÕudïng m¸y in ®en tr¾ng th× khi in ra mµu s¾c sÏ chuyÓn thµnh mµu x¸m..CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 32
 33. 33. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu MÇu mÆc ®Þnh cña font ch÷ lµ ch÷ mÇu ®en2.2 Dïng lÖnh trong menu Tr×nh bµy font ch÷ dïng thanh c«ng cô Formatting gióp b¹n lµm viÖc®îc nhanh h¬n nhng gÆp ph¶i nh÷ng h¹n chÕ lµ dïng mét sè lÖnh tr×nh bµy kh¸cth× kh«ng cã ë trªn thanh c«ng cô, lóc nµy b¹n ph¶i sö dông menu, menu Formatchän Font… ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i font, hép tho¹i nµy cã 3 thÎ, trong mçi thÎ cã c¸clÖnh tr×nh bµy kh¸c nhau ThÎ Font: • NhÊp thùc ®¬n Format chän Font xuÊt hiÖn hép tho¹i: H×nh 2-15 Hép tho¹i Font C¸c lÖnh Font, Font Style, Size, Color cã c¸ch dïng t¬ng tù nh ®· dïng c¸c biÓu tîng lÖnh. §Ó hiÓu râ ý nghÜa cña tõng lÖnh, b¹n cã thÓ xem ë môc Preview trong hép tho¹i. Underline: Dïng ®Ó g¹ch díi ký tù, khi nhÊp vµo nót tam gi¸c cña môc nµy b¹n chØ chän ®îc mét lÖnh mµ th«i: • None: Kh«ng g¹ch díiCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 33
 34. 34. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • Words Only: ChØ g¹ch díi tõng tõ • Cßn l¹i: Chän c¸c mÉu g¹ch díi thÝch hîp Underline Color: Dïng ®Ó chän mµu cho ®êng g¹ch díi: Effects: C¸c lÖnh trong môc nµy cã tÝnh on /off, • Strikethrough: G¹ch säc d¹ng bá ®i mét g¹ch • Double Strikethrough: G¹ch säc d¹ng hai g¹ch • Superscript: ChØ sè trªn (a2) • Supscript: ChØ sè díi (a2) • Hidden: Che dÊu ký tù • Small Caps: Ch÷ hoa • All caps: Ch÷ in hoa • Shadow: T¹o bãng mê • Outline: D¹ng nÐt ngoµi • Emboss: T¹o ch÷ næi • Engrave: T¹o d¹ng ch¹m chæ kh¾c ThÎ Character Spacing • Scale: Co gi·n ch÷ theo chiÒu ngang. NÕu dïng sè tû lÖ lín h¬n 100 th× ch÷ “MËp” ra, nÕu dïng tû lÖ nhá h¬n 100 th× ch÷ “èm” l¹i . • Spacing: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù • Normal: Kho¶ng c¸ch thêng • Expanded: Kho¶ng c¸ch tha • Condensed: Kho¶ng c¸ch nÐn • Position: VÞ trÝ cña c¸c ký tù: Normal: VÞ trÝ thêngCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL H×nh 2-16 Hép tho¹i Font 34
 35. 35. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Raised: §a ch÷ lªn trªn Lowered: §a ch÷ xuèng díi ThÎ Text effects C¸c lÖnhtrong thÎ nµy lµm cho®o¹n v¨n b¶n trªn mµnh×nh cã tÝnh chÊt s¸nglung linh, nhÊp nh¸y…,gåm c¸c lÖnh nh: BlinkingBackground, Las VegasLights, Marching BlackAnts, Marching Red Ants,Shimmer, Sparkle Text. C¸c lÖnh trong thÎText Exffects chØ cã t¸c dông trªn mµn h×nh chø kh«ng cã t¸c dông khi in ra giÊy.1.3 T¹o Font ch÷ mÆc nhiªn( Default) H×nh 2-17 Hép tho¹i Font Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ngêi ViÖt Nam sÏ thêng xuyªn gâ ch÷ cã dÊu, nhvËy cÇn ph¶i t¹o ra font ch÷ mÆc nhiªn (Default) sao cho mçi lÇn t¹o ra v¨n b¶nmíi lµ gâ ®îc ch÷ cã dÊu. VÝ dô: §Ó t¹o font ch÷ mÆc nhiªn lµ Vn. Time, kiÓu ch÷ thêng vµ cã kÝchthíc 12pt b¹n cã thÓ nhÊp menu Format chän Font. Trong thÎ Font tiÕn hµnh chänc¸c lÖnh cÇn thiÕt nh: Font=Vn.Time, Font Style=Normal, Font Size =14pt.Underline kh«ng dïng nªn chän None, Color nªn chän Automatic, c¸c lÖnh Effectkh«ng dïng nªn t¾t tÊt c¶ c¸c lÖnh trong môc nµy, trong thÎ Character spacing vµthÎ Text Effect kh«ng dïng lÖnh nµo c¶. Sau khi chän xong c¸c lÖnh cÇn thiÕttrong hép tho¹i Font, nhÊp nót chän Default… mét hép tho¹i hiÖn ra yªu cÇu x¸cnhËn Font mÆc nhiªn.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 35
 36. 36. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu NhÊp nót Yes, lÖnh nµy tr×nh bÇy Font ch÷ mÆc nhiªn cã t¸c dông ngay,®ång thêi cßn lu tr÷ l¹i trong file NORMAL.DOT cña word ®Ó cã hiÖu lùc trong c¸clÇn so¹n th¶o tiÕp theo. bµi 4 :Tr×nh bµy Paragragh1. Tr×nh bµy Paragragh Paragragh lµ mét ®o¹n v¨n b¶n kÕt thóc b»ng dÊu Enter. Ngoµi viÖc tr×nhbµy Font ch÷ sao cho ®Ñp, tr×nh bµy Paragragh lµm cho h×nh thøc v¨n b¶n trëlªn phong phó h¬n mang l¹i tÝnh thuyÕt phôc cao cho ngêi ®äc.1.1 Dïng biÓu tîng lÖnh trong thanh Formatting Aligment: Aligment lµ c¸c lÖnh dïng ®Ó tr×nh bµy tÝnh so hµnh gi÷a c¸c dßng ch÷ trong mét paragragh chiÒu ngang §¸nh dÊu ®o¹n chän paragragh vµ nhÊp mét trong c¸c biÓu tîng lÖnh: • Align Left: paragragh cã c¸c dßng ch÷ c¨n th¼ng bªn lÒ tr¸i • Center: paragragh cã c¸c dßng ch÷ c¨n th¼ng ë gi÷a • Right: paragragh cã c¸c dßng ch÷ c¨n th¼ng bªn lÒ ph¶i • Justify: paragragh cã c¸c dßng ch÷ c¨n th¼ng ®Òu hai bªn Indentation: Tr×nh bµy lÒ cña Paragraph Mét trang giÊy sau khi ®· chän lÒ trªn, lÒ díi, lÒ tr¸i, lÒ ph¶i th× phÇn cßn l¹ichÝnh lµ ph¹m vi thÓ hiÖn cña v¨n b¶n, ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn ë vïng mÇu tr¾ngtrªn hai thíc ®o trong cöa sæ v¨n b¶n. Nh vËy, lÒ bªn tr¸i cña Paragraph ®îc tÝnhtõ ®iÓm b¾t ®Çu vïng tr¾ng cña thíc ®o n»m ngang LÒ tr¸i cña Paragraph cã thÓ ®îc ®iÒu chØnh nhanh b»ng c¸c biÓu tînglÖnh: • LÒ tr¸i cña Paragraph ®îc di chuyÓn sang bªn ph¶i mét bíc Tab. • LÒ tr¸i cña Paragraph ®îc di chuyÓn sang bªn tr¸i mét bíc Tab. Mçi khi nhÊp biÓu tîng lÖnh Increase Indent hoÆc Decrease Indent, b¹n sÏthÊy trªn thíc ®o n»m ngang cã biÓu tîng lÒ tr¸i di chuyÓn theo vµ ch÷ trongParagraph còng tù ®éng hiÖu chØnh theo.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 36
 37. 37. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Dïng Ruler ®Ó tr×nh bµy lÒ cña Paragraph: LÒ cña Paragraph ®ang ®îc ®¸nh dÊu chän lµ vÞ trÝ t¬ng ®èi cña c¸c biÓu tîng lÖnh trªn Ruler. Dïng chuét ®Ó kÐo c¸c biÓu tîng lÖnh ®Ó chØnh lÒ cho Paragraph. • C¸c mÉu tr×nh bÇy cña paragraph  None: MÉu tr×nh bµy b×nh thêng  First line: Thôt ®Çu dßng  Hanging: Treo ®Çu dßng:CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 37
 38. 38. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒuCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 38
 39. 39. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2.2 Tr×nh bÇy Paragraph dïng menu §¸nh dÊu chän paragraph, vµo menu Format chän lÖnh Paragraph: H×nh 2-18 Hép tho¹i Paragraph Alignment: LÖnh tr×nh bÇy tuyÕn tÝnh ngang cña paragraph gåm: Left – Centered – Right – Justify. Indentation: LÖnh ®Æt lÒ cho paragraph b»ng c¸ch cho sè ®o kho¶ng c¸ch lÒ tr¸i vµo left vµ sè ®o kho¶ng c¸ch lÒ ph¶i vµo Right. • Special: lµ 3 mÉu tr×nh bÇy gåm c¸c lÖnh: • None: MÉu tr×nh bÇy b×nh thêng • First line: MÉu tr×nh bÇy thôt ®Çu dßng. By – sè ®o kho¶ng c¸ch gi÷a First line hoÆc left • Hanging: MÉu tr×nh bµy treo dßng. By – sè ®o kho¶ng c¸ch gi÷a First line hoÆc left • Spacing: LÖnh vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c paragraph. • Before: Kho¶ng c¸ch so víi paragraph trªn • After: Kho¶ng c¸ch so víi paragraph díi Line spacing: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng trong mét paragraph. Gåm c¸c lÖnh sau: • Single: Kho¶ng c¸ch b×nh thêng lµ 1 dßngCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 39
 40. 40. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • 1,5 line: kho¶ng c¸ch 1,5 dßng • Double: Kho¶ng c¸ch lµ 2 dßng • At least: Kho¶ng c¸ch t¹o lín h¬n mét dßng b»ng c¸ch cho sè ®o vµo môc At ( ®¬n vÞ lµ Point) • Exactly: Kho¶ng c¸ch chÝnh x¸c ( tuú chän) theo sè ®· chän vµo môc At( ®¬n vÞ lµ Point) • Multiple: Kho¶ng c¸ch tÝnh theo sè dßng ®· cho trong môc At ( ®¬n vÞ lµ Lines)2. Tr×nh bµy v¨n b¶n d¹ng liÖt kª2.1 Dïng biÓu tîng lÖnh Tr×nh bµy v¨n b¶n b»ng sè thø tù hoÆc c¸c ký tù ®Æc biÖt ®Çu dßng §¸nh dÊu chän c¸c Paragraph liªn tiÕp, trªn thanh c«ng cô Formatting nhÊp biÓu tîng lÖnh: • Numbering: ®Çu mçi dßng paragraph sÏ ®îc chÌn thªm mét sè thø tù. • Bullets: ®Çu mçi dßng paragraph sÏ ®îc chÌn thªm mét ký tù ®Æc biÖt.2.1 Dïng b»ng menu NhÊp thùc ®¬n Format chän Butllets and Numbering: xuÊt hiÖn hép tho¹i H×nh 2-19 Hép tho¹iBullets andCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 40
 41. 41. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu ThÎ Butlled: • Chän mét mÉu Butllets vµ nhÊp OK. KÕt qu¶ ë ®Çu mçi ®o¹n v¨n b¶n cã g¾n thªm mét mÉu Butllets ta võa chän. Ngoµi ra nÕu trong 8 mÉu ta kh«ng ng mÉu nµo th× ta cã thÓ bæ xung thªm mÉu butllets nh sau: • NhÊp vµo nót Customize trong hép tho¹i butlles and numbering : XuÊt hiÖn hép tho¹i ( h×nh bªn) • Nót Font : Chän font ch÷ cho Butllets • Nót Character : Chän 1 ký tù míi cho Butllets trong hép tho¹i Symbol vµ nhÊp OK. • Nót Picture : Chän 1 bøc tranh cho Bullets trong hép tho¹i picture vµ nhÊp OK. • Butllets position : • Indent at : X¸c ®Þnh lÒ tr¸i cña Butllets. • Text position : H×nh 2-20 Hép tho¹iBullets and • Tab space after : X¸c ®inh kho¶ng tab gi÷a Butllets víi ch÷ ®Çu tiªn cña ®o¹n. • Indent at : X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ vµ Butllets. ThÎ Numbered: • Chän mét mÉu Butllets sè vµ nhÊp OK. KÕt qu¶ ë ®Çu mçi ®o¹n v¨n b¶n cã g¾n thªm mét mÉu Butllets sè ta võa chän. • Ngoµi ra nÕu trong 8 mÉu ta kh«ng ng mÉu nµo th× ta cã thÓ bæ xung thªm mÉu butllets sè nh sau:CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 41
 42. 42. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu H×nh 2-20 Hép tho¹iBullets and H×nh 2-21 Hép tho¹iBullets and NhÊp vµo nót Customize trong hép tho¹i butlles and numbering : XuÊt hiÖn hép tho¹i: • Number format: C¸ch thÓ hiÖn sè thø tù, trong môc nµy cã thÓ gâ thªm ký tù vµo tríc hoÆc sau sè thø tù. • VÝ dô: 1) => §iÒu 1) • Ghi chó: kh«ng ®îc xo¸ ký tù cã s½n trong Number format. • Number Style: Chän kiÓu ®¸nh sè thø tù 1,2,3 hoÆc a,b,c hoÆc I, II, III... • Font: Thay ®æi Font ch÷ cho STT. Khi nhÊp vµo sÏ më ra mét hép tho¹i Font xuÊt hiÖn ®Ó b¹n chän. • Start at: Sè b¾t ®Çu. • Number position: VÞ trÝ cña sè thø tù ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c lÖnh nh Left, Right, Center vµ nót Aligned at ®Ó b¹n chän kho¶ng lÒ cho Paragraph. • Text position: VÞ trÝ cña ch÷ Paragraph ®îc thôt vµo so víi sè thø tù thÓ hiÖn trong môc Indent at. H×nh 2-21 Hép tho¹iBullets andCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 42
 43. 43. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu3. §Æt Tab3.1 Dïng biÓu tîng lÖnh PhÇn nµy khi thùc hµnh rÊt dÔ sai sãt do ®ã b¹n cÇn ph¶i cÈn thËn lµmtheo tõng bíc : Tr×nh bµy Tab • Bíc 1 : Chän c¸c Paragraph cÇn tr×nh bµy. • Bíc 2 : Chän lo¹i Tab b»ng c¸ch nhÊp chuét ë gãc bªn tr¸i cña thíc ®o n»m ngang, mçi khi nhÊp vµo sÏ cã mét biÓu tîng Tab hiÖn ra, ®ã lµ c¸c lo¹i tab cña WORD. • Left tab: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m bªn ph¶i Tab VÝ dô : Tab HÖ ®iÒu hµnh Windows HÖ ®iÒu hµnh Windows Xö lý v¨n b¶n Xö lý v¨n b¶n Xö lý b¶ng tÝnh Xö lý b¶ng tÝnh Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu • Center tab: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m gi÷a Tab VÝ dô : Tab HÖ ®iÒu hµnh Windows HÖ ®iÒu hµnh Windows Xö lý v¨n b¶n Xö lý v¨n b¶n Xö lý b¶ng tÝnh Xö lý b¶ng tÝnh Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖuCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 43
 44. 44. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • Right: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m bªn tr¸i Tab. VÝ dô : Tab HÖ ®iÒu hµnh Windows HÖ ®iÒu hµnh Windows Xö lý v¨n b¶n Xö lý v¨n b¶n Xö lý b¶ng tÝnh Xö lý b¶ng tÝnh Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu • Decimal tab: Gi¸ trÞ nhËp vµo phÇn lÎ n»m bªn ph¶i, phÇn nguyªn n»m bªn tr¸i tab : VÝ dô : 464546456.64646 45645646446464.46464 6787897.456464454 HiÖu chØnh Tab §¸nh dÊu chän c¸c Paragraph ®· ®îc ®Æt Tab, thíc ®o trªn sÏ thÓ hiÖn ®îckho¶ng c¸ch vµ vÞ trÝ cña Tab ®îc ký hiÖu lµ mÇu ®en trªn thíc ( c¸c ký hiÖu nµycã thÓ mê ®i nÕu cã paragraph cã c¸ch ®Æt Tab kh¸c nhau: • Thay ®æi to¹ ®é ®iÓm dõng cña Tab : KÐo mét ký hiÖu Tab trªn thíc sang mét vÞ trÝ míi th× ®o¹n v¨n b¶n sÏ ®îc kÐo theo. • Gì bá Tab ®· ®Æt ( Clear) : KÐo mét ký hiÖu tab xuèng díi thíc ®o, ®o¹n v¨n b¶n cã bÊm Tab t¬ng øng di chuyÓn sang vÞ trÝ Tab dõng kÕ tiÕp. • Gì bá tÊt c¶ c¸c tab : KÐo tÊt c¶ c¸c ký hiÖu Tab xuèng díi thanh Rule Thay ®æi mÉu tr×nh bµy Tab • Chän Paragraph ®· ®îc tr×nh bµy Tab • Gì bá Tab trë vÒ mÆc nhiªn • Thùc hiÖn ®Æt Tab3.2 Dïng menu §Æt Tab lµ viÖc thiÕt lËp nh÷ngkho¶ng c¸ch cè ®Þnh cho con trá mçikhi bÊm phÝm TAB Vµo Format Tab:CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 44
 45. 45. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • Trong môc Tab Stop posittion nhËp vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc Tab • Alignment cho phÐp x¸c ®Þnh h×nh thøc s¾p xÕp v¨n b¶n bªn trong theo cét tab • Left: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m bªn ph¶i Tab • Right: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m bªn tr¸i Tab • Center: V¨n b¶n nhËp vµo ®îc s¾p xÕp n»m gi÷a Tab • Decimal: Gi¸ trÞ nhËp vµo phÇn lÎ n»m bªn ph¶i, 2-23 Hép tho¹iTabs H×nh phÇn nguyªn n»m bªn tr¸i tab • Leader: Chän d¹ng lÊp ®Çy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c Tab • Default tab stops: Cho phÐp thay ®æi c¸c kho¶ng c¸ch mÆc nhiªn gi÷a c¸c nót tab • Set: Khi khai b¸o song ph¶i nhËp vµo nót nµy ®Ó nhËp phÇn tab vµo v¨n b¶n • Clear: xo¸ mét tab Stop hiÖn hµnh • Clear all: Xo¸ tÊt c¶ c¸c tab ®· t¹o tríc ®ã.4. Trang trÝ Paragraph4.1 Dïng biÓu tîng lÖnh C¸c lÖnh n»m trªn thanh c«ng cô Tables and borders. NhÊp biÓu tînglÖnh Tables and borders trªn thanh c«ng cô Standard sÏ hiÖn lªn thanh c«ngcô Tables and borders. Chän chøc n¨ng vµ thùc hiÖn D¹ng nÐt §é dµy nÐt mµu nÐt T¹o ®­êng cho ®o¹n nÒn cho ®o¹nT¹o b¶ngMerge Cells Split C¨n chØnh Cells TextCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 45
 46. 46. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu4.2 Dïng menu Dïng khi ta in ra nh÷ng ®êng kÎ däc ngang hay mµu nÒn t¹i mét vÞ trÝ nµo®ã theo yªu cÇu. Chän vÞ trÝ cÇn kÎ hoÆc t« mµu nÒn råi chän Format Bordersand Shading: Trong môc H×nh 2-24 Hép tho¹iBorders and Shading Border: KÎ b¶ng • Setting: lùa chän d¹ng ®êng kÎ • Style: Chän kiÓu ®êng kÎ • Color: Chän mµu ®êng kÎ Apply to: Nh÷ng tuú chän nµy ®îc ¸p dông cho • Table: B¶ng • Cell: ¤ • Paragraph: §o¹n v¨n b¶n • Text: V¨n b¶n Trong môc Shading: T¹o mµu nÒn • Style: Chän kiÓu mÇu nÒn cÇn t¹o (®Ëm hay nh¹t)CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 46
 47. 47. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • Color: Chän mµu nÒn H×nh 2-25 Hép tho¹iBorders and ShadingCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 47
 48. 48. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Bµi 5 : tr×nh bµy trang in 1. §Þnh d¹ng trang inChän lo¹i giÊy - ThÎ Paper Size NhÊp chän thùc ®¬n File: chän Page setup. XuÊt hiÖn hép tho¹i a) Chän lo¹i giÊy: Trong hép tho¹i Page setup nhÊp chän thÎ Paper size ®Ó chän lo¹i giÊy: H×nh 2-26 Hép tho¹i Page Setup  Paper size: Chän lo¹i giÊy: Mçi lo¹i giÊy sÏ cã kÝch thíc t¬ng øng hiÖn ra trong lÖnh Width vµ Height( réng vµ dµi cña trang giÊy), nÕu chän Custom th× ph¶i gâ kÝch thíc giÊy trong môc Width vµ Height. Th«ng thêng, c¸c v¨n b¶n tiÕng viÖt dïng lo¹i giÊy A4 víi Width =21 cm vµ Height=29,7cm.  Orientation: Chän híng giÊy: • Portrait: Xoay giÊy theo chiÒu däc • Lanscape: Xoay giÊy theo chiÒu ngang  Apply to: Chän ph¹m vi ¸p dông. CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 48
 49. 49. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu1.2 §Æt lÒ cho trang in - ThÎ Margins Trong hép tho¹i Page setup nhÊp chän thÎ Margins ®Ó ®Æt lÒ cho trang giÊy: §Ó giíi h¹n ph¹m vi thÓ hiÖn cña v¨n b¶n trong trang giÊy b¹n cÇnph¶i ®Æt lÒ cña trang giÊy sao cho phï hîp. LÒ cña trang giÊy ®îc x¸c ®Þnh b»ngc¸c lÖnh: • Top: LÒ ®Ønh cña H×nh 2-26 Hép tho¹i Page Setup trang in • Bottom: LÒ ®¸y cña trang in. • Left: LÒ tr¸i cña trang in. • Right: LÒ ph¶i cña trang in • Gutter: Kho¶ng c¸ch giµnh ®Ó ®ãng g¸y s¸ch • From edge: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp cña tê giÊy ®Õn Header hoÆc Footer. • Mirror margins: §Æt lÒ ®èi xøng nhau. NÕu lÖnh nµy cã dïng, giÊy sÏ ®îc ph©n biÖt lµ cã trang lÎ vµ trang ch½n( odd and even), thêng ¸p dông ®Ó in s¸ch vµ lÒ cña trang giÊy sÏ trë thµnh inside vµ outside • Apply to: Ph¹m vi ¸p dông cña v¨n b¶n.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 49
 50. 50. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu2. Header – Footer2.1 T¹o Header - Footer Là một đoạn văn bản ngắn có khả năng lặp đi lặp lại trên tất cả cáctrang in. Header nằm ở đầu trang còn footer nằm ở cuối trang • Tạo Header and footer: Vào View chọn Header and f ooter. §Þ §Þnh d¹ng nh d¹ng ngµy th¸ng sè ChÌ n sè trang ChuyÓn §Þnh qua Footer d¹ng thêi gian Gâ néi dung Header – Footer vµo môc Header vµ Footer §Ó tr×nh bµy cho hîp lý ta cã thÓ sö dông thªm c¸c c«ng cô ®iÒu chØnhFont ch÷ hoÆc kÎ ®êng ng¨n c¸ch gi÷a phÇn tiªu ®Ò trªn, tiªu ®Ò díi víi phÇn so¹nth¶o.2.2 HiÖu chØnh Header – Footer Muèn hiÖu chØnh Header – Footer b¹n ph¶i quay l¹i cöa sæ Header –Footer. trong cöa sæ nµy b¹n hiÖu chØnh b×nh thêng nh Paragraph Sau khi hiÖu chØnh xong Ên nót Close3. §¸nh sè trang:Chän thùc ®¬n Insert/PageNumbers… Position: Chän lÒ ®Ó ®¸nh sètrang: • Bottom of page ( Footer): §¸nh sè trang bªn lÒ díi. • Top of page ( Header): §¸nh sè trang ëH×nh 2-27 Hép tho¹i Page Numbers lÒ trªn.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 50
 51. 51. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Aligment: Chän vÞ trÝ ®¸nh sètrang • Right: §¸nh sè trang phÝa ph¶i cña trang • Left: §¸nh sè trang phÝa tr¸i cña trang • Center: §¸nh sè trang ë gi÷a trang • Inside: hai trang liÒn nhau ®îc ®¸nh sè trang nh h×nh bªn( sè trang ®îc minh ho¹ b»ng dÊu chÊm ®en phÝa díi hai trang). • Outside: hai trang liÒn nhau ®îc ®¸nh sè trang nh h×nh bªn( sè trang ®îc minh ho¹ b»ng dÊu chÊm ®en phÝa díi hai trang). • Trong trêng hîp c¸c b¹n muèn ®¸nh sè trang kiÓu sè kh¸c hoÆc trang kh«ng b¾t ®Çu tõ sè 1 th× nhÊp vµo nót Format ®Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i. Chän kiÓu ch÷ sè cÇn ®¸nh trang trongmôc Number Format. Chän sè trang cÇn b¾t ®Çu trong môcStart at. NhÊp OK ®Ó chÊp nhËn tuú chän.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 51
 52. 52. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu3. In v¨n b¶n C¸ch 1: NhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô chuÈn C¸ch 2: NhÊp chän thùc ®¬n file chän Print: XuÊt hiÖn hép tho¹i trªn Print name: Chän tªn m¸y in Page range: Chän ph¹m vi in c¸c trang v¨n b¶n. • All: In tÊt c¶ c¸c trang trong v¨n b¶n • Current page: In trang v¨n b¶n hiÖn hµnh • Selection: ChØ in v¨n b¶n ®· ®îc ®¸nh dÊu chän tríc ®ã • Pages: In theo sè trang ®- îc chän lùa b»ng c¸ch gâ c¸c sè trang vµo, dïng dÊu “,” ®Ó ph©n c¸ch H×nh 2-28 Hép tho¹i Print c¸c trang rêi r¹c, dïng dÊu “ –“ ®Ó in c¸c trang liªn tiÕp Number of copies: chän sè b¶n in Page per Sheet: sè trang cÇn in ra trªn mét tê giÊy Scale to paper size:Chän lo¹i giÊy Print :CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 52
 53. 53. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • All pages in range : in toµn bé c¸c trang trong v¨n b¶n • Odd pages : In toµn trang lÎ • Even pages : In toµn trang ch½n Bµi 6 : B¶ng biÓu1. T¹o b¶ng biÓu1.1 ChÌn b¶ng biÓu §a con trá tíi vÞ trÝ cÇn chÌn thùc hiÖn TableInsertTable hép tho¹i inserttable xuÊt hiÖn. Chän sè cét trong hépNumber of columm chän sè dßngtrong « Number of row chän chiÒuréng cña cét trong « Columm widthsau ®ã chän OK ®Ó x¸c nhËn.1.2 NhËp néi dung trong b¶ng biÓu §Ó di chuyÓn con trá trªn c¸c «sö dông cã c¸c c¸ch sau: H×nh 2-29 Hép tho¹i Insert Table Chuét: Click chuét vµo « muèn di chuyÓn ®Õn PhÝm Tab: Mçi lÇn Ên phÝm Tab con trá sÏ di chuyÓn ®Õn « kÕ tiÕp bªn ph¶i « hiÖn hµnh. NÕu ®Õn cuèi dßng th× con trá sÏ nhÈy ®Õn « ®Çu tiªn cña dßng tiÕp theo. Sö dông c¸c phÝm lªn xuèng ®Ó di chuyÓn tíi c¸c « theo chiÒu mòi tªn. NhËp d÷ liÖu b×nh thêng. NÕu d÷ liÖu gåm nhiÒu ®o¹n th× Ên Enter ®Ó xuèng dßng kÕt thóc ®o¹n vµ më réng hµng.2. HiÖu chØnh b¶ng biÓu2.1 §¸nh dÊu chän • §¸nh dÊu mét «: §a con trá vµo bªn tr¸i cña « khi xuÊt hiÖn mòi tªn th× nhÊn chuét.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 53
 54. 54. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • §¸nh dÊu hµng: §u con trá chuét ®Õn ®Çu hµng khi xuÊt hiÖn mòi tªn th× nhÊn chuét • §¸nh dÊu cét: ®a con trá tíi ®Çu cét khi xuÊt hiÖn mòi tªn th× nhÊn chuét • §¸nh dÊu vïng: §u con trá tíi « ®Çu tiªn nhÊn vµ rª chuét tíi « cuèi cïng • §¸nh dÊu toµn b¶n: §u con trá vµo thùc ®¬n chän thùc ®¬n TableSelect table2.2 C¸c lÖnh chÌn - xo¸ ChÌn hoÆc xo¸ cét • ChÌn thªm mét cét tríc cét ®¸nh dÊu b»ng lÖnh TableInsert columm • Xo¸ cét: ®¸nh dÊu cét chän TableDelete columm ChÌn thªm hoÆc xo¸ dßng • ChÌn thªm dßng sau dßng ®· ®¸nh dÊu b»ng lÖnh Tableinsert row • Xo¸ dßng: §¸nh dÊu dßng sau ®ã thùc hiÖn TableDelete row ChÌn thªm « §¸nh dÊu « n¬i muèn chÌn thùc hiÖn lÖnh tableinsert cells chän shift cellsRight nÕu muèn ®Èy « ®¸nh dÊu sang bªn ph¶i. HoÆc Shift Cells Right DownnÕu muèn ®Èy « ®¸nh dÊu xuèng díi cïng cét. Xo¸ bít « §¸nh dÊu « cÇn xo¸ thùc hiÖn lÖnh TableDelete Cells chän Shift Cells LeftnÕu muèn c¸c « bªn ph¶i « bÞ ®¸nh dÊu dÞch sang bªn ph¶i Chän Shift Cells Left nÕu b¹n muèn c¸c « n»m phÝa díi cña « bÞ ®¸nh dÊuxuèng phÝa díi cïng cét2.3 HiÖu chØnh b¶ng biÓu Thay ®æi ®é réng cña cét §a con trá tíi ®êng kÎ hµng hoÆc cét khi con trá biÕn thµnh hai ®êng songsong cã mòi tªn th× nh¾p vµ kÐo chuét. Thay ®æi cÊu tróc b¶ngCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 54
 55. 55. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • KÕt hîp c¸c « : Chän c¸c « cÇn kÕt hîp =>Thùc hiÖn TableMerge cells • Ph©n chia dßng §¸nh dÊu « cÇn ph©n chia Thùc hiÖn TableSplit Cells NhËp sè dßng trong Number ofRow Ph©n chia cét §¸nh dÊu cét Thùc hiÖn TableSpilit Cells NhËp sè cét trong Number of Columm2. Tr×nh bµy vµ trang trÝ b¶ng biÓu3.1 Tr×nh bµy b¶ng biÓu • B«i ®en c¸c « cÇn c¨n chØnh ch÷ • Ên ph¶i chuét vµo « võa b«i ®en : vµ chän Cell Aligment nh h×nh vÏ. • Chän 1 mÉu c¨n chØnh hiÖn ra • Text Direction : Font ch÷ cã thÓ ®æi híng3.2 Trang trÝ b¶ng biÓu Mét b¶ng biÓu khi míi chÌn vµo ®· ®îc tù®éng trang trÝ bëi lÖnh Border víi nÐt 1/2pt. §Ótrang trÝ b¶ng biÓu ®îc ®Ñp h¬n, chóng ta cÇntrang trÝ thªm cho b¶ng biÓu Dïng lÖnh Borders and shading trong thùc ®¬n Format : Nh÷ng khi ta in ra nh÷ng ®êng kÎ däc ngang hay mµu nÒn t¹i mét vÞ trÝ nµo®ã theo yªu cÇu. Chän vÞ trÝ cÇn kÎ hoÆc t« mµu nÒn råi chän Format Bordersand ShadingCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 55
 56. 56. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Trong môc Border: KÎ b¶ng • Setting: Lùa chän d¹ng ®êng kÎ • Style: Chän kiÓu ®êng kÎ • Color: Chän mµu ®êng kÎ Apply to: Nh÷ng tuú chän nµy ®îc ¸p dông cho • Table: B¶ng • Cell: ¤ • Paragraph: §o¹n v¨n b¶n • Text: V¨n b¶n H×nh 2-30 Hép tho¹i Borders and Shading Trong môc Shading: T¹o mµu nÒn • Style: Chän kiÓu mÇu nÒn cÇn t¹o (®Ëm hay nh¹t) • Color: Chän mµu nÒn3.3 Sö dông c«ng cô Draw Table Trong b¶ng biÓu phøc t¹p, ®«i khi chóng ta cÇn cã nh÷ng ®êng kÎ vµ nh÷ngkho¶ng tr¾ng bÊt thêng, viÖc sö dông c«ng cô Draw Table sÏ gióp ta vÏ b¶ngbiÓu, bæ sung c¸c ®êng kÎ vµo mét b¶ng biÓu. Thùc hiÖn theo c¸c bíc: Trªn thanh c«ng cô Tables and Borders, chän d¹ng ®êng kÎ, ®é dµy vµ mÇus¾c cña ®êng kÎ. Chän c«ng cô Draw Table, con trá d¹ng c©y bót ch×, kÐo chuét vµ vÏra mét b¶ng ( chØ cã mét «). §Æt con trá chuét vµo trong b¶ng biÓu ®· vÏ, kÐo chuét tõ c¹nh nµy sangc¹nh kh¸c ®Ó vÏ c¸c ®êng kÎ trong b¶ng biÓu, hay t¹o thªm mét « míi th«ng qua ®-êng kÎ ®· vÏ. C¸ch lµm nµy t¬ng tù nh Split Cells. Sau khi vÏ xong b¶ng biÓu nhÊp biÓu tîng Draw Table ®Ó t¾t tÝnh n¨ng vÏb¶ng.3.4 Sö dông c«ng cô Eraser Dïng c«ng cô Eraser ®Ó xo¸ c¸c ®êng kÎ trong b¶ng t¬ng tù nh lÖnh MergeCellsCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 56
 57. 57. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu NhÊp chuét vµo biÓu tîng Eraser , con trá chuét ë d¹ng côc tÈy. Trá chuét tíi ®êng cÇn xo¸, kÐo chuét ®Ó ®¸nh dÊu ®êng cÇn xo¸( mÇux¸m), nh¶ chuét, ®êng kÎ ®· bÞ xo¸.3.5 Autoformat §Ó trang trÝ b¶ng biÓu nhanh, cã thÓ dïng lÖnh Table Format : Table / Table Auto Format ®Ó më hép tho¹i : Chän 1 mÉu b¶ng biÓu vµ chän c¸c lÖnh thÝch hîp. NhÊp nót OK H×nh 2-31 Hép tho¹i Table AutoFormatCHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 57
 58. 58. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu bµi 7 : Cét ch÷ ( Column)1. D¹ng cét ch÷ ®¬n gi¶n1.1 T¹o cét ch÷X¸c ®Þnh vÞ trÝ cÇn chia chän Format ColumnsPresets: Chän c¸ch chia theo d¹ng trong khung tr×nh bÇy • ONE: mét cét • TWO: Hai cét • THREE: Ba cét • Left, Right: Chia hai cét lÖch tr¸i hoÆc lÖch ph¶i Number of Columns: Sè cét chia trong trang giÊy Width and Spacing: BÒ réng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét • Col#: Cét thø mÊy • Width: BÒ réng cét ®ã • Spacing: Kho¶ng c¸ch víi cét kÕ H×nh 2-32 Hép tho¹i Columns Equal Column Width: C¸c cét cã bÒ réng cét b»ng nhau Line Between: T¾t më ®êng kÎ ng¨n c¸ch gi÷a c¸c cét Apply to: Chän ph¹m vi ¶nh hëng cña ®Þnh d¹ng • Whole Document: Chia toµn bé v¨n b¶n • Selected Text: Trong ph¹m vi khèi ®· x¸c ®Þnh • This Point Fowward: Tõ vÞ trÝ con trá tíi cuèi v¨n b¶n 1.2 ChÌn ®iÓm ng¾t cét §iÓm ng¾t cét cã t¸c dông di chuyÓn ®o¹n v¨n b¶n phÝa sau ®o¹n text sang cét kÕ tiÕp :CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 58
 59. 59. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Vµo thùc ®¬n Insert / Break : xuÊt hiÖn hép tho¹i vµ chän Columns Break / OK H×nh 2-33 Hép tho¹i Break Cã thÓ xo¸ tuú chän trªn b»ng c¸ch Ên phÝm Delete.2. D¹ng cét ch÷ phøc t¹p - cét b¸o chÝ V¨n b¶n cã sè cét thay ®æi trong cïng mét trang lµ d¹ng cét b¸o phøc t¹p. Trong d¹ng cét ch÷ phøc t¹p cã nhiÒu Section liªn tiÕp nhau, mçi section lµmét ®o¹n v¨n b¶n cã sè cét riªng. Chia cét cho ®o¹n v¨n b¶n ®· chän : §¸nh dÊu ®o¹n v¨n b¶n cÇn chia cétsau ®ã lµm thao t¸c chia cét nh môc t¹o cét trªn môc 1. Cø lµm nh vËy ®Õn khihÕt ®o¹n v¨n b¶n cÇn chia cét.3. HiÖu chØnh cét ch÷3.1 HiÖu chØnh l¹i c¸ch chia cét cho toµn bé v¨n b¶n Khi mét v¨n b¶n ®· ®îc chia cét theo d¹ng phøc t¹p . ViÖc ®Çu tiªn lµ b¹nph¶i xo¸ c¸c ranh giíi cña section vµ Column break b»ng c¸ch : NhÊp menu View chän Normal, cöa sæ v¨n b¶n chØ cßn thíc ®o n»m ngangvµ v¨n b¶n lóc nµy chØ cã mét cét ch÷ ®ång thêi b¹n sÏ thÊy c¶ c¸c ®êng Columnbreak vµ section break §Æt con trá text ë ®Çu mçi ®êng, gâ phÝm Delete, sau khi xo¸ hÕt c¸c ®-êng hiÖn th× lóc nµy v¨n b¶n chØ dßng l¹i 1 section. NhÊp vµo menu View chän Page Layout ®Ó cöa sæ v¨n b¶n trë vÒ d¹ngtrang in, tiÕn hµnh ®¸nh dÊu chän l¹i tõng ®o¹n v¨n b¶n vµ chia cét. 3.2 HiÖu chØnh cho tõng Section §Æt con trá text ë mét vÞ trÝ bÊt kú trong section cÇn hiÖu chØnh, dßngtr¹ng th¸i sÏ b¸o sè hiÖu cña section vµ nh×n vµo thíc ®o n»m ngang b¹n sÏ biÕt ®-îc sè cét ®· ®îc chia. ¸p dông l¹i c¸c c¸ch chia cét ®· biÕt cho section nµy.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 59
 60. 60. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu bµi 8 : H×nh vÏ 1. Microsoft WordArtT¹o WordArt ChÌn ch÷ nghÖ thuËt: NhÊp chän thùc ®¬n Insert chän Picture vµ nhÊp chän Wordart: XuÊt hiÖn hép tho¹i:( hoÆc nhÊp biÓu tîng trªn thanh c«ng cô Drawing) Chän kiÓu ch÷ nghÖ thuËt trong hép tho¹i nhÊp OK. XuÊt hiÖn hép tho¹i tiÕp theo: Chän font ch÷ trong thÎ Font( vÝ dô Vn TimeH) Chän cì ch÷ trong thÎ Size ( VÝ dô nh 36) Xo¸ dßng ch÷ Your text here vµ gâ néi dung cÇn t¹o ch÷ nghÖ thuËt( vÝ dô nh tin häc v¨n phßng bªn trªn) NhÊp OK ®Ó kÕt thóc viÖc ®¸nh ch÷ nghÖ thuËt H×nh 2-34 Hép tho¹i Edit WordArt TextHiÖu chØnh WordArt KÝch thíc: §Æt chuét ë mét handle, con trá chuét ë d¹ng mòi tªn hai chiÒu ®Ó hiÖu chØnh. Di chuyÓn: §Æt chuét vµo WordArt, con trá chuét cã mòi tªn 4 chiÒu, kÐo chuét ®Ó di chuyÓn.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 60
 61. 61. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu Di chuyÓn ®Ó l¹i b¶n sao: Ên phÝm Ctrl vµ di chuyÓn WordArt sang chç míi. Xo¸ WordArt: NhÊp chuét vµo WordArt Ên phÝm Delete. H×nh 2-35 Hép tho¹i WordArt Gallery Thay ®æi mÉu tr×nh bµy: NhÊp chuét vµo Word Art vµ chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô Word Art Gallery, chän 1 mÉu cÇn thay ®æi / OK. Thay ®æi néi dung vµ Font ch÷: NhÊp ®óp chuét vµo WordArt cÇn thay ®æi vµ xo¸ dßng ch÷ cò gâ l¹i thµnh ch÷ míi sau ®ã chän Font ch÷ vµ cì ch÷ thÝch hîp / OK. Thay ®æi h×nh d¸ng cña WordArt :NhÊp biÓu tîng xuÊt hiÖn c¸c kiÓu mÉuh×nh d¸ng. Chän 1 mÉu tuú ý nh h×nh bªn Xoay WordArt: §a con trá chuét vµo ®óng « vßng trong mÇu xanh sau ®ã xoay theo ý thÝch. §Þnh d¹ng WordArt: NhÊp ph¶i chuét vµo WordArt chän Format WordArt: • ThÎ Colors and Lines: Chän mÇu t« cho h×nh WordArt, chän mÇu vµ ®Þnh d¹ng ®êng viÒn cho WordArt . • ThÎ Size: X¸c ®Þnh kÝch thíc, gãc xoay vµ tû lÖ co gi·n cho h×nh. • ThÎ Layout: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña Word Art trong trang giÊy: • In line with text: H×nh vÏ nèi tiÕp trong dßng ch÷. • Square: H×nh vÏ ®Èy v¨n b¶n bao quanh theo h×nh ch÷ nhËt. • Tight: h×nh vÏ ®Èy v¨n b¶n bao quanh theo d¹ng h×nh vÏ. • Behind: H×nh vÏ n»m ch×m díi v¨n b¶n.CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 61
 62. 62. Bµi 10 X¾p xÕp ®Æt läc d÷ liÖu tham chiÕu ba chiÒu • In front of text : H×nh vÏ næi lªn trªn v¨n b¶n. H×nh 2-36 Hép tho¹i Format WordArt 2. Microsoft DrawVÏ h×nh - T¹o ®èi tîng Auto shapes: ChÌn c¸c h×nh vÏ ®Æc biÖt • Chän vÞ trÝ cÇn chÌn h×nh vÏ ®Æc biÖt • NhÊp chän thùc ®¬n Insert chän Picture vµ nhÊp chän Autoshapes : XuÊt hiÖn thanh c«ng cô Autoshapes: • NhÊp chän nhãm c¸c h×nh vÏ ®Æc biÖt sÏ hiÓn thÞ c¸c h×nh muèn vÏ. • NhÊp chän h×nh muèn vÏ vµ vÏ t¹i n¬i cÇn thiÕt. HiÖu chØnh ®èi tîng • Chän ®èi tîng: Di chuyÓn chuét tíi gÇn ®èi tîng, con trá chuét cã d¹ng mòi tªn 4 ®Çu – nhÊp chuét – bao quanh ®èi tîng ®îc chän hiÖn ra c¸c handle ( « vu«ng nhá). Gi÷ Shift nhÊp chuét ®Ó chän nhiÒu ®èi tîng. • Gâ ch÷ cho ®èi tîng: NhÊp chän ®èi tîng b»ng nót ph¶i cña chuét cã menu hiÖn ra chän Add Text, con trá ®îc ®a vµo trong ®èi tîng sau ®ã gâ néi dung vµo vµ c¨n chØnh c¸c tuú chän kh¸c nh Text bªn ngoµi. • HiÖu chØnh kÝch thíc : §Æt con trá chuét vµo mét trong c¸c handle cña ®èi tîng sao cho cã mòi tªn 2 chiÒu th× kÐo ra hoÆc vµo tuú theo t¨ng hay gi¶m kÝch thíc. Gi÷ phÝm ctrl ®Ó kÐo nh»m môc ®Ých chØnh ®îc kÝch thíc theo kiÓu co gi·n tõ t©m cña ®èi tîng. • Di chuyÓn ®èi tîng: §Æt con trá chuét vµo bªn trong ®èi tîng – con trá chuét cã d¹ng mòi tªn 4 chiÒu th× kÐo chuét di chuyÓn ®èi tîng sang chç kh¸c. NÕu gi÷ phÝm Ctrl th× cã t¸c dông copy thµnh mét ®èi tîng míi sang vÞ trÝ kh¸c. • Xoay ®èi tîng: Chän mét ®èi tîng nhÊp ®a con trá chuét vµo ®óng « trßn mÉu xanh sao cho con trá chuét thµnh cung trong th× di chuyÓn chuét ®Ó xoay ®èi tîng theo híng tuú thÝch. CHƯƠNG IV: MICROSOFT EXCEL 62

×