Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İBAT 8.konu Araştırma Raporu Yazma

597 views

Published on

İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri (İBAT) Dersi Araştırma Raporu Yazma konusu

Bu sunum, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde verilen İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Dersi için hazırlanmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Esmeray KARATAŞ ATEŞ
ekaratas@comu.edu.tr
Mayıs 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

İBAT 8.konu Araştırma Raporu Yazma

 1. 1. ÇOMÜ İletişim Fakültesi ARAŞTIRMA RAPORU YAZMA Bu sunum, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerine verilen İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Dersi için hazırlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Esmeray KARATAŞ ATEŞ ekaratas@comu.edu.tr Mayıs 2016
 2. 2. ARAŞTIRMA RAPORU ● Araştırma raporu, yapılan çalışmanın ve çalışmayı yapanın niteliklerini yansıtan en somut belgedir. ● Araştırma raporunun temel amacı, araştırma ile varılan sonucu başkalarına duyurarak bilgide birikimi, açıklığı ve denetlenebilirliği sağlamaktır. ● Yaratıcı ve öğretici yazma şeklinde iki tür yazılı anlatım vardır. – Yaratıcı yazma roman, öykü, şiir gibi edebi eserler içindir, özel bir duyarlılık ve yetenek gerektirir. – Öğretici yazma ödev, tez, rapor, bilimsel makale vb. içindir, bu konuda bilgi ve beceri kazanan herkes bu yazı türünde başarı gösterebilir.
 3. 3. RAPORLARDA İÇERİK VE BİÇİM ● Raporun ilk etkisi onun biçimi iledir, içerik daha sonra gelir (Raporlar “biçimleriyle kabul, içerikleriyle takdir olunurlar”.) ● Genelde içerik ve biçim itibariyle raporların hazırlanmasında üç temel amaç gözetilir: – Amaca uygunluk (tez vb. çalışmalarda daha detaylı ve biçim kurallarına uyarak hazırlanmalı, yöneticiye sunulan rapor ise daha kısa ve yalın olmalı), – Anlaşılırlık (Hitap edilen okuyucu kitlesinin anlayabileceği nitelikte olmalı), – Etkililik (Bir iletişim aracı olan rapor, okuyanın zihninde aydınlatıcı bir iz bırakmalı ve verilmek istenen mesajlar çok net olmalı) ,
 4. 4. İÇERİK KURALLARI ● Bir araştırmanın raporlaştırılmasında içeriğin üç ana ilkeyi karşılaması beklenir: – Öz, fakat yeterince ayrıntı, raporu okuyanın eksiksiz anlayabilmesi ve isterse aynı çalışmayı yapabilmesini sağlar nitelikte olmalıdır. Ayrıntı ile raporun uzunluğu arasındaki denge sağlanmalıdır. – Okuyucuya bağımsız yorum ve yargıda bulunabilme olanağı, araştırmacının kendi yorum ve yargısına kaynaklık yapan verilerin raporda aynen verilmesi gereklidir. – Yazarın kendi yorum, yargı ve önerilerinde açıklık, Okuyucu, temel verilerin yanısıra araştırmacının özgün yorum, yargı ve önerilerini bilmek ister. Konuya en yakın kişinin araştırmacı olmasından dolayı onun söyleyecekleri özel bir önem taşır. Bu nedenle araştırmacı kendi yorum yargı ve önerilerini raporunda açıkça belirtmelidir.
 5. 5. Bölüm ve Alt Bölümler ● Araştırma raporunun içeriğini oluşturan bilgi türleri çeşitli bölüm ve alt bölümler halinde kümelendirilir. Bu yönüyle araştırma raporu roman vb. eserlerden ayrılır. ● Bir araştırma raporu genellikle üç kümede toplanabilen bölümler halinde düzenlenir: – Ön Bölüm – Ana Bölüm – Arka bölüm
 6. 6. Ön Bölüm ● Başlık sayfası – Raporun başlığı, hazırlayan, raporun niteliği (tez, ödev vb.), raporun sunulduğu kent, kurum ve tarih. ● Değerlendirme Kurulu Üyeleri / Yönetici / Danışman / Jüri Üyeleri ● Önsöz ya da Teşekkür ● Yazar ● İçindekiler ● Çizelgeler Listesi ● Şekiller Listesi
 7. 7. Ana Bölümler ● Giriş ● Yöntem ● Bulgular ve Yorum ● Özet, Yargı ve Öneriler
 8. 8. Arka Bölüm ● Ekler – Ekler, metin içinde sözü edilen çizelge, şekil, yazı, ölçme aracı gibi bilgi ve belgelerden oluşur. ● Kaynakça – Araştırmada yararlanılan tüm bilgi kaynaklarının belirli bir düzende listelenmiş halidir.
 9. 9. Giriş ● Problem – Bütünleştirme, sınırlandırma ve tanımla ● Amaç – Hipotez ve araştırma soruları ● Önem – Araştırmanın hangi boşluğu dolduracağı ● Varsayımlar / Sayıltılar – Tartışmalı durumlar ● Sınırlılıklar – Yapmak istenip çeşitli nedenlere vazgeçilen durumlar ● Tanımlar – Kullanılan ve tanımlanması gereken terimler
 10. 10. Yöntem ● Araştırma modeli ● Evren ve Örneklem ● Veriler ve Toplanması ● Verilerin Çözümü ve Yorumu ● Süre ve Maliyet
 11. 11. Bulgular ve Yorum ● Toplanan veriler ● Verilerin analiziyle elde edilen sonuçlar ● Sonuçlardan hareketle yapılan yorumlar
 12. 12. Özet, Yargı ve Öneriler ● Özet, yargı ve önerilerin sunuluşunda şekil, çizelge, dipnot vb. kaynak göstermelere yer verilmez. ● Bu bölümün uzunluğunun tüm rapor metninin onda biri kadar olması uygun bir ölçüt olarak kabul edilir. ● Yargı, araştırmacının son sözüdür. Bu araştırma neleri gerçekleştirdi sorusunun yanıtını vermelidir. ● Öneriler, araştırma bulgularına dayalı olmakla birlikte araştırmacının kişisel görüşlerini içerir. ● Önerilerde bulunurken kullanılan bulguların varsa önemli sınırlılıkları da hatırlatılır.
 13. 13. BİÇİM KURALLARI ● Bir araştırma raporunda biçimin dört ilkeyi karşılaması beklenir: – Yalınlık, gereksiz karmaşıklık ve süslemeden arınmış olmalı. – Mantığa uygunluk, bir eser hakkında bilinmek istenen bilgilerdeki öncelik sırasına uyulmalıdır. – Denge ve bakışımlılık (simetri), eserin biçimsel görünümündeki denge sağlanmalıdır. Örneğin başlık sayfasındaki bilgilerin ortalanarak ve belli aralıklarla sayfada kümeleştirilmeleri. – Bir örneklik, benzer konularda kullanılan bir biçim, raporun her yerinde aynı olmalıdır.
 14. 14. Biçimsel Ögeler ● Yazı Alanı ● Satır Aralıkları ● Satır Başları ● Sayfaların Numaralandırılması ● Bölüm ve Alt Bölümlerin Başlatılması ● Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması
 15. 15. Yazı Alanı ● Kağıtların dört bir tarafında bırakılan boşluklardan arta kalan alan yazı alanıdır. ● Önemli bir gerekçe olmadıkça bu alan dışına taşırılmamalıdır. ● Sayfanın dört bir tarafında belirli ölçülerde boşluk bırakılması gereklidir. ● Bu boşlukların bırakılma nedeni ciltlemede veri kaybı olmaması ve göze hoş görünmesidir. ● Yaygın olarak kullanılan boşluk ölçüleri şunlardır: – Alt ve üst başlarından 30 mm, – Sağ kenarından 25 mm, – Sol kenarından 35 mm.
 16. 16. Satır Aralıkları ● Sıkışık satır aralıkları – Üç satırdan uzun olan aynen aktarmalarda, dipnot ve kaynakça biçimlerinde, bazı çizelge ve şekillerde, eklerde verilen kısa rapor ve yazılarda kullanılır. ● Normal satır aralıkları – Rapor metni hemen her zaman normal satır aralıklarıyla yazılır. ● Geniş satır aralıkları – Rapordaki alt bölümlerin birbirinden ayrılışı ve raporun ilk taslaklarının yazılışı (düzenlemeleri kolaylaştırmak için) gibi durumlarda kullanılır.
 17. 17. Satır Başları ● Satır başı yazıda her paragrafın öteki satırlara göre biraz ileriye alınarak başlatılmasıdır. ● Araştırma raporlarında satırbaşı için bırakılan boşluk genellikle 7 harf enindedir. ● Burada önemli olan ilk bakışta her paragrafın nereden başladığını görebilmeyi sağlamaktır.
 18. 18. Sayfaların Numaralandırılması ● Raporun başında ve sonunda konulan boş sayfalar dışında her sayfaya bir numara verilir. ● Ön bölümde küçük Romen rakamları (i, ii, iii...), ana ve arka bölümlerde ise Arap rakamları (1, 2, 3...) kullanılır. ● Başlık sayfası raporun bir (i) numaralı sayfasıdır. Ancak hiç bir zaman bu sayfanın üstüne numara yazılmaz. ● Sayfa numaralarının yerleştirilmesinde genellikle sayfanın alt orta alanı kullanılmaktadır. ● Sayfa numaralarının yanına başka hiç bir işaret konulmamalıdır.
 19. 19. Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması Harfli-rakamlı maddeleştirme A. Büyük harfli sınıflar 1. Normal rakamlı sınıflar a. Küçük harfli sınıflar 1) Tek ayraçlı, normal rakamlı sınıflar a) Tek ayraçlı, küçük harfli sınıflar (1) Çift ayraçlı, normal rakamlı sınıflar (a) Çift ayraçlı, küçük harfli sınıflar B. Büyük harfli sınıflar 1. Normal rakanlı sınıflar Çift numaralama 1. Bölüm 1.1. Birinci bölümün birinci alt bölümü 1.2. Birinci bölümün ikinci alt bölümü 1.2.1. Birinci bölümün ikinci alt bölümünün birinci alt bölümü 2. Bölüm 2.1. İkinci bölümün birinci alt bölümü 2.1.2. İkinci bölümün birinci alt bölümünün birinci alt bölümü ...

×