Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E ticaret son sunum

 • Be the first to comment

E ticaret son sunum

 1. 1. Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Ramazan ASLAN
 2. 2. E-Ticaret Nedir?• E-Ticaret Tanimi• İnternet ve E-Ticaretin Tarihi• Klasik Ticaret&E-ticaret• E-Ticaret Araclari
 3. 3. E-Ticaretin TanimiHer türlü malin ve servisin bilgisayarteknolojisi,elektronik iletisim kanallarive ilgili teknolojiler (akilli kart-smartcard-,elektronik fon transferi-EFT-,POS terminalleri, faks gibi) kullanaraksatilmasi ve satin alinmasini kapsayanbir kavramdir.
 4. 4. E-Ticaretin TanimiBireylerin ve kurumların,internet veyaintranet ortamlarında yazı,ses,görüntübiçimindeki sayısal bilgilerinişlenmesi,iletilmesi ve saklanması vebir değer yaratmayı amaçlayan ticariişlemlerin bütünüdür. ( ETTK-TürkiyeTicaret Koordinasyon Kurulu)
 5. 5. Temel Sektörler• Eğlence• İletişim• Yayın• Perakendecilik• Eğitim• Donanım ve yazılım• Kamu
 6. 6. E-Ticaret’in Tarihi• İlk defa 1969 yılında ‘ARPANET’ askeri projesiyle dört üniversitede bilgisayarlar birbiriyle bağlandı.• 1983 yılında TCP/IP ( Tranmission Control Protocol/İnternet Protocol) kullanıma başlandı.• Yaygın olarak internet kullanımı özelleştirmeden sonra 1990’larda başladı ve çok hızlı bir şekilde yayıldı.• E-Ticaret 1997’lı yıllardan beri kullanılmaktadır.• Bugün tüm dünyada önemli bir paya sahiptir.
 7. 7. Toplam İnternet Kullanıcısı (milyon) Aralık 2011
 8. 8. Internet KullanıcılarıCoğrafik Dağılım- Aralık 2011
 9. 9. E-Ticaret Alış-Veriş Çeşitleri
 10. 10. E-Ticaret tercih nedenleri
 11. 11. İnternet Üzerinden E-Ticaret
 12. 12. İnternet Üzerinden Alış-Veriş
 13. 13. Neden Elektronik Ticaret?• Önce gerçekleştiren, Pazar payını artırır: Amazon.com, BarnesandNoble.com,Yahoo.com gibi.• Düşük sermaye, bütün işletmeler küçük bir yatırımla E-ticaret’e geçebilir.• Global pazara girmek. Tüm dünyaya satış yapabilir hale gelebilmek.• Satış maliyetlerini azaltır.
 14. 14. Elektronik Ticaretin Avantajları • Satış maliyetlerini azaltır. • Birebir görüşme gerektirmez. • Süreçleri otomatikleştirir. • Saat farkı, bölge, iklim, yöre ile sınırlı değildir. • 24 saat satış. • Rakipleriniz yaparsa?
 15. 15. E-Ticaretin faydaları• Potansiyel tüketicinin dünyanın her yanından pazara sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını• Yeni üreticilerin dünya pazarına girmesini• Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesini• Üreticiler arasında rekabetin artmasını• Ticari ürünlerin maliyetinin düşmesini• Ürün seçeneklerinin artmasını• Ürün kalitesinin yükselmesini• Daha hızlı bir şekilde ödeme ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar
 16. 16. Elektronik Ticaret&Geleneksel Ticaret
 17. 17. E-Ticaret Araçları Geleneksel Araçlar Yeni AraçlarTelevizyon WWW (World Wide Web)Radyo FTPTelefon Elektronik PostaFax Sözlü MesajElektornik ödeme ve Para Sistemleri Konferans Sistemler(Telekonferans vb.)İntranet: Kapalı Bilgisayar Ağları GSM,SMS,WAP…
 18. 18. Elektronik Ticaretin Türleri
 19. 19. Elektronik Ticaretin Türleri • B2B (Business To Business) Şirketler Arası Elektronik Ticaret • B2C (Business To Consumer / Customer) Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret • B2G (Business To Goverment) Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret • C2G (Business To Consumer / Customer) Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret
 20. 20. E-Ticaret türleri / B2BŞirketler Arası (B2B- Business To Business)En yaygın kullanılan elektronik ticaret şeklidir.Şirket içi veya şirketler arası yapılan ticarettir.Elektronik Veri Değişimi (Electronik DataInterchange) olarak da adlandırılmaktadır.Firmaların elektronik ortamda tedarikçiyesipariş vermesi, faturalarını temin etmesi vebedellerini ödemesi bu bölümdedeğerlendirilmektedir.
 21. 21. E-Ticaret / B2B ne sunar? A. KATALOG HĠZMETĠ – B2B siteleri, şirketlere kendilerini ve ürünlerini tanıtıcı gerçek hayatta potansiyel müşterilere gönderdiğiniz kataloglardan ya da broşürlerden farkı olmayan online kataloglar sağlar. B. ALIM SATIM HĠZMETLERĠ – B2B sitelerinin önemli bir bölümü, üyelerine kendi aralarında online ticaret yapma olanağı sağlayarak alıcı ile satıcı şirket arasındaki alışverişe ilişkin bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir.
 22. 22. E-Ticaret / B2B ne sunar? C. MÜZAYEDE HĠZMETLERĠ – B2B Sitelerinin bir çoğu tıpkı bireysel tüketicilere yönelik açık artırma sitelerinde olduğu gibi açık artırma (ya da eksiltme) yapılmasına imkan tanır. B2B şirketten şirkete gerçekleşen açık artırma ile şirketlerin stoklarında kalan ürünleri satma, ya da toptan ticarete yönelik özel kampanyalar yapma fırsatını sunar. D. BĠLGĠ DEĞĠġ TOKUġU HĠZMETĠ – B2B sitelerinin en temel işlevi ise, bu siteler aracılığıyla bir araya gelen şirketlerin birbirlerini alım satım taleplerinden haberdar etmeleridir. Bu niteliğiyle sektörlere yönelik şeffaflığı artıran elektronik pazar yerleri, fiyat seviyelerinin de optimum biçimde oluşmasını sağlarlar.
 23. 23. E-Ticaret türleri / B2Cġirket-Tüketici Arası (B2C-Business toconsumer / costumer) : Elektronik ticaretinen çok bilinen türüdür. Sanal Mağazauygulamaları ile İnternette firmalar elektronikortamda; bilgisayardan otomobile, kitaptanpizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciyesatışını yapmaya başlamıştır. Yaygın GSMkullanımı ile birlikte wap teknolojisi degelişmekte olup, yer ve zaman gibi kısıtlarolmaksızın elektronik ticaret yapılan uygun birortam haline gelmiştir.
 24. 24. E-Ticaret Türleri / B2Gġirket-Kamu Ġdaresi Arası Elektronik Ticaret(B2G-Business to goverment) : Kamu ileşirketler arasındaki lokal ağlar üzerinde yapılanticaret, haberleşme ve diğer tüm etkinliklerikapsamaktadır. Kamu ihalelerinin İnternetteyayınlanması ve firmaların elektronik ortamdateklif vermeleri ilk örnekleridir. E-Ticaretinyaygınlaşmasını desteklemek amacı ile kamununvergi ödemeleri, gümrük işlemleri de sanaldünyaya taşınmaktadır.
 25. 25. E-Ticaret Türleri / C2GTüketici-Kamu Ġdaresi Arası ElektronikTicaret (C2G-Customer to goverment) :Tüketici ile kamu idaresi arasında her türlüvergi, sağlık ve hukuksal etkinliğikapsamaktadır. Henüz yaygın örnekleriolmayan bu kategoride ehliyet, pasaportbaşvuruları, sosyal güvenlik primleri ilevergi ödemeleri, vb. uygulamalar ileElektronik Devlete geçişin sağlanmasıplanlanmaktadır.
 26. 26. E-Ticaret Türleri / B2EĠĢletme içi Elektronik Ticaret -Business to employee : Firmaiçindeki yöneticilerin ve çalışanlarınonline iletişim kurmasıdır. Broşürlerin,ürün kataloglarının veya toplantıduyurularının online yapılmasıdır.
 27. 27. E-Ticaret Türleri ???Çok yaygın olmasa da çok kısa birgelecekte yeni bir sistem olaraküniversitelerin öğrencilere sunduğuuzaktan eğitim sistemi (internetüzerinden) bu alanda yerini alacaktır.
 28. 28. E-TicaretinEkonomik Hayata EtkileriDijitalleşmeAr-Ge faaliyetleriGloballeşmeİnsan kaynakları profilinde değişim
 29. 29. E-Ticaretin Yönetime Etkileri Elektronikleşme ve Hareketlilik:Bilgilere ulaşmada kolaylık Vizyon Geliştirme: Daha geniş bir kitleye hitap etmek Örgüt Kültürü:Rekabetden kaynaklanan takım ruhu ve örgüt kültürü Calışma Grupları: İnternet üzerinden veri paylaşımı ve toplantılar. Rekabette Üstünlük:Rakiplere üstünlük
 30. 30. E-TicaretinReklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri  Etkileşimli ve Birebir Elektronik Pazarlama  E-ödeme İmkanı  Bankacılık ve Sigortacılıkda etkinlik ve hız  Sanal Anket ve Kamuoyu  Etkin ve hızlı Müşteri talepleri yönetimi  Etkileşimli Tedarik zinciri yönetimi  Etkileşimli Stok yönetimi  Birebir pazalarma
 31. 31. E-Ticaretin Üretim Sürecine EtkileriMaliyetlerin düşürülmesi: Depolama ve personel masrafları vb.Depodaki ürün kontrolüÜrün taleplerinin hızlı kontrolüLojistik kararlarının hızlı alınabilmesi
 32. 32. E-Ticaretin KOBİ’lere EtkileriPazar AraştırmaÜrün/Hizmet AramaPazarlamaMüşteri ile İletişimGirdi Temini
 33. 33. E-TicaretteKOBİ’lerin önündeki engeller• Ülkemizde KOBİlerin E-Ticarete Yönelimin Önündeki Engeller• Kuruluş Maliyetleri• İnsan Kaynaklarındaki Eksiklik• Sağlanacak Faydanın Belirsizliği• Sınırlı Bilgi Düzeyi• E-Ticaretin ÖnemininHenüz Yeterince Fark edilememişOlması
 34. 34. E-Ticarette KOBİ’lere öneri Öneri: KOBİ’ler bir araya gelerek e-pazaryerleri oluşturabilirler…Satıcı 1 Tüketici Electronic MarketSatıcı 2 Tüketici (Pazar yeri)Satıcı 3 Tüketici Ürün Dağıtım Ağı
 35. 35. E-TicaretinBireye ve Topluma EtkileriHesaplı,rahat,kolay ve hızlıGüvenli ???Eğlenceli : Online açık artımaKüresel: Geniş ürün seçenekleriSıra bekleme,Yer ve Zaman BağımsızlığıSosyal yasama etkileri ???
 36. 36. E-Ticaret İşlemlerio Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi,o Üretim planlaması yapma ve üretim zincirioluşturma,o Tanıtım, reklam ve bilgilendirme,o Sipariş verme,o Anlaşma/sözleşme yapma,o Elektronik banka işlemleri ve fon transferi,o Elektronik konşimento gönderme,o Gümrükleme,o Elektronik ortamda üretim izleme,o Elektronik ortamda sevkiyat izleme,o Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik,
 37. 37. E-Ticaret İşlemlerio Elektronik ortamda kamu alımları,o Elektronik para ile ilgili işlemler,o Elektronik hisse alışverişi ve borsa,o Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi,o Doğrudan tüketiciye pazarlama,o Sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü tarafişlemleri,o Sayısal içeriğin anında dağıtımı,o Anında bilgi oluşturma ve aktarma,o Elektronik ortamda vergilendirme,o Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunması vetransferi o Elektronik ortamda kamu alımları,o Elektronik para ile ilgili işlemler,
 38. 38. E-Ticaret İşlemlerio Elektronik hisse alışverişi ve borsa,o Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi,o Doğrudan tüketiciye pazarlama,o Sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilirüçüncü taraf işlemleri,o Sayısal içeriğin anında dağıtımı,o Anında bilgi oluşturma ve aktarma,o Elektronik ortamda vergilendirme,o Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarınınkorunması ve transferi
 39. 39. E-Ticaretde Dikkat Edilecek Noktalar Web Sitesi hazirlamasin dikkat edilecek Noktalar: Web sitesi satmayı planladığı ürünlere göre tasarlanmalıdır.Renk seçimleri, Grafiklerin yoğunluğu,Animasyonlu etkileşimler ve Sadelik gibi özellikler web sitelerinde ürüne bağlı değişkenlik gösterir. Bir E-Ticaret sitesinin standartları da vardır: - Satıcı, ürün destek bilgisi için her sayfaya ya da bilgi merkezine link vermelidir. - Satıcı tanıtıcı bilgiler, ticari isim, adres ve kontak telefon, e-mail ve faks bilgileri ve ortaklıklarıyla ilgili bilgiler alıcıya verilmelidir. (Satıcı ile ilgili bilgiler alıcı güvenini arttırır). - Alıcıya, yaptığı alışverişin hangi hukuka tabi olduğu anlatılmalıdır. - Satıcı, satılan mal veya sunulan hizmetle ilgili tüm sınırlamalarını (Ülke dışına satış yapmıyoruz...vb.), alıcıların kişisel bilgilerini girmeden ya da ürün, servis seçimi yapmadan önce görmelerini sağlamalıdır. - Satışı yapılan tüm mal ve hizmetlerin detaylı açıklaması site üzerinde verilmelidir. - Sitede arama fonksiyonu olmalıdır. (Alıcının aradığı bilgiye bir an önce ulaşması gerekir.) - Satıcı, alıcıya sık sorulan sorular (FAQ) servisi, Müşteri hizmetlerine bağlı bir telefon numarası, şikayet ve sorularını bildirebilecekleri bir e-mail adresi sunmalıdır .
 40. 40. İnternet üzerinden E-TicaretSayfası Oluşturma Adımları• Bir Yer Seçme – Bir yer seçme • Ödeme yetkisi ve İşlemleri • Ticaret Server’ı• Mağazanın Web Tasarımının Yapılması – Yükleme Hızı – Basitlik – Alışveriş Kartının Kullanılması – Site İçerisinde Yönlendirmeler – Global Olma – Sipariş ve Ödeme Seçenekleri – Güvenilirlilik – Servislerin Kişilere Özel Hale Getirilmesi – Satış Öncesi Destek – Satış Sonrası Destek
 41. 41. Dikkat edilecek diğer kısımlar • Elektronik Ticarette Siparişin Alınmasında Dikkat edilecek noktalar • Elektronik Ticarette Bedelin Ödenmesinde Dikkat edilecek noktalar • Elektronik Ticarette Alınan Mal veya Teslimatında Dikkat edilecek noktalar • Elektronik Ticarette ‘Garanti’ Hizmeti Verilmesinde Dikkat edilecek noktalar • Elektronik Ticarette İadeler de Dikkat edilecek noktalar • Elektronik Ticarette Gizlilik Politikasında Dikkat edilecek noktalar • Elektronik Ticarette Güvenli alışveriş için Dikkat edilecek noktalar
 42. 42. E-Ticarette taraflar [oyuncular] • Alıcı • Sivil Toplum Örgütleri • Satıcı (Tüketiciyi Koruma Derneği, • Üretici Odalar v.b.) • Bankalar • Üniversiteler • Komisyoncular • Onay Kurumları, Elektronik Noterler • Sigorta Şirketleri • Dış Ticaret Müsteşarlığı • Nakliye - Kargo Şirketleri • Gümrük Müsteşarlığı • Özel Sektör Bilgi Teknolojisi - Yazılım • Diğer Kamu Kurumları Şirketleri
 43. 43. E-Ticaretde Ödeme Araçları• Kredi Kartı Kredi kartının tüm dünyada standart bir ödeme altyapısına sahip olması ve kullanıcı kitlesinin genişliği Internet üzerinden yapılan alışverişlerde en çok kullanılan ödeme yöntemi (Türkiyede tek yöntem) olmasını sağlamıştır. Alışveriş sırasında kredi kartı bilgilerinin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesinin önlenmesi amacıyla bu bilgilerin şifrelenmesi esasına dayanan SSL ve SET protokolleri kullanılmakta, böylece alışveriş güvenliği kolaylıkla sağlanmaktadır.
 44. 44. E-Ticaretde Ödeme Araçları• Elektronik Para Elektronik para Internette kullanılmak üzere geliştirilmiş para birimidir. Elektronik para günlük hayatta kullanılan mağaza çeklerinin Internet ortamındaki karşılığı olarak değerlendirilebilir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak elektronik para hizmeti sunan şirketler tarafından geliştirilen özel yazılımlardan birini bilgisayarlarına yüklemeleri ve o şirketle çalışan bir bankada hesap açtırmaları gereklidir. Bundan sonra elektronik para ile anlaşmalı mağazaların sitelerinden veya kendisi gibi elektronik para yazılımını kullanan diğer taraflar ile sanal alışveriş yapabilirler. Elektronik para yazılımı, istenilen miktarda paranyn bir banka hesabından çekilerek, Internet üzerinden yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere elektronik ortamda saklanmasını sağlar. Her elektronik paranın normal hayatta olduğu gibi bir seri numarası vardır. Internet üzerinden bir harcama yapıldığında belli seri numaralı elektronik paralar alışveriş yapanın bilgisayarından silinerek alışveriş yapılan bilgisayara geçirilir. Bu şekilde, para akışı aynen günlük hayatta olduğu gibi gerçekleştirilir. Türkiyede bu sistem henüz uygulamaya geçmemiştir. Dünyada elektronik para hizmeti veren bazı kuruluşlara örnek olarak CyberCash (www.cybercash.com), DigiCash (www.digicash.com) verilebilir.
 45. 45. E-Ticaretde Ödeme Araçları• Elektronik Çek Elektronik çek, elektronik ticaret gerçekleştiren sitelerin ödemeleri çek olarak kabul etmelerini ve işleyebilmelerini sağlayan bir ödeme sistemidir. Elektronik çek, ABDde Financial Services Technology Consortium (www.fstc.org) tarafından SDML, Signed Document Markup Language, adı verilen bir işaretleme dili kullanılarak geliştirilmiştir. Elektronik çek sisteminde, ödemeler kredi kartı olmadan banka hesabı bilgilerinin gerekli olanlarının elektronik ticaret sitesine girilmesi yoluyla yapılır. Kullanıcı bir anlamda ticaret sitesine çek keserek ödeme yapmış olur. Bankadaki sistemler yapılan transferleri her gün temizleyerek bahsedilen hesapta alışverişin tamamlanması için gerekli şartların yeterli olup olmadığını kontrol ederler ve bu durumdan elektronik ticaret sitesini şifreli kanallarla haberdar ederler. Bu işlemler takas merkezi olarak adlandırılan finansal kurumlar tarafından da yürütülebilir. Kullanılması kolay bir sistem olmakla birlikte, daha yaygın kullanımı için gerekli sistemlerin finans sektörü tarafından kabul görmesi gereklidir. Bu hizmet ülkemizde herhangi bir kuruluş tarafından henüz uygulamaya konulmamıştır. Daha detayly bilgi için www.echeck.org sitesi ziyaret edilebilir.
 46. 46. E-Ticaretde Ödeme Araçları• Diğer Ödeme Araçları Escrip: Bağış ödemeleri gibi bazı özel düşük miktarlı ödemeler için kurulmuş bir sistem. IPIN: Internet harcamalarını ISS faturalarına yansıtan bir sistem. PCPay: Smart Card bazlı bir sistem. ECharge My Phone: Telefon faturası ile entegre edilmiş bir sistem. First Virtual: Ödemeleri üçüncü bir kuruluşun toplayıp, ilgili taraflara dağıtımını yaptığı bir sistem.
 47. 47. E-Ticaret Müşteri Kavramı• S. 63 – 2.9

×