Perbankan

3,777 views

Published on

 • Be the first to comment

Perbankan

 1. 1. Bab 1 Perbankan DanBab 1 Perbankan DanInstitusi Kewangan LainInstitusi Kewangan Lain1.1 Sistem Perbankan
 2. 2. Ciri-ciriPerbankanKovensional1. Faedah Atas DepositPemberian faedah atassimpanan yang diterimadaripada penyimpan2. Faedah Atas PinjamanMengenakan faedah ataspinjaman yang diberikankepada peminjam ataupelabur3. TanggungjawabMementingkan keuntungandi samping menjalankantanggungjawab sosialkepada masyarakat4. PelaburanBerlandaskan prinsipkeuntungan maksimadalam pelaburan.Urusan pelaburan yangtidak bertentangan denganundang-undang sivilSoalan Tahun LepasSistem PerbankanBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainCiri-ciri Sistem Perbankan Konvensional
 3. 3.  Mengharamkan amalan riba atau faedah Urusan perniagaan atau pelaburan yang tidakmelibatkan :-• Perjudian (maisir), ketidakpastian (gharar),penindasan, penipuan, pembaziran, kegiatantidak bermoral Nilai-nilai Islam diserapkan dalam operasi.• Contoh :- Keikhlasan, kesederhanaan, timbangrasa Berlandaskan konsep untung dan kerjasama(Mudharabah dan Musyarakah) Hasil pelaburan diagihkan secara adil kepadapihak penyimpan, pihak pelabur dan pihakbank. Segala urusan berlandaskan Islam dan hukumSyarak1. Faedah Atas Pinjaman2. Dasar Perniagaan3. Nilai-nilai Islam4. Keuntungan5. Pelaburan6. Peraturan dan Undang-undangBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainSistem PerbankanCiri-ciri Sistem Perbankan Islam
 4. 4.  Urusan mengikut AktaPerbankan dan InstitusiKewangan 1989 (BAFIA). Urusan berlandaskan AktaPerbankan Islam 1983. Pelaburan mencakupi bidangyang luas termasuk bidangperjudian, makanan tidak halaldan spekulasi dalam pasaran Pelaburan dalam bidang yanghalal sahaja. Pakar dalam urusan perbankansahaja Para ulama dan pakarPerbankan Islam.Sistem Perbankan Konvensional Sistem Perbankan Islam Berlandaskan pemberianfaedah Mengharamkan amalan ribaatau faedah.Dasar PerniagaanPeraturan danUndang-undangPelaburanPenasihat Mengamalkan perkongsianuntung dan rugi Berlandaskan undang-undangsivil. Mematuhi hukum syarak. Urusan pelaburan mestilahmengikut hukum syarak Bebas daripada unsur yangtidak pasti (gharar).Bab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainSistem PerbankanPerbezaan Antara Sistem Perbankan Konvensional Dengan Perbankan Islam
 5. 5. Bab 1 Perbankan DanBab 1 Perbankan DanInstitusi Kewangan LainInstitusi Kewangan Lain1.2 Jenis-jenis Bank
 6. 6. Jenis – JenisBankJenis – JenisBankBank PusatJenis – Jenis Bank Di MalaysiaBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainBankPerdaganganDan Bank IslamBankSaudagarBank BadanBerkanunBankKoperasiBankPembangunanDanInfrastrukturMalaysia BhdBankPertanianMalaysiaBankSimpananNasional
 7. 7. Mengeluar dan Mengawal Mata WangNegaraMencetak dan mengedarkan wang kertasdan duit syiling. (Ringgit Malaysia dan Sen)Menjamin kestabilan nilai RinggitMalaysia dan perkembangan ekonominegara.Melaksanakan Dasar Kewangan KerajaanMemastikan keadaan kredit negarasentiasa kukuh.Ejen kerajaan dalam pelaburan di luarnegaraMengawal aliran wang ke luar negara.Mengawasi perjalanan bank-bankperdagangan.Menjadi Jurubank dan Penasihat KewanganKepada KerajaanMemperoleh pinjaman untuk membiayaiprojek pembangunan.Penerima simpanan dan pembuat bayaranbagi semua agensi dan jabatan kerajaan.Pakar rujuk berkaitan rancangan danpembangunan negara.Menjadi Jurubank Kepada BankPerdaganganMenerima simpanan daripada bankperdagangan.Menyediakan kemudahan pinjamankepada bank perdagangan yang mengalamimasalah kewanganFungsi Bank Negara Malaysia Dan Bank LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain• Bank Negara MalaysiaBank Pusat• Bank induk yang mengawasi dan melaksanakandasar serta peraturan perbankanFungsi Bank Pusat
 8. 8. Fungsi Bank Negara Malaysia Dan Bank LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain• Ditubuhkan oleh pihak swasta untuk memaksimumkankeuntungan perkhidmatan disediakan untuk orangramai, peniaga dan kerajaan. Contoh:- MalayanBanking Berhad (Maybank)BankPerdaganganFungsi Bank PerdaganganFungsi Bank PerdaganganJurubank kepada orang ramaiJurubank kepada orang ramaiMenerima deposit semasa daripada pelanggan.Menerima deposit semasa daripada pelanggan.Memberi pinjaman / overdraf bank.Memberi pinjaman / overdraf bank.
 9. 9. Fungsi Bank Negara Malaysia Dan Bank LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain• Peranannya sama seperti bank perdagangantetapi menjalankan aktiviti berdasarkan hukumIslam dan peraturan syariah. Contoh:- BankIslam Malaysia Berhad (BIMB), Bank MuamalatBerhadBank IslamFungsi Bank IslamFungsi Bank IslamMenjalankan aktiviti berdasarkan hukumIslamMenjalankan aktiviti berdasarkan hukumIslamPengurusan berdasarkan 3 prinsip syariah:-Prinsip Al Mudharabah, Prinsip AlMusyarakah, Prinsip Al Wadiah.Pengurusan berdasarkan 3 prinsip syariah:-Prinsip Al Mudharabah, Prinsip AlMusyarakah, Prinsip Al Wadiah.
 10. 10. Fungsi Bank Negara Malaysia Dan Bank LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain• Dijalankan oleh pihak swasta.Bank SaudagarTidak menyediakan perkhidmatan kepada orangramai sebaliknya hanya kepada para peniaga dansyarikat berhad. Contoh:- Commerce InternationalMerchant Bankers Berhad (CIMB), Am MerchantBank Berhad.Fungsi Bank SaudagarFungsi Bank SaudagarMenerima simpanan dari syarikat besarMenerima simpanan dari syarikat besarMemberi pinjamanMemberi pinjamanMenanggung jaminan terbitan syerMenanggung jaminan terbitan syerMemberi khidmat nasihat kepada syarikatMemberi khidmat nasihat kepada syarikatMengurus pelaburanMengurus pelaburan
 11. 11. Fungsi BankPembangunanDan InfrastrukturMalaysia BhdFungsi BankPembangunanDan InfrastrukturMalaysia BhdFungsi Bank Negara Malaysia Dan Bank LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain• Ditubuhkan oleh kerajaan.Bank Badan BerkanunMenyediakan perkhidmatan dalam sektor pertanian,perikanan, pembangunan dan penternakan.Contoh:- Bank Simpanan Nasional (BSN), BankPertanian Malaysia Berhad, Bank Pembangunandan Infrastruktur Malaysia Berhad.Fungsi BankSimpanan NasionalFungsi BankSimpanan NasionalMenerima simpananMenerima simpananMemberi pinjamanMemberi pinjamanMenjual sijil simpananpremiumMenjual sijil simpananpremiumMenawarkanperkhidmatanperbankan Islam.Menawarkanperkhidmatanperbankan Islam.Fungsi BankPertanian MalaysiaFungsi BankPertanian MalaysiaMenerima simpanan –akaun simpanan / tetapMenerima simpanan –akaun simpanan / tetapMemberi pinjaman –beli tanah / mesinMemberi pinjaman –beli tanah / mesinMemberi kemudahansewa jenteraMemberi kemudahansewa jenteraMemberi kursus /latihan kepadausahawan bumiputeraMemberi kursus /latihan kepadausahawan bumiputeraBiaya aset tetap –tanah / bangunanBiaya aset tetap –tanah / bangunanBiaya modal kerja –beli bahan mentah /stok barang niagaBiaya modal kerja –beli bahan mentah /stok barang niagaSedia tabungusahawan baru / IKSSedia tabungusahawan baru / IKS
 12. 12. Fungsi Bank Negara Malaysia Dan Bank LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain• Dimiliki oleh koperasi dan mematuhi prinsip-prinsip koperasiBank KoperasiModal disumbangkan oleh individu serta organisasiyang menjadi ahli. Contoh:- Bank Kerjasama RakyatMalaysia Berhad. Bank Rakyat.Fungsi Bank KoperasiFungsi Bank KoperasiMemberi pinjaman kepada anggotanya.Memberi pinjaman kepada anggotanya.Membuat pelaburan dalam projekpembangunan.Membuat pelaburan dalam projekpembangunan.Menyediakan perkhidmatan simpanan dansimpanan tetapMenyediakan perkhidmatan simpanan dansimpanan tetapSoalan Tahun Lepas
 13. 13. Bab 1 Perbankan DanBab 1 Perbankan DanInstitusi Kewangan LainInstitusi Kewangan Lain1.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan
 14. 14. Perkhidmatan BankPerdaganganMenerimaSimpananKemudahanPembiayaanKemudahanPembayaranPerkhidmatanLainAkaunSimpananAkaunSemasaPinjaman OverdrafJaminanjurubankKad kreditPetisimpananselamatCekkembaraTukaranmata wangasingPerbankanelektronik(e-banking)PindahankreditPindahanelektronik,telegraf danmelArahantetapCekjurubankDraf bankPerkhidmatan Bank PerdaganganBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainAkaunSimpananTetap
 15. 15. Akaun SimpananTetapAkaun SemasaAkaun SimpananCiri PerbandinganJumlah yang besar Jumlah yang besarJumlah yang kecil1. Minimum Untukmembuka Akaunperlu PerluTidak perlu2. Perujuk Untukmembuka AkaunPerlu beri notis. Tidakmenggunakan cekatau kad juruwangelektronik.Menggunakancek atau kadjuruwangelektronik.Di kaunter bank ataudengan kad juruwangelektronik.3. Cara PengeluaranwangDibayar lebih tinggimengikut tempohsimpanan.Tidak dibayarDibayar mengikuttempoh dan jumlahsimpanan.4. Faedah / Bungaatas simpananTidak boleh BolehTidak boleh5. Permohonanoverdraf olehpelangganTidak bolehmengeluarkan wangdari mana-manacawangan.Boleh.Menggunakankad juruwangelektronik.Boleh. Menggunakankad juruwangelektonik.6. Pengeluaranwang dicawangan LainMesti mengeluarkanwang sekaligus.Bolehdikeluarkansecara sedikit.Boleh dikeluarkansecara sedikit.7. JumlahpengeluaranPerkhidmatan Bank PerdaganganBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainPerbandingan Antara Akaun Simpanan, Akaun Simpanan Tetap Dan Akaun Semasa
 16. 16. Akaun SimpananTetapAkaun SemasaAkaun SimpananCiri PerbandinganDihantar kepadapelanggan.Dihantar kepadapelanggan setiapbulan.Tidak dihantarkepada pelanggansetiap bulan.8. Penyata BankJumlah depositsentiasa tetap.Berubahberdasarkankemasukan wangdan pengeluaranwang.Berubah berdasarkankemasukan wang danpengeluaran wang.9. PerubahanJumlah WangSimpananTidak AdaTidak10. KemudahanPindahan KreditPerintah SediaAda dan Lain-lainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainPerkhidmatan Bank PerdaganganPerbandingan Antara Akaun Simpanan, Akaun Simpanan Tetap Dan Akaun SemasaTiada. Diberi sijilsimpanan tetapTiada. Diberibuku cekAda11. Buku Bank
 17. 17. Jenis-jenisKemudahanPembayaranArahanTetapArahanTetap Membolehkan pelanggan memberi arahan kepada bankuntuk membayar pemiutangnya secara berterusan padatarikh tertentu dalam jumlah yang ditetapkan.Pindahan KreditPindahan Kredit Memindahkan wang / bayaran terus ke dalam akaunpenerimaDrafBankDrafBank Dikenali sebagai “Demand Draft” (DD).CekJurubankCekJurubank Dikenali sebagai cek perintah juruwang.PindahanElektronik,Telegraf danMel.PindahanElektronik,Telegraf danMel. Pindahan elektronik• Akaun penerima dikreditkan serta- merta dengan jumlahpembayaran yang diarahkan Digunakan untuk membayar: Ansuran sewa beli, premiuminsurans, sewa rumah Digunakan untuk membayar: gaji pekerja, dividen, sewa, bilelektrik Digunakan untuk membayar: hutang, membeli syer,menjelaskan bil Cek yang dikeluarkan oleh bank atas permintaanpelanggan. Dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan.Digunakan untuk membayar sejumlah wang tertentukepada penerima atau permiutang yang tinggal di tempatyang sama. Pindahan Telegraf.• Pengiriman wang yang paling cepat ke luar negara. Pindahan Mel• 2 jenis: Pindahan mel biasa, Pindahan mel udara.Perkhidmatan Bank PerdaganganBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 18. 18. Pinjaman Overdraf Sejumlah wang yang dipinjamkan olehbank kepada pelanggan. Terdapat 2 jenis pinjaman Pinjaman bercagar 2 bentuk pinjaman Pinjaman jangka pendek Faedah dikenakan ke atas seluruhpinjaman. Faktor yang mempengaruhi kadarfaedah ialah: cagaran, jenis harta yangdibeli, status si peminjam, dasarkerajaan. Pendahuluan yang diberi oleh bankkepada pemegang akaun semasa. Pelanggan boleh membuat bayaranmenggunakan cek melebihi bakiwang dalam akaun. Faedah dikenakan atas jumlahwang yang digunakan sahaja. Digunakan untuk: membeli asetsemasa, perbelanjaan, hutang.Soalan Tahun LepasPerkhidmatan Bank PerdaganganBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainKemudahan Pembiayaan Pinjaman tidak bercagar Pinjaman jangka panjang
 19. 19.  Mengharamkan amalan riba atau faedah Urusan perniagaan atau pelaburan yang tidakmelibatkan :-• Perjudian (maisir), ketidakpastian (gharar),penindasan, penipuan, pembaziran, kegiatantidak bermoral Nilai-nilai Islam diserapkan dalam operasi.• Contoh :- Keikhlasan, kesederhanaan, timbangrasa Berlandaskan konsep untung dan kerjasama(Mudharabah dan Musyarakah) Hasil pelaburan diagihkan secara adil kepadapihak penyimpan, pihak pelabur dan pihakbank. Segala urusan berlandaskan Islam dan hukumSyarak1. Kad Kredit2. Peti Simpan Selamat3. Perbankan Elektronik(e-banking)4. Tukaran Mata WangAsing5. Cek Kembara6. Jaminan jurubankBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainPerkhidmatan Bank PerdaganganPerkhidmatan Lain
 20. 20. 7. Perbankan IslamBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainPerkhidmatan Bank PerdaganganPerkhidmatan LainAbc
 21. 21. Bab 1 Perbankan DanBab 1 Perbankan DanInstitusi Kewangan LainInstitusi Kewangan Lain1.4 Cek
 22. 22. CekBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainDokumen perintah bertulis oleh penyimpan akaun semasa kepada pihakbank dan mengarahkannya untuk membuat bayaranMaksud Cek- kepada Penerima atau pembawa cek apabila dituntut- pada jumlah wang tertentu- pada tarikh tertentuPesuruh bayar – bank yang mengeluarkan cekPihak – Pihak Dalam Sekeping CekPenyuruh bayar – orang / pihak yang menandatangani cekPenerima – orang / pihak yang namanya tercatat pada cek
 23. 23. Contoh CekPesuruh bayar Alamat Bank Nama PenerimaTarikhCekJumlah dalamangkaJumlah dalamperkataanNombor Cek Kod Bank NomborAkaunKodUrusniagaTandatanganPenyuruhbayar
 24. 24. CekBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainKelebihan dan Kelemahan Menggunakan CekKelebihan Kelemahan1. Mudah Membuat Pembayaran Menjimatkan masa. Hanya menggunakan sekeping cek. Tidak perlu mengeluarkan wang tunai.1. Cek Bukan Wang Sah Pembayaran dangan cek bolehditolak oleh pemiutang.2. Kepelbagaian Kegunaan. Cara pembayaran ikut kesesuaianpengguna iaitu:- Di kaunter bank,Pembayar mengikut perintah, Menerusiakaun semasa.2. Risiko Cek Tak Laku Pemiutang miungkin alami kerugiankerana tidak dapat mengutip hutang.3. Sebagai Bukti Pembayaran Semua pembayaran tercatat dalampenyata bank3. Akaun Semasa Menyusahkan mereka yang tidakmempunyai akaun semasa.4. Selamat Digunakan. Tidak perlu bawa wang tunai Mengelakkan risiko kecuriandan rompakan.4. Lambat Menerima Wang. Perlu menunggu tempohpenjelasan beberapa hari.Soalan Tahun Lepas
 25. 25. CekBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainKelebihan dan Kelemahan Menggunakan Cek
 26. 26. CekBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainKelemahan Menggunakan Cek
 27. 27. Cek PembawaCek PerintahCek Berpalang AmCek Berpalang Khas Terdapat perkataan ‘Atau Pembawa’ disebelah nama penerima Bebas untuk dipindah milik. Boleh ditunaikan oleh sesiapa sahaja. Tidak selamat kerana mudah dipindahmilik Ditunaikan di kaunter bank denganmenunjukkan kad pengenalan. Cek mesti ditandatangani olehpenerima. Tidak perlu ditandatangani jika terusdimasukkan dalam akaun penerima Kurang selamat kerana tandatanganboleh ditiru Mempunyai 2 garisan selari merentasipenjuru atas sebelah kiri atau dibahagian tengah Ada 3 jenis cek berpalang iaitu:-(a) Tidak ditulis dengan sebarangperkataan(b) Ada perkataan ‘& Co’(c) Ada perkataan ‘Tidak Boleh Niaga’ Tidak boleh ditunaikan di kaunter bank Terdapat nama bank dalam ruangpalang. Tidak boleh dimasukkan ke dalamakaun di bank lain Pembayaran hanya ke dalam akaunbank yang tertera di palang cek.Cek TerbukaCek BerpalangSoalan Tahun LepasCekBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain Perkataan ‘Atau Pembawa’ telahdipotongJenis-jenis Cek
 28. 28. Cek PembawaBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 29. 29. Cek PerintahBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 30. 30. Cek Palang Tanpa Ditulis Sebarang PerkataanBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 31. 31. Cek Palang Dengan Perkataan ‘&Co’Bab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 32. 32. Cek Palang Dengan Perkataan ‘Tidak Boleh Niaga’Bab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 33. 33. Cek Palang KhasBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 34. 34. CekBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainCek ditulis dengan tarikh akan datangCek Bertarikh HadapanPenerima hanya terima bayaran pada tarikh matangContoh: Cek dikeluarkan pada 4.3.2009 tetapi ditulis pada cek 20.3.2009Tarikh 20.3.2009 adalah tarikh matangSebelum tarikh matang, cek menjadi cek tak lakuCek yang tempoh pembayarannya tamatCek MatiCek laku dalam tempoh 6 bulan dari tarikh cek dikeluarkanContoh: Tarikh pada cek 20.1.2009 akan menjadi cek mati pada 20.7.2009Cek yang dikeluarkan kepada penerima yang juga mempunyai akaun di bankyang sama dengan penyuruh bayarCek DalamanBoleh ditunaikan serta merta di kaunter bankJenis-jenis Cek Lain
 35. 35. CekBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainPenerima cek dijamin akan menerima bayaran sehingga tarikh tertentuCek BertandaContoh: ditulis pada cek “Baik untuk pembayaran sehingga 30.5.2009”- penerima cek dijamin akan mendapat bayaran sehingga tarikh 30.5.2009Cek yang telah diisi maklumat lengkap dan ditandatangani KECUALI amaunjumlah dalam perkataan dan angkaCek KosongSebagai langkah keselamatan, perkataan “ tidak melebihi RM….” akan ditulispada cekJenis-jenis Cek Lain
 36. 36. CekBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan LainCEK TAK LAKUCEK TAK LAKUCek bertarikh hadapanCek bertarikh hadapanCek kotor / rosak / koyakCek kotor / rosak / koyakCek kosongCek kosongCek matiCek matiJumlah dalam angka dan perkataan tak samaJumlah dalam angka dan perkataan tak samaBaki dalam akaun penyuruh bayar tidak cukupBaki dalam akaun penyuruh bayar tidak cukupPenyuruh bayar mati / gila / muflissebelum cek ditunaikanPenyuruh bayar mati / gila / muflissebelum cek ditunaikanTiada tandatangan penyuruh bayarTiada tandatangan penyuruh bayarPenyuruh bayar membatalkan cek yangdikeluarkanPenyuruh bayar membatalkan cek yangdikeluarkanTandatangan tidak sama dengan kad contohtandatanganTandatangan tidak sama dengan kad contohtandatangan
 37. 37. Bab 1 Perbankan DanBab 1 Perbankan DanInstitusi Kewangan LainInstitusi Kewangan Lain1.5 Institusi Kewangan Lain
 38. 38.  Contoh: Maybank Finance, Arab Malaysia Finance Berhad, Public FinanceSyarikat Kewangan Milik swasta dan tertakluk kepada Akta Bank dan Institusi Kewangan1989 (BAFIA) Perkhidmatan yang disediakan: Menerima simpanan, Membiayai sewabeli, Memberi pinjaman, Pembiayaan(pajakan / projek pembinaan)Institusi Kewangan LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 39. 39.  Objektif:- Membantu peniaga kecil mendapatkan pinjaman daripada bankperdaganganSyarikat Jaminan Kredit Malaysia Milik bersama Bank Negara Malaysia dengan semua Bank Perdagangan Peranan utama : Beri jaminan kepada pinjaman yang telah diluluskan dibawah skim jaminan kredit, Menawarkan khidmat nasihatInstitusi Kewangan LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain
 40. 40.  Kelebihan: Mengurangkan pembayaran membeli, Peniaga guna asettanpa modal / cagaran, Inflasi dapat dikurangkan, Menjana pendapatanSyarikat pajakan Menawarkan khidmat pembiayaan kepada peniaga. Pajakan: perjanjian antara syarikat pajakan dengan peniaga (pemajak)bagi menyewa sesuatu asetInstitusi Kewangan LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain Contoh: Mbf Leasing Sdn.Bhd, Credit Corporation (M) Berhad.
 41. 41.  Contoh: Public Leasing and Factoring Sdn BhdSyarikat Pemfaktoran Membeli invois / akaun belum terima daripada pelanggan dengan hargalebih rendah Mengutip bayaran daripada pembeliInstitusi Kewangan LainBab 1 Perbankan Dan Institusi Kewangan Lain

×