Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Advertisement
Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf
Upcoming SlideShare
SOMMARIO1SOMMARIO1
Loading in ... 3
1 of 40
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Discovering-a-Genius-Hungarian.pdf

 1. Egy zseni felfedezése Rudolf Steiner 150 éves korában Frederick Amrine
 2. 2 © 2022 Frederick Amrine All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher.
 3. 3 Willi Brandt (aki elnyerte a Nobel-békedíjat, és tudta, miről beszél) Rudolf Steinernek tulajdonítja, hogy ő járult hozzá a huszadik századtól a legnagyobb mértékben a világbékéhez. A The Nation sokéves szerkesztője, Victor Navasky 2005-ös emlékiratában úgy írta le őt, mint aki "fényévekkel megelőzte a korszakot", és mások, mint például Joseph Beuys, Steiner emberi természetre vonatkozó mély meglátásaiban a kultúra alapos megújulásának lehetőségét találták meg. Owen Barfield szerint Steiner talán a modern kor meghatározó gondolkodója, és a tőle megszokott brit visszafogottságot feladva állítja: "Nemcsak kortársaihoz, hanem a nyugati szellem általános történetéhez képest is szinte elviselhetetlenül túlzó a nagysága". Akik közülünk elég szerencsések ahhoz, hogy felfedezhettük Rudolf Steinert, megértjük, hogy látszólag túlzó értékeléseink szkepticizmust váltanak ki. Ha Rudolf Steiner valóban ilyen kiemelkedő zseni volt, hogyan lehet, hogy közel egy évszázaddal a halála után is széles körben ismeretlen maradt? Ez már korábban is megtörtént. Arisztotelész egy évezredre elveszett a Nyugat számára. A katolikus egyház Aquinói Tamást halála után fél évszázadra a tiltott írások jegyzékére vette fel. A XIX. század elején J. S. Bach nagyságát Mendelssohnnak kellett újra felfedeznie és újra megerősítenie. Van Gogh életében egyetlen festményt adott el. Visszanézve megrázzuk a fejünket, és azon tűnődünk, hogyan történhetett ilyen elhanyagolás. Mégis megtörtént. És ugyanígy a jövő generációi is a fejüket fogják rázni, és csodálkozni fognak rajtunk.
 4. 4 KIHÍVÁSOK Az elhanyagolásnak számos oka van, és egyik sem jó. Steiner rosszul illeszkedik a tisztelet hagyományos kategóriáiba: "pedagógus"; "művész"; "filozófus"; "közéleti értelmiségi"; "teológus"; "történész"; "kultúrkritikus"; "szellemi tanító". Steiner mindez volt, ám e címkék egyike sem ragadja meg munkásságának terjedelmét és szellemiségét. Másrészt Steiner első pillantásra olyan személyiségnek tűnik, akit gyorsan el lehet utasítani egy olyan pejoratív kifejezéssel, mint a "guru", "okkultista" vagy "misztikus". De Steiner semmiféleképpen sem volt "guru": a tekintély fogalmát egyenesen elutasította, az antropozófiát (ahogyan filozófiáját nevezni kezdte) kezdettől fogva a szabadság filozófiájaként határozta meg. Tiszteletből és lelkesedésből egyes antropozófusok tisztelettel viseltetnek Steiner személye iránt, de ez teljesen ellentmond az ő kívánságának és saját stílusának. Steiner írásaiban vagy előadásaiban alig van nyoma személyiségének, és befejezetlen önéletrajza, amely főként azokat a más embereket és eszméket tárgyalja, akikkel életének korai szakaszában találkozott, a végletekig személytelen. Steiner valóban megerősítette a normális tudaton túli szellemi világ valóságát, de ha ez őt "okkultistává" és "misztikussá" teszi, akkor Platón, Kepler, Emerson, Planck és Newton is az volt. Az antropozófia olyan gondolkodók idealizmusában gyökerezik, mint Schiller, Hegel, Fichte és mindenekelőtt Goethe. Ezek aligha ismeretlen nevek, de az angol nyelvű világban nem túl ismertek, és a német idealizmus szellemisége szembemegy az angol-amerikai gondolkodás nagyrészt empirikus, szkeptikus felfogásával. A tizenkilencedik század végére, a materializmus fénykorára Steiner kezdeti próbálkozásai, hogy először az akadémiai filozófiában, majd a munkásnevelési mozgalomban meghonosodjon, egyaránt ugyanazon a fajta szkepticizmuson buktak meg, amely addigra már a német nyelvű világot is meghódította. Az olyan, mára közhellyé vált eszmék, mint a tudattalan valósága, vagy az érzékelő aktív szerepe a konstruáló
 5. 5 tapasztalat, Steiner fiatalkorában eretnekségek voltak. Még az avantgárd művészek köre is, amelyhez legközelebb csatlakozott, annyira kötődött saját személyiségükhöz és annyira a naturalizmus rabságában volt, hogy alkalmatlannak bizonyultak arra, hogy kövessék Steiner kísérleteit egy olyan spirituális művészet kifejlesztésére, amely végül két évtizeddel később az expresszionista mozgalmakban, például A kék lovasban jelent meg. Az egyetlen csoport, amely nyitott volt Steiner eszméi iránt, a teozófusok voltak, ezért elfogadta az előadásra szóló meghívásaikat, és végül beleegyezett, hogy a Teozófiai Társulat új német szekciójának titkára legyen. 1903-ban Steiner elkezdett nyíltan beszélni és írni spirituális kutatásairól. Ám még ez a teozófiai szakasz is csak néhány évig tartott: 1907-re mély szakadékok nyíltak Steiner és a társaság vezetősége között, és 1912-re Steiner megrökönyödve lemondott. Sajnos a nyugati olvasók számára ennek az epizódnak az egyik eredménye az, hogy az alapvető antropozófia nyelvezetét (mielőtt Steiner átvette ezt a nevet) olyan szanszkrit nyelvű teozófiai kifejezésekkel halmozták el, mint az "arupa", "pralaya" és "devachan". Steiner négy "alapkönyvéből" kettőnek, ahogyan azokat nevezték, nyíltan teozófiai címe van: A teozófia (bár ez leginkább a pszichológiáról szól), és a Die Geheimwissenschaft im Umriß, Blavatsky Secret Doctrine-jének összefoglaló párja, amely angolul sokáig a végzetesen félrefordított Occult Science (Okkult tudomány) címen jelent meg. Későbbi műveiben Steiner új szókészletet fejlesztett ki: pl. a devachák átadják helyüket a "lét", a "kinyilatkoztatás", az "élő munkálkodás" és a "befejezett mű" ontológiai birodalmainak. Az ilyen nyelvi nehézségek bizonyára az egyik oka Steiner elhanyagolásának. De nem egy jó ok.
 6. 6
 7. 7 AZ EZOTÉRIA NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA Egy másik nehézség az, hogy az antropozófia a szó minden értelmében ezoterikus. Megvan a maga szókészlete, amelyet el kell sajátítani, de ez szinte mindenre igaz, amit megéri megtanulni. A teozófiai kifejezéseket leszámítva, az antropozófia nyelvezete valójában meglehetősen egyszerű és intuitív, és Steiner egészében véve világosan ír és beszél. Az igazi akadályt az eszmék jelentik, amelyek gyakran annyira újszerűek, hogy az ember feje megfordul tőlük. Steiner gondolkodása az, ami mélységesen és valóban ezoterikus. Steiner látnok volt, a szó legerősebb értelmében: magas fokon kifejlesztette azt, amit hagyományosan tisztánlátásnak neveznek. Steiner tények formájában számolt be olyan dolgokról, amelyeket a legtöbben közülünk még nem tapasztaltak meg (vagy nincs bátorságuk beszámolni róluk, vagy megtapasztaltak, de nem értették meg). És biztosítja, hogy mindannyian képesek vagyunk arra, hogy ezeket a dolgokat mi magunk is megtapasztaljuk. Steiner egyik központi tanítása szerint az emberi kultúrát a viszonylag közelmúltig olyan egyének - "zsenik" és "beavatottak" - alakították, akiket az inspirált, hogy részt vettek egy szorosan őrzött, ezoterikus tudásban, amelynek sokféle neve van. Steiner legtöbbször a görögöket követi abban, hogy ezt a régóta rejtegetett tudást misztériumoknak nevezi. Steiner első "alapkönyvének", a Hogyan juthatunk el a magasabb világok ismeretéhez című könyvének első lapjain Steiner egy mélyreható forradalmat ír le, amely a XIX. század vége felé zajlott le: eljött az idő, hogy a korábbi titkokat nyíltan oktassák és közkinccsé tegyék, hogy az egész kultúrát átalakítsák. Amit egykor passzív és félig tudatos, kintről jövő kinyilatkoztatás tárgya volt, azt most aktívan és tudatosan belülről kell keresni. A romantika nyelvén szólva (amely előrevetítette az eseményt), a tükörnek most lámpássá kell válnia. Erre gondolt Steiner, amikor az "antropozófia" [emberi bölcsesség] szót a "teozófia" [isteni bölcsesség] szóval helyettesítette, és erre gondolhatott Owen Barfield is, amikor antropozófiai
 8. 8 esszégyűjteményének a Romantika nagykorúvá válik címet adta. A nagy avantgárd művész és antropozófus Joseph Beuys Steiner szavait visszhangozta, amikor számos mottója egyikeként elfogadta: "Tegyétek a misztériumokat termékennyé!".
 9. 9
 10. 10 A TERMÉKENYSÉGEN TÚL Egy másik nehézség Steiner munkásságának elképesztő terjedelméből adódik. Ha azok az emberek, akik egy tucat könyvet írnak, "termékenyek", akkor Steiner messze túlmutat a termékenységen. Egy bizonyos időszakban, amikor több hónapon keresztül intenzíven olvastam Steinert, a fiam a kezemben gyakran látott zöld, 200 oldalas, Gesamtwerk feliratú papírkötésre mutatott, sóhajtott és panaszkodott: "Nem is olyan nagy a könyv, apa. Mennyi ideig tarthat elolvasni?" Nevettem, és megmutattam neki, hogy ez Steiner teljes német nyelvű műveinek katalógusa, amely még mindig nem teljes, mintegy 400 kötetes, és hogy a címeket bejelölgettem, miközben haladtam a műveken keresztül. A kiadás 45 kötetnyi könyvvel, levéllel és publikált esszével kezdődik, ezt követi 39 kötetnyi nyilvános előadás, majd további 270 kötetnyi, a Teozófiai és Antropozófiai Társulatok tagjainak tartott privát előadás, amelyeket sztenográfiailag rögzítettek. Több tucatnyi kötetnyi jegyzet, vázlat, festmény stb. zárja a teljes kiadást a tervek szerint. Sok minden maradt lefordítatlanul, és a mai napig sok kézirat még mindig szerkesztetlenül és kiadatlanul hever az archívumokban. Még az antropozófia legbuzgóbb, élethosszig tartó tanulójának is, aki Steinert eredetiben tudja olvasni, bele kell törődnie abba, hogy úgy hal meg, hogy nem olvasta el az összes művét. A Steinerrel való megismerkedés problémáját tovább súlyosbítja, hogy nincs egyetlen olyan klasszikus szöveg, az Álomfejtés vagy a Tiszta ész kritikája, amely gondolkodását összefoglalná. Sokféle közönséghez, sokféle nyelven szólt. Legmélyebb meglátásai a magánelőadásokban találhatók, amelyek már régóta hozzáférhetőek a nyilvánosság számára, de ezek a bevezető könyvek elsajátítását feltételezik, és ez már eleve ijesztő feladat. Sokak számára Steiner meglátásainak olyan területeken való alkalmazása lesz a legmeggyőzőbb, mint az oktatás vagy a mezőgazdaság, de ezek az írások is feltételezik az "alapkönyvek" ismeretét, amelyek mindegyike nagyon különbözik a többitől, és amelyek közül az egyik egy hatalmas
 11. 11 és kihívást jelentő kozmológiát mutat be. Ahhoz, hogy teljes körűen értékelni tudjuk őt, széleskörűen kell olvasni Steinert. Ezért van az, hogy amikor az antropozófusokat megkérdezik, hogyan kezdjék el Steiner tanulmányozását, néha tanácstalanok, hogy mit javasoljanak. Ez valódi nehézség, de nem mentség az elhanyagolásra.
 12. 12 A LÉLEK TUDOMÁNYA A legnagyobb akadályt talán az jelentette és jelenti Steiner számára az elfogadás előtt, hogy a tudomány és a vallás közötti, látszólag kizárt középutat foglalja el. Steiner maga is képzett tudós volt, és mélyen tájékozott mind a tudománytörténetben, mind a tudományfilozófiában. Saját belső tapasztalatai azonban megerősítették számára a szellemi világ valóságosságát, és a jelenségek gazdag mezőjét találta ott, amelybe egy szigorú módszereket alkalmazó kutató behatolhat és megértheti. Steiner szerint eljött az idő, amikor az emberiségnek el kell kezdenie túllépnie és felváltania a puszta hitet, először a szellemi valóságok megismerésével, végül pedig közvetlen megtapasztalásával. Ennek a korszakos átmenetnek a közvetítése fontos része annak, amit Steiner az antropozófia szellemtudománynak való nevezésével értett. E régóta tartó szakadék mindkét oldalán a pártoskodók elkerülhetetlenül csalódni fognak, de azok, akik érzik emberségünk e mély sebének fájdalmát, az antropozófia felé fognak vonzódni. Az antropozófiának kevés köze van a valláshoz, és minden köze a spiritualitáshoz. A pártolók számára ez vagy túl árnyalt megkülönböztetés, vagy lényegtelen. Steiner sokat írt és beszélt olyan témákról, amelyeket általában a teológia, különösen a keresztény teológia számára tartanak fenn. De nézetei mélyen ökumenikusak. Amit Steiner "Krisztusnak" nevezett, az egy olyan magas szellemi erő, amely túlmutat bármely konkrét vallási hitvalláson vagy intézményen, és mindegyiket finom és összetett módon áthatja. Az antropozófia kompatibilis sok különböző vallási hagyományokkal, de nem alapozható és nem egyszerűsíthető le ezek bármely kombinációjára. A szabadgondolkodó családban nevelkedett Steiner teljesen saját belső indíttatásból kezdett spirituális kutatásba, és arra törekedett, hogy egy szabad szellemiséget műveljen, amely távol áll minden hagyományos vallási intézménytől. Sajnálkozott azon, hogy az evangélikusok saját személyes üdvösségükre való összpontosításában lappangó egoizmusra való felhívás rejlik.
 13. 13 t
 14. 14 Az antropozófia semmiben sem sérti a modern tudomány szellemét, amelyet Steiner tisztel, de joggal kritiuálja azokat a történelmi fejleményeket, amelyek önkényesen korlátozták a tudomány önmegértésének és gyakorlásának módjait. Steiner emlékeztet bennünket arra, hogy a tudományt nem a megengedett vizsgálati tárgyak előre meghatározott halmaza jellemzi (vagy kellene, hogy jellemezze), hanem a szigor, az objektivitás és az ellenőrzés. A modern tudomány rugóit a természet ellenőrzésének vágya, az indokolatlan redukcionizmus és a szkepticizmusnak a szigorral való összekeverése a forrásánál fogva elködösítette. Francis Bacon diadalmaskodó retorikája meghatározónak bizonyult: szerinte a tudósnak "nem szabad kihagynia semmilyen eszközt, hogy bosszantsa" Natura istennőt, és "vándorlásában üldözze". Elképzeli a tudóst, amint "hozzád vezeti a Természetet minden gyermekével együtt, hogy a szolgálatodra kötelezze és rabszolgáddá tegye". A "Terv" A Nagy Instauráció (1620) című művében Bacon így dicsekszik: "Nem csupán azt tervezem, hogy elmémben felmérjem ezeket a területeket, mint egy jövendőmondó, aki az előjeleket veszi, hanem azt is, hogy bevonuljak oda, mint egy hadvezér, aki birtokba akarja venni". Miután a természetet rabszolgaként és hadizsákmányként kezeltük, csoda, hogy ökológiai krízisek gyötörnek bennünket? Steiner előre látta ezeket, és olyan megoldásokat kínál, amelyek a probléma valódi gyökeréhez nyúlnak. Descartes nyomán a modern tudomány önkényesen úgy fogalmazta meg módszerét, hogy az ok-okozati összefüggések minden más gondolatát kiiktatja, kivéve a mechanikusat, és "okkult" jelenségként elutasítja a nem számszerűsíthető jelenségeket. Ezért a kartéziánusok még Newtont is azzal vádolták, hogy "okkult tulajdonságokat" vitt be a tudományba, mivel a gravitáció és az erő megértése nem feltételezett ok-okozati mechanizmusokat. A legnagyobb tudósok azonban nem voltak szkeptikusok. Newton ugyanannyi időt szentelt a hermetikus filozófiának és teológiának, mint a matematikának és fizikának. Kepler pedig (Kant szerint a valaha élt "legszigorúbb" gondolkodó) azt vallotta, hogy saját intenzív
 15. 15 erőfeszítései által fedezte fel azt az ősi bölcsességet, amelyet Pitagorasz és az egyiptomi misztériumok őriztek és csak részben fedtek fel. Steiner tudományos módszert fejlesztett ki éppen e képességek kutatására, és terjedelmes könyvei, esszéi és előadásai saját noetikai kísérleteinek eredményeiről számolnak be. Steiner Goethét követte abban, hogy felismerte: az érzékelő szervesen kapcsolódik a tapasztalat felépítéséhez; hogy minden érzékelés már "elméletekkel terhelt". Goethe és Steiner számára egyaránt a legpontosabb tudományos eszköz - az ember, aki művelte képességeit. Goethe ezért dolgozott ki egy alternatív tudományos eljárást, amely a fegyelmezett képzeletet, a minőségek szigorú tudományát használja. A tudomány legfőbb céljai nem a természet kiábrándítása kell, hogy legyenek, hogy uralni lehessen a természetet, hanem a személyes képességek kibontakoztatása, hogy fokozatosan beléphessünk a természet bölcsességébe. Goethéhez hasonlóan Steiner is úgy gondolta, hogy a tudomány végső célja a tudós átalakulása kell, hogy legyen. Ahogy Freud, Husserl és Steiner más kortársai is állították, nincs elvi oka annak, hogy a tudományos szigor ne terjedhessen ki belső életünk tényeire. A tudomány végső célja az etimológiai értelemben vett teória: a theoria ugyanabból a gyökérből származik, mint a "színház", és a szellemi tények szemlélődő látásmódját írja le. A jelenségek meditatív szemlélése révén történő önátalakítás tehát nem a tudomány ellentéte, hanem annak végső célja és lényege.
 16. 16
 17. 17 TUDATOSSÁG TÁGULÁSA Ahogy Platón tanította A barlang allegóriájában, az érzékelés és az érzékelésen alapuló passzív, nem reflektált gondolkodás - doxa - csak árnyékok, amelyeket a személyiségfeletti gondolkodás fénye vetít, amely kreatív, élénk és élő. Steiner követte a német idealistákat és romantikusokat, amikor ezt az élénk, intuitív gondolkodást Képzeletnek nevezte. De ő sokkal tovább ment, mint a romantikusok, amikor teljesen feltárta az érzékelés szellemi területét, amelyre a Képzelet szerve van berendezve, és még inkább, amikor még magasabb megismerési módokat fejlesztett ki, amelyeket ő Inspirációnak és Intuíciónak nevezett. Az egyik lehetőség, hogy elkezdjünk gondolkodni arról, amit Steiner felfedezett, az, hogy Platón analógiáját kiterjesztjük: Az Inspiráció egy magas szintű kognitív képesség, amelynek mindennapi érzéseink csak az árnyékát képezik, az Intuíció árnyékát pedig az akarati képességünkben látjuk. Hétköznapi érzés-tudatosságunk álomszerű, és a tudatosság mélyen szunnyad akaratunkban. A tudatosság azonban még ezeken a magasabb szinteken is felébreszthető. Freudhoz és Junghoz hasonlóan Steiner is azt vallotta, hogy a tudattalan egyre tudatosabbá válhat - és kell is válnia -, és hogy e magasabb szintű tudás elérésének szigorú módjai vannak. Freud felfedezett és feltárt egy személyes tudattalan, amelyről úgy találta, hogy sokkal nagyobb, erősebb és tudatosabb, mint a tudatosság. Ezt "hipermnesztikusnak" - szuperemlékezetnek - nevezte. Jung továbbment, és meggyőző bizonyítékokat talált egy transzperszonális tudattalanra. Ahhoz, hogy megértsük Steiner spirituális pszichológiáját, ezeket a fogalmakat nagymértékben ki kell terjeszteni, két dimenzióban: Steiner "szellemét" így a természet tudattalanjaként és mindannak kozmikus emlékezeteként lehet felfogni, ami valaha történt. Platónhoz, Freudhoz és Junghoz hasonlóan Steiner is leír egy szigorú metódust, amellyel az ember haladhat a magasabb tudás felé vezető úton, és végül saját maga is meggyőződhet arról, amit a beavatott felfedezett és jelentett. Ez a hatalmas, kozmikus tudattalan fokozatosan megnyitható a
 18. 18 meditáció révén - ez a szó a latin igéből származik, amely egyszerűen annyit jelent: "gyakorolni". Gyakorlással és idővel mindenki kialakíthatja a magasabb megismerés ezen képességeit. Mi lehetne reményteljesebb, mint Steiner első "alapkönyvének" nyitó mondata? "Minden emberi lényben ott szunnyad a képesség, hogy elnyerje a magasabb világok ismeretét."
 19. 19 A MÚLT BÖLCSESSÉGÉNEK VISSZASZERZÉSE Steiner kutatásainak eredményei számos mélyreható ismeretet hoztak az emberi természetről és a világtörténelemről. Mindenekelőtt Steiner visszanyerte és kifejtette azt az ősi misztériumtudást, hogy az emberi természet hármas, amely nemcsak testből, hanem lélekből és szellemből is áll. Az évszázadok során, ahogy az emberiség egyre mélyebbre merült az anyagi világba, a magasabb természetünk tudatossága folyamatosan csökkent. Steiner gyakran hivatkozott a Kr. u. 869-ben tartott konstantinápolyi ökumenikus zsinatra, amelyen eretnekséggé vált az emberi szellemről való beszéd, mint fontos mérföldkőre. Az emberiség egyre mélyebbre süllyedt, mígnem a 19. század végére a féktelen materializmus közel került ahhoz, hogy az emberi lélek valóságának minden érzékét is megsemmisítse. Steiner első nagy missziója az volt, hogy harcoljon ez ellen a materializmus ellen, amelyről saját, közvetlen tapasztalataiból tudta, hogy hamis. De azt is tanította, hogy az emberiség csak úgy válhat teljesen autonómmá, ha elvisel egy hosszú fogyatkozást, amelyben a szellemi világot elrejtik a szemünk elől, és lehetővé teszi számunkra, hogy teljesen éberekké váljunk és megalapozzuk magunkat a fizikai világban. A szkepticizmus és a materializmus a szükséges kelléke volt annak a modernitásnak, amelynek végül is túl kell lépnie rajtuk. Most, hogy a materializmus előnyeit már kiérdemelte, az anyagelvűség ártalmassá válik, és az emberiségnek újonnan megszerzett autonómiájából kiindulva keresnie kell saját magasabb rendű jellegét és a makrokozmoszhoz való helyes viszonyát..
 20. 20
 21. 21 FEJLŐDÉS De még a modernitásnak ez az alternatív szemlélete is csak egy rövid fejezet egy sokkal szélesebb történetben, amely elvezet bennünket Steiner egyik legnagyobb eredményéhez és számos könyvének és előadásának átívelő témájához: a tudat evolúciójának leírásához. E gazdag beszámolóban Steiner foglalkozik azzal, amit az egész őstörténet hatalmas időskáláján keresztül a "kozmikus tudat" evolúciójának nevezhetnénk, de sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a feljegyzett történelemre. A beszámoló mindkét vége minden képzeletet meghaladóan nagyszerű. Steiner igazolta az evolúció valóságát, de nem úgy, ahogy Darwin értette. Tisztelte Darwin elméletét, amely inspirálta és előfeltétele volt Steiner saját kutatásának, amit jobban mondva evolúciós kozmológiának nevezhetnénk. Darwin csak egy kis részét láthatta Steiner sokkal nagyobb képének. Steiner legtömörebb beszámolója erről az epikus drámáról utolsó "alapkönyvének", az Ezoterikus tudomány vázlatának IV. fejezetében található, de minden bizonnyal ez az egyik legkomplexebb és legnehezebb szöveg az összes írása közül. Mindazonáltal a fő vonulat néhány szóban felvázolható. Ugyanazt a folyamatot, amelyet Darwin földi szemszögből az egyre összetettebb biológiai formák fokozatosan felemelkedő evolúciójaként ír le, Steiner szellemi nézőpontból a szellemi entitások fokozatos leereszkedéseként írja le az egyre megfelelőbb anyagi edényekbe. Más helyeken Steiner további nézőpontokat kínál kozmológiájához, kiegészítve például az Ezoterikus Tudományban a késztermékek "külső" szemléletét egy különösen magasztos, öt rövid előadásból álló ciklussal, amely mintegy "Elohim-szemmel" kínálja ugyanazt a kibontakozó folyamatot. Steiner szerint az emberiséget felülről lefelé teremtették, de alulról felfelé fejlődött, a mai Föld bolygó egymást követő "inkarnációi" során. Az evolúció segítségével többféle célt közelíthetünk meg: sok évszázadon keresztül az egyszerűségtől a komplexitás felé, a tudattalanból a tudatosság felé, a passzivitásból az aktivitás felé, a szükségszerűségből a szabadság felé vezettek bennünket. Miután részesültünk a bölcsesség ajándékában, most az a feladatunk, hogy ezt a bölcsességet
 22. 22 internalizáljuk, és aktív szeretetté alakítsuk át. A szabadság paradoxona azt jelenti, hogy minél tovább megyünk e célok felé, annál bizonytalanabbá válik a folyamat kimenetele, amely egyre inkább a saját kezünkbe kerül. 1906-tól kezdődően, majd a következő évtizedben egyre intenzívebben, Steiner bejárta Európát, hogy a Teozófiai Társulat, majd később az újonnan alapított Antropozófiai Társulat tagjainak magánelőadásokat tartson a kultúrtörténet szinte minden területéről, spirituális kutatásai, és különösen a tudat evolúciójára vonatkozó meglátásai tükrében. Az újraértelmezésnek ez a félelmetes projektje, amely több ezer előadásból áll, amelyek több száz kötetet töltenek meg, minden bizonnyal az egész szellemtörténet egyik legjelentősebb teljesítménye, amely terjedelmében, szigorúságában és puszta zsenialitásában csak Arisztotelész és Aquinói nagy szintéziseivel vetekszik. Azt is mondani, hogy Steiner a történelmet újraírta, még enyhe kifejezés lenne: pontosabb lenne azt mondani, hogy egy teljesen új dimenziót adott a történettudománynak mint olyannak. A "tudat evolúciója", ahogy Steiner leírja, túlmutat minden puszta "eszmetörténeten", azt állítva, hogy nemcsak a tudat tartalma, hanem maga a tudat szerkezete, maga a szubjektum-objektum viszony is radikálisan fejlődött az idők során. Steiner teljes beszámolója számos kötetre van szétszórva, de szerencsére Owen Barfield Saving the Appearances (A látszat megmentése) című könyvében Steiner gondolatainak mesteri összefoglalását, értelmezését és eredeti alkalmazását nyújtja számunkra: A Study in Idolatry (Tanulmány a bálványimádásról) című könyvében.
 23. 23 A LÉLEK A MŰVÉSZETBEN Ahogy ez a figyelemre méltó projekt előrehaladt, Steiner egyre erősebben kezdett a művészetek felé vonzódni. Valójában ez a súlyponteltolódás lett az egyik fő vitapont Steiner és a többi teozófus között. Annie Besant tiltakozása ellenére Steiner megpróbálta az 1907- es teozófiai kongresszust avantgárd művészeti fesztivállá alakítani; végül négy egymást követő évben, 1910 és 1913 között Münchenben, Steiner négy expresszionista Misztérium Drámák megalkotásával és rendezésével próbálta irányítani az újonnan alapított Antropozófiai Társulatot, amelyekben számos kulcsfontosságú felismerését jelenítette meg. Élete vége felé Steiner némi megbánást fejezett ki, hogy nem fordított még nagyobb figyelmet a művészi gyakorlatra. Mivel az első világháború kitörése előtt akadályozták meg, hogy Münchenben építsen központot, Steiner bölcsen elfogadta a felkérést, hogy a Társaság székhelyét a svájci Bázel melletti Dornachban építse fel. A háborút követő felfordulásban, amely magában foglalta egy 1921- es sikertelen merényletkísérletet is, Steiner saját tevékenységének fő helyszínét Németországból Svájcba tette át. A nácik később betiltották a Társaságot és annak minden kezdeményezését, de Dornachban túlélték, amely ma is az antropozófiai mozgalom nemzetközi központja. Az 1913-tól kezdődően egy évtizeden át vezette egy pompás, nagyrészt fából faragott épület építését, amely valahol az építészet és a szobrászat, a színház és a templom között lebegett. Edyth Marion angol szobrásszal együtt maga Steiner faragott egy pompás szoborcsoportot, amely a figyelem középpontjába került. A két egymásba nyíló kupola belsejének falfestményeit is ő tervezte és festette. Ez a Goetheanum Goethe fontos metamorfózis fogalmát hivatott kifejezni. De úgy is kellett működnie (ahogy utódja ma is), mint Steiner saját drámáinak színpada, Goethe Faustjának vágatlan, ötnapos előadásai, más klasszikus színházi darabok, zenei koncertek és két teljesen új művészeti forma számára, amelyeket Steiner dolgozott ki: az általa eurythmiának nevezett táncszerű mozgásművészet és az általa Sprachgestaltungnak vagy
 24. 24 kreatív beszédnek nevezett szavalás művészete, amelyek célja a zene és a nyelv belső gesztusainak láthatóvá tétele. Az eurythmia a tánctörténet fontos szakasza, amelyet méltatlanul elhanyagoltak. Egy olyan esztétikai forradalom folytatása volt, amely nem Európában, hanem Amerikában kezdődött. Az "új tánchoz" vezető eredeti impulzusok mélyen spirituálisak voltak. Nem Wigman, Graham és Humphreys "modern tánca", hanem az eurythmia az "új tánc" igazi örököse - Loie Fuller szellemtudományát, Isadora Duncan apollóni és dionüszoszi egyensúlyát és Ruth St. Denis keleti lelkiségét egyesítve. Steinert a művészettörténészek széles körben elismert jelentős építészként tartják számon. Sajnos legnagyobb remekművét, az Első Goetheanumot (ahogyan ma nevezik) 1922/1923 szilveszterén egy gyújtogató megsemmisítette, de helyére egy Steiner által tervezett és halála után befejezett Második Goetheanum épült szobrászati betonból. Hans Scharoun a második Goetheanumot "a huszadik század első felének legfontosabb épületének" nevezte. Steiner bátran expresszionista munkásságát leginkább "organikus funkcionalizmusként" lehetne jellemezni. Meglepően nagy befolyással bírt: sok építész ma "antropozófusként" vallja magát, és közvetlenül ihlette a huszadik század néhány leghíresebb építményét, köztük Le Corbusier Notre Dame du Haut-ját és Frank Lloyd Wright Guggenheim Múzeumát. Valóban, ha a huszadik század végének számos legjelentősebb épülete expresszionista, és ha Rudolf Steiner volt a legnagyobb korai expresszionista építész (ahogy Scharoun állította), akkor ő egy nagy építészeti úttörő. Steiner a maga nemében is jelentős művész volt, és sok más jelentős művészre is hatással volt, némelyikükre igen mélyen, köztük Vaszilij Kandinszkijra, Arnold Schönbergre, Andrej Belyre, Viktor Ullmannra, Bruno Walterre, Saul Bellowra és Joseph Beuysra.
 25. 25
 26. 26 REINKARNÁCIÓ ÉS KARMA Steiner csak élete végén tudott teljes mértékben foglalkozni küldetésének második nagy feladatával: a reinkarnáció és a karma valóságának a Nyugatnak megfelelő módon történő közvetítésével. Bizonyára nem véletlen, hogy Steiner erre a munkára csak jóval teozófiai szakasza után vállalkozott: Steiner állításai alig emlékeztetnek a legtöbb keleti tanításra, és nem akarta volna, hogy összekeverjék őket. De már az Ezoterikus tudomány "Alvás és halál" című fejezetében is kiváló (és szükséges) bevezetést találunk a témába. Lehet, hogy már fáradt metaforává vált, de mégis igaz, hogy az alvás egy "kis halál": minden éjjel álmunkban elhagyjuk testünket, hogy belépjünk a szellemi világba és közösséget vállaljunk vele, hogy aztán ébredéskor elfelejtsük az élményt. Ugyanígy a szellemi lényekkel is közösséget vállalunk a szellemi világban az inkarnációk közötti hosszabb idő alatt, hogy aztán újjászületésünk előtt igyunk a Lethe-ból, a felejtés folyójából. Mind a halálunk, mind az újjászületésünk, ahogy Wordsworth állította, "csak egy alvás és egy felejtés". Születésünkkor nem vagyunk újjáteremtettebbek, mint ahogyan reggel, álmunkból való felébredéskor sem. A reinkarnáció értelmet ad a tudat evolúciójának, és fordítva. De ellensúlyozza a születés látszólagos baleseteinek igazságtalanságait is: osztály, nem, faj, lehetőségek vagy azok hiánya, békeidőben vagy pokoli harcokban való élet, a technológia által nyújtott csodálatos kényelem és komfort megtapasztalása és így tovább. Steiner szerint tipikusan váltogatjuk a nemeket, és számos inkarnáción keresztül kultúráról kultúrára vándorolunk, magunkba szívva (vagy legalábbis lehetőséget kapva arra, hogy magunkba szívjuk) a legjobbat, amit az egyes kultúrák nyújtani tudnak. Ez egy mélyen kozmopolita szemlélet: idővel mindannyian, akarva vagy akaratlanul, de fokozatosan a világ polgáraivá és egész emberi lényekké válunk. Az egyik inkarnációban a kőkemény munkával (vagy szenvedéssel, vagy más megpróbáltatásokkal) megszerzett képességek a következőben új tehetséggé alakulnak át. A
 27. 27 zsenialitás nem véletlen. A reinkarnáció és a karma együttesen konkrét igazságot - és kegyelmet - szolgáltat ebben a világban, ahelyett, hogy homályos ígéretet adna a következő világban történő kárpótlásra. Fáradozásaink új képességek formájában térnek vissza, de hibáink és vétkeink is visszatérnek, hogy a következő inkarnációnkban találkozzunk velük, és látszólag véletlennek tűnő találkozások és külső események formájában szembesítsenek bennünket. Azáltal, hogy a saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg tetteink következményeit, és hogy lehetőséget ad a növekedésre és a kárpótlásra, a karma a Kegyelem cselekedete, egy magasabb törvényszerűség, amely lehetővé teszi számunkra, hogy teljessé tegyük magunkat. Steiner figyelmeztetett, hogy a karma törvényei mérhetetlenül bonyolultak, és hogy a karma végtelenül találékony, ezért meglehetősen gyorsan áttért a néhány alapelvet megállapító előadássorozatról a történelem valós személyiségeinek életrajzából vett példák hosszú sorára. A szanszkrit "karma" szó görög megfelelője a "dráma" lenne, és Steiner arra buzdított bennünket, hogy életrajzainkat tekintsük kibontakozó erkölcsi drámáknak, vagy gondoljunk a karmára úgy, mint egy szobrászra, aki élő agyagunkat formálja. Ha, ahogy Steiner állította, "a karma a legnagyobb művész", akkor a mi életünknek kell a legnagyobb műalkotásnak lennie. Minden, amit teszünk, és minden, amit szenvedünk, értelmet nyer.
 28. 28
 29. 29 AZ OKTATÁS ÚJ MŰVÉSZETE Az első világháborút követően a társadalmi és politikai intézmények, amelyek oly szánalmasan kudarcot vallottak, összedőltek, és szörnyű vákuumot hagytak maguk után. A világ megújulásért kiáltott. Steiner életének utolsó évtizedében az antropozófia számos nagyra törő gyakorlati kezdeményezést szült, amelyek a válság kezelésére szolgáltak. Miután meghallgatta Steiner beszédét a munkásokhoz, egy Emil Molt nevű iparmágnás, aki a stuttgarti Waldorf- Astoria cigarettagyár tulajdonosa volt, megkérdezte Steinert, hogy nem tudna-e a munkások gyermekeinek olyan oktatást biztosítani, amely jobban megfelel a szükségleteiknek és az emberségüknek. Steiner belement, egy sor, az akkori viszonyok között forradalmi feltételhez kötötte: az iskola koedukált lesz; minden diák ugyanazt az átfogó tananyagot kapja; és a tanároknak lesz a végső szó a pedagógiai döntésekben. Molt nagylelkű támogatásával Steiner 1919-ben megnyitotta az első Waldorf-iskolát a stuttgarti gyár közelében. Kilenc évvel később New Yorkban megnyílt az első Waldorf-iskola Észak- Amerikában. A mozgalom tovább növekedett, és annak ellenére, hogy a nácik (és a bolsevikok) betiltották, a Waldorf-iskolák a világ egyik legnagyobb nem felekezeti oktatási mozgalmává váltak, több mint 900 iskolával és 1600 kisgyermekkori programmal hat kontinensen. A Waldorf-pedagógia alapjait Steiner mély meglátásai az emberi és a gyermeki fejlődésről, a tanár változó szerepe és a gazdag, holisztikus tanterv képezi. Steiner megértette, hogy a gyermekek a fejlődés minden egyes stádiumában nagyon különbözőképpen tanulnak, és hogy a valódi tanulásnak nemcsak a gondolkodás, hanem az érzések és az akarat fokozatos átalakulásának is kell lennie. Ahogy Steiner kortársa, a költő és ezoterikus William Butler Yeats nagyon jól megfogalmazta: "A nevelés nem egy vödör megtöltése, hanem egy tűz meggyújtása". A kisgyermekek elsősorban utánzás és játék útján tanulnak, és akkor tanulnak a legjobban, ha valaki a képzeletükre hat. Az intellektuális feladatokat (amelyek elvégzésére - vagy inkább
 30. 30 utánzására - már a legkisebb gyerekeket is rá lehet venni) legjobb későbbre halasztani, amikor a serdülőben elkezd kialakulni az elvont gondolkodás valódi képessége, amelyet aztán közvetlenül a középiskolai tananyagban lehet alkalmazni. A megismerés alapja a játék, és azok a gyerekek, akiket nem engedtek játszani, csonka felnőttek lesznek - talán tele tényekkel, de hiányzik belőlük a kreativitás. A kisgyermekek elsősorban az akaratukkal, a cselekvéssel tanulnak. Aztán, ahogy az érzés belső élete érik a pubertáskorba és azon túl, a művészetek válnak a tudás fő kapujává. Steiner azt is megértette, hogy a valódi tanulás soha nem lineáris, hanem mindig dinamikus. A gazdag tapasztalatok a tudattalanban érlelődnek, majd évekkel később egészen más képességek formájában bukkannak fel. Steiner például azt tanította, hogy a serdülőkorban rajzolással és festéssel szerzett művészi arányérzék a gondolkodó felnőttben szilárd ítélőképességgé alakul át. Steiner elrendelte, hogy az osztályfőnök ugyanannál a gyermekcsoportnál maradjon ("hurok"), általában az elsőtől a nyolcadik osztályig, majd szakértők tanítsanak bizonyos tantárgyakat, például matematikát, angolt vagy biológiát. Azt akarta, hogy az általános és középiskolai tanárok elsősorban a rájuk bízott gyermekcsoport szakértőivé váljanak. A Waldorf-pedagógia számos követelményt támaszt az osztályfőnökökkel szemben, akiknek "reneszánsz emberré" kell válniuk, minden évben új anyagot kell elsajátítaniuk, és együtt kell növekedniük osztályukkal. Arra kérte a tanárokat, hogy minden este gondolkodjanak diákjaikról és önmagukról. Steiner pedagógiája éppúgy a tanár önfejlesztéséről szól, mint a diák neveléséről. A tanítás nehéz követelményei azonban nagy személyes jutalmakkal és a diákokkal való mély kapcsolatokkal is járnak, amelyek egy életen át tarthatnak. Steiner az első iskola tanárainak egy jelmondatot adott, amely vezérelte őket: "Fogadd a gyermeket tisztelettel; neveld a gyermeket szeretetben; küldd el a gyermeket szabadságban". Bár számos vallást tisztel, és a világ és az ember tiszteletre méltó szemléletéből nőtt ki, a Waldorf-tanterv éppoly kevéssé törekszik valamilyen konkrét vallási vagy spirituális tanítás meghonosítására, mint ahogyan a kórházak sem tanítanak anatómiát és fiziológiát a betegeiknek. A tanterv
 31. 31 középpontjában Steiner nézete áll, miszerint az ontogenezis a filogenezist ismétli - hogy a fejlődő emberi lény kicsiben ismétli a tudat nagy, átfogó evolúcióját, amelyen az emberiség egésze keresztülment. A legkisebbek számára a világ tele van varázslattal; mély, álmodozó együttérzésben élnek az állatokkal, növényekkel és kövekkel. A tanterv ezt a tudatosságot különféle kultúrákból származó archetipikus mítoszokkal és mesékkel táplálja. A harmadik osztályra a gyerekek valamilyen valódi értelemben kis monoteistákká válnak; hatodikra római jogászokká. Az autonómiába való belenövekedéssel a gyerekek megtapasztalják saját belső reneszánszukat; Steiner ezt a pillanatot az egész tanterv alapköveként határozta meg. A serdülőkor a nagy forradalmak kora. A Waldorf-pedagógia ott keresi a tanulókat, ahol élnek, és tudja, hogy ezek a rekapitulált tapasztalatok később egészen más, megfelelően modern képességekként fognak megjelenni. Mire a középiskolába lépnek, a diákok készen állnak a legszigorúbb szellemi munkára, amit csak adhatunk nekik, és képesek belső erőforrásaik gazdag tárházából válaszolni. Ily módon a Waldorf-tanterv arra törekszik, hogy - ahogy az egyik iskola leírja - "olyan kortárs klasszikus oktatást nyújtson, amely nemcsak a fejet, hanem a szívet és a kezet is igénybe veszi; nem csak "főiskolai felkészítés", hanem "életre való felkészítés"".
 32. 32
 33. 33 TÁRSADALMI ÚJJÁÉPÍTÉS A Waldorf-pedagógia jelenleg Steiner munkásságának leghíresebb aspektusa, de kevesen tudják, hogy ez csak egy kis maradványa annak, aminek egy sokkal nagyobb társadalmi programmá kellett volna válnia (és még mindig válhatna). Steiner ezt németül, esetlenül, "soziale Dreigliederung"-nak nevezte, és a hagyományos angol fordítás, "a hármas társadalmi rend", aligha szerencsésebb. Mint oly sok más munkáját, Steiner társadalmi és politikai gondolkodásmódját is nehéz röviden jellemezni, nem utolsósorban azért, mert a szokványos kategóriákon átível. Steiner a laissez-faire kapitalizmus kritikája sok fontos tekintetben párhuzamba állítható Marxéval, például azzal, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy az emberi munka nem értékesíthető áru, és hogy az ipari élet elidegenítő, mert sérti magát az emberi természetet. De Steiner inkább hasonlít egy klasszikus liberálisra, amikor ragaszkodik a politikai szféra (amelyet "a jogok szférájának" nevezett) és a gazdaság és a kultúra (beleértve a vallást és az oktatást is) különválasztásához. Az első világháború után Steiner jelentős politikai teoretikus és aktivista lett. Belépett a vereség és a császár lemondása miatt keletkezett űrbe, amit ma úgy neveznénk, hogy "harmadik út" a kapitalizmus és a kommunizmus között - ez az elképzelés később az 1968-as prágai tavaszban tért vissza, amelyre nagy befolyással voltak Steiner elméletei. Steiner kiáltványt adott ki, amelyet számos neves személyiség írt alá, valamint több tucatnyi esszét és egy könyvet, amely alapvető elgondolásait népszerű formában mutatja be. Előadásokat tartott munkásbizottságoknak szerte Németországban (az egyik ilyen beszédet a gyárában hallva Emil Molt kereste meg először), munkáscsapatokat edzett és küldött ki, hogy terjesszék eszméit, és még nagyszabású politikai kampányt is indított, remélve (de végül sikertelenül), hogy a sziléziai új államformáról szóló népszavazáson teljes győzelmet arat. Mint sok más radikális politikai gondolat, Steinernél is a francia forradalom ihletett, de félreértett és rosszul alkalmazott eszméiből indul
 34. 34 ki: liberté, égalité, fraternité. De Steiner minden hagyományos társadalomelméletet a feje tetejére állít, amikor azt mondja, hogy a gazdasági szférában az altruizmusnak (fraternité) kellene vezérelvnek lennie. Azt állította, hogy az egyre növekvő munkamegosztás valójában megerősíti ennek az elvnek az igazságát, mert ez azt jelenti, hogy egyre inkább nem magunkért, hanem másokért dolgozunk. Az altruizmus legfőbb gyakorlati formája az "asszociatív gazdaságtan" kellene, hogy legyen, amelyben a termelők és a fogyasztók tanácskoznak és együttműködnek, hogy a lehető leghatékonyabban termeljék meg azt, amit valóban akarnak. A gyakorlatban jó példa erre az elképzelésre a "közösségi gazdaságok" vagy CSA-k, amelyekben a fogyasztók részesedést vásárolnak, véleményt nyilvánítanak arról, hogy mit termeljenek, gyakran járnak a gazdaságba, és a jövedelmük garantálásával megvédik a gazdákat az időjárás és a piac viszontagságaitól. A "közösség által támogatott mezőgazdaság" ma már egy nagy és sokszínű mozgalom ebben az országban, de a koncepció eredetileg Steinertől származik, és az antropozófusok hozták ide. A jogok és a jog "középső szféráját" az égalité vagy egyenlőség elvének kell irányítania, és Steiner határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy a demokrácia az egyetlen megfelelő politikai forma - akkor, amikor sokan nem voltak biztosak ebben. Ez a politika megfelelő szférája, és az egyetlen szféra, amelyben a politikának meghatározónak kell lennie; ráadásul Steiner nemcsak a munkát és a munkabért sorolja ide, amelyeket alapvető emberi jogoknak tekint, hanem - ami még meglepőbb - a pénzt és a bankokat is, amelyeknek az a feladata, hogy a tőkét igazságosan osszák el mindenki javára. Steiner gondolatai a pénzről lebilincselőek: például nem egyetemes csereáruként, hanem inkább jogosultsági bizonyítványként tekint rá, és azt állítja, hogy a pénz alapvetően eltérő tulajdonságokat mutat, ahogyan a három szférán keresztül kering. Steiner szerint a tőke vállalkozói ötletként és kezdeményezésként születik meg a szellemi-kulturális szférában, majd kölcsönpénzként jelenik meg a jogszférában, vásárlási pénzként jelenik meg a gazdasági szférában, és végül bevételt és nyereséget termel a kölcsönök visszafizetéséhez és az oktatási és kulturális intézmények
 35. 35 támogatásához ajándékpénzzel, ami lehetővé teszi a körforgás újrakezdését. Steiner gondolkodásának egyik gyakorlati hozadéka ezen a területen az antropozófiai bankok létrehozása volt, amelyek inkább úgy működnek, mint az érdemes ügyeket támogató nonprofit alapítványok. E bankok némelyike rendszeresen hírlevelet tesz közzé, amelyben felkéri a betéteseket, hogy válasszanak a projektjeiket ismertető hiteligénylők közül. Steiner számára a szabadságnak (liberté) nem a gazdasági, hanem a szellemi-kulturális szférát kell jellemeznie: egy egészséges társadalmi rendben nem a gazdasági vállalatoknak, hanem az eszméknek kell szabadon versenyezniük egymással. Az ide tartozó iskolákat, templomokat, múzeumokat, egyetemeket és más intézményeket a lehető legnagyobb mértékben védeni kell a politikai és gazdasági erőkkel szemben. Sok különböző kultúrát kell hagyni, hogy minden politikai egységen belül egymástól elkülönülten virágozhasson. Ideális esetben a kulturális intézményeket ingyenes adományokból kellene finanszírozni, és önigazgatóknak kellene lenniük. Ezen a területen minden egyes ember teljes kreatív képességének kiaknázása öncélú kell, hogy legyen; az iskolák nem az indoktrinálásra vagy akár a képzésre szolgálnak: hanem a nevelésre. A Waldorf-iskolák mozgalma ékes példája ezeknek az elveknek a gyakorlatban való megvalósulásának.
 36. 36
 37. 37 EGY ÚJ KULTÚRA MAGJAI Az antropozófia még sok más kezdeményezést hozott Steiner életében és később is. Orvosokkal közösen dolgozott az "antropozófiailag kiterjesztett" vagy "kiegészítő" orvoslás új fajtáinak megteremtésén: ez a mozgalom Észak-Amerikában még mindig kicsi, de Európában már teljesen kialakult, ahol számos antropozófiai gyógyszertárat, klinikát, sőt néhány kórházat is alapítottak. A Weleda és a Hauschka elismert nemzetközi gyógyszergyárak; az Uriel Pharmacy és a TrueBotanica nemrégiben indult az Egyesült Államokban; a Hauschka ma már sokak szerint a kozmetikumok csúcsteljesítménye is. Több tucatnyi közösség itthon és külföldön, nevezetesen a Camphill mozgalom, az antropozófiai felismerésekből kiindulva dolgozik a gyermekek és felnőttek különleges igényeinek kielégítésén. Steiner valóban messze megelőzte a korszakot, és ezért beszél olyan közvetlenül sok olyan kérdésről, amelyekkel ma is harcolunk. Társadalmi elméletei képesek tisztázni a globalizációval kapcsolatos aktuális vitákat. Steiner az első világháborúért nagyrészt a "nemzetgazdaság" téves fogalmát tette felelőssé, azt állítva, hogy a gazdaság eredendően apolitikus és globális. Lelkes feminista volt, már 1895-ben a teljes választójog mellett érvelt, és ragaszkodott ahhoz, hogy ha vannak "női kérdések", akkor azokat a nőknek kell megválaszolniuk. Steiner korai és mélyreható ökológus is volt. Több mint egy évszázaddal ezelőtt már figyelmeztetett arra, hogy az emberiségnek a Földhöz való viszonya gyógyításra szorul. Erre válaszul Steiner a biogazdálkodás nagy úttörője lett, és kifejlesztette a "biodinamikus" módszereket, amelyeket ma is világszerte használnak. Az Egyesült Államok harminc államában találhatók biodinamikus gazdaságok, és több tucatnyi szőlőültetvény állt át a biodinamikus termelésre. A biodinamika ugyanis gyorsan olyan széles körben ismertté válik, mint a Waldorf-pedagógia, és az antropozófia potenciálisan fontos elméleti és gyakorlati hátteret biztosíthat nemcsak a biogazdálkodás, hanem általában az ökológiai mozgalom számára. Számos kísérlet történt arra is, hogy Steiner eszméit az üzleti világban is érvényre juttassák: olyan nagy európai vállalatokat, mint a Mahle, az Altnatura és a Software AG,
 38. 38 antropozófusok alapítottak, és különböző mértékben antropozófiai elvek alapján működnek. Az antropozófusok pedig évtizedes sikeres tapasztalatokat tudnak felvonultatni a szociális pénzügyek feltörekvő területén. Egy olyan világban, amelyben oly sok ideológia - a marxizmus, a nacionalizmus, a materializmus, a vallási fundamentalizmus, a piac láthatatlan keze - elfáradt, ha nem egyenesen rombolóvá vált, sokan vágynak egy radikálisan újfajta gondolkodásra, új felismerésekből fakadó, valódi átalakító erővel bíró eszmékre. Olyan eszmékre vágynak, amelyek valódi, élő eszmékké válhatnak. Steiner bőséggel adott nekünk ilyeneket, kezdeményezések egész sorát indította el és inspirálta szerte a világon. Az antropozófia ma már egy évszázados, mégis fiatalnak tűnik. Steiner továbbra is korszakalkotó. Elültette egy új, humánus civilizáció magvait. Műveljük hát.
 39. 39 Egyéb Bevezetések az Antropozófiába Amelyek Érdekesek Lehetnek: Frederick Amrine, “Társadalmi igazságosság a reinkarnáció és a karma fényében.” Keryx, 2020. Frederick Amrine, “A főáramlatba való bekerülés.” Keryx, 2020. Rudolf Steiner, “Az antropozófia, az Evangéliumok és az Emberiség Jövője.” Fordította: Frederick Amrine. Keryx, 2018. Rudolf Steiner, A Belső Szövő, a Belső Zenész és a Szeretet Kognitív Ereje. Trans. Owen Barfield és Frederick Amrine. Keryx, 2019. Rudolf Steiner, CW 4: A Szabadság Alapvető Filozófiája. Fordította: Frederick Amrine. Keryx 2017. 2. kiadás 2020. Rudolf Steiner, Az Antiszemitizmus Elleni Küzdelem: Hét Esszé. Fordította: Frederick Amrine. Keryx, 2019. Rudolf Steiner, Antropozófia és Matematika. Fordította: Frederick Amrine. Keryx, 2019. Frederick Amrine, “Eurythmia és az Új Tánc: Loie Fuller, Isadora Duncan, és Ruth Szent Denis.” Keryx 2017. Rudolf Steiner, Képzelet, Inspiráció És Intuíció: Bevezetés. Fordította: Frederick Amrine. Keryx, 2019 Rudolf Steiner, Az Ókori Görög Tudat. Fordította: Frederick Amrine. Keryx, 2018. Rudolf Steiner, “Szemelvények a Tudomány Határai Című Könyvből.” Fordította: Frederick Amrine. Keryx, 2018.
 40. 40 Rudolf Steiner, Reinkarnáció És Karma Tudományos Szempontból. Fordította és szerkesztette: Frederick Amrine. Keryx, 2018. Rudolf Steiner, A Bolognai Előadás: Az Antropozófia Pszichológiai Alapjai és Ismeretelméleti Álláspontja. Fordította: Frederick Amrine. Keryx, 2018. Rudolf Steiner, “A Gyermeki Fejlődés Mint az Oktatás Alapja.” Fordította: Frederick Amrine. Keryx, 2018. Rudolf Steiner, A Társadalmi Szervezet Újragondolása: Válogatott Írások. Fordította és szerkesztette: Frederick Amrine. Keryx, 2019.
Advertisement