Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

φιλαρμονικές

206 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

φιλαρμονικές

 1. 1. ΦηιαξκνληθέοΚέξθπξαοΚαζνξηζηηθό γηα ηα κνπζηθά δξώκελα θαη ηελ πεξαηηέξω αλάπηπμε κνπζηθήοπαξάδνζεο ηεο Κέξθπξαο, ππήξμαλ νη Φηιαξκνληθέο , πνπ άξρηζαλ λα ηδξύνληαηαπό ην 1840 θαη κεηά.Η ίδξπζε ηεο πξώηεο Φηιαξκνληθήο έγηλε ηελ πεξίνδν ηεο ΑγγιηθήοΠξνζηαζίαο, κε αθνξκή ηελ άξλεζε ηωλ Άγγιωλ λα ζπλνδεύνπλ κνπζηθά ηηονξζόδνμεο ιηηαλείεο(1837). Οη Κεξθπξαίωλ ηξία ρξόληα αξγόηεξα, ην 1840, ηδξύζαληε Φηιαξκνληθή Eηαηξία Κέξθπξαο.Οη Φηιαξκνληθέο ηεο Κέξθπξαο είλαη γλωζηέο παγθνζκίωο. Σην λεζί ππάξρνπλ 18Φηιαξκνληθέο από ηηο νπνίεο 4 βξίζθνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη κέζα ζηα όξηαηνπ Δήκνπ Κεξθπξαίωλ. Είλαη εηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθέο θαη έρνπλ ωο ζηόρν ηεαλάδεημε θαη αλάπηπμε ηεο Κεξθπξαϊθήο κνπζηθήο παξάδνζεο θαη παηδείαο, πνπζηαζεξά ηξνθνδνηεί ην παλειιήλην κνπζηθό ζώκα κε δεκηνπξγνύο. Παίδνπλπξωηαγωληζηηθό ξόιν ζηηο ενξηαζηηθέο, πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ ΔήκνπKεξθπξαίωλ αιιά θαη εθηόο ηωλ νξίωλ ηνπ λεζηνύ.ΜατίναΚατσαρού
 2. 2. Παλαιά Φιλαρμονική‘‘Άγιος Σπυρίδωνας’’Iδξχζεθε ζηηο 12 ΢επηεκβξίνπ 1840 θαη είλαη ν παιαηφηεξνοκνπζηθνεθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ζηελ Ειιάδα. Ο αξρηθφοζθνπφο ησλ ηδξπηψλ ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο πιήξνποκνπζηθήο αθαδεκίαο, παξφκνηαο κε εθείλεο ηεο γεηηνληθήοΘηαιία. ΢ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα εηπσζεί φηη πξηλ ην 1840ζηελ Κέξθπξα πξφζβαζε ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε είραλ είηεάηνκα πνπ κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην νηθνλνκηθφ έμνδνηεο πξφζιεςεο ελφο ηδηψηε κνπζηθνδηδαζθάινπ, είηε ηα κέιεησλ άηππσλ επαγγεικαηηθψλ κνπζηθψλ ζπληερληψλ ηνπ λεζηνχ.Ο δεχηεξνο ήηαλ θαη ν κφλνο ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπκπνξνχζε θαλείο λα απνθηήζεη (εκη)επαγγεικαηηθή κνπζηθήθαηάξηηζε.
 3. 3. ΦΘΛΑΡΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ``ΜΑΝΣΖΑΡΟ΢``•Tν 1888 κία νκάδα 20 πεξίπνπ θηιφκνπζσλ λέσλ θεξθπξαίσλ ίδξπζεέλα θέληξν ην νπνίν νλφκαζε ``Ψπραγσγηθφλ``.•Η ζεαηξηθή θαη κνπζηθή θίλεζε ηεο Κέξθπξαο, ηελ ρξνληθή εθείλεπεξίνδν, ήηαλ απφ ηα πξνζθηιέζηεξα ζέκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ ησλλέσλ, φινη νη λένη γλψξηδαλ θάηη απφ κνπζηθή, νη δε θαιηθσλφηεξνηείραλ δηδαρζεί θσλεηηθή κνπζηθή εηο ηνλ πξνυπάξμαληα ΢χιινγν``Καπνδίζηξηαο``, απφ ηνπο κνπζηθνδηδαζθάινπο Ξχλδα θαηΡηλφπνπιν.• Ο κνπζηθνδαδάζθαινο Αλαζηάζηνο Ρηλφπνπινο ,ππαξρηκνπζηθφο ηεοήδε κνλαδηθήο ιεηηνπξγνχζαο ζηελ Κέξθπξα Φηιαξκνληθήο ,``ν Άγηνο΢ππξίδσλ`` έηνο ηδξχζεσο 1840, κε άιινπο 13 κνπζηθνχο απερψξεζαλαπφ ηελ `` Παιαηά``
 4. 4. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ„ΟΜΟΝΟΙΑ‟΢ηηο 10 Mαξηίνπ ηνπ 1898 ηδξχζεθε ν “Aιιεινβνεζεηηθφο΢χιινγνο Γαζηνπξίνπ”.΢ε κηα εθδήισζε ηνπ ΢πιιφγνπ δφζεθε ε ηδέα ηεο ίδξπζεοκνπζηθνχ ηκήκαηνο σο Φηιαξκνληθή θαζψο θαη Δξακαηηθήο΢ρνιήο θαη Θεάηξνπ.Aπφ ηφηε ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα ρσξίο δηαθνπή κε 260κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα 88 είλαη ελεξγά. H Φηιαξκνληθήζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεην νίθεκα ην νπνίν δσξίζεθε ζηνζχιινγν ην 1906 απφ ηελ Mαξγαξίηα Θ. Πνθάληε.
 5. 5. Φιλαρμονικός Σύλλογος Σκριπερού&Φιλαρμονική Eηαιρεία ΛεσκίμμηςΦηιαξκνληθφο ΢χιινγνο ΢θξηπεξνχIδξχζεθε ζηηο 3 Mαΐνπ ηνπ 1909σο εμέιημε ηεο ρνξσδίαο πνπ είρεηδξπζεί ιίγα ρξφληα πξηλ.΢πκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηοηνπ ρσξηνχ θαη ησλ γεηηνληθψλ θαηείλαη παξψλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπΔήκνπ ΠαιαηνθαζηξηηψλΦηιαξκνληθή Eηαηξεία ΛεπθίκκεοIδξχζεθε ην 1911 κε ηελ επσλπκία Mνπζηθφο ΢χιινγνο“Aπφιισλ” θαη ην 1953 κεηνλνκάζηεθε ζε ΦηιαξκνληθήEηαηξία Λεπθίκκεο. ΢θνπφο ηεο είλαη ε δηδαζθαιία θαηδηάδνζε ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζεάηξνπ, ησλ θαιψλ ηερλψλθαη γεληθά ε αλάπηπμε θαη ε άλνδνο ηνπ πλεπκαηηθνχεπηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο Λεπθίκκεο. Έρεη πξνζθιεζείθαη ζπκκεηάζρεη ζε εθδειψζεηο ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεοEιιάδαο.Aπαξηίδεηαη απφ 110 κέιε θαη κε αξρηκνπζηθφ ηνλ θ.΢πχξν ΢ακντιε δηαηεξεί κπάληα, κπαληίλα, νξρήζηξα θαηρνξεπηηθφ ζπγθξφηεκα.
 6. 6. Φηιαξκνληθή Kπλνπηαζηψλ&Φιλαρμονική Κορακιάνας ο “Σπύρος Σαμάρας”Φηιαξκνληθή KπλνπηαζηψλΗ Φηιαξκνληθή Kνηλνπηαζηψλ ηνπ Δήκνπ Aρηιιείσλ ηδξχζεθε ην 1966κε ηδξπηηθφ ππξήλα θηιφκνπζνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ πνπ αμηνπνίεζαληηο κνπζηθέο θιίζεηο ηεο λενιαίαο. Aπφ ην 1969 εκθαλίδεηαη ην κνπζηθφζψκα ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ρσξηνχ, ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζηηοΛηηαλείεο ηνπ Aγίνπ ΢ππξίδσλα ζηελ πφιε ηεο Kέξθπξαο θαη ηαηειεπηαία ρξφληα ζε αξθεηέο κεγάιεο πφιεηο ηεο Eιιάδνο. Πεξί ηνπο 80είλαη νη κνπζηθνί πνπ πιαηζηψλνπλ ην κνπζηθφ ζψκα. ΢ηηο ζρνιέοκαζεηείαο ηεο θνηηνχλ αθφκα 35 καζεηέο. Eπίζεο εθηιαξκνληθή ζπληεξεί παηδηθή ρνξσδία 50 πεξίπνπ ρνξσδψλειηθίαο 8-15 εηψλΦηιαξκνληθή Κνξαθηάλαο ν “΢πχξνο ΢ακάξαο”Θδξχζεθε ην 1958 θαη είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κνπζηθνπνιηηηζηηθά΢σκαηεία ηεο Kέξθπξαο. Δηδάζθεηαη ε κνπζηθή ηέρλε, ε θσλεηηθήκνπζηθή, ην ζέαηξν, ν ρνξφο, ηα εηθαζηηθά θ.ά. ΢θνπφο ηεο εδηαηήξεζε, βειηίσζε θαη δηάδνζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηφπνπ.Tν θχξην ΢ψκα ηεο Φηιαξκνληθήο (Mπάληα) απνηειείηαη απφ 100 πεξίπνπκνπζηθνχο.H Aθαδεκία Aζελψλ, αλαγλσξίδνληαο ην ζεκαληηθφηαην έξγν ηεοΦηιαξκνληθήο, ηελ βξάβεπζε ηνλ Oθηψβξην ηνπ 2000.
 7. 7. Φιλαρμονική Σιναράδων&Φιλαρμονική Ένωζη Κέρκσρας "Καποδίζηριας"Φηιαξκνληθή ΢ηλαξάδσλΘδξχζεθε 1ε Aπξηιίνπ 1962. ΢ήκεξα ε Φηιαξκνληθή΢ηλαξάδσλ είλαη έλα νινθιεξσκέλν κνπζηθφ ζρνιείν κεδηεηή εθπαίδεπζε ζηε ζεσξία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλκνπζηθψλ νξγάλσλ θαη εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελκπάληα ηεο Φηιαξκνληθήο.. Oη δξαζηεξηφηεηεο ηεο είλαηπνιιέο: ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εζληθέο θαη θνηλσληθέοεθδειψζεηο ηνπ ρσξηνχ, ζε εθδειψζεηο ηνπ ΔήκνπKεξθπξαίσλ αιιά θαη ζε εθδειψζεηο εθηφο λεζηνχ.Φηιαξκνληθή Έλσζε Κέξθπξαο "ΟΚΑΠΟΔΘ΢ΣΡΘΑ΢"Η Φηιαξκνληθή Έλσζε Κέξθπξαο "ΟΚΑΠΟΔΘ΢ΣΡΘΑ΢" ηδξχζεθε ην 1980 θαηείλαη έλα απφ ηα θχξηα θαη κεγαιχηεξαπνιηηηζηηθά ζσκαηεία ηεο Κέξθπξαο, πνπδηδάζθεηαη ε Θεία Σέρλε ηεο κνπζηθήοθαη έρεη ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, βειηίσζεθαη δηάδνζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσληνπ ηφπνπ καο, ηφζν κέζα φζν θαη έμσ
 8. 8. Φιλαρμονική Kάηω Kορακιάνας (“Γεράζιμος Mαρκοράς”)&Φιλαρμονική ΚονηοκαλίοσΦηιαξκνληθή Kάησ Kνξαθηάλαο (“ΓεξάζηκνοMαξθνξάο”)Θδξχζεθε ην 1982 θαη πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ πξψηνδάζθαιν ηνπ ρσξηνχ.H πξψηε εκθάληζή ηεο έγηλε ζην ρσξηφ ην 1984. Kαη επξψηε επίζεκε εκθάληζε ζηελ Kέξθπξα, Kπξηαθή ησλBαΐσλ 1987.Φηιαξκνληθή ΚνληνθαιίνπΞεθίλεζε σο παηδηθή ρνξσδία ην 1990 θαη επεθηάζεθε ζε παηδηθήκπάληα, κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Σν1993ζπζηάζεθε θαη ηππηθά σο Μνπζηθφ ΢σκαηείν κε δάζθαιν ηνλ ΜελάΈξηζν. H πξψηε δεκφζηα εκθάληζε έγηλε ζηνλ Eπηηάθην ηεο Aγίαο Tξηάδαοζην Κνληφθαιη έλα ρξφλν αξγφηεξα. Aπφ ηφηε νη εκθαλίζεηο είλαη ζπλερείοηδηαίηεξα ζηελ πεξηθνξά ηνπ Επηηαθίνπ, ζηελ Aλάζηαζε, ηα Xξηζηνχγελλαθαη ηελ Πξσηνρξνληά. ΢πρλφηεξε είλαη ε παξνπζία ηεο Φηιαξκνληθήο ηνθαινθαίξη ηφζν ζην Κνληφθαιη φζν θαη ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπΔήκνπ Kεξθπξαίσλ θαη ηεο Nνκαξρηαθήο Aπηνδηνίθεζεο Kέξθπξαο.΢ήκεξα ε Φηιαξκνληθή Kνληνθαιίνπ έρεη ζηηο ηάμεηο ηεο ζαξάληα παηδηάπνπ καζαίλνπλ κνπζηθή. Eθηφο απφ ην Mελά Έξηζν δηδάζθνπλ αθφκα δχνδάζθαινη
 9. 9. Φιλαρμονική Ένωζη Λακώνων "Aγιος Nικόλαος«&Δημοηική Φιλαρμονική ΘιναλίωνΦηιαξκνληθή Έλσζε Λαθψλσλ "Aγηνο Nηθφιανο«Iδξχζεθε ην 1990 χζηεξα απφ κηα ηδέα ηνπ ζπιιφγνπγπλαηθψλ ηνπ ρσξηνχ. Aπφ ην 1992 ζπκκεηέρεη ζε φιεοηηο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο ηνπ λεζηνχ. Aπαξηίδεηαηαπφ 45 κνπζηθνχο θαη 90 κέιε.Δεκνηηθή Φηιαξκνληθή ΘηλαιίσλH Δεκνηηθή Φηιαξκνληθή Θηλαιίσλ δεκηνπξγήζεθε ην 1993 κεηάαπφ πξσηνβνπιία ηεο Δεκνηηθήο Aξρήο. ΢ηα καζήκαηα ησλζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά γχξσ ζηα 100 παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα.΢ηηο εθδειψζεηο ζπκκεηέρνπλ πεξί ηα 50 παηδηά. H ΔεκνηηθήΦηιαξκνληθή δηαζέηεη πλεπζηά, ράιθηλα θαη θξνπζηά φξγαλα πνπ νζπλνιηθφο ηνπο αξηζκφο θηάλεη ζηα 65.H Δεκνηηθή Φηιαξκνληθή Θηλαιίσλ ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν ζηηοεπίζεκεο ηνπηθέο ιηηαλείεο, ζηηο εζληθέο ενξηέο, ζηνπο Eπηηάθηνποηεο Mεγάιεο Παξαζθεπήο. Aθφκε ζπκκεηέρεη ζε πιήζνο άιισλεθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη ζην Δήκν Θηλαιίσλ φπσο βξαβεχζεηοπξνζψπσλ, νξθσκνζίεο, αδειθνπνηήζεηο κε άιινπο Δήκνπο θ.α.
 10. 10. Φιλαρμονική Ασλιωηών&ΛιαπάδωνΗ θιλαρμονική Ασλιωηών αποηελεί έναν από ηοσς παλαιόηεροσςκαι ποιο ενεργούς ζσλλόγοσς ηοσ τωριού με πλούζιαδραζηηριόηηηα. Η ζσμμεηοτή ηης ζε όλες ηις παραδοζιακέςεκδηλώζεις ηοσ τωριού(καρναβάλι, κάλανηα, λιηανείες, πανηγύρια, εθνικές επεηείοσςκλπ) θεωρείηαι δεδομένη και αποηελεί αναπόζπαζηο κομμάηι ηηςπολιηιζηικής παράδοζης ηοσ ηόποσ.Η Φηιαξκνληθή ησλ Ληαπάδσλ, Θδξχζεθε απφ ιίγνπο έλζεξκνπο Ληαπαδίηεο, κε αλεπηπγκέλε ηελαγάπε ηνπο γηα ηε κνπζηθή,. Κάπνηα αλνημηάηηθε λχρηα ηνπ 1955, εθηά Ληαπαδίηεο –πνπ ηανλφκαηά ηνπο είλαη γξακκέλα ζην πξψην Δηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην- εκαδσζήθαλε ζηελ εθθιεζηά.Είραλε θάλεη πξνεγνπκέλσο θνπβέληεο, γηα λα ηδξχζνπλ έλα Μνπζηθφ ΢χιινγν. Σζη ιεπηνκέξεηεοδελ ηζη θνηηάμαλε. Καιχηεξα, γηαηί αλ εζθεθηφληαλε θαη ηζη ιεπηνκέξεηεο, κπνξεί ε πξνζπάζεηάηνπο λα είρε ζηακαηήζεη εθεί.Ο ΢χιινγνο ηδξχζεθε ινηπφλ, ηνλ Μάην ηνπ 1955.
 11. 11. Καροσζάδες Κέρκσρας&Φιλαρμονική Αγίοσ ΜαηθαίοσΟη Καξνπζάδεο έρνπλ θηιαξκνληθή νξρήζηξα ε νπνία είλαη δεκνηηθήθαη ηδξχζεθε ην 1980.Σν ρσξηφ έρεη πάξεη ην φλνκα ηνπ απφ πξφζθπγεο πνπ ήξζαλ ζην λεζίηεο Κέξθπξαο απφ ηελ πφιε Καξνχζα ηνπ Εχμεηλνπ Πφληνπ.Φηιαξκνληθή Αγίνπ Μαηζαίνπ«…Όια απηά ηα θάλνπκε θαη θνπξαδόκαζηε γηαηελ αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ηνπρωξηνύ καο. Είλαη ζωκαηείν αμηνζαύκαζην δηόηηείλαη κεγάιν επίηεπγκα γηα έλα ρωξηό λαδηαηεξεί Φηιαξκνληθή.Λνηπόλ αγαπεηνί θίινη θαη ππνζηεξηθηέο λαζπλερίζεηε ηε ζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ηνπκεγάινπ έξγνπ πνπ βξήθαηε…»

×