Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

διατροφή και υγεία

1,184 views

Published on

Published in: Education
 • Σε αυτές μπορείς να μπεις από το google...επίσης ότι χρειαστείς είναι και η συμβουλός μας πάρα πολύ καλή και μπορείς να τη βρεις από το facebook eva krokidi!!! Καλή συνεχεια και δύναμη να έχουμε όλοι...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Καλημέρα!Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, έχω φτιάξει και μία σελίδα με ακόμα περισσότερο υλικό και συναδελφοί μας το ίδιο...τα link είναι http://michalopouloubg.wikispaces.com/ http://michalopoulouag.wikispaces.com/ http://oikiakioikonomia-sidiropoulou.wikispaces.com/ http://karistinoufag.wikispaces.com/home
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Κα Μιχαλοπούλου
  Είμαι κοινωνιολόγος και επειδή φέτος διδάσκω πρώτη φορά το μάθημα της Οικιακή οικονομίας

  σας ευχαριστώ πάρα πολύ με βοηθήσατε πολύ να μπω στο πνεύμα του μαθήματος .
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

διατροφή και υγεία

 1. 1. Τη είκαη ογεία; Σύμθςκα με ημκ Παγθόζμημ Ονγακηζμό Υγείαξ (Π.Ο.Υ) (1946)ΤΓΕΙΑ: είκαη ε θαηάζηαζε ηεξ πιήνμοξ ζςμαηηθήξ, ροπηθήξ θαηθμηκςκηθήξ εοελίαξ θαη όπημόκμ ε απμοζία αζζέκεηαξ ή ακαπενίαξ Υπεύζοκε Καζεγήηνηα: Μηπαιμπμύιμο Κενθύνα, ΠΓ15
 2. 2. Παράγοκηες ποσ επερεάδοσκ ηεκ σγεία μας
 3. 3. Κιενμκμμηθόηεηα DNA (γεκεηηθή ηαοηόηεηα)Αζζέκεηεξ πμο είκαη θιενμκμμηθέξ:•Μεζμγεηαθή ακαημία•Κανθίκμξ•Φμιεζηενίκε•Σαθπανώδεξ δηαβήηεξΤύπμο 1 (Σάθπανμ)ή παηδηθόξ δηαβήηεξ
 4. 4. Είκαη ε ακαημία θαη ε Μεζογεηαθή Ακαημία ε ίδηα αζζέκεηα;Η Μεζμγεηαθή ακαημία θαη ε ακαημία δεκ είκαη ίδηες αζζέκεηες. Οη δηαθμνέξθαη μη μμμηόηεηεξ ημοξ είκαη μη ελήξ: Μεζογεηαθή Ακαημία Ακαημία (Νόζος Cooley ή Θαιαζζαημία)1. Βανηά μμνθή ακαημίαξ από ηε βνεθηθή 1. Μπμνεί θάπμημξ κα πάζεη ζε ειηθία, δειαδή γεκκηέηαη θάποηος με οποηαδήποηε ειηθία. ασηήκ 2. Όηακ δεκ ηνώεη θαγεηά με ζίδερο2. Γμθακίδεηαη ζημοξ θαημίθμοξ: θαη επακένπεηαη όηακ θάκεη ηε Μεζμγείμο, Μέζε Ακαημιή θαη Ν.Α Αζία ζςζηή δηαηνμθή3. Γίκαη θιεροκομηθή αζζέκεηα 3. ΢σμπηώμαηα είκαη4. Γίκαη ακςμαιία ηςκ ενοζνώκ δαιάδα, θμύναζε, ιηπμζομία, κα αημμζθαηνίςκ, δεκ ζσκζέηεη ο είκαη πιςμόξ, δύζπκμηα οργακηζμός αημοζθαηρίκε 4. Μεηώκεηαη ε ζογθέκηνςζε5. Ο αζζεκήξ πνέπεη κα θάκεη ζοπκέξ αημοζθαηρίκες ζημ αίμα θαη μ μεηαγγίζεης αίμαηος αημαημθνίηεξ είκαη πμιύ παμειόξ6. Πνέπεη κα απμθεύγμοκ ηνόθημα πιμύζηα ζε ζίδενμ θαη κα ιαμβάκμοκ θαγεηά με Ερσζρό αημοζθαίρηο αζβέζηηο, ιόγς ηςκ μεηαγγίζεςκ
 5. 5. ‘’΢ηίγμα’’ ζεμαίκεη όηη έπμομε ηεκ αζζέκεηα ζημ DNA μαξ, αιιά δεκ είμαζηε αζζεκείξΚαιό είκαη πρηκ θάποηος αποθαζίζεη κα αποθηήζεη παηδηά κα θάκεη προγεκκεηηθό έιεγτο γηα κα προιάβεη θάποηες αζζέκεηες
 6. 6. Υπάνπμοκ άναγε θαγεηά πμο παπαίκμοκ;1 μεγάιμ θμμμάηη πίηζα ζπέζηαι Έκα μέηνημ θμμμάηη ζπακαθόπηηαέπεη 380 Kcal έπεη πενίπμο 330 Kcal
 7. 7. Υπάνπμοκ άναγε θαγεηά πμο παπαίκμοκ;Μία μενίδα ζκίηζει με παηάηεξ έπεη Έκα πηάημ θαθή ζμύπα έπεη 424 Kcalπενίπμο 520 Kcal Δεκ οπάνπμοκ θαγεηά πμο παπαίκμοκ!!! Υπάνπμοκ ΥΓΙΓΙΝΑ θαη ΑΝΘΥΓΙΓΙΝΑ ΦΑΓΗΤΑ!!! Άναγε ηη ζα ζομβεί ακ ηνώμε ζοκέπεηα ακζογηεηκά ηνόθημα;;;
 8. 8. Πμηεξ αζζέκεηεξ πνμθαιμύκηαη όηακθαηακαιώκμομε ζοκέπεηα ακζογηεηκά ηνόθημα;;; •Αύλεζε ηεξ θαθήξ πμιεζηενίκεξ •Κανδηαθά επεηζόδηα •Αολεμέκε ανηενηαθή πίεζε •Παποζανθία
 9. 9. Παηδηθή πατσζαρθία Ση θηαίεη;
 10. 10. Η ηζορροπεμέκε δηαηροθή ζηερίδεηαη ζε δσο αρτές:•Πνέπεη κα ηνώμε από όιες ηηξθαηεγμνίεξ ηνμθίμςκ•Η θαηακάιςζε ηνμθίμςκ πνέπεη καγίκεηαη με ιογηθή θαη μέηρο•Με ιίγα ιόγηα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΣΡΩΜΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΑ ΦΑΓΗΣΑΚΑΙ ΜΕ ΜΕΣΡΟ!!!!
 11. 11. ΢ηα ζρεζθεσηηθά ρωηάεη ο δάζθαιος:- Γηάκκε, πες μοσ εηιηθρηκά, ζηο ζπίηη ζας ιέηε ηεκ προζεστή ζας όηακ ηρώηε; - Δεκ τρεηάδεηαη θύρηε, ε μεηέρα μοσ είκαη θαιή μαγείρηζζα. ΢ηο εζηηαηόρηο: -Γθαρζόκ, έθακες ιάζος ζηο ιογαρηαζμό. Σο ζύκοιο είκαη 13 τηιηάδες θαη ότη 14! - ΢σγγκώμε θύρηε, κόμηδα όηη είζηε προιεπηηθός!
 12. 12. Παροσζηάδω ηα αγαπεμέκα μοσ θαγεηά! ΢ε μία θόιια Α4 ή ζε ειεθηροκηθή μορθή κα απακηήζεης ζηα παραθάηω: •ποηο είκαη ηο αγαπεμέκο ζοσ σγηεηκό θαγεηό θαη ποηο ηο αγαπεμέκο ζοσ ακζσγηεηκό ηρόθημο; •πόηε ζσκήζως θαηακαιώκεης ασηά ηα ηρόθημα ;(π.τ μόκος ζοσ, με παρέα, θρσθά, θακερά, πρωί, μεζεμέρη…) •Φωηογράθεζε ή ακαδήηεζε θωηογραθίες γηα ηα θαγεηά ασηά •Γηαηί ζοσ αρέζοσκ ηόζο ασηά ηα ηρόθημα; •Ποηα είκαη ε αγαπεμέκε ζοσ θερθσραϊθή ζσκηαγή;

×