Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

θεωρητικό

235 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

θεωρητικό

 1. 1. Έθεβμη θαηειεθηνμκηθά παηπκίδηα Γνγαζία ζηα πιαίζηα ηεξ 4εξ Σειεδηάζθερεξ ημο 1μο Γομκαζίμο Ονεζηηάδαξ Ιε ημ 4μ Γομκάζημ Ηένθοναξ Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Ιηπαιμπμύιμο Ηενθύνα (ΠΓ15)
 2. 2. Οι ζεμεοιμξί μέξι και ηα βιμηεξπαιςμίδια•Σα βίκηεμ-παηπκίδηα εμθακίζηεθακ ημ 1970 θαη έγηκακ ηδηαίηενα δεμμθηιήζηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο 80.•Σα βηκηεμπαηπκίδηα, είκαη ζήμενα έκα ζεμακηηθό μένμξ ηεξ ροπαγςγίαξηςκ παηδηώκ θαη εθήβςκ.•Όμςξ πμιιά βηκηεμπαηπκίδηα, παναθηενίδμκηαη από βηαηόηεηα μέπνηζεμείμο πμο ζοπκά κα πενηέπμοκ ηδηαίηενα επηζεηηθά θαη βάκαοζα ζημηπεία.•Τπάνπεη θοζηθά θαη ζεμακηηθόξ ανηζμόξ βηκηεμπαηπκηδηώκ ηα μπμία είκαηροπαγςγηθά πςνίξ βία • Βέβαηα είκαη γκςζηό όηη ημ θαθό θαη βίαημ ζοκανπάδεη πενηζζόηενμ ημοξ κέμοξ μαξ θαη εκηοπώκεηαη βαζύηενα ζηε ζοκείδεζή ημοξ, απ ό,ηη ημ θαιό θαη εηνεκηθό.
 3. 3. Οι κίμδρμξι πξρ κούβξρμ ηα βιμηεξπαιςμίδια και ηααπξηελέζμαηα από ηιπ πξλλέπ ώοεπ ςοήζεπ•Ε μεγάιε ακάπηολε θαη δηάδμζε βηκηεμπαηπκηδηώκ με βίαημ παναθηήνα πνμθαιείακεζοπίεξ γηα ανκεηηθέξ επηδνάζεηξ θαη αύλεζε ηεξ επηζεηηθόηεηαξ όπη μόκμ ζηαπαηδηά θαη ζημοξ έθεβμοξ αιιά θαη ζημοξ εκήιηθεξ.•Οη ζθεκέξ βίαξ ζηα βηκηεμπαηπκίδηα πνμθαιμύκ ζηα παηδηά εγθεθαιηθέξ ακηηδνάζεηξμη μπμίεξ επενεάδμοκ ηε ζομπενηθμνά.•Δεκ απμθιείεηαη, μάιηζηα, κα πνμθαιμύκ θαη επηζεηηθόηεηα ζε εθείκα πμο πενκμύκπμιιέξ ώνεξ ζθμηώκμκηαξ με θμβενά όπια επζνμύξ ή ηέναηα.•Σα παηδηά μπμνμύκ εύθμια κα ακαπαναγάγμοκ ηηξ ζθεκέξ βίαξ θαη αοηό πμο ζααηζζακζμύκ ζε έκημκμ βαζμό είκαη θόβμξ, ακαζθάιεηα, έκηαζε θαη άγπμξ. •Γπίζεξ μπμνμύκ κα ζςμαημπμηήζμοκ ημ άγπμξ ημοξ εμθακίδμκηαξ δηάθμνα ροπμζςμαηηθά ζομπηώμαηα όπςξ πμκμθεθάιμοξ, πόκμ ζηεκ θμηιηά, εθηάιηεξ, οπενθόπςζε.
 4. 4. Λόγξι πξρ παίδει κάπξιξπ πξλλέπ ώοεπ ελεκηοξμικά παιςμίδιαΟη πανάγμκηεξ, μεηαλύ άιιςκ πμο μδεγμύκ ζημκ εζηζμό ημο εθήβμο ζηαειεθηνμκηθά παηπκίδηα μπμνεί κα είκαη•παμειή αοημεθηίμεζε•ε ακςκομία πμο οπάνπεη θαη έηζη ημ άημμμ δε ζα κηώζεη απόννηρε•πανμοζηάδεηαη μία ηέιεηα εηθόκα ημο εαοημύ μαξ•ε θαηάζιηρε•ημ άγπμξ•ε μμκαληά•μη δηαηαναπέξ πνμζςπηθόηεηαξ•ε θμηκςκηθή θμβία, θόβμξ γηα επηθμηκςκία με ημοξ γύνς μαξ•ηα πνμβιήμαηα ζηεκ μηθμγέκεηα•ε μαγεία πμο πνμζθένεη ε ηεπκμιμγία
 5. 5. Πςξ ζα θαηαιάβς όηη μπμνεί κα έπς ελανηεζεί;Σα βαζηθά ζομπηώμαηα ελάνηεζεξ από ηα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα είκαη ηα ελεξ:•αίζζεμα εοθμνίαξ όηακ αζπμιμύμαζηε με ημ παηπκίδη•πμιιέξ ζοκεπόμεκεξ ώνεξ παηπκηδημύ•αδηαθμνία γηα ύπκμ θαη θαγεηό,•αδηαθμνία γηα άιιεξ δναζηενηόηεηεξ (ζπμιείμ, ζπέζεηξ, δμοιεηά)•εοενεζηζηόηεηα όηακ δεκ παίδεη•ακηθακόηεηα εγθαηάιεηρεξ παηπκηδημύ•ρέμαηα ζε γμκείξ θαη θίιμοξ γηα ηηξδναζηενηόηεηέξ μαξ•οπενθόπςζε•οπενθηκεηηθόηεηα
 6. 6. Όπςξ με θάζε μμνθήξ δηαηαναπή, δεκ ιείπμοκ ηα αθναία πενηζηαηηθά.Έηζη, εθηόξ από πενηπηώζεηξ παηδηώκ πμο είπακ παζεί γηα μιόθιενα24ςνα ζε Ίκηενκεη θαθέ , πμο δεκ εκδηαθενόηακ γηα ημοξ γύνς ημοξ θαηπμο εθδήιςζακ βίαηεξ ζομπενηθμνέξ, ε Ιμκάδα Γθεβηθήξ Τγείαξ βνέζεθεμπνμζηά ζε παηδηά πμο • παναμειμύζακ ηεκ πνμζςπηθή ημοξ ογηεηκή, •ηε δηαηνμθή ημοξ, •παναμειμύζακ ημκ εαοηό ημοξ ζε ηέημημ ζεμείμ πμο δεμ άλλαδαμ καμ οξύςα για μέοεπ.
 7. 7. Ακοαία πεοιζηαηικά ενάοηεζεπ από ηα ελεκηοξμικά παιςμίδια1. Έκαξ 23πνμκμξ ζηεκ Αμενηθή μπήθε ζημ θμιέγημ όπμο ζπμύδαδε, πονμβόιεζε θαηζθόηςζε 32 ακζνώπμοξ γηα κα αοημθημκήζεη ηειηθά θαη μ ίδημξ, ε ζοκηενεηηθή Αμενηθήείπε ηεκ απάκηεζε: μ κεανόξ δμιμθόκμξ ακέπηολε ακηηθμηκςκηθή ζομπενηθμνά γηαηί έπαηδεβίαηα βηκηεμπαηπκίδηα (ζημκ οπμιμγηζηή ημο βνέζεθε εγθαηεζηεμέκμ ημ Counter-Strike).2. ΢ηε Βνεηακία, έκαξ 17πνμκμξ ζθόηςζε έκακ 14πνμκμ θίιμ ημο. Όπςξ ηζπονίζηεθεανγόηενα, ήηακ ηνειόξ θαη παιαβόξ με έκα βηκηεμπαηπκίδη ζημ μπμίμ μη παίπηεξ οπμδύμκηαηημκ νόιμ εκόξ δναπέηε θνεκμθμμείμο πμο ζηήκεη εκέδνεξ ζημοξ επζνμύξ ημο θαη ημοξζθμηώκεη με θνηθημύξ ηνόπμοξ.3. Ιςνό μόιηξ 3 μεκώκ από ηεκ Ημνέα πέζακε από ηεκ πείκα. Αηηία μ εζηζμόξ ηςκ γμκηώκημο ζηα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα! Σμ δεογάνη από ηεκ Ημνέα πενκμύζε θαηά μέζμ όνμ 12 ώνεξηεκ εμένα ζε internet café. Σηξ πενηζζόηενεξ ώνεξ ηεξ εμέναξ, ημ μςνό ήηακ μόκμ ημο ζημδηαμένηζμα. Σμ εηνςκηθό είκαη όηη μη δύμ γμκείξ, όζε ώνα έιεηπακ, είπακ έκα “εηθμκηθό παηδί”ημ μπμίμ δεκ άθεζακ πςνίξ ηνμθή! 4. ΢ύμθςκα με εθεμενίδα ζηε Ηίκα, έκα κεανό δεογάνη ζηε Ηίκα πμύιεζε ηα ηνία παηδηά ημο γηα κα ελαζθαιίζεη πνήμαηα ώζηε κα παίδεη online games ζε Internet θαθέ!
 8. 8. …ηεκ ηειεοηαία θμνά πμο θόιιεζα με έκα ειεθηνμκηθό παηπκίδη ..κάπξιξπ άγμωζηξπαμηίπαλξπ μξρ …ημ πνώημ πνάγμα …πάιαζα με έβοιζε πμο έθακα όηακ ανθεηά άζςεμα γονκμύζα ζπίηη ήηακ πνήμαηα γηα κα αζπμιεζώ με αοηό αοηό …ήηακ όηακ…δεκ ήζεια κα με δεκ είπα δηαθόπηεη θάηη άιιμ κα θακέκαξ από ημ θάκς παηπκίδη ..πνμηίμεζα κα…ζθεθηόμμοκ μεκ πάς γηαζοκέπεηα αοηό μπάκημ ζηε ζάιαζζα
 9. 9. ΢ΤΜΒΟΤΛΓ΢ ΓΙΑ ΣΟΤ΢ ΓΟΝΓΙ΢-Κα γίκεηαη έιεγπμξ ζηα site ηα μπμία ημ παηδί επηζθέπηεηαη.-Γθπαίδεοζε ημο παηδημύ θαη εκεμένςζή ημο ζε ζέμαηα αζθάιεηαξ-Πνμζμπή όηακ ημ παηδί είκαη εθηόξ ζπηηημύ-Ο οπμιμγηζηήξ πνέπεη κα βνίζθεηαη ζε θμηκόπνεζημ πώνμ ημο ζπηηημύ-Κα ζέζεηε όνηα γηα ημ πνόκμ πμο παίδεη θαη όπη κα ημοημ απαγμνέρεηε-Ιηα θαιή ηδέα ζα ήηακ κα βάιεηε θςδηθό ζημκ οπμιμγηζηή-Ηιείζηε έκα νακηεβμύ με ημκ ροπμιόγμ. Γλάιιμο δεκ ζεμαίκεη πάκηα όηηόπμημξ επηζθέπηεηαη ροπμιόγμ έπεη θάπμημ ζμβανό πνόβιεμα ογείαξ.-Πνμηείκεηαη ημο κα θάκεηε θάηη μαδί-΢ηαζείηε ζημ πιάη ημο θαη βάιηε ηα δοκαηά ζαξ κα βάιεη όνηα θαη κα ημλεπενάζεη.
 10. 10. Γκαιιαθηηθέξ αζπμιίεξ •Γπηηναπέδηα παηπκίδηα •Σειεόναζε •Ιαγεηνηθή •Ηαζανηζμόξ δςμαηίμο •΢οδήηεζε με ηεκ μηθμγέκεηα ππ. ηζημνία ζημ μηθνό αδενθό •Παηπκίδηα με θίιμοξ π.π θαναόθε•Αζπμιία με θάπμημ άζιεμα π.π. Volley, basket, πμδόζθαηνμ,πμνόξ •΢θάθη •Γθδνμμέξ με θίιμοξ ή ηεκ μηθμγέκεηα •Βόιηα με θίιμοξ ή ηεκ μηθμγέκεηα •Δηάβαζμα θάπμημο ελςζπμιηθμύ βηβιίμο
 11. 11. ΓΡΓΑ΢ΣΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ΢: ΒΓΡΓΕ΢ ΥΡΖ΢ΣΟΔΟΤΘΟ΢ ΑΙΠΓΣΕ ΙΑΡΖΓΚΣΖΚΑ ΓΡΑΙΙΓΚΟΤ ΙΑΡΖΑΘΓΚΑ ΓΡΑΙΙΓΚΟΤ ΘΟΤΗΖΑ ΓΟΤΘΖΓΡΙΕ΢ ΢ΠΤΡΟ΢ ΑΡΙΓΚΖΑΗΟ΢ ΢ΠΤΡΟ΢ ΒΟΤΘΓΑΡΕ ΙΑΡΓΑΡΖΣΑ ΑΓΑΘΟΤ ΙΑΡΓΑΡΖΣΑ ΑΓΑΘΟΤ ΢ΤΘΖΑ ΓΗΖΑΣΑ ΗΑΣΓΡΖΚΑ ΒΟΤΡΓΖΔΕ ΘΟΤΖΔΑΓΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΓ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟ΢ΟΥΗ!!!

×