Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

katsarou matina

546 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

katsarou matina

 1. 1. Δπραξηζηηέκαη
 2. 2. Η Κέξθπξα είλαη έλα από ηα βνξεηόηεξα λεζηάΚζρκυρα ηνπ Ινλίνπ Πειάγνπο. Βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο Αδξηαηηθήο Θάιαζζαο, θνληά ζηηο Ηπεηξσηηθέο αθηέο. Οη βνξεηναλαηνιηθέο ηεο αθηέο πιεζηάδνπλ αξθεηά ηηο αθηέο ησλ Αγίσλ ΢αξάληα ηεο Αιβαλία. Η πόιε ηεο Κέξθπξαο ραξαθηεξίδεηαη από ην έληνλν Βελεηζηάληθν ζηνηρείν, αιιά θαη από πνιιέο Αγγιηθέο θαη Γαιιηθεο επηξξνέο. Είλαη θνζκνπνιίηηθε πόιε πνπ απνπλέεη κηα αίζζεζε αξρνληηάο, κε θύξηα αμηνζέαηα ηε κεγάιε πιαηεία ΢πηαλάδα, πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε πιαηεία ησλ Βαιθαλίσλ, ην Παιηό θαη ην Νέν Φξνύξην, ην Γεκαξρείν (Θέαηξν ΢αλ Σδηάθνκν), ην Καλόλη, ην Μνλ Ρεπό αιιά θαη ηα Μνπζεία Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Ιζηνξίαο. Ίζσο ην πην θεκηζκέλν ηεο αμηνζέαην είλαη ην λεζάθη κπξνζηά ζην Καλόλη, πνπ ζπλδέεηαη κε απηό κέζσ κηαο κηθξήο ισξίδαο ζηεξηάο, πάλσ ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ησλ Βιαρεξλώλ θαη ην μαθνπζηό Πνληηθνλήζη. Πάλσ ζην κηθξό απηό λεζάθη βξίζθεηαη κηα κηθξή εθθιεζία ηνπ Παληνθξάηνξα ηνπ 11νπ ή 12νπ αηώλα. Η πόιε ηεο Κέξθπξαο έρεη πιεζπζκό 28.185 θαηνίθνπο θαη είλαη έλα από ηα πην παιηά αζηηθά θέληξα ηεο Ειιάδαο. Πνιηνύρνο ηεο
 3. 3. Ληζηόλ Πεδόδξνκνο παξάιιεινο ζην ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ κε ηζόγεηεο ηνμσηέο ζηνέο, πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηε Σπηαλάδα. Σύκθσλα κε κία παιηά ιαλζαζκέλε άπνςε ε νλνκαζία "Ληζηόλ" πξνήιζε από ηε ιέμε "ιίζηα", ιόγσ ηνπ όηη ζηε ζηνά ησλ θηεξίσλ θαη ζηνλ εκπξόο πεδόδξνκν κπνξνύζαλ λα πεξπαηνύλ κόλν όζνη ήηαλ γξακκέλνη ζηηο ιίζηεο ηεο "Χξπζήο Βίβινπ ησλ Επγελώλ (Libro dOro)". Σήκεξα γλσξίδνπκε όηη "Ληζηόλ" νλόκαδαλ νη βελεηζηάλνη ηνλ πιαθνζηξσκέλν πεδόδξνκν πνπ πξννξίδνληαλ γηα αζηηθό πεξίπαην (από ην Listoni πνπ είλαη νη πέηξηλεο ή καξκάξηλεο καθξόζηελεο πιάθεο), θαη δελ έρεη θακκία ζρέζε ην όλνκα κε ιίζηεο επγελώλ, θακάξεο ή θάηηάιιν από απηά πνπ θαηά θαηξνύο έρνπλ αθνπζηεί. Σην Ληζηόλ όινη κπνξνύζαλ, όπσο θαη ζήκεξα, λα θάλνπλ ηνλ πεξίπαηό ηνπο
 4. 4. Ποντικονήςι Το νηςί του ΒίδοΣν Πνληηθνλήζη είλαη έλαο θαηαπξάζηλνο θαη δελδξνθπηεκέλνο βξάρνο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ είζνδνηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Χαιηθηόπνπινπ, απέλαληη από ην αεξνδξόκην ηεο Κέξθπξαο "ΙσάλλεοΚαπνδίζηξηαο". Σν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ην ζρήκα ηνπ.Σν λεζί ηνπ Βίδν βξίζθεηαη απέλαληη από ην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο ζε απόζηαζε κηζνύ κηιίνπ από ηελαθηή. Η επηθάλεηά ηνπ θαιύπηεη 640 ζηξέκκαηα. ΢ε θείκελα ηεο αξραηόηεηαο αλαθέξεηαη κε ην όλνκαΠηπρία. Καηά ηελ πξσηνρξηζηηαληθή επνρή νη Απόζηνινη Ιάζνλαο θαη ΢σζίπαηξνο έρηηζαλ ζην λεζίκία εθθιεζία ζηελ κλήκε ηνπ Πξσηνκάξηπξα ΢ηεθάλνπ. Από εθεί πήξε θαη ην όλνκά ηνπ, λεζί ηνπΑγίνπ ΢ηεθάλνπ. Ο λαόο απηόο όκσο γθξεκίζηεθε από ηνπο Άγγινπο ηνλ 19ν αηώλα. Σα δηάθνξα ζθεύεπνπ βξέζεθαλ θάησ από ην δάπεδν ηνπ λανύ καξηπξνύλ όηη ζην ίδην ζεκείν πηζαλόηαηα βξηζθόηαλαξραηόηεξνο λαόο.
 5. 5. Ρέλα Βιαρνπνύινπ Η Ρέλα Βιαρνπνύινπ (1923)ζηελ Κέξθπξα, † 29 Ινπιίνπ 2004 ζηελ Αζήλα) ήηαλ Ειιελίδα εζνπνηόο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηξαγνπδίζηξηα Γλσζηέο ηαηλίεο ;Η θόκκηζζα ηεο Κέξθπξαο Η ζεία κνπ ε ρίπηζζα Μηα ειιελίδα ζην ραξέκη θ.α
 6. 6. Αχίλλειο Σν Αρίιιεην είλαη αλακθηζβήηεηα έλα από ηα πην γλσζηά θαη ζεκαληηθά αμηνζέαηα ζηελ Κέξθπξα, πνπ βξίζθεηαη ζην ρσξηό Γαζηνύξη, 9 ρηιηόκεηξα έμσ από ηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο. Σν Αρίιιεην ρηίζηεθε ην 19o αηώλα θαηά παξαγγειία ηεο Απηνθξάηεηξαο Ειηζάβεη ηεο Απζηξίαο, πην γλσζηήο σο ΢ίζζπ. Η ΢ίζζπ επηζθέθηεθε ηελ Κέξθπξα ην 1861 θαη θηινμελήζεθε από ηνλ Άγγιν Ύπαην Αξκνζηή Henry Stoks ζην Μνλ Ρεπό. Έκεηλε ζην λεζί γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη ην αγάπεζε ηδηαίηεξα, ελώ ε γλσξηκία ηεο κε ηελ Ειιάδα ηελ έθαλε λα εθηηκήζεη ηδηαίηεξα θαη ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό θαη λα κειεηήζεη ηελ ειιεληθή κπζνινγία. Όηαλ πέζαλε ν κηθξόο γηνο ηεο ΢ίζζπ ε Απηνθξάηεηξα απνθάζηζε λα θύγεη γηα θάπνην δηάζηεκα από ηελ Απζηξία θαη επέζηξεςε ζηελ Κέξθπξα ην 1889. ΢ην Γαζηνύξη βξήθε ηε βίιια Βξάηια, θαη έδσζε εληνιή λα γθξεκηζηεί ην νίθεκα θαη λα ρηηζηεί έλα θαηλνύξην. Ο Ιηαιόο αξρηηέθηνλαο Raffaele Caritto αλαιακβάλεη λα ζρεδηάζεη ην λέν νίθεκα, ην νπνίν ε ΢ίζζπ νλνκάδεη Αρίιιεην, πξνο ηηκή ηνπ ήξσα Αρηιιέα ηνλ νπνίν ζαύκαδε ηδηαίηεξα.
 7. 7. ΘΘΘ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ Η βαζηά ζξεζθεπηηθόηεηα πνπ δηαθαηέρεη ηνλ Κεξθπξαίν παίδεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηε δηαηήξεζε ησλ παξαδόζεσλ θαη εζίκσλ πνπ αθνξνύλ ηε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία. Από ηνλ θαηξό αθόκε ηεο πξώηκεο Δλεηνθξαηίαο νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ησλ δύν δνγκάησλ ζηελ Κέξθπξα είραλ Βελεηηθή επηβιεηηθόηεηα θαη Βπδαληηλή θαηάλπμε. Οη ιηηαλείεο ηνπ ζθελώκαηνο ηνπ Αγίνπ ΢ππξίδσλνο θαη ηεο Αγίαο Θενδώξαο ηεο Απγνύζηαο, ηα κνλαδηθά έζηκα ηνπ Κεξθπξατθνύ Πάζρα κε ηνπο επηηαθίνπο θαη ηηο ιηηαλείεο, ηα δεθάδεο παλεγύξηα ζηελ πόιε θαη ηα πξνάζηηα, όπνπ νη πηζηνί ζπκκεηέρνπλ κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα, καξηπξνύλ ηελ αδηάξξεθηε ζρέζε ησλ Κεξθπξατθώλ παξαδόζεσλ κε ην καθξηλό παξειζόλ. Η παξαδνζηαθή Κεξθπξατθή θεξακεηθή θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα ηε καθξαίσλε πνξεία ηεο καδί κε ηε ιηζνγιππηηθή, ηελ μπινγιππηηθή, ηελ πθαληηθή, ηε Υξπζνθεληεηηθή, ηελ θαιαζνπιεθηηθή θαη ηε ιατθή αξρηηεθηνληθή. Μέρξη ζήκεξα ζηα πξνάζηηα θαη ηελ Κεξθπξατθή ύπαηζξν επηβηώλνπλ έζηκα ηνπ ηξύγνπ, ηνπ καδέκαηνο ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ηνπ γάκνπ ζπλπθαζκέλα κε η δεκνηηθό ηξαγνύδη, ηνλ ρνξό θαη ηελ ληόπηα κεισδία. Μηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο ζέζεηο ζηελ Κεξθπξατθή παξάδνζε θαηέρεη ην κνλαδηθό , Κεξθπξατθό Καξλαβάιη πνπ δηαηεξεί αθόκε κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία από ηελ αξραηνειιεληθή Γηνλπζηαθή-΢αηπξηθή παξάδνζε εκπινπηηζκέλα κε ηνπο Βελεηζηάληθνπο ηξόπνπο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο, πνπ
 8. 8. βαρκαρόλα Μαζηέινβαξθαξόια και άλλα ζκιμα Λακπαηίλα Πάςχα ςτην Κζρκυρα(μπότιδεσ)
 9. 9. ΠΕΣΕΓΟΛΕΣ΢Α Ζνα από τα νζα ςτοιχεία του Κερκυραϊκοφ Καρναβαλιοφ είναι τα πετεγολζτςα ι πετεγόλια (κουτςομπολιά), που βαςίηονται ςτθν Κερκυραϊκι διάλεκτο και κάκε χρόνο παίηονται ςε υπαίκρια ςκθνι, ςτθν κεντρικι αγορά τθσ παλιάσ πόλθσ ςτθν Πίνια. Είναι ζνα κεατρικό είδοσ που μοιάηει πάρα πολφ με τθν COMMEDIA DELL ARTE, και είχε καλλιεργιςει ο αξζχαςτοσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ Θεόδωροσ Ηαμάνθσ. Σο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςυγγραφισ τουσ ςπονδυλώνεται από ςατυρικά δεκαπενταςφλλαβα. Παρουςιάηονται από θκοποιοφσ-παρουςιαςτζσ και ςτο πνεφμα τουσ εμπερικλείουν αναδρομζσ εκίμων, παραδοςιακοφσ τφπουσ παλιών Κερκυραίων και περιςςότερο απ΄ όλα κορφιάτικθ διάλεκτο. Σο πρόγραμμα διανκίηεται με ελαφρά ι ςατυρικά τραγοφδια ντόπιασ ωσ επί το πλείςτον δθμιουργίασ, ι με επτανθςιακζσ καντάδεσ. Όλα αυτά μαηί καλουπιαςμζνα ςτο φόντο μιασ εφκυμθσ καρναβαλίςτικθσ ζκφραςθσ, με βιώματα παλιάσ και ςφγχρονθσ εποχισ, ολοκλθρώνουν ζνα ςφνολο χαροφμενο, ευχάριςτο και γεμάτο με χρώμα και κερκυραϊκό τόνο. Σελευταίο το φινάλε κάκε παράςταςθσ, κορυφώνεται με ζνα ςκετσ (πρόηα) που γίνεται από τα παράκυρα των παρακείμενων ςπιτιών
 10. 10. Κερκυραϊκά Φαγητά και Προϊόντα Η Κέξθπξα είλαη έλα εύθνξν λεζί πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηαηζηηζηκπύξα πξντόληα πνπ παξάγεη. Σα πην θεκηζκέλα γεσξγηθά πξντόληα είλαη ην εμαηξεηηθό ιάδη, ηα πνξηνθάιηα Μέξιηλ θαη ην θνπκ– θνπάη. Μελ παξαιείςεηε λα δνθηκάζεηε θαη ηα παξαδνζηαθά γιπθά ηνπ λεζηνύ. Γνθηκάζηε ηηο κάληνιεο (θαξακεισκέλα ακύγδαια), ην παζηέιη πνπ παξαζθεπάδεηαη από ληόπην κέιη θαη ζνπζάκη ή ακύγδαια ή θηζηίθηα θαη ην καληνιάην πνπ θηηάρλεηαη από ακύγδαια, δάραξε, βαλίιηα θαη κέιη. Φπζηθά ζα πηείηε θαη κηα ηζηηζηκπύξα, ην αλαςπθηηθό πνπ θηηάρλεηαη κόλν ζηελ Κέξθπξα θαη παξαζθεπάδεηαη από ρπκό ιεκνληνύ, θπζηθό κάληνιεο ιεκνλέιαην, ηξηκκέλν ηδίληδεξ, ζηαθίδεο, λεξό θαη δάραξε. ΚΔΡΚΤΡΑΪΚΑ ΦΑΓΗΣΑ •Μπηάλθν: άζπξν ςάξη (ζπλήζσο κπαθαιηάξνο, ζθνξπηόο ή θέθαινο) ηεο θαηζαξόιαο, κε ιεκόλη, ζθόξδν θαη πηπέξη. •Μπνπξδέην: παρύ ςάξη (ζπλήζσο ζθνξπηόο) κε θόθθηλε θαπηεξή ζάιηζα θαη πνιύ θνθθηλνπίπεξν! •Παζηηηζάδα: κε θόθνξα ή κνζράξη ζηελ θαηζαξόια θαη θξέζθηα ληνκάηα, θξεκκύδη, θαλέιια, πηπέξη θαη ρνληξά καθαξόληα. •΢νθξίην: κνζραξάθη ζηελ θαηζαξόια κε άζπξε ζάιηζα, άζπξν ΢νθξίην πηπέξη, ζθόξδν κατληαλό θαη ιεπθό θξαζί. ΢εξβίξεηαη κε πνπξέ ή παηάηεο. ΢πθνκαίδα Παζηηηζάδα: Μπηάλθν Μπνπξδέην
 11. 11. Βνξεηνδπηηθή αθηή ΠΑΡΑΛΙΕ΢ Βνξεηναλαηνιηθή αθηήΗ βνξεηνδπηηθή αθηή παξνπζηάδεη ζηελ Η βνξεηναλαηνιηθή αθηή ραξαθηεξίδεηαη απνπην βόξεηα πεξηνρή ξερά ακκώδε λεξά πνιινύο όξκνπο θαη παξαιίεο θπξίσο κεηδαληθά γηα παηδηά θαη εθεί βξίζθεηαη θαη βόηζαια, εδώ κπνξείηε λα απνιαύζεηεην Καλάιη ηεο Αγάπεο. Η ηνπνζεζία ηεο ππέξνρεο βόιηεο κε βάξθα.Παιαηνθαζηξίηζαο δηαθέξεη απν ην Σην πίζσ κέξνο απν ηηο πεξηζζόηεξεο παξαιίεοππόινηπν ηεο αθηήο δηόηη είλαη πην ππάξρεη ην βνπλό Παληνθξάηνξαο πνπ καδί κεβξαρώδεο θαζώο θαη αξθεηά ηελ πινύζηα βιάζηεζε δεκηνπξγεί έλαεληππσζηαθό γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ ππνβιεηηθό ζθεληθό. Οη παξαιίεοsnorkelling Οη παξαιίεο πεξηγξάθνληαη πεξηγξάθνληαη κε ηελ ζεηξα απν ηελ πην λόηηα .κε ηελ ζεηξά από εθείλε πνπ βξίζθεηαη ζηελ πην βόξεηα.πην βόξεηα ζε εθείλε πην λόηηα Κανάλι τθσ ΑγάπθσΑςτρακερι Δαςιά Καλάμι ΢υκιΛογγά Αρίλασ Νθςάκι
 12. 12. παραλίεσ Νοτιοανατολικι ακτιΝοτιοδυτικι ακτι Η νοτιοανατολικι ακτι ζχει παραλίεσ μικρζσΗ νοτιοδυτικι ακτι είναι κατάλλθλθ για όςουσ ςε πλάτοσ με ρθχά βάκθ από άμμο καιλατρεφουν τθν άμμο και τα ρθχά νερά. Το βότςαλα μαηί.πρώτο τμιμα τθσ ζχει παραλίεσ με τθν πιο Η κάλαςςα είναι ιρεμθ επειδι απζναντιλεπτι και απαλι άμμο του νθςιοφ, όμωσ ζχει τθν ςτεριά και ςχεδόν όλεσ οι παραλίεσκατεβαίνοντασ το τοπίο είναι πιο ξθρό και οι είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνεσ για τονπαραλίεσ είναι πιο εκτεκειμζνεσ ςτουσ επιςκζπτθ.ανζμουσ Κοντογιαλόσ ΜώλουΜυρτιώτιςςασ Μπενίτςεσ Μεςογγι ΚάβοσΆγιοσ Γόρδιόσ Ιςςοφ

×