Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Isang Masusing Banghay sa Araling Panlipunan IIII.   Layunin       Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay i...
2. PagbatiGawain ng Guro               Gawain ng Mag-aaralMagandang Umaga sa inyong lahat!      Maganda...
5. Balik - AralGawain ng Guro                Gawain ng Mag-aaralMayroon ba sa inyong makakapaglahad    ...
2. Transisyon o PaglalahadGawain ng Guro                Gawain ng Mag-aaralBase sa ating kinanta? Ano sa t...
Ano naman ang Prime Meridian?         Katulad po ng ekwador, dito rin po                     ...
lokasyon, lagi nating uunahin ang latitudbago ang longhitud.Saang   lokasyon matatagpuan ang 15o hilagang longhitud at...
Kapag parehong nasa silanganSH – SL 15Ang SH ay ang Silangang may masmataas na longhitud at SH ay angSilangang may mas ma...
Ngayon naman paano kapag yung isanasa Silangan at yung isa ay nasaKanluran? Ganito lamang yan:Silangan + Kanluran    15...
2. PaglalagomGawain ng Guro               Gawain ng Mag-aaralBakit sa tingin niyo mahalaga na pag-    Ma...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Longhitud at latitud

43,697 views

Published on

 • Be the first to comment

Longhitud at latitud

 1. 1. Isang Masusing Banghay sa Araling Panlipunan IIII. Layunin Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Napaghahambing ang kaibahan ng longhitud at latitude at iba pang bahagi ng mapa at globo. 2. Naibibigay ang sariling saloobin tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng latitude at longhitud. 3. Natutunton kung saan sa mapa at globo matatagpuan ang longhitud, latitude atbp.II. Paksang Aralin Paksa: Grid ng Daigdig Sanggunian: Kasaysayan at Kabihasnan ng Daigdig, pahina 6 - 10 Teofista L. Vivar, PhD et al. Kagamitan: Cartolina, panulat, mapa at globoIII. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. PagdarasalGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralTumayo ang lahat para sa ating Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritupanalangin. Mariz, pangunahan mo ang Santo, Amenating panalangin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo Kapara ng sa unang una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen.
 2. 2. 2. PagbatiGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralMagandang Umaga sa inyong lahat! Magandang umaga rin po G. Filipino.Maraming salamat, bago kayo maupo aypulutin muna ang mga kalat sa inyongpaligid at ayusin ang mga upuan at maarina kayong maupo. 3. Pagtsek ng AtendansGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralMia, mayroon bang lumiban sa klase? Wala po.Mahusay! Samakatuwid, ang buong klaseay magkakaroon na naman ng mgabagong kaalaman sa ating aralin. 4. BalitaanGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralBago tayo magsimula sa isa na namang Binalita po kagabi sa telebisyon namakabuluhang aralin, ay magbalitaan dumarami na daw po ang bilang ng mgamuna tayo, Sino sa inyo ang may kasambahay na kinakasuhan ang kanilanginihandang balita? mga amo dahil sa pang-aabuso sa kanilaSa inyong palagay bakit dumarami na ang Dumarami na po ang bilang ng mgamga nagrereklamo na kasambahay? kasambahay na kinakasuhan ang mga amo nila sapagkat mayroon na ngayong inilalakad sa kongreso na isang batas, ang Kasambahay Bill. Ito po ang magbibigay ng lakas ng loob sa mga kasambahay na ireklamo ang kanilang mga amo kung sila ay inaabuso.Tama! Dapat lamang na sila aymagkaroon na ng ganitong karapatanupang sila ay hindi na maabuso.Mayroon pa ba kayong ibang mga balita?Kung wala na ay dadako na tayo sa atingaralin.
 3. 3. 5. Balik - AralGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralMayroon ba sa inyong makakapaglahad Ang atin pong tinalakay noong nakaraangng ating tinalakay noong nakaraang araw? araw ay ang ebolusyong bayolohikal ng tao.Tama! At ang ebolusyong bayolohikal ng Charles Darwin po.tao ay pinag-aralan ng sinong siyentipiko?Magaling! B. Panlinang na Gawain 1. PagganyakGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral♩♪♫♬ Do you know what latitude,latitude, latitude? Do you know whatlatitude, latitude mean? ♩ ♪ ♫ ♬ ♩♪♫♬ Latitude (4x) Latitude is the angular distance measured in degrees, it tells how far from the equator, any place happens to be. North or south from the equator wherever a place maybe, latitude gives the angular distance scientifically. ♩ ♪ ♫ ♬♩♪♫♬ Do you know what, longitude,longitude, longitude? Do you know whatlongitude, longitude mean? ♩ ♪ ♫ ♬ ♩♪♫♬ Longitude (4x) Longitude is the angular distance measured in degrees, it tells how far from Prime Meridian, any place happens to be. East or west from Prime Meridian wherever a place maybe, longhitude gives the angular distance scientifically.♩ ♪ ♫ ♬
 4. 4. 2. Transisyon o PaglalahadGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralBase sa ating kinanta? Ano sa tingin ninyo Ang tungkol po sa longhitud at latitud.ang ating tatalakayin?Mahusay! At hindi lang iyon, tatalakayindin natin ngayon ang iba pang bahagi ngmapa at globo at ang gamit nito. 3. Pagtalakay sa AralinGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralAyin sa ating kinanta kanina, ano ang ibig Ito po linyang ginagamit upang masukatsabihin ng latitud? ang layo ng isang lugar pahilaga at patimog mula sa ekwador.Mahusay! Maari mo bang ituro kung saan (tatayo ang mag-aaral at ituturo sa mapasa mapa ang latitud? ang latitud) Matatagpuan po sa gitna ng globo naNgunit ano naman ekwador? humahati pahalang.Magaling! Ano pa? Dito rin po matatagpuan ang panuntunang Oo.Mahusay! Iyo ding ituro, nasaan ba samapa matatagpuan ang ekwador?Alam niyo ba na mayroong limangpangunahing bilog ang latitud? Isa nadoon ang ekwador. At ang natitirang apatay ang Tropiko ng Kanser, Tropiko ngKaprikorn, Bilog Artiko at bilog Antartiko.Ngayon naman, ano naman ang Kung ang latitud po ay sa ekwadorlonghitud? Base sa ating kinanta. nagbabase, ang longhitud naman po ay sa Prime Merdian.Mahusay! Saan sa mapa matatagpuan (tatayo ang mag-aaral at itutro angang longhitud? Maaari bang ituro mo ito sa longhitud sa mapa)ating mapa?
 5. 5. Ano naman ang Prime Meridian? Katulad po ng ekwador, dito rin po matatagpuan ang panuntunang Oo.Mahusay! Ituro mo kung saan sa mapa (tatayo ang mag-aaral at ituturo ang Primeang Prime Meridian. Meridian)May isa pang mahalagang bahagi ang Dito po nagpapalit ng araw at oras angating globo. Ito ay ang Internasyunal na mundo.guhit ng Petsa o International Dateline.Anong alam ninyo sa InternationalDatelineNgayong alam na natin ang ibig sabihin ng Mahalaga po na malaman natin angLonghitud at latitud, ano sa tingin niyo ang longhitud at latitud para po maituro pokahalagahan nito? natin sa mapa ang isang lugar gamit ang distansya na ibinibigay ng longhitud at latitud.Ngayon tatalakayin natin kung paano ngaba matutukoy ang isang lugar gamit anglonghitud at latitud.Ang latitud ay mayroong digri mula 0hanggang 90 patimog at pahilaga. Ang 0digri ay ang ekwador.Ang Pilipinas saan matatagpuan sa hilagao sa timog ng latitud? Sa hilaga po.Maari bang ituro mo sa mapa kung nasaanang Pilipinas, para mapatunayan kungnasa hilaga nga ba ng latitud ang Pilipinas.Ngayon naman dumako tayo saLonghitud. Ang lonhitud naman aymayroong hanggang 180 na digri, hindikatulad ng latitud na hanggang 90 lamang.At kung latitud ay hilaga at timog angginagamit, ang longhitud naman aySilangan at kanluran mula sa PrimeMeridian.Ngayon, saan matatagpuan ang Pilipinassa Kanluran o Silangan? Silangan po.Mahusay, sa ating pagtingin sa mga
 6. 6. lokasyon, lagi nating uunahin ang latitudbago ang longhitud.Saang lokasyon matatagpuan ang 15o hilagang longhitud at 120o silangangPilipinas? Maaari niyong gamitin ang latitud.inyong mga mapa.Mahusay! Ngayon, mayroon akong mga (sasabihin ng mga bata ang lokasyon ngbansang bubunutin at sasabihin niyo ang mga bansang mabubunot ng guro gamitlokasyon nito gamit ang latitud at ang latitud at lonhitud.longhitude. (bubunot ang guro ng mgabansa at sasabihin ang lokasyon ng mgaito gamit ang latitud at longhitud)Mahusay! Ngayong marunong na kayongmaghanap ng lokasyon gamit ang latitudat longhitud, bakit sa tingin niyo ay dapatnatin itong malaman?Sino sa inyo ay mag kamag-anak sa ibang Oras po.bansa? Diba tinatanong niyo lagi, umagana ba diyan o gabi na diyan? Ano angmagkakaiba kapag magkaiba nglokasyon?Mahusay! Sa pagtingin natin ng oras aylonghitud lamang ang kailangan natinsapagkat sa longhitud nakabase angTimezone ng isang bansa o lugar.Timezone, may ideya ba kayo tungkol sa Ang oras na sinusunod ng isang particularTimezone? na bansa o lugar.Tama. Mula sa Prime Meridian, lahat nglugar na nasa silangan nito, ay ang mgalugar na mas nauuna ang oras, kada 15oay isang oras ang katumbas nito.Samantalang, ang mga lugar na nasaKanluran ng Prime Meridian ay ang mgalugar na nahuhuli ang oras, katulad ngnauna kada 15o ay katumbas din ng isangoras.Mayroon tayong pormula sa pagtuos ngoras at ito ay depende sa sitwasyon;
 7. 7. Kapag parehong nasa silanganSH – SL 15Ang SH ay ang Silangang may masmataas na longhitud at SH ay angSilangang may mas mababang longhitud.At palaging ang Silangang may mataas nalonghitud ang mas nauunang oras.Halimbawa:Australia = 150o SilanganCyprus = 30o Silangan150 – 30 = 8 15Samakatuwid ang Australia ay nauuna ngwalong oras sa Cyprus.Ngayong naman, kapag parehong nasakanluran:KH – KL 15Dito naman kung ano ang kanluranglonghitud na may mas mababang digri angsiyang mas nauuna.Halimbawa:Bahamas – 75o KanluranBelize – 90o kanluran90 – 75 = 1 15Samakatuwid ang Bahamas ay nauuna ngisang oras sa bansang Belize.
 8. 8. Ngayon naman paano kapag yung isanasa Silangan at yung isa ay nasaKanluran? Ganito lamang yan:Silangan + Kanluran 15Ang silangan palagi ay may masnauunang oras kaysa sa kanluran.Halimbawa:Denmark = 30o SilanganBolvia = 75o Kanluran30+ 75 = 7 15Samakatuwid, ang Denmark ay nauuna ngpitong oras kaysa sa Bolivia.Naunawan ba? Opo.Mahusay! C. Pangwakas na Gawain 1. PaglalahatGawain ng guro Gawain ng Mag-aaralSinong makakapaglahad ng ating Tinalakay po natin ang tungkol sa bahagitinalakay ngayong araw? ng mapa at Globo partikular na ang Latitud ang Longhitud at ginamit po natin ito upang malaman ang pagkakaiba-iba ng oras sa daigdig.Magaling!
 9. 9. 2. PaglalagomGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralBakit sa tingin niyo mahalaga na pag- Mahalaga po natin itong maunawan upangaralan natin ang paksang ito? malaman natin ang oras sa ibang bansa ng sa gayon ay alam natin kung nasa oras ba ng trabaho o nasa bahay ang mga mahal natin sa buhay sa ibang bansa.Magaling!IV. PagtatayaGawain ng Guro Gawain ng Mag-aaralMagkakaroon tayo ng isang kwentotungkol sa paglalakbay ni Dora sa buongmundo mula Pilipinas hanggang sa siya aymakabalik. (Ang mga mag-aaral ang sasagot sa(Magbibigay ang guro ng mga bansang pisara ng mga oras na hinihingi sa kwentopinuntahan ni Dora at ang mga oras ng ng paglalakbay ni Dora.)biyahe.)V. Takdang Aralin. Magtala ng tatlong (3) bansa na mayroong oras katulad ng sa atin, tatlong (3) bansa na nauuna ng isang oras sa atin at tatlong (3) bansa na nahuhuli sa atin ng isang oras. Isulat ito sa isang buong papel. Inihanda ni: G. Keris P. Filipino Agham Panlipunan

×