Successfully reported this slideshow.

Cm reshmi murder case

160 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cm reshmi murder case

  1. 1. apJya{´nbpsSapJya{´nbpsSapJya{´nbpsSapJya{´nbpsS Hm^oHm^oHm^oHm^okvkvkvkv {]{]{]{]ÊvÊvÊvÊv sk{Isk{Isk{Isk{I----««««----dndndndn ]{X¡p]{X¡p]{X¡p]{X¡p----dn¸vdn¸vdn¸vdn¸v 2013201320132013 Pq¬Pq¬Pq¬Pq¬ 22222222 ss{Iwss{Iwss{Iwss{Iw µµµµ----IpIpIpIp----aaaa----mdnsâ ]cmXn F.Un.mdnsâ ]cmXn F.Un.mdnsâ ]cmXn F.Un.mdnsâ ]cmXn F.Un.----Pn.]n. AtPn.]n. AtPn.]n. AtPn.]n. At----zzzz----jn¡pwjn¡pwjn¡pwjn¡pw tkmfmÀ X«n-¸p-tI-knse {]Xn-I-fmb _nPp- cm-[m-Ir-jvWpw kcn- Xbpw tNÀ¶v civansb sIme-s¸-Sp-¯n-sb¶v Btcm-]n¨v ss{Iw µ-Ip- amÀ ÂInb ]cm-Xn-sb-¡p-dn¨v ASn-b-´-c-ambn At-z-jn-¡m³ apJ-y- a{´n D½³ Nm−n Z£n-W-ta-Jem F.-Un.-Pn.]n ¡p nÀt±iw ÂIn. Hcp ]mh-s¸« s]¬Ip-«n-bpsS sIme-]m-X-I-¯nse bYmÀ° {]Xn- Isf c£-s¸-Sp-¯m³ Iq«p-n-¶p-sh¶v Btcm-]-W-ap-Å-hÀs¡-Xnsc At-z-jWw S¯n Ipä-¡m-cm-sW¶p I−m tIsk-Sp¯v nb-a--S-]- Sn-IÄ kzo-I-cn-¡pI, civan-bpsS sIme-]m-XI tIkn Ipäw sNbvXn- «pÅ kcn-X- F-kv.- m-bsc {]Xn-bm-¡pI F¶n-h-bmWv µ-Ip-amÀ D¶-bn- ¨n-cn-¡p¶ Bh-i-y-§Ä.

×