Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Záverečná úloha KPI

282 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Záverečná úloha KPI

  1. 1. Prehistória Španielska, jeho prvíobyvatelia a nasledovná kolonizáciaVypracoval: Barbora Šimková, 413633Predmet: Kurz práce s informacemiDátum: 19. decembra 2012
  2. 2. Obsah Úvod - Argumentácia ....................................................................................................... 3 Prehistória Španielska a jeho prví obyvatelia .................................................................. 4 Kolonizácia Pyrenejského polostrova .......................................................................... 5 Anotácia ........................................................................................................................... 6 Príloha .............................................................................................................................. 7 Zoznam použitej literatúry ............................................................................................... 8
  3. 3. Úvod - Argumentácia Výber témy pre moju prácu bol pre mňa veľmi jednoduchý, nakoľko som chcela, abynejakým spôsobom súvisela s oborom, ktorý študujem. A nakoľko jeden z mojím dvochoborov je španielsky jazyk a literatúra, tak som sa rozhodla napísať prácu o prehistóriiŠpanielska a o kolonizácii rôznymi kmeňmi. Historicky zameranú tému som si vybrala preto,že ma baví zaoberať sa dejinami. Konkrétne prehistóriu som zvolila z dôvodu, že podľa mňaje to obdobie, ktorému sa ľudia zvyknú venovať menej, pretože im príde nudné, nojednoznačne by nemalo byť zanedbané. 3
  4. 4. Prehistória Španielska a jeho prví obyvatelia Prehistória, inak nazývaná pravek, je prvá a teda aj najstaršia etapa ľudstva a dejín akotakých. V súvislosti s prehistóriou Španielska je na začiatok nutné ozrejmiť fakt, že v tomtoobdobí Španielsko neexistovalo ako také a preto sa často stretávame s výrazom prehistóriaPyrenejského polostrova. Pyrenejský polostrov sa už od praveku považoval za spojovací článok medzicivilizáciami a to je jeden z dôvodov, prečo je tak bohatý na nálezy už z obdobia staréhopaleolitu. Avšak medzi jeden z najvýznamnejších objavov z tohto obdobia na území dnešnéhoŠpanielska, sa považuje jaskyňa Altamira neďaleko Santillana del Mar v Katalánsku,objavená v roku 1868 malým dievčatkom. Je to jaskyňa stará asi 17000 rokov, ktorá okremhistorického významu, má aj veľký umelecký význam. Pochádza z obdobia tvorby „veľkýchumeleckých diel, akými sú známe maľby a rytiny z jaskýň Altamira, Lascaux, TroisFréres,Roufignac a mnoho ďalších“. 1 Tieto jaskyne slúžili na zaznamenávanie lovu, preto sa v nichnachádza nespočetné množstvo obrázkov zvierat ako bizónov, koňov či jeleňov. Tie jaskyne 2sú jednoducho známe „ako archeologické lokality so stopami pobytu našich predkov.”Avšak okrem nástenných malieb sa z tohto obdobia našli aj rôzne úžitkové predmety,jednoduché zbrane a nástroje, ktoré boli často dozdobené zvieracími motívmi. Počas mladšej doby kamennej (neolit) a neskorej doby kamennej (eneolit) sa naPyrenejskom polostrove vytvorili štyri základné kultúrne územia. Boli nimi Portugalsko,stredná zóna, ktorá zasahovala aj do dnešnej Andalúzie, Almería vo východnej Andalúziia Pyreneje na severe, ktoré sa považovali za oblasť s najchudobnejšou kultúrou. Z týchtoštyroch zón bola v nasledujúcej dobe bronzovej a dobe železnej najvýznamnejšiaa najvyspelejšia oblasť Almería, kde objavili bronzové sekery, hroty, dýky či ozdoby. Taktiežobyvatelia tejto časti objavili striebro a stavali si kamenné domy a opevnenia, z ktorýchpozostatky sa zachovali až dodnes. Obyvateľmi najvyspelejšej Almeríe boli kmeň Ibérovia, ktorí spolu s Keltmi a Ligurmiboli jedni z prvých obyvateľov na Pyrenejskom polostrove vôbec. Ibérovia boli tiež práve tíobyvatelia, ktorí sa postupne rozšírili po celom polostrove. Odborníci sa najskôr domnievali, 1 Historická revue. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009, XX, č. 11. ISSN 1335- 6550 2 KOVÁR, Branislav. Neandertálske šmuhy. In: Historyweb [online]. Banská Bystrica, 2012 [cit. 2012- 12-19]. Dostupné z: http://www.historyweb.sk/clanky/detail/neandertalske-smuhy#.UNGi1G_-fuh 4
  5. 5. že Ibérovia pochádzajú z Ázie, avšak neskoršie štúdie preukázali, že majú africký pôvod, čopotvrdila aj fyziologická podobnosť a obyvateľmi Afriky. Ibérovia vynikali taktiež v umení, mali špecifický štýl, ktorý sa ľahko odlišoval odvšetkých ostatných. Vynikali predovšetkým hlbokým zmyslom pre eleganciu formy. Medzinajvýznamnejší výtvor, ktorý sa zachoval, patrí sochárske dielo nazývané Dama del Elche,ktoré zobrazuje ženu iberského náčelníka. Ich neobyčajný vkus tiež potvrdzujú rôzne nájdenépredmety ako maľované vázy s výjavmi z bitiek, so zvieracími či rastlinnými motívmi, aletaktiež sú to aj rôzne ozdobné predmety ako sú náhrdelníky, prstene, spony, či zbrane medziktorými vynikali typické ibérske meče so zakrivenou čepeľou. Ich stupeň kultúry bolv porovnaní s ostatnými obyvateľmi a kmeňmi pomerne vysoký, predovšetkým v južnejšíchoblastiach polostrova a tomu aj zodpovedá vytvorenie ich vlastného písma, tzv. escrituraibérica de la España, ktoré bolo ovplyvnené fenickým písmom. Vďaka tomuto písmu sa námzachovalo mnoho písomných pamiatok ktoré potvrdzujú ich vyspelosť. Tiež nám umožňujúvidieť, že napríklad okrem epickej poézie si tiež vytvorili a spísali vlastné zákony. Kolonizácia Pyrenejského polostrova Ani Pyrenejský polostrov a jeho obyvatelia sa nevyhli krutej kolonizácii. Aj napriekrôznym početným kmeňom, nie len Ibérov, pôvodní obyvatelia polostrova neboli schopní saubrániť nepoľavujúcemu nátlaku zo strany iných a vyspelejších zemí a ich obyvateľov. Prvou kolonizáciou bola fenická. Feničania pred príchodom na Pyrenejský polostrovosídľovali pobrežie Sýropalestínskej oblasti. Boli to známi obchodníci a na polostrov ichprilákalo neobyčajné bohatstvo na Španielskom území. Ich prínos pre pôvodných obyvateľovspočíval v propagácii písma, užívanie peňazí, či v naučení ťažiť kovy a soľ. Nie menej významná grécka kolonizácia prispela domorodcom predovšetkým svojouoriginalitou a fantáziou v oblasti umenia. Kartaginská kolonizácia bola prvá, ktorá prišla s dobyvateľským zámerom a s túžbouovládnutia celého polostrova. Avšak s podobnými myšlienkami prišli aj Rimania, čo neskôrvyústilo do krutej vojny o nadvládu jednej z najvýznamnejších území Európy. Vojnu sapodarilo vyhrať pripravenejším a lepším Rimanom, čím sa začala dlhoročná a poznačujúcaromanizácia celého polostrova. 5
  6. 6. Anotácia Prehistória Španielska sa vyznačuje mnohými významnými nálezmi, vďaka ktorýmsme mali možnosť sa dozvedieť viac o živote ľudí v dávnom praveku. Sú tiež dôkazom, že užpred miliónmi rokov sa prví obyvatelia Pyrenejského polostrova okrem iného prejavovali ajumelecky. Neskoršie náleziská dokazujú postupný rozvoj či už kultúry a písma, zbraní arôznych nástrojov. No tento vývoj pôvodného obyvateľstva zabezpečil tiež príchod rôznychvyspelých národov z celého Stredozemia, ktorí svojimi cestami a neskoršou kolonizáciupriniesli na polostrov nespočetné množstvo inovácií. Kľúčové slová - Prehistória, Pyrenejský polostrov, objavy, kolonizácia, pôvodný obyvatelia. 6
  7. 7. Príloha 7
  8. 8. Zoznam použitej literatúry1. ŽAÁR, Ondrej. Lovci mamutov a tí druhí: Súmrak lovcov mamutov. Historická revue. Bratislava: [Slovenské pedagogické nakladateľstvo]. 2009, roč. 20, č. 11. ISSN 1335- 6550 - text je dôveryhodný - text je odborne kvalitný - autor textu je uvedený - informácie textu sú objektívne - zdroj textu je odborný časopis zameraný na históriu, vydávaný za finančnej podpory Ministerstvom školstva2. KOVÁR, Branislav. Neandertálske šmuhy. In: Historyweb [online]. Banská Bystrica, 2012 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://www.historyweb.sk/clanky/detail/neandertalske-smuhy#.UNGi1G_-fuh - webová stránka funguje ako časopis o histórii online - autor textu je uvedený - článok je aktuálny - informácie sú objektívne - zdroj textu je dôveryhodný3. UBIETO ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. Překlad Simona Binková. Praha: Lidové noviny, 1995, 911 s. Dějiny států (Nakladatelství Lidové noviny). ISBN 80- 710-6117-4. - je to monografia vydaná po schválení odborníkmi - je uvedený autor - autor je erudovaný v danej téme - text prešiel kontrolou a je zredigovaný - obsahuje odbornú terminológiu 8

×