Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
클라우드
 서버를
 활용한 서비스
 개발
 실습          허광남        kenu@okjsp.pe.kr                                 ...
Agenda            클라우드
 서버
 환경의
 기본
  클라우드
 서버
 등록과
 웹서버
 구축
              로드밸런싱
 구축과
 테스트
 서버
 확장과
 소스
 배치
 자동화
 기법
                                   jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
Agenda클라우드
 서버
 환경의
 기본
 •기존
 서버
 환경과의
 차이점
 •클라우드
 서버
 구성
 절차
                                     클라우드
 서버
 등록과
 웹서버
 구축
                                                  로드밸런싱
 구축과
 테스트
                                    서버
 확장과
 소스
 배치
 자동화
 기법
                                                            jsp...
기존
 서버
 환경과의
 차이점기존
 호스팅• 호스팅
 월
 단위
 계약• 물리적
 서버
 구매/임대• 계정
 서비스
 ­–
 한
 지붕
 백
 가족• 계정
 서비스
 시스템
 자유도
 최소클라우드• 시간
 단위
 과금• 가상화된
 서버
 인스턴스• 시스템
 루트
 권한
 가능• 시스템
 자유도
 최대                                                           js...
기존
 서버
 환경과의
 차이점                                                  서비스
 확장시기존
 호스팅• 서버
 증설
 일
 단위
 소요• 확장
 절차와
 시간
 복잡클라우드• 서버
 장비
 재고
 없음• 시간
 단위
 계약
 금액                                                     jsp / eclipse ...
기존
 서버
 환경과의
 차이점                                                 서비스
 종료시기존
 호스팅• 서버
 장비
 재고• 월
 단위
 계약
 금액클라우드• 서버
 장비
 재고
 없음-홀가분• 시간
 단위
 계약
 금액                                                  jsp / eclipse 정보공유 h...
클라우드
 서버
 구성
 절차1. 서비스
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[JCO 13th] 클라우드 서버를 활용한 서비스 개발 실습 V1.3

JCO 발표자료입니다.
관련 동영상은 http://j.mp/ucloudbiz 에서 확인하실 수 있습니다.
실습에 사용된 명령어 모음은 http://j.mp/cloud201302 에 있습니다.

감사합니다.
http://www.okjsp.pe.kr/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

[JCO 13th] 클라우드 서버를 활용한 서비스 개발 실습 V1.3

 1. 1. 클라우드
 2. 2.  서버를
 3. 3.  활용한 서비스
 4. 4.  개발
 5. 5.  실습 허광남 kenu@okjsp.pe.kr 1
 6. 6. Agenda 클라우드
 7. 7.  서버
 8. 8.  환경의
 9. 9.  기본
 10. 10.   클라우드
 11. 11.  서버
 12. 12.  등록과
 13. 13.  웹서버
 14. 14.  구축
 15. 15.   로드밸런싱
 16. 16.  구축과
 17. 17.  테스트
 18. 18.  서버
 19. 19.  확장과
 20. 20.  소스
 21. 21.  배치
 22. 22.  자동화
 23. 23.  기법
 24. 24.   jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 25. 25. Agenda클라우드
 26. 26.  서버
 27. 27.  환경의
 28. 28.  기본
 29. 29.  •기존
 30. 30.  서버
 31. 31.  환경과의
 32. 32.  차이점
 33. 33.  •클라우드
 34. 34.  서버
 35. 35.  구성
 36. 36.  절차
 37. 37.   클라우드
 38. 38.  서버
 39. 39.  등록과
 40. 40.  웹서버
 41. 41.  구축
 42. 42.   로드밸런싱
 43. 43.  구축과
 44. 44.  테스트
 45. 45.   서버
 46. 46.  확장과
 47. 47.  소스
 48. 48.  배치
 49. 49.  자동화
 50. 50.  기법
 51. 51.   jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 52. 52. 기존
 53. 53.  서버
 54. 54.  환경과의
 55. 55.  차이점기존
 56. 56.  호스팅• 호스팅
 57. 57.  월
 58. 58.  단위
 59. 59.  계약• 물리적
 60. 60.  서버
 61. 61.  구매/임대• 계정
 62. 62.  서비스
 63. 63.  ­–
 64. 64.  한
 65. 65.  지붕
 66. 66.  백
 67. 67.  가족• 계정
 68. 68.  서비스
 69. 69.  시스템
 70. 70.  자유도
 71. 71.  최소클라우드• 시간
 72. 72.  단위
 73. 73.  과금• 가상화된
 74. 74.  서버
 75. 75.  인스턴스• 시스템
 76. 76.  루트
 77. 77.  권한
 78. 78.  가능• 시스템
 79. 79.  자유도
 80. 80.  최대 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 81. 81. 기존
 82. 82.  서버
 83. 83.  환경과의
 84. 84.  차이점 서비스
 85. 85.  확장시기존
 86. 86.  호스팅• 서버
 87. 87.  증설
 88. 88.  일
 89. 89.  단위
 90. 90.  소요• 확장
 91. 91.  절차와
 92. 92.  시간
 93. 93.  복잡클라우드• 서버
 94. 94.  장비
 95. 95.  재고
 96. 96.  없음• 시간
 97. 97.  단위
 98. 98.  계약
 99. 99.  금액 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 100. 100. 기존
 101. 101.  서버
 102. 102.  환경과의
 103. 103.  차이점 서비스
 104. 104.  종료시기존
 105. 105.  호스팅• 서버
 106. 106.  장비
 107. 107.  재고• 월
 108. 108.  단위
 109. 109.  계약
 110. 110.  금액클라우드• 서버
 111. 111.  장비
 112. 112.  재고
 113. 113.  없음-홀가분• 시간
 114. 114.  단위
 115. 115.  계약
 116. 116.  금액 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 117. 117. 클라우드
 118. 118.  서버
 119. 119.  구성
 120. 120.  절차1. 서비스
 121. 121.  회원
 122. 122.  가입 6. 서버
 123. 123.  인스턴스
 124. 124.  접속2. 상품
 125. 125.  청약 7. 서비스
 126. 126.  애플리케이션
 127. 127.   1. 결제
 128. 128.  방식
 129. 129.  선택
 130. 130.   설치3. 청약
 131. 131.  승인
 132. 132.  안내
 133. 133.  메일 8. 로드
 134. 134.  밸런싱4. 서버
 135. 135.  인스턴스
 136. 136.  생성 9. 부하
 137. 137.  테스트5. 공인
 138. 138.  IP
 139. 139.  생성(기본
 140. 140.  1개) 1. 인스턴스
 141. 141.  포트포워딩 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 142. 142. 가상화와
 143. 143.  Virtual
 144. 144.  Machine jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 145. 145. 가상화와
 146. 146.  Virtual
 147. 147.  Machine jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 148. 148. 레거시
 149. 149.  호스팅과의
 150. 150.  비교 root jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 151. 151. 레거시
 152. 152.  호스팅과의
 153. 153.  비교 Hourly
 154. 154.  not
 155. 155.  monthly jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 156. 156. 클라우드와
 157. 157.  기회비용• 재고
 158. 158.  서버
 159. 159.  없음• 서비스
 160. 160.  시작
 161. 161.  문턱
 162. 162.  낮춤• 서비스
 163. 163.  종료
 164. 164.  쉬움• 방치는
 165. 165.  금물 ⁻ 폭탄요금• 지속적인
 166. 166.  모니터링
 167. 167.  필요 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 168. 168. Agenda 클라우드
 169. 169.  서버
 170. 170.  환경의
 171. 171.  기본
 172. 172.  클라우드
 173. 173.  서버
 174. 174.  등록과
 175. 175.  웹서버
 176. 176.  구축
 177. 177.  • 서버
 178. 178.  인스턴스
 179. 179.  생성
 180. 180.  • 관련
 181. 181.  애플리케이션
 182. 182.  설치• 웹서버
 183. 183.  설치
 184. 184.  
 185. 185.   로드밸런싱
 186. 186.  구축과
 187. 187.  테스트
 188. 188.   서버
 189. 189.  확장과
 190. 190.  소스
 191. 191.  배치
 192. 192.  자동화
 193. 193.  기법
 194. 194.   jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 195. 195. 서버
 196. 196.  인스턴스
 197. 197.  생성
 198. 198.   서비스
 199. 199.  현황
 200. 200.  (대시보드) 클라우드
 201. 201.  서버클라우드
 202. 202.  서버
 203. 203.  신청
 204. 204.  확인 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 205. 205. 공개
 206. 206.  포트
 207. 207.  설정jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 208. 208. 포트
 209. 209.  포워딩
 210. 210.  안내 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 211. 211. 관련
 212. 212.  애플리케이션
 213. 213.  설치
 214. 214.   접속
 215. 215.   서버 클라이언트
 216. 216.  putty eclipse
 217. 217.  RSE gcc jdk jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 218. 218. 접속
 219. 219.  클라이언트
 220. 220.  putty 구글
 221. 221.  검색
 222. 222.  putty jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 223. 223. C:cloudputtyputty.exe jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 224. 224. IP
 225. 225.  접속
 226. 226.  ssh
 227. 227.  22
 228. 228.  portSave
 229. 229.  Session
 230. 230.  hb#a jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 231. 231. 서버
 232. 232.  키
 233. 233.  확인
 234. 234.  및
 235. 235.  저장 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 236. 236. Putty
 237. 237.  ColorsUse
 238. 238.  system
 239. 239.  colours jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 240. 240. CentOS
 241. 241.  Linux• RedHat
 242. 242.  family• http://www.centos.org/• Community
 243. 243.  ENTerprise
 244. 244.  OS jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 245. 245. Which
 246. 246.  Linux• [sys]Ubuntu,
 247. 247.  CentOS,
 248. 248.  Debian
 249. 249.  구분
 250. 250.  
 251. 251.  • cat
 252. 252.  /etc/issue
 253. 253.   예)
 254. 254.   [root@i-3066-17238-VM
 255. 255.  ~]#
 256. 256.  cat
 257. 257.  /etc/issue
 258. 258.   CentOS
 259. 259.  release
 260. 260.  6.3
 261. 261.  (Final)
 262. 262.   jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 263. 263. Which
 264. 264.  Linux• 커널
 265. 265.  버전
 266. 266.  • uname
 267. 267.  -a
 268. 268.   예)
 269. 269.   [root@i-3066-17238-VM
 270. 270.  ~]#
 271. 271.  uname
 272. 272.  -a
 273. 273.   Linux
 274. 274.  i-3066-17238-VM
 275. 275.  2.6.18-164.el5xen
 276. 276.  #1
 277. 277.  SMP
 278. 278.  Thu
 279. 279.   Sep
 280. 280.  3
 281. 281.  04:47:32
 282. 282.  EDT
 283. 283.  2009
 284. 284.  i686
 285. 285.  i686
 286. 286.  i386
 287. 287.  GNU/Linux
 288. 288.   Linux
 289. 289.  okjsp.pe.kr
 290. 290.  2.6.18-164.el5
 291. 291.  #1
 292. 292.  SMP
 293. 293.  Thu
 294. 294.  Sep
 295. 295.  3
 296. 296.   03:28:30
 297. 297.  EDT
 298. 298.  2009
 299. 299.  x86_64
 300. 300.  x86_64
 301. 301.  x86_64
 302. 302.  GNU/Linux jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 303. 303. 기본적인
 304. 304.  command
 305. 305.  line
 306. 306.  사용법• passwd ⁻ 비밀번호
 307. 307.  변경• wget
 308. 308.  복사한_링크 ⁻ 서버에
 309. 309.  파일
 310. 310.  다운로드• ls ⁻ 폴더
 311. 311.  목록• mv ⁻ 파일명
 312. 312.  변경• rpm
 313. 313.  파일
 314. 314.  설치 ⁻ rpm
 315. 315.  -ivh
 316. 316.  jdk탭• df
 317. 317.  ­–h • 서버
 318. 318.  용량 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 319. 319. root
 320. 320.  계정
 321. 321.  접속해당
 322. 322.  서버의
 323. 323.  임시
 324. 324.  비밀번호 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 325. 325. root
 326. 326.  비밀번호
 327. 327.  변경 passwd jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 328. 328. 서버
 329. 329.  용량 df
 330. 330.  -hjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 331. 331. 서버
 332. 332.  OS
 333. 333.  확인cat
 334. 334.  /etc/issuejsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 335. 335. gcc
 336. 336.  설치를
 337. 337.  위한
 338. 338.  구글링 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 339. 339. yum
 340. 340.  updatejsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 341. 341. yum
 342. 342.  install
 343. 343.  gcc jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 344. 344. package
 345. 345.  install jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 346. 346. gcc
 347. 347.  설치
 348. 348.  완료jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 349. 349. gcc
 350. 350.  --versionjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 351. 351. JDK
 352. 352.  설치http://java.sun.com/ jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 353. 353. Java
 354. 354.  SE
 355. 355.  
 356. 356.  JDK
 357. 357.  Download jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 358. 358. Accept
 359. 359.  License
 360. 360.  Agreement jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 361. 361. 링크
 362. 362.  주소
 363. 363.  복사jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 364. 364. wget
 365. 365.  복사한
 366. 366.  링크 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 367. 367. 서버에
 368. 368.  파일
 369. 369.  다운로드 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 370. 370. ls 폴더
 371. 371.  목록jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 372. 372. mv 파일명
 373. 373.  변경jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 374. 374. rpm
 375. 375.  파일
 376. 376.  설치rpm
 377. 377.  -ivh
 378. 378.  jdk탭 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 379. 379. 여기까지
 380. 380.  정리• 서버
 381. 381.  인스턴스
 382. 382.  생성• 서버
 383. 383.  접속• root
 384. 384.  권한으로
 385. 385.  글로벌
 386. 386.  애플리케이션
 387. 387.  설치• 다음은
 388. 388.  보안을
 389. 389.  위해서• 작업용
 390. 390.  계정(hb)
 391. 391.  생성• Tomcat
 392. 392.  설치
 393. 393.  및
 394. 394.  테스트 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 395. 395. adduser
 396. 396.  hb passwd
 397. 397.  hbjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 398. 398. su
 399. 399.  -
 400. 400.  hb whoamijsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 401. 401. pwd 현재
 402. 402.  위치jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 403. 403. 웹서버
 404. 404.  설치• Tomcat
 405. 405.  설치합니다• 아파치하고는
 406. 406.  다릅니다 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 407. 407. http://tomcat.apache.org/ tar.gz
 408. 408.  링크
 409. 409.  주소
 410. 410.  복사 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 411. 411. wget
 412. 412.  http://apache.tt.co.kr/....tar.gz jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 413. 413. mkdir
 414. 414.  local/home/hb/local jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 415. 415. tar
 416. 416.  xvfz
 417. 417.  apa...tar.gz jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 418. 418. 톰캣
 419. 419.  설치jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 420. 420. bin/ ./start.shjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 421. 421. 8080
 422. 422.  포트
 423. 423.  접속http://14.63.216.55:8080/ jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 424. 424. cd
 425. 425.  ../logs access
 426. 426.  logjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 427. 427. tail
 428. 428.  -f
 429. 429.  access로그파일
 430. 430.  :
 431. 431.  백그라운드
 432. 432.  작업 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 433. 433. jsp/numguess.jsp jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 434. 434. Agenda 클라우드
 435. 435.  서버
 436. 436.  환경의
 437. 437.  기본 클라우드
 438. 438.  서버
 439. 439.  등록과
 440. 440.  웹서버
 441. 441.  구축
 442. 442.  로드밸런싱
 443. 443.  구축과
 444. 444.  테스트
 445. 445.  •로드
 446. 446.  밸런싱
 447. 447.  구축;
 448. 448.  복수
 449. 449.  서버
 450. 450.  구성/로드
 451. 451.  밸런서
 452. 452.  연결
 453. 453.  •부하
 454. 454.  테스트;
 455. 455.  로그
 456. 456.  테스트
 457. 457.   서버
 458. 458.  확장과
 459. 459.  소스
 460. 460.  배치
 461. 461.  자동화
 462. 462.  기법
 463. 463.   jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 464. 464. 로드
 465. 465.  밸런서
 466. 466.  구축 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 467. 467. Load
 468. 468.  Balancer
 469. 469.  적용 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 470. 470. history !22jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 471. 471. Load
 472. 472.  Balancerhb1LB
 473. 473.  80
 474. 474.  8080
 475. 475.  roundrobin jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 476. 476. 복수
 477. 477.  서버
 478. 478.  구성 hb#b
 479. 479.  시작jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 480. 480. 포트
 481. 481.  포워딩 2022
 482. 482.  to
 483. 483.  22jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 484. 484. 하나의
 485. 485.  공인
 486. 486.  아이피,
 487. 487.  여러
 488. 488.  서버 내부
 489. 489.  포트는
 490. 490.  동일 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 491. 491. hb#b
 492. 492.  접속을
 493. 493.  위한 New
 494. 494.  Session... jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 495. 495. hb#b
 496. 496.  2022
 497. 497.  포트
 498. 498.  접속 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 499. 499. hb#b
 500. 500.  비밀번호jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 501. 501. hb#b
 502. 502.  서버
 503. 503.  설치hb#a
 504. 504.  절차와
 505. 505.  동일 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 506. 506. 계정(hb)
 507. 507.  생성
 508. 508.  후tomcat
 509. 509.  설치
 510. 510.  및
 511. 511.  실행 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 512. 512. 8081
 513. 513.  공개포트
 514. 514.  추가 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 515. 515. 8081
 516. 516.  포트
 517. 517.  접속http://14.63.216.55:8081/ jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 518. 518. hb#b
 519. 519.  access로그 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 520. 520. 로드
 521. 521.  밸런서
 522. 522.  연결 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 523. 523. 대상
 524. 524.  IP의
 525. 525.  Load
 526. 526.  Balancer
 527. 527.  hb1LB jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 528. 528. 로그
 529. 529.  비교jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 530. 530. 알고리즘 sourcejsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 531. 531. 부하테스트 jmeterjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 532. 532. Binaries
 533. 533.  다운로드jakarta-jmeter-2.5.1.zip jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 534. 534. C:cloudjakarta-jmeter-2.5.1bin jmeter.bat jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 535. 535. Test
 536. 536.  Planjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 537. 537. Add
 538. 538.  
 539. 539.  Threads
 540. 540.  
 541. 541.  Thread
 542. 542.  Group jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 543. 543. TG
 544. 544.  
 545. 545.  Add
 546. 546.  
 547. 547.  Config
 548. 548.  Element
 549. 549.   HTTP
 550. 550.  Request
 551. 551.  Defaults jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 552. 552. HTTP
 553. 553.  Request
 554. 554.  Defaults 서버
 555. 555.  IP,
 556. 556.  포트 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 557. 557. TG
 558. 558.  
 559. 559.  Add
 560. 560.  
 561. 561.  Sampler
 562. 562.  
 563. 563.  HTTP
 564. 564.  Request jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 565. 565. HTTP
 566. 566.  Requestpath,
 567. 567.  parameters jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 568. 568. TG
 569. 569.  
 570. 570.  Add
 571. 571.  
 572. 572.  Listener
 573. 573.  
 574. 574.  Graph
 575. 575.  Results jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 576. 576. Graph
 577. 577.  Resultsjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 578. 578. TG
 579. 579.  
 580. 580.  Add
 581. 581.  
 582. 582.  Listener
 583. 583.  
 584. 584.   View
 585. 585.  Results
 586. 586.  Tree jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 587. 587. View
 588. 588.  Results
 589. 589.  Tree 기본
 590. 590.  세팅
 591. 591.  완료 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 592. 592. 저장C:cloudlbtestTest
 593. 593.  Plan.jmx jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 594. 594. Users
 595. 595.  10,
 596. 596.  Ramp-Up,
 597. 597.  Loop
 598. 598.  Count jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 599. 599. Start Ctrl-Rjsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 600. 600. Graph
 601. 601.  ResultsThroughput
 602. 602.  처리수/minute jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 603. 603. View
 604. 604.  Result
 605. 605.  Tree개별
 606. 606.  요청
 607. 607.  데이터
 608. 608.  확인 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 609. 609. Clear
 610. 610.  All Ctrl-Ejsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 611. 611. No
 612. 612.  of
 613. 613.  Samples jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 614. 614. 수치
 615. 615.  변경
 616. 616.  후
 617. 617.  반복
 618. 618.  테스트 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 619. 619. 숫자
 620. 620.  변화에
 621. 621.  따른
 622. 622.  Throughput
 623. 623.  확인 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 624. 624. 가변
 625. 625.  파라미터${__Random(1,100)} jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 626. 626. TG
 627. 627.  
 628. 628.  Add
 629. 629.  
 630. 630.  Assertions
 631. 631.   Response
 632. 632.  Assertion jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 633. 633. Response
 634. 634.  검증jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 635. 635. View
 636. 636.  Results
 637. 637.  Tree 응답
 638. 638.  검증 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 639. 639. 로그
 640. 640.  테스트
 641. 641.  jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 642. 642. Agenda 클라우드
 643. 643.  서버
 644. 644.  환경의
 645. 645.  기본 클라우드
 646. 646.  서버
 647. 647.  등록과
 648. 648.  웹서버
 649. 649.  구축
 650. 650.   로드밸런싱
 651. 651.  구축과
 652. 652.  테스트
 653. 653.  서버
 654. 654.  확장과
 655. 655.  소스
 656. 656.  배치
 657. 657.  자동화
 658. 658.  기법
 659. 659.  •서버
 660. 660.  확장
 661. 661.  이슈
 662. 662.  •소스
 663. 663.  관리
 664. 664.  기법
 665. 665.   jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 666. 666. 서버
 667. 667.  확장
 668. 668.  이슈
 669. 669.   소스
 670. 670.  관리유휴
 671. 671.  자원
 672. 672.  관리 소스
 673. 673.  변경
 674. 674.  시간 장애
 675. 675.  상황
 676. 676.  인식 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 677. 677. 소스
 678. 678.  관리
 679. 679.  기법
 680. 680.  버전
 681. 681.  관리
 682. 682.   빌드
 683. 683.  자동화 모니터링시스템 •ant,
 684. 684.  maven •jenkins•svn,
 685. 685.  git jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 686. 686. 상세
 687. 687.  요금
 688. 688.  내역jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 689. 689. 부하
 690. 690.  테스트• jmeter ⁻ Assert
 691. 691.  Text ⁻ Timeout
 692. 692.  factor ⁻ Multi
 693. 693.  Client ⁻ Access
 694. 694.  Log
 695. 695.  Check ⁻ Random
 696. 696.  Parameter jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 697. 697. 부하
 698. 698.  분산에
 699. 699.  관하여• 예상치
 700. 700.  못한
 701. 701.  병목(Bottle
 702. 702.  Neck)• Scale
 703. 703.  Out• Scale
 704. 704.  Up• CDN(Content
 705. 705.  Delivery
 706. 706.  Network)• Load
 707. 707.  Balancer jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 708. 708. Scale
 709. 709.  Out• 소스
 710. 710.  서버
 711. 711.  이용 ⁻ Subversion• 배포
 712. 712.  자동화 ⁻ Ant ⁻ Jenkins jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 713. 713. Amazon과의
 714. 714.  비교• 네트워크
 715. 715.  속도• 한글문서• 시스템
 716. 716.  지원
 717. 717.  기능 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 718. 718. http://www.cloudincubation.com/ jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 719. 719. http://developer.ucloudbiz.olleh.com/ jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 720. 720. http://dev.ucloud.olleh.com/openapi/info.kt jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 721. 721. http://www.cloudincubation.com/ jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr
 722. 722. 참고• http://ucloudbiz.com• http://bit.ly/okucloudbiz• free
 723. 723.  pack
 724. 724.   https://ucloudbiz.olleh.com/portal/ ktcloudportal.epc.productintro.freepack.html• http://www.slideshare.net/wooga/monster- world-at-amazon-ec2 jsp / eclipse 정보공유 http://okjsp.pe.kr

×