Successfully reported this slideshow.

Kent college - digital editting - Ky thuat quay và dựng phim

1,083 views

Published on

Kent college - digital editting - Ky thuat quay và dựng phim - www.kent.edu.vn

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kent college - digital editting - Ky thuat quay và dựng phim

 1. 1. Digital Video Editing Kent International College Digital Video Editing Chương trình h c 1. K thu t quay và d ng phim 2. Gi i thi u v Adobe Premier 3. Biên t p Video 4. Chuy n ñ ng 5. Gi i thi u v Adobe After Effect 6. Thi t k chuy n ñ ng 7. S trong su t 8. Mô hình 3D 9. Hi u ng ñ t bi t 10. Thi t k chuy n ñ ng v i text 11. L p trình Tiêu chu n ñánh giá ñào t o Chuyên c n: 15/100 ñi m Bài t p :15/100 ñi m Đ thi th c hành (Final Exam): 35/100 ñi m Đ án môn h c: 35/100 ñi m Sinh viên tham d ít hơn 80% t ng s gi h c s không ñư c ñánh giá môn h c, khi ñó s ghi là: C m thi và ph i h c l i. N u “ñi m thi cu i kỳ” dư i 50%: Sinh viên ph i h c l i. N u “ñi m thi t ng c ng” dư i 40: Sinh viên ph i h c l i. N u “ñi m thi t ng c ng” t 40 – 49: Sinh viên ph i thi l i. Tài li u tham kh o http://www.videocopilot.net/tutorials/ http://ae.tutsplus.com/ http://kyxaoviet.com/home/ http://filmmakeriq.com/general/featured/1001-adobe-after-effects-tutorials.html http://www.motionworks.com.au/ Truy c p vào google nh p vào các t khóa: Adobe After Effect Tutorial . . .Diploma of Website Development and Multimedia 1
 2. 2. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................CHƯƠNG 1: ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ K THU T QUAY VÀ D NG PHIM ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Qui trình làm phimTám bư c cơ b n l n lư t là thi t b , k ch b n, k ho ch th c hi n, di n viên, quay ........................................phim, d ng phim, ti p theo là âm thanh và cu i cùng là lên chương trình gi i thi uphim. ........................................Máy quay phim ........................................Hi n gi i chuyên gia khuyên quí v nên mua máy quay k thu t s vì sau ñó có th ........................................chuy n phim lên máy tính ñ d ng. ........................................Khi mua máy ngoài các thông s k thu t quí v nên quan tâm ñ n th i gian ho t ñ ngc a pin khi ñem ñi quay ngo i c nh. ........................................Cũng nên chú ý ñ n ch t lư ng c a microphone ghi l i âm thanh nơi c nh quay. ........................................K ch b n phim ........................................Khi t vi t k ch b n quí v s n m ñư c xem b n thân mình có ñi u ki n th c hi n ........................................nh ng c nh quay nào. ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 2
 3. 3. Digital Video Editing Kent International CollegeNh t vi t k ch b n quí v có th t gi i h n ñư c s lư ng di n viên c n trong phim. ........................................M t y u t khác n a khuy n khích quí v nên t vi t ........................................k ch b n là vì n u làm như v y s ti t ki m ñư c r tnhi u ti n ph i tr cho ti n b n quy n c a ngư i vi t ........................................k ch b n. ........................................Phân c nh ........................................Phân c nh là ph n chính trong quá trình chu n b , baog m so n ra các c nh quay và ñi tìm ñ a ñi m ñ quay V i phim nghi p dư quan ........................................phim. tr ng là di n viên nhi t tình ........................................Gi i chuyên gia nh c là quí v nên ch n các ñi m quaycách nhau không xa l m ñ gi m chi phí và th i gian ñi l i, s ti t ki m ñư c nhi u ti n ........................................b c. ........................................Nhi u lúc không c n thi t ph i quay hai ngư i ñang nói chuy n v i nhau ñ ng cùng m tch , ví d như m t ngư i ñ ng d a lưng vào tư ng nhà còn ngư i kia lưng quay ra bi n ........................................hay cánh ñ ng. ........................................Di n viên ........................................Trư c h t quí v ph i ch n nh ng ngư i mu n làm phim m t cách nghiêm túc, chkhông ph i nh ng ngư i nói nhi u mà ñ n khi vào vi c l i không chuyên tâm. ........................................N u nhóm làm phim có quá nhi u ngư i h i h t thì công vi c quay s m t nhi u th i ........................................gian và chi phí s gia tăng. ........................................Gi i chuyên gia cũng khuyên không nên ch n nh ng ngư i quá khó tính vào ñoàn vì cóth s m t vui ho c ñ o di n t c m th y mình l b ch, và ch c ch n cũng s ít nhi u gia ........................................tăng chi phí làm phim. ........................................Kh i quayGi i làm phim thư ng ch n ki u quay pha tr n gi a hai ........................................lo i, mang tính thương m i như phim Hollywood, haymang nhi u tính ngh thu t ñ tham gia các liên hoan ........................................phim. ........................................Trư c khi quay, ngư i ñ o di n nên gi i thích rõ v i cácdi n viên xem có yêu c u gì ñ c bi t, và có lúc cũng nên ........................................t mình th hi n quan hành ñ ng. Âm nh c và ti ng ñ ng s góp ........................................N u có th i gian ñ o di n cũng có th m i di n viên ph n làm phim thêm s ngñ n t p di n xu t trư c ngày quay th t. ñ ng ........................................Đ ng nên m t kiên nh n v i di n viên vì tr khi tr ti n ........................................và có h p ñ ng rõ ràng, không có gì ngăn c n h tham gia r i l i b tham gia ñóngphim. ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 3
 4. 4. Digital Video Editing Kent International CollegeD ng phim ........................................M t s trang m ng cung c p kinh nghi m t gi i làm phim như dv.com là các ñ a ch ........................................mà ngư i m i d ng phim nên truy c p. ........................................Biên t p phim không ph i ch là vi c c t b các c nh không dùng, mà nó còn là s k tn i gi a các c nh quay. ........................................Lúc d ng phim cũng là lúc làm t a ñ phim, gi i thi u tên di n viên cùng nh ng ngư i ........................................tham gia trong quá trình làm phim. ........................................Âm thanh ........................................Bư c th b y là làm nh c và l ng ti ng cho phim. ........................................Theo phép nghĩ thông thư ng t t nhiên ngư i ta s không dùng các lo i nh c vui chovào c nh phim bu n. ........................................M t s nhà làm phim nghi p dư có ñi u ki n th m chí ........................................còn vi t riêng nh c cho phim c a mình và thuê ban nh cghi l i cho phù h p v i nh p c a các di n bi n trên ........................................phim. ........................................Gi i thi u phim ........................................Cách làm gi n d nh t là có th chép b phim mình yêuthích t trên máy tính xu ng thành ñĩa CD, r i m i b n Khâu cu i cùng là ñem phim ........................................bè ñ n nhà ho c ñ n m t nơi ñào ñó có h th ng chi u ñi chi uphim gia ñình ch t lư ng cao r i t ch c m t b a ra m t ........................................phim. ........................................T t nhiên theo thông l cũng nên có m t ít th c ăn và rư u sâm-banh, ñ theo ñúngthông l thì sau ñó s có không ít l i tán thư ng quay l i. ........................................ ........................................B c c trong ñi n nh: ........................................A/ Đư ng nét: ........................................ • Đư ng th ng: T o s c m nh ........................................ • Nh ng ñư ng th ng ñ ng, cao: G i s s c m nh uy nghi • Đư ng nét cong nh : t o s nh nhàng tho i mái. ........................................ • Đư ng nét cong m nh: G i s c m giác ho t ñ ng vui tươi. • Nh ng nét ñ ng dài, cong bé d n cu i: G i v ñ p uy nghi và u bu n. ........................................ • Nh ng ñư ng ngang ho c d c dài: G i s yên l ng ngh ngơi. • Nh ng ñư ng chéo ñ i nhau: G i s xung ñ t, s c l c ........................................ • Nh ng ñư ng nét, m nh, ñ m, s c nét: G i s trong sáng, vui v . • Nh ng ñư ng nét d u: G i s trang tr ng, yên tĩnh. ........................................ • Nh ng ñư ng nét b t thư ng: H p ñ n hơn nh ng ñư ng nét bình thư ng, nhDiploma of Website Development and Multimedia 4
 5. 5. Digital Video Editing Kent International College kh năng c a th giác. ........................................B/ Hình d ng ........................................Hình d ng là t t c nh ng ñ v t t nhiên hay do con ngư i t o ra ñ u có hình d ng, ........................................nh ng hình h ng ñó r t d nh n th y trong ñ i s ng. Còn hình d ng ñư c t o ra b i sdi ñ ng c a m t ngư i mang tính tr u tư ng hơn b i nó ñư c di chuy n t ñ v t này ........................................qua v t khác nó có th v ñư c m t hình tam giác, hình vuông, hình ch nh t., vòng trònhay nhi u hình d ng khác nhau. ........................................ • Hình tam giác : g i cho ta ñư c s c m nh, s n ñ nh. Đó là m t kh i ch t ch ........................................ khép kín. c m giác c a ngư i xem khi ñưa m t t ñi m này qua ñi m khác mà không th vư t thoát ra ñư c. s v ng ch c ñó d ngư i ta liên tư ng ñ n núi ........................................ non. • Hình tròn: có chi u hư ng g n k t, n m gi s chú ý ngư i xem. M t ñò v t ........................................ hình tròn hay s s p x p theo d ng hình tròn s làm khán gi ñưa m t nhìn quanh mà không vư t thoát ra kh i khung hình ñó. ........................................ • Hình ch a th p : Đây là hình d ng ph i c nh hi m hoi ñư c x p vào tâm c a nh. B i 4 nhánh c a ch th p vươn ra chia ñ u khung nh. Ch th p g i s ........................................ ñ ng nh t và s c l c. • Hình d ng “tia t a” : Đây là m t d ng bi n ñ i c a ch th p vì có r t nhi u ........................................ nhánh ñư c t p trung vào tr c. d ng này ta g p r t nhi u trong thiên nhiên. D ng hình này t o nên s vui nhôn hân hoan, vui v . ........................................ • D ng hình ch L : hình này ñư c k t h p b i ñư ng th ng ñ ng và ñư ng n m ngang. Nh b ngang t o cho ta c m giác ngh ngơi và nh ñư ng nét vươn lên ........................................ th ng ñ ng ta có c m giác uy nghi trang tr ng. ........................................C/ Hình kh i : ........................................Chúng ta v n thư ng dung nh ng t như “dáng, hình d ng, hình kh i” Cái dáng c a c am t ñ v t là ñư ng vi n c a chính ñ v t ñó.Hình d ng v a tr tư ng v a hình th c ........................................còn hình kh i là cái ch t n ng c a hình nh c a m t v t, m t khu v c, m t hình th ho cm t t p h p c a t t c nh ng th ñó. Kh i d ng có th là m t chi c ôtô, may bay t u ........................................th y v.v. ho c c n c nh th t to c a m t cái ñ u hay ñư c k t h p c a nhi u hình th , ........................................Đư ng nét và hình d ng có th kh ng ch m t ph i c nh nh giá tr th m m và tâm lý,ho c thu hút c m quan khan gi băng s lôi cu n xúc ñ ng. Nhưng hình kh i l i thu hút ........................................s chú ý c a khan gi b i ánh sang, tương ph n, ........................................Hay m u s c. Nh ng th pháp này s t o nên hình kh i n i b t gi a b i c nh lôn x n,r i r m. ........................................ • M t hình kh i s m m u s n i b t trên m t nên sáng, ho c hình kh i sáng s n i ........................................ trên n n t i qua hi u qu tương ph n. Đó là m t cách th c ñơn gi n ñ nh n m nh, ñ kéo m t hình ngư i hay ñ v t ra xa cách v i b i c nh. ........................................ • M t hình kh i to l n s vư t tr i lên c nh trí n u ñư c so v i m t hay nhi u hình kh i khác nh bé hơn.Tâm c c a hình kh i có th có th tăng thêm trong tương ........................................ quan v i khung nh nh cách l a ch n góc ñ thu hình.M t hình kh i không có nhánh vươn ra, không có nh ng ñư ng gây, ho c l m ch m s có s c vư t tr i ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 5
 6. 6. Digital Video Editing Kent International College nh nh tính ch t g n k t ch t ch . ........................................ • Hi u qu c a hình kh i s vư t tr i hơn n a khi hình kh i ñó ñư c t o b i nh ng ñư ng vi n c a ánh sáng. Như ñám mây ñen có ñư ng vi n c a nh ng tia ........................................ n ng. ........................................D/ Nh ng di ñ ng: ........................................B c c nh ng di ñ ng là m t d ng ñ c bi t trong ñi n nh và Tr/Hình. Nh có tính ch tth m m và tâm lý di ñông còn truy n ñ t thêm nhi u ý nghĩa r t ña d ng v m t hình ........................................ nh cũng như c m xúc ñ n v i ngư i xem. Di ñ ng có th ñư c t o nên b i ñôi m tnhìn t ñi m này qua ñi m khác trong c nh, ho c là di chuy n c a các v t trong c nh ........................................quay. Nh ng di chuy n này t o thành nh ng ñư ng nét liên k t tương t như ñư ng nétb c c. Di ñ ng có th thay ñ i ngay trong m t hay nhi u c nh quay. ........................................*Ý nghĩa c a di ñ ng: ........................................ • Di ñ ng ngang: T trái qua ph i làm cho khan gi d theo dõi, t nhiên hơn. B i ........................................ chúng ta ñã b m t thói quen ñ c sách t trái qua ph i. • Di ñ ng t ph i qua trái g i s m nh b o hơn vì nó ngư c l i v i t nhiên. ........................................ • Di ñ ng th ng ñ ng bay lên : S vươn lên vô tr ng lư ng c a các v t ch t, như khói, hay tên l a phóng v t lên. G i ý ư c mu n, s ngư ng m , nh ng c m ........................................ giác nh nhàng, h nh phúc. • Nh ng chuy n ñ ng ñ xu ng: G i cho ta ý nghĩ c a s c n ng, c a nguy hi m, ........................................ c a l c ñè nén. Nh ng di ñ ng hư ng xu ng, trút xu ng cho ta hình nh c u s tàn phá ho c s suy s p. VD như thác nư c ........................................ • Nh ng di ñ ng chéo: là nh ng hình nh mang tính căng th ng nh t vì ñó là nh ng ñư ng nét m nh nh t. Nh ng di ñ ng chéo g i cho ta s ñ i kháng, căng ........................................ th ng, s c ép. VD: hai lư i ki m, nh ng ñư ng ñ n, s m ch p V.V • Nh ng di ñ ng cong: G i cho ta s s hãi như ñư ng nét u n lư n c a m t con ........................................ r n. Tuy nhiên nh ng chuy n ñ ng vòng tròn hay chuy n ñ ng quay vòng l i g i s vui tươi như ta thư ng th y trong các khu vui chơi gi i trí. ........................................ • Di ñ ng c a qu l c: G i s ñơn ñi u nhàm chán, hay c nh bư c ñi bư c l i c a con ngư i ñang b căng th ng. ........................................ • Di ñ ng dãn n ra: VD như m t h nư c ph ng l ng b ném viên g ch hay s h t ho ng c a m t ñám ñông. ........................................ • Di ñ ng b t thư ng: Nh ng di ñ ng ñ i v i hư ng góc ñ thu hình, ho c b t ng s h p d n khan gi hơn b i nh ng k ch tính. VD ôtô lao th ng vào ng kính, ........................................ hoăch v t gì ñó b t ng r i vào gõ ñ thu hình. ........................................C c nh - t ng th ........................................Vi n c nh (Long Shot) ........................................C nh xa, không chi ti t. Thư ng dùng ñ u các trư ng ño n. Toàn c nh t o l p ñ a ........................................ñi m và tâm tr ng. Nhưng nó thư ng t i nhi u thông tin khác và có th làm ngư i xemnh m l n. ........................................Toàn c nh (Wide shot) ........................................C nh r ng ghi nh n nh ng hành ñ ng thích h p.Diploma of Website Development and Multimedia 6
 7. 7. Digital Video Editing Kent International College ........................................C nh c n (close shot) ........................................T p trung vào chi ti t. C n c nh ñư c xác ñ nh b i hi u qu c a nó, ch không ph icách th c hi n nó như th nào. Nên ta có c nh c n khi ñưa máy vào g n ch th v i ng ........................................kính góc r ng hay dùng ng kính tele t ñ ng xa. C nh càng c n càng t o ñi m nh n vàgiúp ngư i xem d nh n bi t ph n ng c a ch th . Nhưng nhi u c nh c n quá s cư p ........................................ñi s nh n bi t c a ngư i xem v không gian và th i gian. M t lo t các c nh c n có thlà cách th hi n h u hi u s tò mò c a ngư i xem ñ u các trư ng ño n. Nhưng ñ ng ........................................ch quá lâu trư c khi tr l i câu h i quen thu c - chuy n ñó x y ra ñâu? ........................................C c nh - ngư i ........................................Vi n c nh: ........................................B i c nh r ng .Ngư i ch là m t ch th nh có th không th y rõ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Toàn c nh(LS: ........................................Ngư i toàn thân trong b i c nh, c nh quay c ngư i.Toàn c nh cho phép ta nhìn th y toàn b c nh phim.Thư ng dùng trong vi c b t ñ u ........................................m t ño n phim.T o s chú ý cho ngư i xem và gi i thi u quang c nh c a câuchuy n x y ra. ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Trung c nh h p, Trung c nh r ng :Ngư i l y bán thân. Ngư i l y quá n a t ñ u g i ........................................Trung c nh l y m t ph m vi h p hơn toàn c nh.Máy quay vào m t v trí g n soDiploma of Website Development and Multimedia 7
 8. 8. Digital Video Editing Kent International Collegev i ch th (t ñ u g i ho c kho ng t eo tr lên trên)Trung c nh còn là c nh chuy n ........................................ti p gi a Toàn c nh và c n c nh ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................C n h p: C n c nh r ng : ........................................Ngư i l y t c . Ngư i l y t ng c.C n c nh cho th y nh ng ph n chi ti t c a ch th ho c c nh quay.Nó r t h u d ngtrong vi c miêu t chi ti t ví d như tình c m trên khuôn m t ngư i.N u s d ng ........................................trong ph ng v n ta hay dùng c c nh t ngang vai tr lên.(T khuy áo th hai tr lên) ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Siêu Đ c t Đ c t ........................................T c m ñ n tránĐ c t : miêu t chi ti t hơn C n c nh .Ví d :M t ngư i,Chi c nh n trên ngón tay..vv ........................................Các c nh khác : ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Ph ng v n :Diploma of Website Development and Multimedia 8
 9. 9. Digital Video Editing Kent International CollegeC n ñ kho ng không trư c m t ch th (Ch th hư ng vào ngư i ph ng v n) ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Đi l i :T o không gian trư c m t nhân v t ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 9
 10. 10. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Đ ng tác máy ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 10
 11. 11. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 11
 12. 12. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................M t s k thu t quay phim ........................................Góc quay là góc nhìn t máy quay v i chi u sâu, chi u dài, chi u r ng cân x ng v i v thay hành ñ ng ñư c quay. Góc nhìn t máy quay không ch quy t ñ nh cái gì s xu t ........................................hi n trong c nh ñó mà nói chung còn là cách khán gi s nhìn s vi c - g n hay xa, ttrên xu ng hay t dư i lên, ch quan hay khách quan… ........................................Do ñó s ch n góc quay không ch nh hư ng ñ n ti n ñ câu truy n mà còn th hi n ........................................ch t lư ng th m m c a c nh quay và quan ñi m tâm lý c a khán gi . Qua nhi u năm,ñ o di n và nhà quay phim ñã thành l p m t ki u quy ư c liên quan ñ n k thu t, th m ........................................m và ñ c tính tâm lý c a nhi u góc quay khác nhau. ........................................Góc ngang ( v a t m m t ) : ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Đ di n t c nh gi ng như th t nhưng ít k ch tính. Ngư i ta cho là nó cung c p cái nhìn ........................................bình thư ng và thư ng quay t ñ cao 1.2 m ñ n 1.8 m. T m m t c a ngh sĩ ( chkhông ph i c a nhà quay phim ) quy t ñ nh chi u cao c a máy quay, và ñ c bi t ch y u ........................................trong nh ng khi quay c n c nh. Vì hư ng nhìn bình thư ng nên c nh quay góc ngangthư ng ñư c s d ng ñ t o nên tình hu ng và chu n b cho khán gi m t c nh liên ........................................quan. ........................................Góc cao máy quay nhìn xu ng s v t: ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 12
 13. 13. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Theo k thu t thì nó có th cho phép ñ o di n có cái nhìn bao trùm h t m t ñ t và hànhñ ng trong chi u sâu. C nh như v y cũng s có khuynh hư ng làm ch m hành ñ ng l i ........................................và gi m b t ñ cao c a s v t hay nhân v t ( theo lu t xa g n ). Nét ñ c trưng cu i cùngnày có th gây ra nhi u hi u qu tâm lý ph , ví d như cho khán gi c m giác m nh m ........................................hơn nhân v t trên màn nh hay ng ý h th p t m quan trong c a b t c nhân v t nàov i nh ng ngư i ho c khung c nh xung quanh. ........................................Góc th p, máy quay thư ng ñ t dư i nhìn lên s v t. ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Hi u qu c a cách này thư ng là ñ t o k ch tính, t o nên s xuyên t c quy n l c c a ........................................vi n c nh và toàn b s vi c. Nó thư ng ñ y nhanh di n bi n phim, thêm t m cao và s cm nh cho nhân v t. ........................................Ch ñơn thu n thay ñ i góc quay, ñ o di n có th không ch cho th y s thăng tr m ........................................trong cu c ñ i nhân v t mà còn th i vào thái ñ khán gi ph i ch p nh n qua nh ng cátính và hành ñ ng trong phim. ........................................Góc nghiêng ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 13
 14. 14. Digital Video Editing Kent International CollegeS ña d ng trong các góc quay là vô t n. Không có lu t l nào v chuy n ph i s d ng ........................................góc quay nh t ñ nh cho m t c nh nào ñó. Góc ngang, góc cao và góc th p ch là nh ngnhóm chính, như là cách quay c nh ( thêm m t chi u n a cho s v t ), góc Hà Lan / ........................................khung nghiêng ( nhìn s v t trong cái nhìn nghiêng hi u qu cao ) và r t nhi u góc quaykhác ñư c s d ng cũng như chưa ñư c bi t ñ n qua bao nhiêu th p k làm phim. ........................................Chuy n ñ ng máy quay là s di chuy n ngang, d c, theo ñư ng ray ( s chuy n ñ ng ........................................c a máy quay trên m t ñư ng ray ng n ñ t s n quay theo v t th di chuy n ) và phóngto thu nh . Có nh ng quy ư c quan sát qu c t dành cho chuy n ñ ng máy quay. Theo ........................................quy ñ nh, m t nhà quay phim s ch y máy quay v trí nh t ñ nh trong m t th i gianng n trư c khi b t ñ u chuy n ñ ng, và ñ ng im m t l n n a sau khi hoàn t t chuy n ........................................ñ ng. Lu t l này không ch giúp cho hình nh chuy n ñ ng uy n chuy n mà còn chophép biên t p viên có s l a ch n gi a c nh tĩnh và c nh ñ ng khi ñang ch nh s a phim. ........................................M t cách nhìn thoáng hơn v lu t này là chuy n ñ ng b t ñ u và k t thúc m t ñi m ........................................ñ c bi t nào ñó ñã ñư c ch n s n và quay t p nhi u l n trư c khi quay chính th c. Saum t c nh quay ngang t trái sang ph i không th nào có c nh quay ngang t ph i sang ........................................trái, hay là s chuy n ñ ng c a ngh sĩ t trái sang ph i không th theo sau m t schuy n ñ ng khác t hư ng ngư c l i. ........................................Ngoài ki u quay thư ng còn có ki u quay c m tay, m t máy quay xách tay nh cân c m ........................................trên tay c a nhà quay phim và d a vào vai c a ngư i ñó mà không c n dùng chân ch ng ........................................Lia máyMáy chuy n ñ ng ngang quanh m t tr c c ñ nh t o l p quan h gi a ch th và v t. ........................................Chúng ta cho ngư i xem bi t v ñ a ñi m. Nhưng hãy c n th n v i nh ng cú lia mà hình nh ñ u và cu i thì h p d n, nhưng gi a l i bu n t hay có không gian ch t. ........................................Lia theo chuy n ñ ng ........................................Gi ng như t t c các ñ ng tác máy, ñ ng tác lia ch có hi u qu khi nó có nguyên do.Lia máy theo chuy n ñ ng như cái tên c a nó th c s c n thi t khi ph i theo m t v t ........................................chuy n ñ ng. ........................................Lia kh o sát (tìm tòi)Máy quay tìm ki m m t ai ñó hay ngư i nào ñó trong m t c nh. B n ph i xác ñ nh ñư c ........................................ñ ng cơ c a chuy n ñ ng này. ........................................Lia nhanhMáy quay chuy n ñ ng nhanh ñ n n i hình nh b m nhoè. L m d ng s làm m t giá ........................................tr c a ñ ng tác máy này. Ngư i ta thư ng dùng lia nhanh khi mu n: ........................................· Thay ñ i tr ng tâm c a s chú ý. Con thuy n r i ñi, lia nhanh t i nơi thuy n ñ n. ........................................· Mô t nguyên nhân và hi u qu . Kh u súng nh m b n, lia nhanh ñ n m c tiêu. ........................................· So sánh và tương ph n. M i và cũ, giàu và nghèo. ........................................Lia d cChuy n ñ ng máy quay d c theo tr c c ñ nh.Lia d c lên phía trên t o s mong ñ i và ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 14
 15. 15. Digital Video Editing Kent International Collegec m giác ph n ch n. ........................................Lia d c xu ng phía dư i g i ra s th t v ng và s bu n r u, và tình c m u u t. ........................................Chuy n ñ ng lên th ng (c n c u) ........................................Chuy n ñ ng c a máy quay th ng ñ ng trên m t m t ph ng. Chuy n ñ ng này làm n ib t hành ñ ng chính hay gi m s chú ý vào ti n c nh. ........................................Chuy n ñ ng xu ng th ng (c n c u) ........................................Ngư c l i v i chuy n ñ ng lên th ng. Máy ch y d c xu ng trên m t m t ph ng. ........................................ZoomThay ñ i c c nh b ng cách thay ñ i tiêu c ng kính. Đ ng tác zoom máy thay ñ i ........................................quan h gi a ch th và h u c nh. ........................................Đ y máyThay ñ i c c nh b ng cách ñ y máy ti n vào g n ho c ra xa kh i ch th . Gi nguyên ........................................quan h gi a ch th và h u c nh. ........................................TravellingKh o sát m t v t hay theo m t v t chuy n ñ ng b ng cách chuy n máy song song v i ........................................v t. ........................................Góc quayQuay t dư i lên: ch th trông ñư ng b hơn, m nh m hơn, có dáng v ñe do . ........................................Quay t trên xu ng: ch th trông kém ñư ng b , th p bé và có v b t l c. ........................................Nguyên lý m t ph n ba ........................................Là m t nguyên lý ñơn gi n, nhưng hi u qu nh t, nguyên t c b c c. ........................................Nguyên lý này nêu m t màn hình ñư c chia ñôi hay chia b n s cho nh ng hình nh ........................................tĩnh và t ; m t màn hình ñư c chia ba theo chi u ngang và chi u d c s cho b c c năngñ ng và h p d n hơn. ........................................Đư ng chân tr i không nên ñ t ngang gi a khuôn hình. Nó ph i 1/3 khuôn hình phía ........................................trên ho c phía dư i, tuỳ theo ý ñ nh nh n m nh b u tr i hay m t ñ t (bi n). ........................................Các chi ti t quan tr ng n m d c ñư c ñ t v trí 1/3 màn hình theo chi u d c. ........................................Và n u khu v c 1/3 theo chi u ngang và chi u d c quan tr ng thì các tâm ñi m nơichúng giao nhau còn quan tr ng hơn. Nh ng giao ñi m này dành cho nh ng chi ti t ........................................quan tr ng trong khuôn hình. Ví d : ñôi m t trên khuôn m t. ........................................ ........................................Khuôn hìnhƠ ñây có hai quy t ñ nh. Đưa cái gì vào. Lo i cái gì ra. B n có th lo i b nh ng chi ti t ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 15
 16. 16. Digital Video Editing Kent International Collegelàm m t t p trung hay gi u ngư i xem m t s thông tin ñ r i s ti t l trong nh ng ........................................c nh ti p theo. ........................................Trung tâm màn hình là khu v c n ñ nh và hi u qu khi mu n nh n m nh m t ñ i tư ngñơn l (như m t phát thanh viên trong m t c nh ñơn gi n). Nhưng khi có nh ng ñi m ........................................nh n khác trong khuôn hình thì trung tâm màn hình là khu v c y u, ít duy trì ñư c st p trung c a ngư i xem. ........................................Các mép màn hình thì gi ng như nh ng nam châm. Chúng hút nh ng v t ñ t quá g n ........................................chúng. Các góc c a màn hình co xu hư ng hút ch th ra kh i khuôn hình. ........................................Hãy tránh ñ mép khuôn hình c t ngang các kh p t nhiên c a cơ th ngư i như c tngang khu u tay, ngang th t lưng hay ngang ñ u g i. ........................................Không gian th c a hình ........................................Không nên ñ hình m t ngư i ñ y ch t t i ñ nh c a khuôn hình. Kho ng cách quá ít làmcho hình nh b gò bó và ch t h p. ........................................N u kho ng cách này l n khuôn hình s m t cân ñ i và n ng ñáy. ........................................Không gian th s thay ñ i theo c c nh. Toàn c nh (LS) c n nhi u không gian hơn ........................................trung c nh (MS), và ti p ñó, trung c nh (MS) l i nhi u hơn trung c n h p (MCU). ........................................(Kho ng cách này kho ng 1/10ñ n 1/8 chi u d c khuôn hình .(ghi chép t i l p h c kthu t truy n hình -Reuters, Hà n i, 19-23/11/2001. Ngư i d ch) ........................................M t ngo i l duy nh t trong lu t " không gian th c a hình" là c n ñ c t BCU; v i c ........................................c nh này m t ngư i ñ y màn hình, mép hình c t qua trán và có th qua c m. ........................................Không gian "nhìn" (Looking room) ........................................Ngư i ta thư ng nhìn sang ph i hay trái c a khuôn hình tr phi nhìn th ng vào máy ........................................quay. H mu n nhìn v phía nào thì c n có m t kho ng không gian ñ nhìn vào ñó. Đâyg i là "không gian nhìn". ñây ph n màn hình trư c m t h ph i l n hơn phía ñ ng sau ........................................h . ........................................N u mũi m t ngư i sát mép hình, hay g n quá s làm cho c nh quay gò bó. Hình ngư icàng nghiêng (profile) thì kho ng nhìn ph i càng l n ñ duy trì s cân b ng. ........................................Cũng tương t như v y ñ i v i m t ngư i ñi b , cư i ng a hay lái xe trong c nh. ........................................Cân b ng ........................................s cân b ng xoay quanh trung tâm hình nh. Nh ng hình nh ñ p thư ng có s cân b ng ........................................trong khuôn hình.( Nhưng không nh t thi t ph i ngay hàng th ng l i hay ñ i x ng vìhình ñ i x ng thì tĩnh và bu n t ). M t v t hay m t tông màu (b c tư ng xám, bóng ........................................n ng n ) m t bên c a khuôn hình c n ñư c cân b ng b i m t tông màu tương x ngphía ñ i di n c a khuôn hình. S cân b ng này ñư c t o b i m t v t l n hay nhi u v t ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 16
 17. 17. Digital Video Editing Kent International Collegenh h p l i. ........................................Hãy ghi nh tông màu t i trông n ng n (ph i nh hơn) tông màu sáng. Vì v y m t vùng ........................................t i nh có th dùng ñ cân b ng m t vùng sáng l n hơn. ........................................Tông màu t i ñáy khuôn hình t o s n ñ nh. Ơ ñ nh khuôn hình, chúng t o hi u quc a m t không gian ñóng kín và ng t ng t. ........................................Ánh sáng ........................................ Ánh sáng ch : ngu n sáng chính chi u vào ch th . ........................................ Ánh sáng chung: ngu n sáng t n ñ gi m bóng hay s tương ph n t o ra b i ánh ........................................ sáng ch . ........................................ Ánh sáng ngư c: ngu n sáng chi u phía sau hay m t bên c a ch th giúp tách ñ u, tóc hay vai kh i phông (t o kh i cho ch th ). ........................................ Ánh sáng phông: ngu n sáng chi u ñ nh n bi t m t vùng trên phông. ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 17
 18. 18. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................CHƯƠNG 2: ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ GI I THI U V ADOBE PREMIER ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Gi i thi u v Adobe Premier ........................................ ........................................Gi i thi u ........................................Premiere Pro c a Adobe ñã chi m v trí s m t v biên t p video trên PC, th c s làph n m m biên t p video hàng ñ u v i nh ng tính năng m i g n gũi và h u ích. ........................................C i ti n v giao di n và tính năng Premiere Pro d s d ng hơn nh tính năng t ñ ng ñi u ch nh giao di n Kh năng ........................................ t ñ ng ch nh kích thư c giúp ngư i s d ng d dàng qu n lý và thao tác v i các công c khác bên trong ng d ng. ........................................ Tính năng c t và s a các video clips cũng như biên t p sound track ( âm thanh cho ........................................ m i video clip) t nhi u ngu n khác nhau, g n k t chúng thành m t video clip ñ ng nh t khá d dàng. ........................................ Công c m i trong Premiere Pro th t s h u ích cho ngư i s d ng là kh năng ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 18
 19. 19. Digital Video Editing Kent International College ch nh màu c a ñ i tư ng. B n ch c n nh n vào vùng c a ñ i tư ng ñã ñư c t o m t ........................................ n (mask), sau ñó ch n Hue and Saturation ñ ñi u ch nh màu s c c a ñ i tư ng. ........................................ Premiere Pro 2 s d ng cơ ch m i cho phép nh p, biên t p và xu t video v i ch t lư ng cao HD (high-definition). Tuy nhiên, ñ làm vi c t t v i video ch t lư ng HD ........................................ h th ng máy tính c a b n cũng ph i r t m nh, lư ng RAM l n và ñĩa c ng có t c ñ cao, dung lư ng còn tr ng l n. ........................................ Premiere Pro giúp b n d dàng xu t b n sang DVD, và h tr t o menu cho DVD ngay trong ng d ng. Hơn n a, b n cũng có th biên t p các m u menu này b ng ........................................ Photoshop, nhưng v n còn b gi i h n. Đ làm vi c hi u qu hơn, ngư i s d ng c n dùng Encore DVD 2 và After Effects 7 trong b công c Production Studio. ........................................ Premiere Pro 2 cung c p l nh m i giúp d dàng chuy n ñ i các ño n video ñang biên t p sang After Effects hi u qu , ti t ki m th i gian. ........................................T o và xác ñ nh thông s cho d án ........................................ Click vào new project ñ t o d án m i ........................................ Xác ñ nh thông s c a d án, ch n h biên t p: NTSC ho c PAL ........................................Giao di n Thanh Tiêu ñ : Ch a bi u tư ng và tên chương trình, tên tài li u hi n hành ........................................ Thanh Menu l nh: Ch a bi u tư ng chương trình, các menu l nh làm vi c c a ........................................ chương trình. ........................................ B ng Project: nơi ch a các d li u video, hình nh, âm thanh… ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ • B ng monitor: g m có monitor Source (bên trái) dùng ñ duy t video g c, ........................................ monitor Program (bên Ph i) ñ xem l i video s n ph m ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 19
 20. 20. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ B ng Timeline: m c ñ nh g m có 3 track Video và 3 track Audio , b ng Timeline ........................................ ch a các clip ñư c biên t p và xem l i trên monotor grogram Program ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ Lưu ý: giao di n có th thay ñ i b ng cách rê chu t vào gi a các b ng, tách r i b ng ........................................ (gi Ctrl+drag vào tên c a b ng), t t m b ng, sau ñó lưu giao di n ho c tr giao di n v m c ñ nh ........................................ Vào menu WindowWorkspace ch n New Worksapce ñ lưu giao di n ho c Reset Current Workspace ñ tr giao di n v m c ñ nh ........................................Thao tác cơ b n v i file ........................................ • T o d án m i: Ch n l nh File New Project ........................................ • M d án có s n: Ch n l nh File Open Project (Ctrl + O) • Lưu d án: Ch n l nh File Save, Save as (Ctrl + S) ........................................ • Import file: Ch n l nh File import (ctrl+I) nh p các file video, hình nh, âm ........................................ thanh ........................................ • Import file s d ng g n ñây nh t: Ch n l nh File import Recent file ........................................Làm vi c v i b ng Project, Monitor source, Monitor Program, TimelineThao tác v i b ng Project ........................................ Import m t s d li u video, hình nh, âm thanh ñ s p x p trong b ng Project ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 20
 21. 21. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Thao tác v i Monitor Source • Double click vào clip trên b ng project ñ ñưa clip vào Monitor Source ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Thao tác c t video clip b ng marker ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 21
 22. 22. Digital Video Editing Kent International College ........................................ o Click maker In o D i v trí ñ u ñ c ........................................ o Click marker Out ........................................ o Dùng l nh insert, overlay ho c drag t Monitor xu ng Timeline ........................................ o Xóa marker : Ch n l nh Marker Clear clip marker ........................................Thao tác v i Monitor Program ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Thao tác v i b ng Timeline ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 22
 23. 23. Digital Video Editing Kent International College ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Công c cơ b n ........................................Công c Select ........................................ • Tính ch t: Cho phép ch n di chuy n và c t clip ........................................ • Thao tác: o Click vào clip ñ ch n và di chuy n (gi Shift ch n thêm) ........................................ o Click vào ñi m ñ u và cu i c a clip drag ñ c t ........................................Công c Track Select ........................................ • Thao tác: ........................................ o Click vào clip ch n theo track (gi Shift ch n thêm track) ........................................Công c Razor • Thao tác: ........................................ o Click vào clip ñ c t Clip ........................................Copy và Paste Clip ........................................ • Thao tác: ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 23
 24. 24. Digital Video Editing Kent International College ........................................ o Ch n clip trên timeline ch n l nh Edit copy o Tác ho t track c n paste và ñ nh ñ u ñ c ch n l nh Edit Paste ........................................Render Work Area ........................................ • Tính ch t: xu t t m s n ph m theo vùng ch n Work Area ........................................ • Thao tác: ........................................ o Ch n l nh Sequence Render Work Area (Enter) ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................Diploma of Website Development and Multimedia 24

×