Openingspresentatie winterschool+ 2013

183 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Instellingenwerken op verschillendemanierenaandezepersonalisatie. Bijvoorbeeld door betekenisvolle leer- en werksituatiesterealiseren die aansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Of door de resultaten van leerlingentevolgenomzotijdigtekunnenbepalen of leerlingen extra ondersteuningnodighebben of juistmeeruitdagingaankunnen. Centraalin ditallesstaat de kwaliteit van de leraar. Naast het goedopleiden en selecteren van leraren, zijn managers en bestuurdersnodig die hunmedewerkersstimuleren, belonen en zonodigsanctioneren. Nietvoorniets is professionaliseringéén van de belangrijkstethema’s in het onderwijs. Instellingenzelfwerkenopbrengstgericht, Zestellenhogeeisenaan het eigenfunctioneren en de behaalderesultaten en evaluerenstructureel of de gesteldedoelenzijnbehaald. Dezewilomtepresterenkomtvoortuiteenpositieveschoolcultuurwaarinverschillen het uitgangspuntzijn en alspositiefwordenbeoordeeld en is gericht op de doorlopendeleerlijnrichtingwerk of vervolgopleiding.
 • De randvoorwaardenVisieDe opvatting van eeninstelling over kwalitatiefgoed en doelmatig onderwijs en de wijzewaaropzedatwilrealiseren. De visieomvat de ambities en gaat in op de rol van medewerkers, leerlingen en hunouders en op de randvoorwaarden die nodigzijnomdezeambitiesteverwezenlijkenDeskundigheidDe benodigdecompetenties van medewerkers in het onderwijs om ict adequaat in tekunnenzetten: §  de ict-bekwaamheid van leraren;hunkennis,kunde en houdingtegenoverict in het pedagogisch-didactischhandelen, in het werken in de schoolcontextalsbij de eigenprofessioneleontwikkeling, §  de deskundigheid van managers en bestuurdersomict in tezettenom de ambities van de instellingterealiseren en medewerkerstefaciliteren ict bekwaamteworden, §  de deskundigheid van het onderwijsondersteunendpersoneelomicttelatenwerkenvoorleraren en managers. Inhoud en toepassingenDe informatie, educatieve content en software die gebruiktwordt in eeninstelling: §  digitaalleermateriaaldatspeciaalgemaaktisvoorhetonderwijsenalgemene kennisbronnen, §  digitalestuur-enverantwoordingsinformatie, §  educatievesoftwarepakketenenict-systemenzoalseenelektronischeleeromgeving,een leerlingvolgsysteem of administratiepakketten, §  generiekekantoortoepassingenenapps,roosterpakketenenHRMtools. InfrastructuurDe infrastructuurgaat over de beschikbaarheid en kwaliteit van devices en overige hardware, netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteitbinnen het onderwijs. Daarbijgaat het omvaste en draadlozeverbindingen, digitaleschoolborden, bureaucomputers, laptops, tablets en mobieletelefoons, maar ookomkeuzeswaardezetoepassingendraaien: op eigen servers of via de cloud. Tenslottewordt het beheer en onderhoud van dezeinfrastructuurmeegenomen. Visie – visieversneller en visiebijeenkomstInformatiemanagement – Richten van ICTDeskundigheid – kader ict-bekwaamheid21st Century skills en mediawijsheidLeermiddelen – Netwerk Po-raadInfrastructuur – LeidraadInfrastructuur
 • Openingspresentatie winterschool+ 2013

  1. 1. netwerk: deverdieping username: deverdiepingLaat ict werken voor het onderwijs ww: welkom123 Of Netwerk: Nao meer doen met ict
  2. 2. Een vol programma!10:00 –10:15 Welkom10:15 –10:35 Kennismaken10:35 –11:00 Presentatie ‘Meer doen met ict’11:00 –11:15 Pauze11:15 –12:45 Ronde 1 en 212:45 –13:15 Lunch13:15 –14:45 Ronde 3 en 414:45 –15:00 Pauze15:00 –16:30 Ronde 5 en 616:30 –16:45 Plenair16:45 –17:15 3x517:15 –17:45 3 x 5 pitchen in groepjes17:45 –18:45 Diner18:45 –20:00 3 x pitch Hans de Zwart ‘Wie er verantwoordelijk is voor leren en do-it-yourself learning’
  3. 3. Wat gebeurt er om u heen?PersonalisatieAansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Resultaten van leerlingenvolgen om tijdig te kunnen bepalen of leerlingen ondersteuning nodig hebben ofmeer uitdaging aan kunnen.ProfessionaliseringDe kwaliteit van de leraar.PresterenInstellingen stellen hoge eisen aan het eigen functioneren en de behaalderesultaten en evalueren structureel of de gestelde doelen zijn behaald
  4. 4. Start met visie
  5. 5. SamenwerkingLeiderschap Visie Deskundigheid Content Ict-infrastructuur Secundair proces: gebruik van ict bij het Primair proces: gebruik van ict bij het leren organiseren, sturen en verantwoorden Gemeten opbrengsten Claims Verhoogde Betere Versnelling Efficiency Effectievere Transparanti Trans- Professionali Professiona- motivatie leerprestaties leerproces winst sturing parantie e lisering sering Meer leerrendement Doelmatige organisatie
  6. 6. Visieversneller
  7. 7. Gedragen visie over• Gewenst leergedrag• Didactiek nu en straks• Mediawijsheid• Taal- en rekenbeleid• Rol van de leerkracht• …en dan ict!
  8. 8. MobielAl 2,8 miljoen Nederlandershebben een tablet.Stijging 1miljoen per halfjaar!
  9. 9. Geen mening hebben is geen optie
  10. 10. Wat verwachten ouders van school?• een actieve rol in digitale - en online opvoeding;• een heldere visie op kinderen en internet;• ouderavonden over dit onderwerp;• schoolopdrachten met computer en internet;• kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken;• een ‘levende’ schoolwebsite voor ouders en kind;• vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen.
  11. 11. Urgenties:veranderende jeugdtechnologie steeds ingrijpenderdringende vragen vanuit werkgeversveranderende arbeidsrelatiewensen ouders en leerlingenmeer doen met minderomgaan met verschillen, maatwerk, passend onderwijs
  12. 12. Rollen veranderen, wie leert ze...• omgaan met onzekerheid• omgaan met profielen• flexibiliteit• mondiaal denken• ondernemerschap• open staan voor nieuwe zaken?
  13. 13. Maar hoe?
  14. 14. Laat ICT werken voor het onderwijs Adaptief Digitaal leermateriaal Materiaal Persoonlijke Learning Leeromgeving Analytics
  15. 15. Onmiddellijke feedback
  16. 16. Winst uit integratie leerproces organisatie verant- woording
  17. 17. Hiervoor nodig Goed (samen-)werkende systemen Criteria voor docenten Goed werkende keten Vanzelfsprekende infrastructuur
  18. 18. Vraag:Gezien het voorgaande:is het terecht dat we deleerkracht zelf de keuze laten ofzij/hij digitale technologieintegreert in haar/zijnonderwijs?www.vot.rsen enter 74 07 42Laat je horen!
  19. 19. Kader voor Ict-bekwaamheid (professionalisering)25
  20. 20. Weten van de Meerwaarde van ictIn het primair proces: In het secundair proces : de motivatie neemt toe;  tijdsbesparing de leerprestaties verbeteren;  verbeterde transparantie het leerproces wordt efficiënter.  betere sturing  hogere professionaliteit

  ×