Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansen bij Krimp tijdens de Onderwijsdagen

304 views

Published on

Presentatie tijdens de Onderwijsdagen over de kansen van ICT in krimpsituaties.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansen bij Krimp tijdens de Onderwijsdagen

 1. 1. Krimpen met kansenOplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICTTeun Meijer (Onderwijsgroep FIER) & Sandra ter Horst (Stichting Kennisnet)
 2. 2. Programma• Schets van de problematiek• Oplossingsrichtingen:  Flexibilisering & betaalbaarheid en de rol van ICT  Keuzen van Onderwijsgroep FIER• Andere ICT mogelijkheden bij krimp
 3. 3. Wie zijn wij en wie bent u?
 4. 4. Krimpregio’s en anticipeergebieden
 5. 5. Krimpcijfers• Zeer manifest in het PO  Tot 2015: daling 67.000 kinderen  In 2020: totale afname 100.000 leerlingen (daling van 6,6% t.o.v. 2012)  Daling komende 3 jaar in 326 van de 415 gemeenten.  In 208 gemeenten zware krimp: tenminste 10%• VO en MBO nog beperkt tot krimpgebieden  In de komende twintig jaar zal het voortgezet onderwijs echter in vrijwel alle regio’s met matige tot sterke krimp te maken krijgen.
 6. 6. Gevolgen van krimp voor onderwijs• Leerlingenaantallen lopen terug• Minder inkomsten • Exploitatieproblemen, een groter aandeel personele kosten• Instroom jonge docenten vertraagt• Kwaliteit van onderwijs staat onder druk
 7. 7. Initiatieven
 8. 8. Kansen met ICT • Krimpvraagstuk: mogelijkheden met ICT • Trajecten: PO (Friesland en Zeeuws-Vlaanderen), MBO (Zeeland) • Oplossingsrichting: integrale benadering, gericht op betaalbaar houden van het onderwijs en op het introduceren van meer flexibiliteit in het onderwijs http://vastgoedpro.blogspot.nl/2010/11/krimp.html zelf.
 9. 9. Ondersteund met ICT Oplossingsrichtingen Effecten voor scholen Inrichten van processen Betrokkenen schaal financieel personeel Onderwijs in krimpregio’s huisvesting
 10. 10. Onderwijs in krimpregio’sEffecten voor scholen financieel huisvesting schaal personeel BetrokkenenOplossingsrichtingen • In noordwest Friesland sprake van krimpsituatie • Onderwijsgroep FIER: van 20 naar 12 scholen • Combinatiegroepen met soms meer dan 3 jaargroepen Inrichten van processen (combinatiegroep 5 t/m 8 met 30 leerlingen) • Klassenmanagement wordt hierdoor steeds moeilijker (wens tot groepsdoorbrekende instructies) • Samenwerken op groepsniveau is soms lastig omdat in bepaalde groepen maar zeer weinig leerlingen zitten Ondersteund met ICT
 11. 11. Onderwijs in krimpregio’sEffecten voor scholen financieel huisvesting schaal personeel Betrokkenen Leerling Leerkracht Ouders Schooldirectie SchoolbestuurOplossingsrichtingen Variëteit en flexibiliteit in het Vergroten competenties Slimmer, flexibeler Vergroten onderwijs leerkrachten plannen en roosteren schaal van organiseren Flexibeler onderwijs Betaalbaar organiseren Inrichten van processen Ondersteund met ICT
 12. 12. Onderwijs in krimpregio’sEffecten voor scholen financieel huisvesting schaal personeel Betrokkenen Leerling Leerkracht Ouders Schooldirectie SchoolbestuurOplossingsrichtingen Variëteit en flexibiliteit in het Vergroten competenties Slimmer, flexibeler Vergroten onderwijs leerkrachten plannen en roosteren schaal van organiseren Flexibeler onderwijs Betaalbaar organiseren Inrichten van processen Op groepsniveau Door effectief klassenmanagement de leerlingen maatwerk bieden. Optimaal gebruik maken van de moderne ICT-mogelijkheden op het gebied van: • plannen (flexibele organisatie in relatie tot flexibel aanbod) Ondersteund met ICT • leren en begeleiden van leerlingen • communicatie
 13. 13. Onderwijs in krimpregio’sEffecten voor scholen financieel huisvesting schaal personeel Betrokkenen Leerling Leerkracht Ouders Schooldirectie SchoolbestuurOplossingsrichtingen Variëteit en flexibiliteit in het Vergroten competenties Slimmer, flexibeler Vergroten onderwijs leerkrachten plannen en roosteren schaal van organiseren Flexibeler onderwijs Betaalbaar organiseren Inrichten van processen Op leerlingniveau: Krachtige ICT-omgeving die leidt tot: • Leerstofaanbod in leerlijnen (leermiddelenmagazijn) • Reflectie op leren en leerbehoeftes • Samenwerking op leerlingniveau Ondersteund met ICT • Digitale samenwerkingsstructuur op leerling niveau
 14. 14. Plannen• Voorstel voor leerstofaanbod aan leerling• Filters voor zoeken leermiddelen op basis van leerstijl• Planning in de vorm van agenda, met aanvullende afspraken voor leerling met leerkracht en andere belanghebbenden• Divers type leeractiviteiten : • Groep lln met zelfde activiteit / verschillende activiteit • Per individuele lln • Vooraf inschrijven (vragenuur) • Formatieve toetsen • Met aanvullende middelen (zorg, surveillance, etc)
 15. 15. Leren en begeleiden• De leerkracht kan zien met welke leeractiviteit de leerling bezig is (real time).• De leerkracht krijgt automatisch een melding als de leerling een geplande leeractiviteit niet of afwijkend uitvoert.• De leeromgeving biedt betrokkenen ter ondersteuning van de leeractiviteit gepaste communicatiemogelijkheden aan.
 16. 16. Communicatie• Communicatie altijd mogelijk• Actieve ouderbetrokkenheid t.a.v. het onderwijsproces is mogelijk• Samenwerken aan en delen van bestanden Foto: [Joan M. Mas]
 17. 17. Functionaliteiten - systeemgebieden Office 365 Website Community Elektronische Communicatie Nieuwe media voor docenten leeromgeving Digitaal / adaptief Primair proces leermateriaal Leerling- Onderwijs volgsysteem catalogus Planning en Logistiek roostering Leerling Administratief administratieKoppeling Dotcomschool en Parnassys
 18. 18. ICT kansen bij krimpAdaptief leermateriaalInspelen op individuelebehoeftes van leerlingen Flip de klas Meer tijd voor interactie in de klas
 19. 19. ICT kansen bij krimp Afstandsleren MBO Leerprestaties vergelijkbaar met ‘reguliere’ wijze Webinar Via web, op afstand instructie geven, vragen stellenEn bekijk ook: http://onderwijstijd.kennisnet.nl/
 20. 20. Tips voor aanpak• Integrale aanpak vanwege complexiteit en urgentie• Programma van Eisen helpt dit inzichtelijk maken en scherpe vragen aan leverancier te stellen• Inventariseer wat je al hebt en plot dit op het PvE• Digitaal leermateriaal en leerling volgsysteem uitermate belangrijk.• Niet alles tegelijk maar wacht niet af!
 21. 21. Stappen voor vervolg• Traject Leertij – Zeeuws-Vlaanderen. Inrichten gemeenschappen van scholen en rol van ICT• Webdossier: kansenbijkrimp.kennisnet.nl• Vervolgactiviteiten:  Themasessies  Samenwerkingsverbanden, expertisecentrum PO-Raad ondersteunen  Aanpak MBO en VO  Businesscasemethodiek  Cases verzamelen, oplossingsrichtingen
 22. 22. Bedankt voor uw aandacht!Teun Meijer - Bovenschools ICT coördinatore-mail: tmeijer@onderwijsgroepfier.nltwitter: @Teun_MeijerSandra ter Horst- programmamanagere-mail: s.terhorst@kennisnet.nltwitter: @sandraterhorstKennisnet.nltwitter: @kennisnet

×