Presentatie kb 2.0 inspiratie c2c (2)

638 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie kb 2.0 inspiratie c2c (2)

 1. 1. Kennisbruggen 2.0Customer DiscoveryCase: Car2Cloud –Rotterdam Open data
 2. 2. Deze brochurebehandelt de testcaseCar2Cloud, die deKennisalliantie begin2011 is gestart.Car2Cloud is insamenwerking met deHogeschool Rotterdamuitgevoerd met als doelom stap voor stapervaring op te doen metcustomer discovery incombinatie met agiledevelopment. 2
 3. 3. Kennisbruggen 2.0 Kennisbruggen 2.0Door de schaal en de Het ontwikkelen van hoogtechnologische producten ensamenwerking is het diensten door innovatief MKB vraagt een lange adem enmogelijk om: brengt risico’s met zich mee. Daarnaast hebben ondernemers1. in researchagenda’s te maken met een versnelling van wereldwijde veranderingen van de EU te waardoor het vaak lastig is om alleen te opereren en moeilijk participeren (7e om risico’s te spreiden. Kader en Horizon 2020) Met Kennisbruggen 2.0 ontwikkelen we een publiek-private2. zodoende ook samenwerkingsvorm om, op basis van strategische research internationaal op en developmentagenda’s, lean and mean en iterarief, nieuwe topniveau te producten en diensten mogelijk maken. Dat wil zeggen dat zowel de productontwikkeling als de marktontwikkeling elkaar presteren herhaaldelijk feedback geven en al lerend elkaar versterken.3. de gezamenlijke ontwikkelagenda Om een dergelijke researchagenda vorm te geven is volume nodig van extra middelen voor voldoende impact. te voorzien Daarom borgt Kennisbruggen de continue inzet van studententeams gekoppeld aan excellente onderzoekers. Bovendien zal de betrokkenheid van een customer discovery team vanuit MKB bedrijven, het onderzoek voeden en ontwikkelingen snel een weg naar de markt bieden. 3
 4. 4. Inhoudsopgave Inleiding Missie en visie Doelgroep Doelstelling Car2Cloud project Aanpak Car2Cloud Facts & Figures Methodiek versie 1.0 instructie en werkwijze Bijlagen Kennisbruggen 4
 5. 5. InleidingLow cost – low risk – high impact Iteratieve R&D en klantontwikkelingOm ondernemers te ondersteunen bij het Om productontwikkeling en klant- enontwikkelen van producten en diensten heeft de marktontwikkeling hand in hand te laten gaan isKennisalliantie een methodiek ontwikkelt die op een gestart met een iteratief proces. Dat wil zeggen dat‘low cost/low risk wijze’ mogelijk maakt dat concrete zowel de productontwikkeling als deontwikkelingen en het ontdekken van klant en markt, marktontwikkelingen elkaar herhaaldelijk feedbackhand in hand gaan. Deze methodiek wordt in dit geven en al lerend elkaar versterken. Juist om ditdocument beschreven. proces te faciliteren zijn ontwikkelteams van studenten op een concreet onderwerp, in dit geval het projectHet uitgangspunt hierbij is dat nieuwe technologie Car2Cloud, aan de slag gegaan.en nieuwe dienstenconcepten makkelijkertoegankelijk worden gemaakt voor MKB-bedrijven.Bovendien wordt het makkelijker om samen metkennisinstellingen deel te nemen aan Europese 7ekader onderzoeksprojecten en aan het toekomstigeHorizon 2020.Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 5
 6. 6. Missie en visieMet Kennisbruggen 2.0 Voor veel relatief kleine - maar innovatieve MKB-willen wij een publiek - bedrijven - liggen bepaalde innovatieve ontwikkelingen net te ver weg om direct in teprivate samenwerkings- investeren. De business is niet duidelijk, met watvorm ontwikkelen om, op voor concepten kun je klanten aan je binden? Vaakbasis van strategische is de technologie nog niet op het niveau dat het deresearch en development markt in kan.agenda’s, lean and meanen iterarief, nieuwe Customer discovery methodiekproducten en Tijdens het project Car2Cloud is een methodiekbijbehorende ontwikkeld die groepen MKB-bedrijven in staatklantontwikkeling stelt om low-cost en gebruikmakend van excellentemogelijk te maken. studententeams:  innovatieve ontwikkelingen te verkennen  research en development in te kaderen  risico’s zichtbaar te maken Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 6
 7. 7. DoelgroepMet Kennisbruggen 2.0 Researchagendaen de customer discovery De Kennisalliantie wil de coördinatie van de researchagenda van groepen MKB-bedrijven op zichmethodiek willen wij ons nemen.richten op high techMKB-bedrijven die Excellente studententeamsbehoefte hebben om zich Wij zien de onderwijsinstellingen als belangrijke partnermet nieuwe producten voor het leveren van studententeams die daadwerkelijk uitvoering geven aan de diverse ontwikkelingen. Ooken nieuwe diensten op hiervan ambieert de Kennisalliantie de coördinatie.nieuwe markten terichten, in samenwerking Verbinden met onderzoek en wetenschapmet andere bedrijven. Om uitvoering te geven aan een dergelijke strategische researchagenda zal ook moeten worden samengewerkt met kennisinstellingen als TNO, TU Delft, en deJuist voor het ontsluiten Hogescholen in de regio.van die marktkant zal eenberoep worden gedaan Verbinden met overheid Aangezien veel innovatieve ontwikkelingen ookop de betrokken maatschappelijke impact hebben zal de Kennisalliantiebedrijven. haar netwerk inzetten om overheidspartijen aan te sluiten. Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 7
 8. 8. Doelstelling Car2Cloud project1. Versterken 1. Versterken infrastructuur infrastructuur Kennisbruggen Kennisbruggen Via het project Car2Cloud komen studenten in contact met bedrijven2. Stimuleren 2. Stimuleren innovatiekracht MKB innovatiekracht De Kennisalliantie signaleert MKB innovatiekansen. Vervolgens pakt de Kennisalliantie inhoudelijke lijnen/trends op3. Methodiek en schakelt op gezette momenten studenten in om belangrijke vraagstukken op ontwikkelen voor inhoudelijke thematiek bij de kop te pakken. Kennisbruggen 2.0 (Car2Cloud case) 3. Methodiek ontwikkelen voor Kennisbruggen 2.0 Een nieuwe, bewezen methode voor een succesvol innovatieproces in publiek-privaat samenwerkingsverband: De nieuwste kennis uit onderzoek en wetenschap komt ter beschikking voor innovatieve MKB’ers Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 8
 9. 9. Methodiek project Car2Cloud Inzet studenten Product klaar, geen klant In de eerste helft van 2011 is de Kennisalliantie Het ontwikkelen van een dienst of product op basis van onder de vlag van het project Kennisbruggen aan nieuwe technologie en nieuwe dienstenconcepten is niet de slag gegaan met een nieuwe methodiek. Het eenvoudig. Veel organisaties gebruiken het ‘product doel was om op een ‘low cost / low riskwijze’ developmentmodel’. Dit model laat over veel vragen nieuwe technologie en nieuwe dienstenconcepten onbeantwoord en schakelt direct over van concept naar toegankelijk te maken voor het MKB, de klant te marktintroductie. ontdekken en de markt te verkennen. Het gevolg is dat een aantal vragen onbeantwoord blijven:  waar zijn mijn klanten Juist om voorgaande te faciliteren en de juiste  teveel focus op first ship datum setting te creëren, zijn we bewust gestart met een  teveel nadruk op executie i.p.v. ontdekken groep studenten die zowel aan de technologie als aan de conceptenkant worden opgeleid.Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 9
 10. 10. Aanpak Car2Cloud Customer discovery + agile Multidisciplinaire sprints development De Hogeschool Rotterdam gebruikt in het curriculum een software-ontwikkelmethode Om een product/dienstontwikkeling genaamd SCRUM. succesvoller te maken zijn de Kennisalliantie en (http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(developmen de Hogeschool Rotterdam in het kader van t))) Rotterdam Open Data gestart met een pilot. Deze methode moeten de studenten zich eigen Studenten van het MediaLab en ICT-lab gingen maken. Scrum is een raamwerk voor agile aan de slag met een uitdagende opdracht op het management (‘behendig beheren’) van grensvlak van mobiliteit en Open Data. softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints (iteraties) werkende software of hardware opleveren. Bij elke iteratie wordt getoetst waar het project staat en welke volgende stappen gezet dienen te worden.Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 10
 11. 11. Aanpak Car2CloudBest of both worldsDe integratie vancustomer developmenten Scrum is beperktgebleven tot de eerstefase van het customerdevelopmentprocesnamelijk: customerdiscovery.De volgende fasesrichten zich al veel meerop het verkoopaspect. Dit figuur laat zien hoe de twee methodieken in elkaar grijpen Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 11
 12. 12. Facts & Figures StudententeamsMedialab - team 1Gert Hengeveld Medialab - team 20811927@student.hro.nl Glenn VlekkeEric Schildkamp 0805372@student.hro.nl0807038@student.hro.nl Sjoerd van DijkTim Huisman 0765942@student.hro.nl0784764@student.hro.nl Florian de GrootCees van Egmond 0777825@student.hro.nl0805712@student.hro.nl Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 12
 13. 13. Facts & FiguresMedialab - team 3 Medialab - team 4Sandor Kerst Wilco Rullens0805391@student.hro.nl 0806759@student.hro.nlEyal Beker Justus Meuzelaar0812325@student.hro.nl 0806504@student.hro.nlNick Scholte Robin Elzeman0806986@student.hro.nl 0810383@student.hro.nl Lennard vanMelvin Davelaar Diggelen0805323@student.hro.nl 0806915@student.hro.nlBLOG BLOGhttp://project.cmi.hro.nl/2010_2011/mla http://project.cmd.hro.nl/2010_2011/b3_car2cloud_t4/ mlab3_car2cloud_t1/weekverslagen- kwartaal-2/ Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 13
 14. 14. Facts & Figures ICTlab studenten 0822969@student.hro.nl ddaannnn@gmail.com Joelvdriel3@gmail.com Mcsaarloos91@gmail.com Menno.van.scheers@gmail.com Richard3332@gmail.com Stefdijksman@hotmail.com tmhendriksen@gmail.com Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 14
 15. 15. Facts & FiguresDeelnemende bedrijven Opzetten pilotCannibal Games Kennisbruggen heeft met de HogeschoolSownet Technologies Rotterdam een concrete vervolgstap gezet:Sense Observations Systems  starten met een pilot om op substantiële schaal autodata te verzamelen Hieruit volgen meerdere ‘kennismatches ‘ voor Kennisbruggen. Nieuwe marktkansen met autodata Gedurende het project is vaart gemaakt met het aanhaken van bedrijven die nieuwe marktkansen zien met autodata. Er liggen verschillende ideeën om met autodata nieuwe diensten te ontwikkelen en te vermarkten. Bovendien zijn de ontwikkelde concepten een belangrijke leidraad voor de verdere zoektocht naar innovatie. Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 15
 16. 16. Facts & FiguresKP7: Open Data for green mobility Mocht een dergelijk project van start gaan dan biedt dit weer talloze mogelijkheden om excellenteHet resultaat van Car2Cloud is studenten aan een brok research en ontwikkeling tedat er een consortium rondom laten werken. Dit draagt bij aan klantontwikkeling enopen data en mobiliteit wordt het genereren van economische en maatschappelijkegevormd. impact met hun research.Dit consortium onderzoekt EU-research funding mogelijkhedenvia KP7 voor cross-overs metopen data, autodata en mobiliteitOp dit moment zijn de volgende partijen betrokken: Stadsont- Almende Kennis- TNO Sping BV wikkeling … BV Rotterdam alliantie Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 16
 17. 17. Facts & FiguresBetrokkenopleidingenCommunicatie Media &Informatietechnologie –Media labbegeleiding SandraHekkelmanInformatica – ICT labbegeleiding Kevin vanIngenLectoraat HumanCentered ICT Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 17
 18. 18. Facts & FiguresOdec – Open Data ErvaringenConferentieOm het enorme succes van‘Rotterdam open data’ te vieren isop 7 juli 2011 een conferentiegeorganiseerd waar ervaringen metopen data werden gedeeld enstudenten hun werk kondenpresenteren.Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 18
 19. 19. Instructie en werkwijze (v1.0)In dit gedeelte wordt de Fase 0 Buy-inmethode stapsgewijs Stap 1 eerste contact met bedrijvenbeschreven zoals wij die inschatting maken van vraaghebben gedestilleerd Stap 2a Bied de opdracht voldoende ruimte om totvanuit de ervaringen met conceptontwikkeling te komen? Onbekend probleem met onbekende oplossingCar2Cloud en de Stap 2b Kostenplaatje maken, offerte opstellenmethodiek van customer ureninzet, evt. materiaalkosten, kosten voor apparatuurdevelopment Stap 3 Is het een opportuun moment om bij passendegecombineerd met agile opleiding(en) een opdracht neer te leggen?development. onderwijsritme Stap 4 Zijn er teams beschikbaar van max 4 a 5 studenten?Deze methodiek is een Zijn deze gemotiveerd? Selectie?work in progress en Stap 5 Afspraken maken met stage/afstudeer begeleiderbeperkt zich hier nu nog tijdsbesteding studenten, beschikbaarheid resultaten,tot de customer discovery beschikbaarheid begeleiderstap. Stap 6 Stel de briefing op voor de studenten Zie bijlagen achtergrond, opdracht, gewenste resultaten  Gedocumenteerde ervaringen  Weergave customer discovery Deze briefing is de eerste input voor de hypothese ontwikkeling Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 19
 20. 20. Instructie en werkwijze (v1.0) Fase 1 Werk de hypothese uit Stap 11 Na 2 weken presenteert de Kennisalliantie de eerste Stap 7 Briefing naar studenten versie schets/actieplan van fase 1 binnen de customer Stap 8 Organiseer kick-off discovery. zorg voor inspirerende presentatie Aanwezig: bedrijven, studenten, begeleider en Aanwezig: bedrijven, studenten, begeleider en Kennisalliantie Kennisalliantie Stap 12 Studenten gaan hun tweede scrum sprint maken Stap 9 Na afloop van de presentaties gaan de gedurende circa 2 weken. stakeholders roulerend langs de teams om in te In deze fase heeft de Kennisalliantie twee keer contact gaan op de vragen van studenten na aanleiding met begeleider en studenten. De Kennisalliantie verfijnt van de briefing. schets/actieplan voor elk concept/team op basis van Op basis hiervan en de briefing gaan de feedback/input studenten. studenten hun eerste ontwikkelslag maken Stap 13 Na 2 weken presenteert de Kennisalliantie fase 1 Stap 10 Studenten gaan hun eerste scrum sprint maken De hypothese mbv schets/actieplan gedurende ca. 2 weken. De studenten presenteren hun concepten In deze fase heeft de Kennisalliantie twee maal Aanwezig: bedrijven, studenten, begeleider en contact met begeleider en studenten. Kennisalliantie De Kennisalliantie maakt een schets/actieplan voor elk concept/ team op basis van feedback om een eerste invulling te geven aan de customer discovery. De schets en geplande acties zijn extern gericht. Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 20
 21. 21. Instructie en werkwijze (v1.0)Fase 2 Test probleem hypothese Fase 3 Test en kwalificeer het product (circa 4 weken doorlooptijd) concept (circa 2 weken doorlooptijd)Stap 14 Plan gezamenlijke meeting met bedrijven van Stap 19 Plan een meeting met alle betrokkenen circa 1 dagdeel Alle resultaten worden besproken: Uitwerken klantlijst etc etc studentenconcepten, feedbackStap 15 Meetings met potentiele klanten arrangeren Stap 20 De Kennisalliantie verwerkt feedback enStap 16 De Kennisalliantie maakt klantprobleem opmerkingen presentatie Stap 21 De Kennisalliantie en bedrijven plannen nog toetst bij bedrijven + vragenlijst naar meer klantbezoeken potentiële klanten Stap 22 De Kennisalliantie verwerkt feedback enStap 17 Plan meeting om alle input van klanten terug opmerkingen. In een feedbacksessie worden te koppelen aan studenten alle zaken besprokenStap 18 Studenten gaan hun derde scrum sprint Stap 23 Bedrijven en de Kennisalliantie maken lijst maken gedurende circa 2 weken met adviseurs voor advisory board. In deze fase heeft de Kennisalliantie twee keer Adviseurs worden gevraagd contact met begeleider en studenten. Stap 24 Advisory board meeting met bedrijven en Hiervoor wordt als input de klantcontacten Kennisalliantie bedrijven (eventueel gebruikt. studenten) Fase 2 - Test probleem hypothese (circa 4 weken doorlooptijd)Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 21
 22. 22. BijlagenCustomer development + agile developmentKennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 22
 23. 23. BijlagenCustomer discovery Fase 0 Buy In Dit is in vele opzichten een belangrijke fase. In deze fase moet een groep bedrijven overtuigd worden dat deze methode een hulpmiddel is om hun onbekende probleem uit te werken naar een onbekende oplossing. Aan het einde van deze fase is er een briefing, een getekende offerte van deelnemende bedrijven en commitment van een Hogeschool. Fase 1 Werk de hypothese uit Dit is de fase waarin het customer developmentteam zijn eerste stappen gaat zetten in nauwe samenwerking met de studententeams. De Kennisalliantie, bedrijven en studenten maken hier deel van uit. Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 23
 24. 24. BijlagenCustomer discovery Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 24
 25. 25. BijlagenCustomer discovery Fase 2 Test en kwalificeer de hypothese In deze fase start het customer developmentteam met het testen en kwalificeren van de hypothese uit fase 1. De beste methode is om in deze fase nauw samen te werken met het betrokken bedrijf of bedrijven. Het gaat hier immers over de eerste klantcontacten. Hieronder het schema van stappen dat in alle wenselijkheid doorlopen dient te worden. Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 25
 26. 26. BijlagenCustomer discovery Fase 3 Testen en kwalificeren van het produkt concept In deze fase gaan we de productconcepten toetsen die door de studenten zijn ontwikkeld en wordt alle feedback van contact met klanten in twee sprints verwerkt en weer getoetst met de klant. Als eindpunt van deze fase wordt een advisory board ingericht. Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing 26
 27. 27. Briefing Car2CloudPeriode3e kwartaal februari t/m april en 4e kwartaal Mei t/m JuliDe opdrachtOntwikkel een concept voor een (betaalde) social media dienst die op basis van realtime autodata (rijgedrag, emissies)deelnemers onderling uitdaagt duurzaam te rijden. Verbindt aan het concept de mogelijkheid voor werkgevers omincentives te bieden om dit extra te stimuleren. Bekijk ook vanuit de ‘Open Data’ spirit hoe de stad als geheel kanprofiteren van de geproduceerde data.De vraag is om een zo concreet mogelijke uitwerking te geven aan het concept. Voor de uitvoering van het project is hetmogelijk samen te werken met studenten van het ICTLAB. Zij zullen op hun beurt gevraagd worden op basis vancloudservices een demonstratiesysteem van het concept te ontwikkelen. De basisdata die het systeem zal leveren is deinformatie die met een bluetooth dongle die in de zogenaamde OBD II interface van een auto geplugged kan worden enuitgelezen. De dongle is op zijn beurt verbonden via een mobiele app en bluetoothverbinding naar de cloudservice.
 28. 28. Briefing Car2Cloud Achtergrond Duurzame mobiliteit De Kennisalliantie houdt zich bezig met het initiëren en faciliteren van innovatieprogramma’s en –projecten, met name voor bedrijven in Zuid-Holland. DePeriode HBO3e kwartaal februari t/m april Kennisalliantie onderzoekt of we op een innovatieve manier onze mobiliteit duurzameren 4e kwartaal mei t/m juli kunnen maken . Ook in ons netwerk zien wij steeds meer bedrijven die willen investeren in duurzame mobiliteit. We constateren dat bij werknemers de stimulans ontbreekt om hun reisgedrag en rijgedrag bewust aan te passen. In het bijzonder: als werknemers voor woon- werkverkeer en zakelijk verkeer afhankelijk zijn van de auto is er weinig of geen (realtime) informatie over de rijprestaties van de autobestuurder, emissies van het voertuig en prestaties van de automotor. A data driven lifestyle Steeds meer van ons handelen wordt gevoed of gestuurd door informatie (data) die over ons en onze omgeving wordt verzameld. Het social web speelt hierin een belangrijke rol. Echter, de auto als social media/webplatform is op dit moment nog een redelijk onontgonnen terrein. Interessant is dan ook om te onderzoeken hoe automobilisten, werkgevers en overheid baat hebben bij het online brengen van data die een auto produceert. De focus van dit project ligt hierbij in eerste instantie op het uitdagen van bestuurders tot duurzaam rijgedrag en werkgevers middelen en inzicht te geven. Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing
 29. 29. Briefing Car2Cloud Gewenste resultatenPeriode HBO Demonstreer en presenteer het ontwikkelde concept3e kwartaal februari t/mapril en 4e kwartaal mei  Maak aannemelijk dat deelnemers werkelijk hun rijgedrag aanpassent/m juli  Geef aan hoe werkgevers gebruik kunnen maken van het platform  Geef twee alternatieven voor een verdienmodel t.a.v. de dienst  Geef aan hoe het platform verder ontwikkeld moet worden.  Doe suggesties voor uitbreiding van de dienstverlening op basis van beschikbare data.  Laat zien wat de meerwaarde is voor de stad en hoe gemeentelijke diensten zoals dS+V kunnen profiteren van deze user generated data. Contactgegevens opdrachtgever Kennisalliantie Contactpersoon: Peter Tettelaar Crommelinplein 1, 2627 BM Delft T. 06 53686092 E. tettelaar@kennisalliantie.nl W kennisalliantie.nl Twitter : petertettelaar Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing
 30. 30. Klant & Probleem Dit is o.a. te illusteren door een scenario van het team e-mission: dit Hypothese geeft goed weer hoe het punt ‘een dag in het leven van de klant’ ingevuld kan worden. Zie korte beschrijving op de volgende pagina. In het customer discovery proces is dit reden geweest om te toetsen bij DS+V Rotterdam: hoe kijken zij aan tegen een dergelijk scenario in Type klanten het kader van Open Data en de doelstellingen die de gemeente heeft. Klantproblemen Een dag in het leven van de klant De feedback van de gemeente is direct door de studenten gebruikt Organisatiemap / voor doorontwikkeling in deze fase en leverde direct input op voor de customer influence map customer validation stap in het customer development proces. ROI Minimum feature set Het directe gevolg voor het emission concept was dat het concept zich toen is gaan richten om MVO als uitgangspunt te nemen vanuit een groen certificeringslabel. Er was immers een nieuw klantaspect ontdekt namelijk ‘de overheid’ die mogelijk een certificering van een dienst zou kunnen ondersteunen waardoor zakelijke klanten eerder geneigd zouden zijn de dienst af te nemen. Na de eerste feedback sessie met de Kennisalliantie presenteerden de teams de manier waarop zij hun In de fase van customer discovery proces heeft dit dan direct gevolgen concept voorzagen. Hierbij konden een aantal zaken voor de produkthypothese als de fase hierna: distributie & prijs verder worden aangescherpt voor de product hypothese. Het Scrumproces wordt dan ook weer gevoed met hypothese maar het leverde gelijk input op voor een belangrijke concretisatie uitbreidingen/aanpassingen. hypothese m.b.t. de klant en zijn probleem.Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing
 31. 31. Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing
 32. 32. Distributie & prijs hypothese Uit de voorgaande fase is de klanthypothese duidelijker geworden. Beschrijving distributiekanaal Voegt distributiekanaal waarde toe? Wat is de complexiteit en prijs van het product? Zijn er bestaande consumenten kooppatronen? Kennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing
 33. 33. Hartelijk dank voor uw aandachtKennisalliantie Samen werken aan economische vernieuwing
 34. 34. 34

×