Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kansen voor Zuid-HollandBiobased EconomyColofonMeer informatieDr. Douwe-Frits Broensd.f.broens@wur.nl06 28848720Gerard van...
Organiseer optimaal functionerende biobased valorisatieketens▪▪ Biobased Business Accelerator Zuid-Holland verbetert de or...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samenvatting swot analyse ka lei 2011

340 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Samenvatting swot analyse ka lei 2011

  1. 1. Kansen voor Zuid-HollandBiobased EconomyColofonMeer informatieDr. Douwe-Frits Broensd.f.broens@wur.nl06 28848720Gerard van Oostengerard.vanoosten@inholland.nl06 21212401Hester Faberfaber@kennisalliantie.nl06 41820443AuteursDouwe-Frits BroensSander van der WalTheo NoordmanTom BakkerCoördinatie & vormgevingKennisalliantieKrachten bundelen voorbaanbrekende innovatiesHogeschool InhollandInholland speelt in op de nieuwste ontwikkelingen door tijdens het helestudieprogramma aandacht te geven aan de biobased economy. In allebachelorprogramma’s krijgen de relevante ontwikkelingen rond dit onder-werp ruim aandacht. Studenten die zich verder willen verdiepen kunnen ditdoen tijdens de stage, projecten of afstudeeropdracht.KennisalliantieSamen werken aan economische vernieuwingAls onafhankelijke partij verbindt de Kennisalliantie publiek/private partijenin innovatieprojecten en -programma’s. Hieruit komen nieuwe productenmet internationale marktwaarde. Omdat veel innovatiekansen op het kruis-punt van sectoren liggen, ontwikkelt de Kennisalliantie ook cross sectoraleprogramma’s. Goed voor de regionale samenwerking en de ontwikkelingvan nieuwe kennis voor baanbrekende innovaties, de werkgelegenheid enhet bruto regionaal product.LEI: Kennis van nu voor ontwikkeling van morgenHet LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennisop het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte. Met onafhankelijkonderzoek biedt het zijn afnemers houvast voor maatschappelijk en strate-gisch verantwoorde beleidskeuzes.Het LEI is een onderdeel van Wageningen UR (University & Researchcentre). Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappij-wetenschappen van Wageningen University en het Wageningen UR Centrefor Development Innovation de Social Sciences Group.KennisalliantieCrommelinplein 12627 BM DelftT. 015 2840487W. kennisalliantie.nlE. info@kennisalliantie.nlPublicatieBiobased economy
  2. 2. Organiseer optimaal functionerende biobased valorisatieketens▪▪ Biobased Business Accelerator Zuid-Holland verbetert de organisatiegraad en market pullEen projectoverstijgende organisatie levert rendement op voor het biobased cluster door succeskansen tevergroten en de time to market te verkleinen▪▪ Een centrale aanpak van financiering vergroot succeskansenDe business accelerator kan worden gecombineerd met een incubatorfunctie met funding op projectniveau enhet mobiliseren van geld▪▪ Versterk en versnel de ontwikkeling van de witte biotech campus DelftDit initiatief versnelt de innovatiekansen van bedrijven(Inter)nationale samenwerking voor een toppositie in de wereldOm de mondiale concurrentie met andere regio’s in de wereld aan te kunnen moet Europa samen werken. Vooralrond de sterke havenindustriële complexen van Rotterdam, Antwerpen en Le Havre, inclusief Nord Rhein Westfalen,liggen goede mogelijkheden tot samenwerking. De nabijgelegen akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt en veeteeltgebiedenzijn daarbij belangrijk en complementair aan elkaar. Hierdoor ontstaat een sterk en concurrerend biobased cluster.Centre of expertiseBedrijven klagen over het gebrek aan gerichte mbo- en hbo-opleidingen. De regio moet inzetten op een biobased cen-tre of expertise, onderdeel van het landelijk centrum voor biobased economy. Opleidingen van Inholland Delft (hbo) enhet Wellant College (mbo) worden hiervoor aangepast.Bovenregionaal frontoffice voor gezamenlijke acquisitie en brandingCross sectoraal kansen benuttenEr liggen kansen voor cross-overs tussen groene en rode biotech, en tussen witte biotech, energie, chemie en logistiek.Het gaat daarbij om gebruik van materialen, biobrandstoffen en inhoudstoffen.Biobased voor een nieuwe economyIn de biobased economy worden producten gemaakt uitplantaardige of dierlijke grondstoffen in plaats van tradi-tionele fossiele grondstoffen zoals olie of gas. Dit leverteconomische en duurzaamheidsvoordelen op. De termbiobased economy wordt gebruikt voor nieuwe produc-ten zoals biobrandstof, bioplastics, kunstmestvervangersen hun aanvoerketens.Zuid-Holland is sterk in biobrandstoffen. Dit is eengroeimarkt die cash flow en een logistieke infrastructuurbiedt voor groei in de andere biobased segmenten. Hetmidden-segment van de piramide, met veel volume envoldoende waarde, is bepalend voor de Rotterdamsehaven.Biobased op z’n bestDe valorisatieketen: kennis wordt kassaDe biobased economy is een samenhangend geheel: uit een biomassagrondstof worden altijd meerdere productengeproduceerd.BIOBRANDSTOFFENBIOPLASTICSBULKCHEMICALIËNVOEDINGVEEVOERFARMAGEURSTOFFENVOLUME45321ONDERZOEK & ONTWIKKELING▪▪ Universiteiten▪▪ Onderzoeksinstellingen▪▪ Publieke uitgaven▪▪ Private uitgavenINVESTERINGSSYSTEEM▪▪ Business angels▪▪ Durfkapitaal▪▪ Regionale fondsen/beurzenHUMAN RESOURCES▪▪ Studenten▪▪ Onderzoekers▪▪ OndernemersFACILITEITEN VOORONDERNEMERS▪▪ Incubators▪▪ ScienceParks▪▪ OndernemersnetwerkenEen succesvol innovatiesysteem kent vijf factoren die elk in voldoende mate aanwezig zijn. Het organiserend vermo-gen moet zich richten op groeistrategieën.Uit onderzoek blijkt dat in het biobased cluster Zuid-Holland niet alle factoren evenwichtig bedeeld zijn. Wat de regiotekort komt zijn gerichte opleidingen, het kunnen stapelen van of switchen tussen opleidingen, voldoende fysiekeexperimenteerruimte en organiserend vermogen als spin in het web.Nieuw talent als basis voor een succesvol innovatiesysteemIn 2011 is het economische beleid tot 2020 voor de Zuidvleugel uitgewerkt. Geschat wordt dat met gericht beleideen extra economische groei van € 7,5 miljard kan worden bereikt. Hiervan kan een substantieel deel ingenomenworden door de biobased economy.De Kennisalliantie en het LEI onderzochten de actuele status in Zuid-Holland en welke concrete aanpak helpt bij hetrealiseren van de uitdagende groeiverwachting. Ofwel: wat moet er nu gebeuren? We beschrijven de belangrijkstebevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek. Bekijk de volledige publicatie op onze website kennisalliantie.nl.Biobased economy in Zuid-Holland: de basis ligt erKENNIS EXPERIMENTEN IMPLEMENTEREN ETALEREN €GRAAN - VOEDINGSINDUSTRIERESTANTWORDT BIOGASDIGISTAAT WORDTKUNSTMESTVERVANGERORGANISERENDVERMOGENVIJF STAPPEN NAAR SUCCES IN DE BIOBASED ECONOMYWAARDEBIO-ENERGIECOMPOST EN MINERALEN

×