Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Govert veldhuijzen opening platform bio delta zuidvleugel

346 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Govert veldhuijzen opening platform bio delta zuidvleugel

  1. 1. Toespraak Govert Veldhuijzen bij opening Platform BioDelta ZuidvleugelGeachte aanwezigen,Weinig dingen zijn zo tastbaar als produkten uit een fabriek of een laboratorium. Dat eerstemoment dat een prototype werkt of dat een eerste batch uit een installatie komt rollen heeftiets magisch. Daar is al de voorbereiding in gaan zitten en alle inspanning voor gepleegd.Eigenlijk is deze middag één van die voorbereidende stappen voordat dat magische momentaanbreekt. Binnen de provincie Zuid-Holland en de Economische Agenda Zuidvleugel willen wehet namelijk mogelijk maken dat er meer produkten en prototypes worden ontwikkeld in debiogebaseerde economie. U heeft eerder gehoord waarom we geloven in dit thema en wat wewillen toevoegen aan alle activiteiten en initiatieven die er al zijn. Ik deel met u de ambitie diewe hebben met dit platform: het stimuleren en versnellen van een biogebaseerde economiedie concreet en tastbaar is. Dat doen we uiteraard niet op eigen houtje, ergens in een toren vanivoor of steen, maar juist daar waar mensen werken en ploeteren aan tastbare produkten,processen of apparaten. Dat doen we graag samen met u en ik nodig u uit om met ons ingesprek te gaan en blijven over de benodigde instrumenten en activiteiten die voor u van nutzijn. Hoe kunnen we elkaar versterken in Zuid-Holland, hoe kunnen we van elkaar leren envooral ook: hoe kunnen we de biogebaseerde economy een boost geven?U heeft resultaten van onderzoeken gehoord vanmiddag en een toer gehad langs verschillendeprojecten en initiatieven in Zuid-Holland en ik concludeer dat er al heel veel goeds gebeurt. Erwordt door bedrijven, door regio’s en door projecteigenaren al veel geïnvesteerd en ook al veelgeoogst. Heel graag willen we juist dat ondernemerschap gaan ondersteunen met het platformdat ik vanmiddag officieel mag openen.Zuid-Holland wil niet in zijn eentje in optreden. Zeker niet als we kijken naar de kansen diesamenwerking met de omliggende regio’s biedt. We hebben ons aangesloten bij de BiobasedDelta, waar Zeeland en West-Brabant al fors aan de weg timmeren. Onze provincie gaat daarineen derde poot vormen. Dat doen we omdat we geloven dat we samen sterker staan. In Europakijkt men naar de hele Deltaregio: Zuid-WestNederland, Vlaanderen, een stuk Duitsland enFrankrijk. Daar ligt het cluster dat met havens, land- en tuinbouw, logistieke ketens enkennisinfrastructuur een topregio vormt en met elkaar veel synergie heeft. Eenorganisatievorm die heel ZW-Nederland beslaat is daarin een belangrijke schakel en we zullenons inzetten om de Biobased Delta die sterke schakel te laten zijn. Het platform in Zuid-Hollandgaat dus doen wat op de schaal van Zuid-Holland nuttig en nodig is, maar zal zich naar buitentoe presenteren als deel van een groter geheel. Overigens weten we ook heel goed, dat vooreen aantal projecten de schaal van een stadsregio of gemeente nog meer geschikt is, daarinzullen we telkens opnieuw maatwerk moeten leveren. Dat is voor u ook goed om te weten,omdat er ook wel eens gezegd wordt dat er al zoveel clubs zijn in de biogebaseerde economy.We zullen altijd bedacht zijn op toegevoegde waarde die we kunnen leveren.
  2. 2. Dames en heren, ik dank u voor uw aanwezigheid vandaag en uw betrokkenheid bij debiogebaseerde economie. Ik hoop dat het platform dat vandaag vorm krijgt en in de komendemaanden verder ontwikkeld zal worden, gaat helpen om de produkten, de installaties en deprocessen van idee naar tastbaar resultaat te brengen.Als symbool daarvan willen we graag het platform ook iets tastbaarder maken dan schema’s enplaatjes.onthulling van het 3D logo

×