Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3-10-2011 Masterclass Syntens/Seijgraaf consultancy

1,466 views

Published on

Welke route richting vergoeding? Strategie en stappenplan door Lea Koelemeijer, Seijgraaf consultancy bv

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3-10-2011 Masterclass Syntens/Seijgraaf consultancy

 1. 1. Welke route richting vergoeding? Strategie en stappenplan. Lea Koelemeijer, 3 oktober 2011
 2. 2. Ieder segment heeft z ’ n eigen regels Sinds 2006 Verplichte verzekering Private zorgverzekeraars Premie ca. €95/maand Aanvullende verzekering mogelijk Premie ca. 12 % inkomen Nu uitvoering door zorgkantoren Vanaf 2012 uitvoering door zorgverzekeraars? Sinds 2007 Gemeentes verantwoordelijk UEZ GRZ (2013) Fysiotherapie: tot 20 behandelingen (2012) Zorgverzekeringswet Medisch-specialistische zorg Huisartsenzorg Geneesmiddelen Hulpmiddelen Ambulancevervoer Verloskundige zorg Paramedische zorg Tandartsenzorg Kortdurende psychiatrie AWBZ Thuiszorg Ouderenzorg Langdurige psychiatrische behandelingen Gehandicaptenzorg Verstandelijk gehandicaptenzorg Wmo Mobiliteit Participatie programma ’ s Huishoudelijke hulp
 3. 3. Per segment andere stakeholders <ul><li>Overheid </li></ul><ul><ul><li>Algemeen beleid: VWS, ZonMw, RVZ, Kwaliteitsinstituut zorg, CVZ, RIVM </li></ul></ul><ul><ul><li>Functioneren zorgmarkt en toezicht: NMa, NZa, IGZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzekerd pakket: CVZ, VWS </li></ul></ul><ul><ul><li>AWBZ: CIZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Wmo: NVG </li></ul></ul><ul><li>Zorgverzekeraars </li></ul><ul><ul><li>ZN </li></ul></ul><ul><ul><li>Achmea / Agis, UVIT, CZ Groep, Menzis Groep, de Friesland, ONVZ, Zorg en Zekerheid, DSW, Salland. </li></ul></ul><ul><li>Patiënten </li></ul><ul><ul><li>NPCF, individuele patiëntenorganisaties </li></ul></ul><ul><li>Zorginstellingen </li></ul><ul><ul><li>NVZ, Actiz, GGZ Nederland, NFU, ZKN, zorggroepen </li></ul></ul><ul><li>Fabrikanten </li></ul><ul><ul><li>Nefemed, FHI, SOMT, Firevaned, Diagned, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nefarma </li></ul></ul><ul><li>Beroepsbeoefenaars </li></ul><ul><ul><li>OMS, wetenschappelijke verenigingen </li></ul></ul><ul><ul><li>NHG/LHV, KNMP, etc. </li></ul></ul>
 4. 4. Verschillende processen naar vergoeding CE-registration Medical device Keuze markt ziekenhuis Out-patient Institutionalized care procedure code / DBC -code Medical Devices Wellness product Social Support Act Me – too New product / category application dossier CVZ distributor Insurance Company (Preferred Providers, policies) Out of pocket Com munity European tender distributor investerings goederen/ bulk medische technologie Voor een specifieke procedure Me – too / nieuw product Nieuw product Aanvraag- dossier DBC Onderhoud CVZ /NZa A –or B - segment Purchasing hospital /distributor Purchasing insurance company / hospital Medical Devices Act Shop / distributor ZZP / budget Distributor
 5. 5. Per aanbieder andere type tarieven Diensten (incl. producten) Prestaties Innovatie gelden Producten op voorschrift Huisartspraktijk Huisarts/POH Hulpmiddelen Abonnement + consult M&I B.I. Geneesmiddelen (GVS) Hulpmiddelen (Regeling Hulpmiddelen) Tandartspraktijk Tandarts/mondh./proth. hulpmiddelen UPT + verrichting PTBC B.I. Geneesmiddelen (GVS) Fysiotherapiepraktijk hulpmiddelen zitting B.I. Hulpmiddelen (Regeling Hulpmiddelen) Ziekenhuis/ZBC Medisch specialist verpleegkundige Hulp- en geneesmiddelen Nu: DBC en/of Budgetparameter Straks: DOT-zorgproduct LPC LDG B.I. Geneesmiddelen (GVS) Hulpmiddelen (Regeling Hulpmiddelen) Zorggroep Huisarts/specialist/ diëtist/etc. Hulp- en geneesmiddelen Abonnement (keten-DBC) of losse verrichtingen B.I. Geneesmiddelen (GVS) Hulpmiddelen (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ – intramuraal Verpleging, verzorging Verblijf, etc. ZZP Introductie: GRZ-zorgproduct B.I. (AWBZ) Geneesmiddelen Hulpmiddelen
 6. 6. Een goede voorbereiding Bezint eer ge begint…..
 7. 7. Bezint eer ge begint … <ul><li>Hoe wordt op de voor mij belangrijke plekken het geld verdeeld? </li></ul><ul><ul><li>Ziekenhuis </li></ul></ul><ul><ul><li>Hulpmiddelen buiten het ziekenhuis </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerstelijns zorgaanbieders </li></ul></ul><ul><ul><li>AWBZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketenzorg </li></ul></ul>
 8. 8. Huidige ziekenhuisfinanciering <ul><ul><li>splitsing tussen A – en B-segment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Behandelingen in het A-segment: hiervoor krijgen ziekenhuizen een budget </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Behandelingen in het B-segment: hierover onderhandelen zorgverzekeraars en ziekenhuizen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Introductie DBC-codes voor declaratie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Binnenhalen van het budget uit het A-segment door declaratie van DBC-codes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Declareren van de vrije omzet van behandelingen in het B-segment. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Huidige ziekenhuisfinanciering <ul><li>Wat is precies een DBC-code? </li></ul><ul><ul><ul><li>DBC = ‘ Diagnose Behandel Combinatie ’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elke groep specialisten heeft eigen DBC- codes (gebaseerd op typeringslijst) </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Huidige ziekenhuisfinanciering <ul><li>Voorbeeld typeringslijst anesthesiologie </li></ul>
 11. 11. Financiering ziekenhuiszorg <ul><ul><ul><li>Elke DBC-code heeft een eigen tarief: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Honorariumdeel (normtijd x €135,-) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>+ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ziekenhuiskostendeel </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(vast tarief in A-segment op basis van gemiddeld zorgprofiel) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(vrije onderhandelbaar in B-segment op basis van zorgprofiel individueel ziekenhuis) </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Financiering ziekenhuiszorg <ul><li>Tarieven voor behandelingen in het B-segment </li></ul><ul><ul><li>Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en individuele instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Passantentarief (wanneer er geen contract is) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld passantentarieven NKI/AKL (2011) </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Huidige ziekenhuisfinanciering
 14. 14. Huidige ziekenhuisfinanciering <ul><li>Belangrijke vragen voor vergoeding: </li></ul><ul><ul><li>Wat zijn zorgprofiel en kosten voor het ziekenhuis? (polikliniek, dagbehandeling, opname, technologie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn zorgprofiel en kosten bij concurrerende behandelingen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de opbrengsten voor het ziekenhuis (DBC-code of budget)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is er een nieuwe code nodig of niet? </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>DOT: de ziekenhuisfinancierng vanaf 2012 </li></ul>
 16. 16. DOT <ul><li>Sinds 2005 ± 30.000 DBC-codes ontwikkeld </li></ul><ul><ul><li>Geen transparantie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende DBC-codes kunnen naast elkaar worden gedeclareerd </li></ul></ul><ul><ul><li>(bijv. cardiologen, chirurgen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Weinig vergelijkbaarheid met zorg in eerste lijn en zorg internationaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Dit maakt inkoop door zorgverzekeraars lastig </li></ul></ul>
 17. 17. DOT <ul><li>Toekomstige structuur: </li></ul><ul><ul><li>Nagenoeg verdwijnen van budgetten en nog meer prestatiebekostiging. </li></ul></ul><ul><ul><li>Weg met DBC ’s: declaratie op basis van zorgproducten </li></ul></ul><ul><ul><li>Van 30.000 DBC ’s naar ca. 3.600 zorgproducten voor meer eenduidigheid voor zorgverzekeraars bij de inkoop. </li></ul></ul>
 18. 18. DOT <ul><li>Van budgetten naar prestatiebekostiging: </li></ul><ul><ul><li>A0-segment (IC, spoedeisende zorg) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaste budgetten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vergoeding door Zorgverzekeringsfonds </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A1-segment (onder andere WBMV) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integrale vergoeding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderhandelingen met individuele zorgverzekeraars </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maximumtarieven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrij volume (prestatieplafond) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>B-segment </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integrale tarieven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrij onderhandelbare tarieven en vrij volume (onderhandelingen met zorgverzekeraars </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nu 34 % van de ziekenhuiskosten. Uitbreiding? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ad-on segment dure geneesmiddelen en IC </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Behandelen volgens actuele richtlijnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2012: maximumtarieven op basis van lijstprijzen </li></ul></ul></ul>
 19. 19. DOT
 20. 20. DOT <ul><li>Van DBC ’s naar zorgproducten: </li></ul><ul><ul><li>Basis voor de nieuwe structuur is de ICD-10 </li></ul></ul><ul><ul><li>ICD-10 = international classification of diagnoses (versie 10) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICD-10 is een dik boekwerk van de WHO met hoofdstukken met alle diagnoses. </li></ul></ul>
 21. 21. DOT <ul><li>Onderscheid tussen de 3.600 zorgproducten: </li></ul><ul><ul><li>Groepen van zorgproducten op basis van hoofdstukken van de ICD-10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Per zorgproductgroep meerdere zorgproducten </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat bepaalt het zorgproduct? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indicatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>geregistreerde zorgactiviteiten </li></ul></ul></ul>
 22. 22. DOT <ul><ul><li>Belangrijke thema’s voor ziekenhuizen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ziekenhuizen dienen zich meer en meer te profileren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wat gaan we aanbieden, waarop gaan we ons specialiseren? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Budgetten vallen weg, zekerheden vallen weg </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer onderhandelingen met zorgverzekeraars </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Maar wie doet dat? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De arts? De Raad van bestuur? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En wanneer? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Is iedereen in het ziekenhuis al voldoende op de hoogte van de zorgproducten? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke tarieven, welke marges? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kloppen de tarieven in het A1-segment? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoe bepaal ik de tarieven in het grotere B-segment? </li></ul></ul></ul></ul>
 23. 23. DOT <ul><ul><li>Belangrijke vragen voor innovators </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke zorgproducten kunnen straks door ziekenhuizen worden gebruikt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnen ziekenhuizen met zorgverzekeraars onderhandelen (vrij, of onder maximum tarief)? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke ziekenhuizen specialiseren zich op mijn terrein, ben ik wel op de goede plek? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opstellen business cases; zowel richting ziekenhuis of ook richting zorgverzekeraar? </li></ul></ul></ul>
 24. 24. DOT <ul><ul><li>Wat als er binnen de zorgproducten geen mogelijkheden zijn? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stappenplan voor tijdelijke financiering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stappenplan voor structurele financiering (bij voldoende aanwezige studies, e.d.) </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Hulpmiddelen: van productgebonden naar functionele bekostiging
 26. 26. Financiering hulpmiddelen
 27. 27. Extramurale hulpmiddelen <ul><li>Analyse </li></ul><ul><ul><li>Medisch product of welzijnsproduct? </li></ul></ul><ul><ul><li>Komt product in aanmerking voor vergoeding via Regeling Hulpmiddelen? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Criteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Functionele bekostiging </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Me-too product of toelatingsprocedure voor nieuw type product </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel/geen (toekomstige) zorggroepen voor de aandoening? </li></ul></ul>
 28. 28. Extramurale hulpmiddelen <ul><li>Analyse </li></ul><ul><ul><li>Reglementen hulpmiddelen zorgverzekeraars </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke leveranciers zijn gecontracteerd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars </li></ul></ul>
 29. 29. Extramurale hulpmiddelen <ul><li>Eisen aan het vergoedingsdossier: </li></ul><ul><ul><li>Omschrijving hulpmiddel </li></ul></ul><ul><ul><li>Doel hulpmiddel </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelgroep hulpmiddel </li></ul></ul><ul><ul><li>Distributie hulpmiddel </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbruiksfrequentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternatieve mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Effectiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Substitutie </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelmatigheid / kosteneffectiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Relevante aanvulling vanuit de beroepsgroep / patientenorganisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergoeding in andere landen </li></ul></ul>
 30. 30. Extramurale hulpmiddelen <ul><li>Afwegingskader CVZ bij hulpmiddelen </li></ul><ul><ul><li>Noodzakelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Algemeen gebruikelijk? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kosten substantieel? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel voorkomend functioneringsprobleem? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Effectiviteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verschillende niveaus van bewijslast </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kosteneffectiviteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Directe kosten en baten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indirecte kosten en baten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijving / kosten-utiliteitsstudie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoerbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pakketuitbreiding versus pakketbeperking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Logistiek </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Ketenzorg chronische ziekten <ul><li>Integrale zorgproducten voor chronische ziekten: </li></ul><ul><ul><li>Diabetes </li></ul></ul><ul><ul><li>COPD </li></ul></ul><ul><ul><li>Cardiovasculaire aandoeningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Chronisch hartfalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Cystic fibrosis? </li></ul></ul><ul><ul><li>Reuma? </li></ul></ul><ul><ul><li>Obesitas? </li></ul></ul><ul><li>Chronisch care model </li></ul><ul><li>1 zorgaanbieder wordt gecontracteerd door zorgverzekeraar en levert integrale zorg </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire zorgstandaarden (opgesteld door o.a. patiëntenorganisaties, artsen, overheid en ZN) </li></ul><ul><li>Integraal tarief </li></ul><ul><li>Medische technologie en geneesmiddelen inclusief op termijn? Voorbeeld cystic fibrosis. </li></ul>
 32. 32. Financiering AWBZ
 33. 33. Financiering AWBZ <ul><li>Langdurig psychiatrische zorg 1,34 miljard </li></ul><ul><li>Gehandicaptenzorg 5,61 miljard </li></ul><ul><li>Verzorging – en verpleging 12 miljard </li></ul><ul><li>Persoons gebonden budgetten (PGB) 1,85 miljard </li></ul><ul><li>Totaal 21 miljard </li></ul>
 34. 34. Financiering AWBZ <ul><li>Tot 2009: </li></ul><ul><ul><li>Patiënten krijgen een indicatie voor AWBZ-zorg van het CIZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Instellingen ontvangen vaste budgetten </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale zorgkantoren contracteren zorginstellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Overproductie wordt niet betaald </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauwelijks budgetmogelijkheden voor innovaties (los van programma ’s voor bijv. dementie ketenzorg) </li></ul></ul>
 35. 35. Financiering AWBZ <ul><li>De AWBZ-functies: </li></ul><ul><li>(PV) Persoonlijke verzorging Hulp bij het douchen, het aankleden of de toiletgang. </li></ul><ul><li>(VP) Verpleging Voorbeelden zijn wondverzorging, toedienen van injecties en medicijnen. </li></ul><ul><li>(B) Begeleiding Zoals hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden. </li></ul><ul><li>(V) Verblijf Bijvoorbeeld verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, tijdelijk of permanent. </li></ul><ul><li>(B) Behandeling Bijvoorbeeld behandeling bij het herstel van een operatie of aandoening. </li></ul>
 36. 36. Financiering AWBZ <ul><li>Vanaf 2009: </li></ul><ul><ul><li>Introductie ZZP (zorgzwaartepakket, ‘ DBC voor de AWBZ’ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarieven zijn gebaseerd op indicaties van patiënten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aantal benodigde uren verpleging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aantal benodigde uren verzorging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aantal benodigde uren behandeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aantal benodigde uren begeleiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wel/geen verblijf in een instelling </li></ul></ul></ul><ul><li>Vanaf 2013: </li></ul><ul><ul><li>Uitvoering van AWBZ door zorgverzekeraars </li></ul></ul><ul><ul><li>Geriatrische revalidatiezorg naar Zvw (nu ZZP 9 VV) </li></ul></ul>
 37. 37. <ul><li>De AWBZ: Zorgzwaartepakketten </li></ul><ul><li>(Bijvoorbeeld V&V) </li></ul>ZZP Omschrijving AWBZ-Functies Totaal uren per week (gemiddeld) ZZP 1 VV Beschut Wonen met enige begeleiding. Het gaat bijvoorbeeld om de ‘ lichte ’ bewoner in het verzorgingshuis, die enige begeleiding vraagt, maar zelfstandig is op het gebied van ADL. * OB-alg, * PV 4,5 ZZP 2 VV Beschut wonen met begeleiding en verzorging voor een ‘ gemiddelde ’ verzorgingshuisbewoner * OB-alg * PV * VP 7 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging voor bewoners somatische meerzorg in het verzorgingshuis of lichte somatische bewoners in een verpleeghuis. * OB-alg * PV * VP 11 ZZP 4 VV Beschut wonen met dementiezorg * OB-alg * PV * VP 13 ZZP 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg * OB-alg * PV * VP 18 ZZP 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging voor bewoners met ernstige somatische beperkingen * OB-alg * PV * VP 18 ZZP 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding *OB-alg *PV *VP 23 ZZP 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging *OB-alg *PV *VP 27 ZZP 9 VV Herstelgerichte verpleging en verzorging, zoals revalidatiegroepen in een verpleeghuis *OB-alg *PV *VP 20 ZZP 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg *OB-alg *PV *VP 30
 38. 38. Langdurende zorg <ul><li>Financiering innovaties </li></ul><ul><ul><li>Relatie van de innovatie met bepaald zorgzwaarteproduct? </li></ul></ul><ul><ul><li>Budgetten voor de invoering van innovaties in de langdurende zorg (Zorg voor Beter, ZonMw) </li></ul></ul><ul><ul><li>Budgetten bij zorgverzekeraars voor de financiering van innovaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen bijbetalingen van bewoners van instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Straks: directe vergelijking kosten ziekenhuiszorg, AWBZ-zorg, etc. wordt financieel interessant voor zorgverzekeraars </li></ul></ul>
 39. 39. Langdurende zorg <ul><li>Motivaties voor innovaties </li></ul><ul><ul><li>Motivatie hoger management (stroomlijnen processen, kwaliteit van aangeboden zorg, benchmarking, beschikbare budgetten, inkomsten uit ZZP ’s, opleiding van werknemers) </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivatie midden management (verantwoordelijk voor kwalitatieve zorg, teamsfeer werknemers, beschikbare tijd werknemers, werktevredenheid, ziekteverzuim) </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkmotivatie verpleegkundigen (verbetering kwaliteit, zingeving, werkdruk, leergierigheid) </li></ul></ul>
 40. 40. Langdurende zorg <ul><li>Maak een plan van aanpak: </li></ul><ul><ul><li>Testen van de innovatie in de instelling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan van aanpak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschikbaar budget </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaststellen projectteam: betrokken partijen en projectleider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inroosteren tijd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evaluatie van de testperiode </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Structurele borging </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaststellen van projectbudget en structureel benodigd budget </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitzoeken mogelijkheden voor innovatiegelden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogelijke tijdsbesparing door inzet innovatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opname van innovatie in werkprotocollen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan van aanpak voor de invoeren op meerdere afdelingen </li></ul></ul></ul>
 41. 43. Maak verschillende scenario ’ s <ul><li>Stap 1: analyse scenario ’s: </li></ul><ul><ul><li>Verschillende mogelijke markten (gedwongen of keuze) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleidsontwikkelingen per markt </li></ul></ul><ul><ul><li>inkoopbeleid zorgverzekeraars / andere partijen per markt </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende mogelijke vergoedingshoogten </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse verdienmodellen </li></ul></ul><ul><li>Stap 2: Analyse te verzamelen data </li></ul><ul><ul><li>Curatieve zorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Langdurende zorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Welzijnsproducten </li></ul></ul><ul><li>Stap 3: Inschatting doorlooptijd en kosten marktintroductie </li></ul><ul><ul><li>Regelen vergoeding </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrekken stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><li>Opstoppingen / alternatieven </li></ul></ul>
 42. 44. Ontwikkel strategie voor vergoeding <ul><li>Stap 4: vaststellen benodigde investering in tijd en geld </li></ul>
 43. 45. Ontwikkel strategie voor vergoeding <ul><li>Aantal tips </li></ul><ul><ul><li>Houd vanaf het begin van een nieuwe zorgontwikkeling of nieuwe therapie al rekening met implementatie en vergoeding </li></ul></ul><ul><ul><li>Houd vanaf het begin rekening met de doelgroep (patiënten, beroepsbeoefenaars) en de setting </li></ul></ul><ul><ul><li>Begin met gesprekken (betrokken zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, overheidspartijen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Breng belemmerende en bevorderende factoren goed in kaart </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwerp een goed proces om de innovatie in te voeren, monitor continu en evalueer regelmatig </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijk: een goede projectleider tijdens dit proces </li></ul></ul>
 44. 46. Bedankt voor uw aandacht! <ul><li>Voor meer informatie, bezoek onze website: </li></ul><ul><li>www.seijgraaf.com </li></ul>

×