Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson presentation emosyon by ken lumogdang

5,672 views

Published on

wastong pamamahala sa emosyon

 • Be the first to comment

Lesson presentation emosyon by ken lumogdang

 1. 1. “Wastong Pamamahala ng Emosyon”
 2. 2. Layunin: Matapos mong mabasanang may kasiyahan at maisagawa nang buong husay ang mga nilalaman ng modyul na ito, inaasahang: Matutukoy ang mga palatandaan na ang isang tao ay may wastong pamamahala ng emosyon; Ang layuning ito ay ibinatay sa sumusunod: PSSLC 1.7 Napahahalagahan ang mapanagutang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon.
 3. 3. I. PAGTALAKAY A. Lunsaran “Iyan si Laura! Mahusay Magdala ng Problema!” ni Laurita Peraz Arca
 4. 4. Malimit mag-away ang mga magulang ni Laura. Mga away na kalimitang humahantong sa paghahamunan na maghiwalay hanggang sa tuluyan na ngang maghiwalay ang mga ito. Sa kabila nito, hindi kapapansinan ang labing-apat na taong gulang na si Laura ng pamumroblema sa bagay na ito. Nanatili siyang masayahin at masipag mag-aral. Nang minsang may magtanong sa kanya kung bakit ganito ang kanyang reaksyon sa nangyari sa kanyang mga magulang, nakangiting sinagot ito ni Laura ng ganito, “Eh ganoon n po talaga sila eh.. Wala po akong magagawa kundi tanggapin. Kung magmumukmok po naman ako parati ay walang mangyayari sa buhay ko. Mas maaayos ko ang lahat ng bagay kung tatanggapin ko nang maluwag sa loob ang anumang pangyayari sa buhay ko.”
 5. 5. a. Mga Tanong na Kaugnay ng Lunsaran 1. Ano ang malimit gawin ng mga magulang ni Laura? _______________________________________________________ 2. Ano ang naging reaksyon ni Laura sa bagay na ito? Bakit? _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
 6. 6. b. Mga Gabay sa Pagpoproseso ng Pagpapahalaga 1. Isipin (Think) 1.1 Ano ang masasabi mo sa pamamahala ni Laura ng kanyang emosyon? Wasto ba o hindi? Pangatwiranan ang iyong sagot. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 1.2 Ano ang ipinahihiwatig nito sa kanyang personalidad? _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
 7. 7. 2. Damhin (Feel) Kung ikaw si Laura, ano kaya ang mararamdaman mo tuwing mag-aaway ang mga magulang mo? Bakit? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3. Tanggapin (Accept) Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Laura, matatanggap mo rin ba nang maluwag sa loob ang sitwasyon ng pamilya mo? _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
 8. 8. 3. Tanggapin (Accept) Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Laura, matatanggap mo rin ba nang maluwag sa loob ang sitwasyon ng pamilya mo? _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
 9. 9. Uuy! Nadadala ka na ba ng iyong emosyon? Ngayon nama’y basahin mo ang sumusunod na lektyur upang maging ganap ang pagkaunawa mo sa mga aral na nais iparating sa iyo ng modyul na ito bago mo sagutin ang mga katanungan sa ibaba nito. Handa ka na bang magbasa? So...., tara na!
 10. 10. WASTONG PAMAMAHALA NG EMOSYON TUNGO SA MAUNLAD NA PAKIKIPAGKAPWA
 11. 11. Ang wastong pamamahala ng emosyon ay kaugnay ng maunlad na pakikipagkapwa. Ito’y dahil sa kung wasto ang pamamahala mo ng iyong emosyon, higit na magiging madali para sa iyo ang makihalubilo at makisama sa iyong kapwa. Hindi ka matitinag ng kahit anong di magandang maririnig o mararanasan mula sa iba. Gawan ka man ng iba ng masama, mananatili ka pa ring nasa panig ng kabutihan. Ganito ang taong may wastong pamamahala ng emosyon – nasa tamang direksyon ang pag-iisip at pagkilos. Upang malaman mo kung wasto ang pamamahala mo ng iyong emosyon, basahin at pag-isipan ang sumusunod na mga katanungan at mga pahayag:
 12. 12. 1. Umaako ka ba ng responsibilidad at napaninindigan mo ba ito? Ang maigting na pagsisimula ng isang gawain at di pagtapos nito ay katangiang karaniwang taglay ng mga batang hindi pa ganap ang emosyonal na pag-unlad.
 13. 13. 2. Marunong ka bang makiisa sa iba? Ang pakikiisa kasi sa mga taong nasa iyong paligid ay nangangahulugan ng pagdama ng kanilang kalagayan.
 14. 14. 3. Isport ka ba? Kaya mo na bang tumanggap ng pagkatalo nang buong giting? Kapag may nakakuha ba ng papel na sana’y iyong gagampanan; kapag hindi ka sinagot ng “OO” ng iyong nililigawan; kapag ang pinansin ng iyong “crush” ay ang iyong kaibigan; kapag hindi ikaw ang naging “valedictorian” -- kaya mo na bang tanggapin ang ganitong mga kabiguan? Kung oo ang sagot mo, isport ka nga.
 15. 15. 4. Kaya mo bang maging mahinahon maging sa mga kainis-inis na sitwasyon? Madali ka bang mairita ng kahit mga simpleng bagay lang? Kapag natagalan ang tindera sa pagsisilbi sa’yo; kapag mahaba ang pila sa “counter” -- nagmumura ka ba at nagdadabog? Kung oo ang sagot mo, nangangailangan ka pa ng emosyonal na pag-unlad.
 16. 16. 5. Kaya mo na bang mag-isip para sa iyong sarili? Nasa edad ka na upang gumawa ng sarili mong mga desisyon. Magkagayunma’y dapat mong pakaseguruhing ang gagawin mong mga desisyon ay: (1) malinaw at may mga makatuturang batayan; (2) tunay nasa iyo galing, hindi utos o impluwensiya ng sinuman. Ang isang kabataan kasing hindi pa wasto ang pamamahala ng emosyon ay madaling maimpluwensiyahan ng kanyang mga kaibigan. Takot siyang mawala ang mga ito sa kanyang buhay kaya’t sinusunod niya ang anumang idikta nila nang hindi iniisip ang negatibong ibubunga nito sa kanyang sarili. Tandaan: “Masasabi mo lang na kaya mo nang magsabalikat ng mga responsibilidad kapag may sapat ka nang kakayahang gumawa ng mga makabuluhang desisyon para sa iyong sarili.”
 17. 17. Sa tulong ng mga pagpapahalagang natutuhan mo mula sa lunsaran at sa paghahalaw, sagutan ang mga sumusunod nang may positibong pananaw: a. Mga Gabay sa Pagpoproseso ng Pagpapahalaga 1. Mangako (Commit) Ano ang maipapangako mo sa sarili mo kung mahaharap ka sa sitwasyong kinaharap ni Laura? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
 18. 18. 2. Kumilos (Act) 2.1 Magtala ng mga -makabuluhang solusyon sa suliraning nabanggit sa lunsaran. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________ -mga hakbang o gawain na makapagpapaunlad at makapagpapatatag ng iyong emosyon. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
 19. 19. 2.2 Magbahagi ng isang kuwentong maaaring nabasa mo, narinig, napanood, naobserbahan o naranasan na maaaring magpatunay na ang wastong pamamahala ng emosyon ay nakatutulong sa pag-unlad ng pakikipagkapwa.
 20. 20. Tandaan: Wastong pamamahala ng emosyon: Upang magkaroon ng maayos na pakikipagkapwa’y ito ang tugon; Sikaping ito’y makamtan hindi bukas o sa isang taon kundi ngayon ang tamang panahon!
 21. 21. Presented By: Mr. Ken April F. Lumogdang

×