Presentació Tesi

445 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Tesi

 1. 1. Governança, innovació econòmica i social en dues regions metropolitanes europees Barcelona i Birmingham Marc Pradel Miquel Departament Teoria Sociològica Universitat de Barcelona
 2. 2. Introducció • Anàlisi comparada de processos de governança: Quin paper juguen les ciutats i els territoris subnacionals dins els estats en un context de globalització? • Anàlisi de la transformació del context institucional: conjunt d’actors col·lectius, normes i valors que existeixen en els territoris subnacionals i que en condicionen el seu sistema de regulació. • Anàlisi de l’impacte de polítiques i iniciatives europees sobre els territoris subnacionals: el cas de les polítiques actives d’ocupació. • Estudi de dos territoris on es va aplicar una experiència pilot de governança per a la gestió de polítiques d’ocupació: el Vallès Occidental i West Midlands
 3. 3. Enclavament teòric: perspectiva institucionalista • Sociologia econòmica: Anàlisi de l’arrelament de la vida econòmica en el conjunt de la societat. S’analitzen els fenòmens no econòmics que influeixen en la vida econòmica partint de la existència de tres grans tipus de regulació: intercanvi (mercat), redistribució (Estat) i reciprocitat (societat). Weber, 1927; Polanyi 1944; Bagnasco i Trigilia, Granovetter, 1985 • Teoria de la regulació: Anàlisi dels sistemes de regulació nacionals a partir dels postulats de Polanyi. S’adopta una perspectiva que tingui en compte l’espai que comporta parlar de sistemes de regulació locals. Interrelació entre escales (Moulaert et. al., 2005) • Teories d’anàlisi de la governança (teoria dels règims urbans): Anàlisi de la configuració d’un consens hegemònic per part d’una sèrie d’actors locals que promouen un model de desenvolupament determinat. (DiGaetano i Strom, 2003; Dowding 2001).
 4. 4. Model d’anàlisi Escala europea i nacional innovació institucional oportunitats i frens innovació social Context institucional Actors locals territori
 5. 5. Pregunta inicial • De quina manera la descentralització i el desenvolupament desigual estan afectant als sistemes de regulació d’àmbit local i regional? Donada l’emergència de sistemes diferents en diferents ciutats, quins són els sistemes de regulació que desenvolupen més inclusió social i perquè?
 6. 6. Hipòtesis principals • La UE i l’àmbit nacional creen oportunitats per al desenvolupament local que s’aprofiten allà on hi ha uns actors institucionals locals forts que lideren el procés. Aquesta influència no és només a través de recursos sinó que afecta també als processos de presa de decisions (o sigui a la governança) • En determinats territoris, els actors institucionals tradicionals de l’era industrial estan innovant socialment, creant noves institucions i noves normes formals i informals que desenvoquen en nous models de desenvolupament local.
 7. 7. Metodologia 1.Anàlisi de la transformació del context institucional amb la industrialització i del pes del territori dins el conjunt nacional a través de fonts secundàries i entrevistes amb experts 2.Anàlisi dels processos d’innovació institucional que es donen actualment per a adaptar-se a l’economia del coneixement a través d’entrevistes en profunditat, focus group i observació del territori. 3.Comparativa entre ambdós processos i anàlisi del model de desenvolupament territorial i dels nous actors institucionals que apareixen. 4.Valoració de cada un dels models en termes de cohesió social i territorial, i en termes de model de regulació.
 8. 8. Cas d’estudi I: El Vallès Occidental 862.369 habitants Passat industrial basat en el tèxtil Teixit productiu de petites i mitjanes empreses Dues capitals de comarca que engloben la majoria de la població i l’activitat econòmica 12 % del PIB de Catalunya
 9. 9. El Vallès Occidental: context històric • Territori pioner en la industrialització espanyola • Especialització en la indústria de la llana, pas de la manufactura a la producció industrial a través de l’especialització en producció • Els vells actors econòmics (gremis) innoven creant noves institucions • Cambres de comerç • Escoles industrials • Caixes d’estalvis i bancs
 10. 10. El Vallès Occidental: L’experiència pilot i la innovació institucional • L’any 1997 es crea el Pacte per la Ocupació del Vallès Occidental dins una estratègia pilot de la UE. • Sindicats majoritaris (CCOO i UGT) • Patronals del territori (CECOT i CIESC) • Administració (Consell comarcal del Vallès Occidental). Els municipis són consultats. • Els anys 1999 i 2002 es renoven els Pactes sense finançament europeu i es creen pactes locals d’ocupació a Sabadell i Terrassa.
 11. 11. El Vallès Occidental: El Consorci per la promoció econòmica i l’ocupació • Nova institució que té per objectiu cohesionar la comarca i coordinar les polítiques de promoció econòmica i d’ocupació. • Apareixen mecanismes de coordinació entre petits i grans municipis. Creació del servei d’assessoria itinerant per a petits municipis. Implicació dels municipis en la promoció econòmica coordinada de la comarca. • Importància de les xarxes relacionals i confiança entre actors. La posició dels actors socials territorials no té perquè coincidir amb la posició d’aquests actors a escales superiors. • Canvi de rol per part de les patronals i els sindicats, que assumeixen noves competències en termes de creació d’ocupació i de promoció econòmica.
 12. 12. El Vallès Occidental: El Consorci per la promoció econòmica i l’ocupació • Es crea un pla estratègic per a la promoció econòmica de la comarca que traça grans línies d’acció • Èmfasi en la innovació i el coneixement com a motors de modernització industrial • Recerca de nous clusters o sectors estratègics per al creixement vinculats a la indústria • Demanda de noves infrastructures que permetin la consolidació de l’economia del coneixement
 13. 13. Cas d’estudi II: West midlands 2.603.900 habitants Passat industrial centrat en el metall La Capital és la segona ciutat del Regne Unit després de Londres
 14. 14. West Midlands • Passat industrial marcat per petites i mitjanes empreses al voltant del metall • Poc impacte del Pacte Territorial per l’Ocupació, que és principalment dirigit per l’administració púbica. Després de l’experiència del Pacte territorial no hi ha continuitat. • La manca de continuitat es pot explicar per l’existència d’una política nacional molt forta de descentralització que dóna poc sentit a l’experiència europea. • Existència d’importants minories ètniques que concentren graus elevats de desocupació. • Model que trenca amb les estructures industrials existents i es centra principalment en les indústries creatives i la creativitat com a motor econòmic.
 15. 15. Resultats a obtenir • Comparativa entre els diferents actors locals de cada un dels territoris i el seu paper • Agents socials • Adminitració local • Societat civil (associacions, tercer sector...) • Comparativa entre els discursos i els models de creixement que s’estan impulsant i quines repercussions té cada un en termes d’inclusió social: • Vallès occidental: economia del coneixement en base a modernització del teixit industrial • West Midlands: economia creativa en base a una creació de nou teixit industrial

×