Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valinnanvapaus käytännössä

Piia Pekola: Valinnanvapaus käytännössä – Miten laatu vaikuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden valintoihin. Esitys Valinnanvapaus terveydenhuollossa -seminaarissa 17.5.2016.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Valinnanvapaus käytännössä

 1. 1. Valinnanvapaus käytännössä – Miten laatu vaikuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden valintoihin Piia Pekola Valinnanvapaus terveydenhuollossa – Mihin suuntaan Suomen-mallia kehitetään? –seminaari 17.5.2016
 2. 2. Sisältö • Kelan kuntoutuspalveluiden valinnanvapaus • Fysioterapia lukuina vuonna 2015 • Valinnanvapautta tutkimassa • Valintaan vaikuttavia tekijöitä • Aineisto ja menetelmät • Aineisto lukuina • Vaikuttaako laatu kysyntään? • Mitä seuraavaksi? • Lopuksi
 3. 3. Kelan kuntoutuspalveluiden valinnanvapaus • Nykytila: Valinnanvapaus kaikissa kuntoutuksen yksilöpalveluissa • Vaativa lääkinnällinen avomuotoinen fysioterapia: valinnanvapaus vuodesta 2011 • Palvelut hankitaan yksityisiltä markkinoilta • Asiakas valitsee itselleen sopivan tuottajan omalta alueeltaan sopimuksen saaneiden tuottajien joukosta • Valinnan apuna kuntoutuksen palveluntuottajien haku palvelu: https://easiointi.kela.fi/ePTKHaku/
 4. 4. Fysioterapia* lukuina vuonna 2015 • Palvelun saajia noin 14 700 vuosittain • Kuntoutujat 0-65-vuotiaita • Suurimmat ikäryhmät 0-15-vuotiaat (~ 3300 kuntoutujaa) ja 55-64-vuotiaat (~ 3700 kuntoutujaa) • Noin 1250 tuottajaa eri puolilla Suomea • Noin 40 % tuottajista toiminimiä • Palvelun kustannukset noin 73,5 M€ • Keskimääräiset kustannukset noin 5 000€/kuntoutuja *Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 5. 5. Valinnanvapautta tutkimassa • Kelan Työpapereita-sarjassa julkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160246 • Valinnanvapauteen liittyvät taloustieteen empiiriset tutkimukset: kaksi suuntausta • 1) Kilpailun ja laadun väliset tutkimukset • 2) Vaikuttaako laatu asiakkaiden valintoihin • Kelassa selvitetty aikaisemmin kilpailun ja laadun välistä yhteyttä • Pekola P, Mikkola H, Linnosmaa I: The European Journal of Health Economics. Competition and quality in a physiotherapy market with fixed prices (2016) DOI 10.1007/s10198-016-0792-3.
 6. 6. Valintaan vaikuttavia tekijöitä • Aiheesta löytyy kansainvälistä kirjallisuutta (USA, EN, NL, IT) • Kirjallisuuden perusteella matka-aika on merkittävin yksittäinen valintaan vaikuttava tekijä • Myös laatu ja odotusaika vaikuttavat valintoihin • Monet muutkin tekijät lisäävät tutkimusten mukaan todennäköisyyttä tulla valituksi mm. erikoispalvelujen saatavuus, tuottajan koko, lääkärin sukupuoli, lääkärin ikä
 7. 7. Aineisto ja menetelmät • Tarkastelussa • Kelan rekisteriaineisto Helsingissä toimivista yrityksistä v. 2015 (asiakkaiden määrä, käyntien määrä, asiakkaiden ikä) • Kilpailutuksessa syntynyt aineisto (laatu, kapasiteetti) sopimuskaudelle 2015-2018 • Asiakkaiden ja yritysten välinen etäisyys (postinumeroalueiden välinen etäisyys km) • Analysoitu Helsingissä palveluita käyttävien asiakkaiden valintoja • Analyysimenetelmä: Lineaarinen regressio • 1016 asiakasta • 13384 käyntiä • 52 yritystä
 8. 8. Aineisto lukuina Taulukko 1: Analyyseissä käytetyt muuttujat N Keskiarvo Keskihajonta Min Max Laatu* 52 39.67 6.71 24 53 Keskim. potilaiden lkm 52 17.98 28.72 1 139 Keskim. käyntien lkm 52 9.61 5.04 2 31 Yrityksen asiakaskapasiteetti 52 61.12 97.88 2 416 Tuottajien ja asiakkaiden keskim. etäisyys (km) 52 12.12 10.37 1 65.60 Asiakkaiden keskim. ikä 52 42.25 20.48 2 65 *Tuottajien laadun maksimipistemäärä kilpailutuksessa 58. Pisteytetyt laadun tekijät ovat: tilat, laitteet & välineet, kokemus,koulutus, muut tekijät kuten kielitaito ja työnohjaus
 9. 9. Vaikuttaako laatu kysyntään? Taulukko 2: Tuottajan laadun ja kysynnän välinen suhde - OLS regressioanalyysin tulokset Malli Kerroin Keskivirhe P>|t| Asiakkaiden lukumäärä N 52 Laatu 0.5051 0.4033 F(4,47) 20.65 Tuottajien ja asiakkaiden välinen keskim. etäisyys (km) 0.2051 0.2490 Prob > F 0.0000 Yrityksen asiakaskapasiteeti 0.2135 0.0271 *** R-squared 0.6373 Asiakkaiden keskim. Ikä -0.1696 0.1248 Adj R-squared 0.6065 Vakio -10.4258 17.1940 Root MSE 18.015 Vif 14.55 Ramsey reset test: F (3,840) 6.93 Prob > F 0.0006 Breusch-Pagan test: Chi2(1) 107.03 Prob > chi2 0.0000
 10. 10. Mitä seuraavaksi? • Valintaa voidaan selvittää makrotasolla eli arvioida tuottajan asiakasmäärien ja laadun välistä suhdetta • Tulokset osoittavat, että Helsingissä asioivien asiakkaiden valintoja eivät ohjaa tarkasteltu laatu tai etäisyys • Yrityksen kapasiteetilla eli koolla on merkitsevä yhteys • Tulos on helposti ymmärrettävä, koska em. laatutietoja ei ole julkaistu • Jatkossa tarkastelua laajennetaan ja syvennetään • Lisää alueita • Tarkasteluun kunkin yksilön tekemät valinnat suhteessa kaikkiin mahdollisiin kilpailijoihin tietyllä alueella
 11. 11. Lopuksi Lisätietoa Kelan tutkimuksesta ja julkaisuista ym.: • @Kelantutkimus • Uusi julkaisu 17.5.2016: Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta. Tulokset fysioterapiaa saaville vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdystä kyselystä • http://www.kela.fi/julkaisut_uusimmat-tutkimusjulkaisut • http://blogi.kansanelakelaitos.fi/ Kiitos mielenkiinnosta ja hyvää kesää!

×