Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työkyvyn käsite ja työkykymallit

174 views

Published on

Järvikoski A, Takala E-P, Juvonen-Posti P, Härkäpää K. Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 13, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018121050326

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Työkyvyn käsite ja työkykymallit

  1. 1. Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä Aila Järvikoski, Esa-Pekka Takala, Pirjo Juvonen-Posti ja Kristiina Härkäpää Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 13 URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018121050326
  2. 2. Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä Työkyvyn käsitteellä on monenlaisia tulkintoja, ja käytössä olevien työkykymallien voidaan olettaa heijastuvan eri tavoin myös kuntoutuksen käytäntöihin. Tutkimuksen tavoitteena oli kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimustietokantoihin tehtävien kirjallisuushakujen perusteella selvittää, • miten työkyvyn käsitettä on tarkasteltu ja tulkittu kuntoutusta ja työkykyä edistävää toimintaa koskevassa kirjallisuudessa • miten erilaiset tulkinnat näkyvät kuntoutuksen toteutuksessa.
  3. 3. Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä Kirjallisuuden pohjalta löydettiin kahdeksan työkykymallia, jotka korostavat eri tavoin yksilön, ympäristön ja toiminnan merkitystä työkyvyssä: • lääketieteellinen malli • työkyky sosiaalisena konstruktiona • työkyvyn tasapainomalli • psykososiaaliset työkykymallit • työllistyvyyteen perustuvat mallit • integroidut ”yksilö työyhteisössä” -mallit • biopsykososiaaliset mallit, erityisesti ICF-malli • muut monialaiset ja moniulotteiset työkykymallit. Käytetyt mallit johtavat erilaisiin valintoihin kuntoutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kuntoutuksen kehityshaasteita ovat yksilön toimijuuden, työkyvyn kehittymisen prosessi- maisuuden ja päätöksenteon taustalla olevien järjestelmätasoisten tekijöiden huomiointi.

×