Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa

1,188 views

Published on

Riikka Jackson: Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa. Esitys Kelan ja kuntien yhteistyö toimeentulotuen toimeenpanossa -seminaarissa 23.11.2017.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa

  1. 1. Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa Kelan ja kuntien yhteistyö toimeentulotuen toimeenpanossa 23.11.2017 Esittelijä Riikka Jackson 23. marras 2017 1
  2. 2. Toimeentulotukea koskevat kantelut vuonna 2017 • Toimeentulotuen Kela-siirron jälkeinen ruuhka toimeentulotuen käsittelyssä näkyi oikeusasiamiehelle toimitettujen kantelujen määrässä heti alkuvuodesta 2017. • Maaliskuun loppuun mennessä kanteluita perustoimeentulotuesta oli tullut jo 404 kpl. • Yhteensä kanteluita on 15.11.2017 mennessä tullut vireille 705 kpl. • Kanteluja on ratkaistu 15.11.2017 mennessä 627 (vrt. vuonna 2016 toimeentulotukikanteluita ratkaistiin 114 kpl). 23. marras 2017 2
  3. 3. Toimeentulotukea koskevat kantelut • Kanteluissa arvosteltiin alkuvuonna ensisijaisesti toimeentulotukihakemusten käsittelyn viivästymistä. • Lisäksi saapuneet kantelut koskivat mm. sähköisen asioinnin ongelmia, asiakaspalvelun ja puhelinpalvelun ruuhkautumista, Kelan toimeentulotukiohjeita, tulojen ja menojen (erityisesti asumismenojen) arviointia ja maksusitoumusten myöntämistä lääkkeisiin ja terveydenhoitomenoihin. 23. marras 2017 3
  4. 4. Toimeentulotukea koskevat kantelut • Noin puolet ratkaistuista kanteluista on johtanut apulaisoikeusasiamiehen toimenpiteisiin. • AOA antoi alkuvuonna Kelalle 36 huomautusta toimeentulotukihakemusten käsittelyn viivästymisistä ja samalla pyysi Kelaa ilmoittamaan, mihin korjaaviin toimenpiteisiin se ryhtyy saattaakseen hakemusten käsittelyn ja päätöksenteon lainmukaiselle tasolle. (verkossa EOAK/649/2017) • AOA piti ratkaisuissaan myönteisenä, että Kela oli ryhtynyt laajamittaisiin toimenpiteisiin havaitsemiensa virheiden korjaamiseksi ja myös rekrytoinut lisää toimihenkilöitä. 23. marras 2017 4
  5. 5. Toimeentulotukea koskevat kantelut • Toimenpiteet eivät kuitenkaan vielä (maaliskuussa) olleet riittäviä, sillä lukuisten kanteluiden perusteella Kelan hakemusten käsittelyssä ja asiakaspalvelussa oli edelleen ongelmia. • Kela ilmoitti huhtikuussa 2017 pystyvänsä hoitamaan toimeentulotukihakemukset jatkossa laissa säädetyssä käsittelyajassa. • Ruuhkan helpottumisen jälkeen apulaisoikeusasiamies tyytyi ratkaisuissaan kiinnittämään Kelan huomiota lainmukaiseen menettelyyn toimeentulotukihakemusten käsittelyssä (yhteensä 217 päätöksessä). 23. marras 2017 5
  6. 6. AOA esitti hyvityksen suorittamista • AOA esitti ratkaisussaan EOAK/1301/2017 Kelalle, että se suorittaa hyvitystä niille asiakkaille, joille on aiheutunut taloudellista vahinkoa, haittaa ja vaivannäköä Kelan lainvastaisesta menettelystä. • Kela ilmoitti maksavansa hyvitysmaksua niille myönteisen toimeentulotukipäätöksen saaneille asiakkaille, joiden hakemuksen ratkaiseminen oli viivästynyt lainmukaisesta seitsemän arkipäivän määräajasta 25-150 euroa riippuen viivästyksen pituudesta. • Kela ilmoitti lisäksi maksavansa erikseen viivästys- ja muistutuskulut, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laskun käsittelyn myöhästymisestä.   23. marras 2017 6
  7. 7. Puhelinpalvelun ruuhkautuminen • Hakemusten käsittelyn viivästymisen johdosta myös Kelan puhelinpalvelut ruuhkautuivat merkittävästi alkuvuonna. • AOA katsoi ratkaisussaan EOAK/2879/2017, että pitkät jonotusajat aiheuttivat toimeentulotukiasiakkaille heidän taloudelliseen tilanteeseensa nähden kohtuuttomia kustannuksia. • Tilanne kuitenkin korjaantui jo toukokuussa, jolloin keskimääräinen jonotusaika laski 4,5 minuuttiin. • Lisäksi AOA kiinnitti huomiota Kelan käytäntöön, jonka mukaan kiireellisen toimeentulotukihakemuksen käsittely voi tapahtua vain asioimalla toimipisteessä tai puhelinpalvelussa. • AOA:n mukaan Kelan tulisi kehittää puhelinpalveluaan siten, että kiireellisiin yhteydenottoihin pystyttäisiin kaikissa tilanteissa vastaamaan oikea-aikaisesti. 23. marras 2017 7
  8. 8. Kiireellisen toimeentulotukihakemuksen käsittely • Kantelussa EOAK/2225/2017 arvosteltiin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta (STM Kuntainfo 13.2.2017; 3/2017) kiireellisen toimeentulotuen järjestämisestä. • Kysymys oli siitä, tulkitaanko toimeentulotukilain 14 §:n 3 momentin säännöstä kunnan mahdollisuudesta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi, vaikka Kela ei olisi tehnyt perustoimeentulotukea koskevaa päätöstä, siten, että säännöstä voisi soveltaa vain Kelan aukioloaikojen ulkopuolella. • STM totesi antamassaan lausunnossa hallituksen esitykseen viitaten, että säännös tulee sovellettavaksi vain Kela aukioloaikojen ulkopuolella. 23. marras 2017 8
  9. 9. Kiireellisen toimeentulotukihakemuksen käsittely • AOA katsoi, että säännöksen kaavamainen lain esitöihin perustuva tulkintasuositus saattaa joissain tilanteissa vaarantaa henkilön tai perheen aseman siten, että he jäävät vaille perustuslain 19 §:ssä säädettyä vähimmäisturvaa. • Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun kysymys on akuutista ja ennakoimattomasta tilanteesta ja Kelaan ei voida saada yhteyttä (Kelan toimipaikkoja ei ole paikkakunnalla/ Kelaan ei saa puhelimitse yhteyttä), tulee kunnan arvioida toimeentulotuen myöntämistä asiakkaalle. • Jos Kela ei pysty käsittelemään ja ratkaisemaan kiireellistä hakemusta laissa säädetyssä määräajassa, Kelan on aktiivisesti ohjattava asiakasta asioimaan kunnan sosiaalipäivystyksessä ja tarvittaessa otettava itse yhteyttä sinne • Näissä tilanteissa, jos välttämätöntä kiireellistä apua tai tukea ei ole muutoin järjestettävissä, kunnalla on AOA:n mukaan velvollisuus arvioida tuen myöntämistä. 23. marras 2017 9
  10. 10. Kunnan ja Kelan välinen yhteistyö kiireellisessä tilanteessa • AOA korostanut useissa ratkaisuissaan yhteistyön merkitystä asiakkaan oikeuksien toteutumiselle. • AOA on pitänyt myönteisenä sitä, että Kela on pyrkinyt kuntien kanssa sopimaan siitä, millä tavoin kunnan sosiaalityöntekijät voisivat auttaa ja ohjata hakemusten teossa ja tarvittaessa avustaa asiakasta kiireellisen toimeentulotukihakemuksen tekemisessä ja yhteyden saamisessa Kelaan. • Sosiaalityöntekijän ohjatessa asiakasta hakemuksen tekemisessä saadaan samalla asiakkaasta tietoa, jonka perusteella tarvittaessa asiakkaalle voidaan heti aloittaa esimerkiksi palvelutarpeen kartoitus. 23. marras 2017 10
  11. 11. Terveydenhuoltomenot • Useissa kanteluissa arvosteltiin Kelaa myös siitä, ettei se ole myöntänyt toimeentulotukea lääkärin määräämiin lääkkeisiin tai muihin terveydenhuoltomenoihin. • AOA totesi ratkaisussaan EOAK/2112/2017, ettei toimeentulotukilaki rajaa sitä, mihin lääkkeisiin tukea voidaan myöntää eikä myöskään edellytä lääkkeeltä sairausvakuutuskorvattavuutta. • Kysymys on siitä, ovatko asiakkaan esittämät terveydenhuoltomenot tarpeellisia hakijan sairauden- tai terveydenhoidossa toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla. • Kelan ohjeiden myötä on tullut kanteluita, joissa kysymys pitkistä hoitosuhteista, lääkekannabiksesta, vahvoista kipulääkkeistä, ADHD-lääkkeistä yms. Kelan arvion mukaan kysymys ei ole ollut asiakkaalle tarpeellisista ja välttämättömistä lääkkeistä. 23. marras 2017 11
  12. 12. Terveydenhuoltomenot • Toimeentulotuen hakijalta voidaan edellyttää, että asiakas toimittaa tarvittaessa selvitystä terveydenhuoltomenojen tarpeellisuudesta. • Kelan tulee arvioida yksilöllisesti se, millä tavoin ja missä laajuudessa asiakkaalta pyydetään lisäselvitystä terveydenhuoltomenoista ja mikä merkitys tällä selvityksellä asian ratkaisemisen kannalta on. • Kelan oman asiantuntijalääkärin lausunnolla ei ole yksin ratkaisevaa merkitystä päätöksenteossa. • Kela on sittemmin linjannut, että lääkkeiden tulee olla asiakkaalle tarpeellisia ja välttämättömiä. Tämä on tiukentanut käytäntöä toimeentulotuen myöntämisessä lääkkeisiin. 23. marras 2017 12
  13. 13. Maksusitoumus lääkkeisiin • Eräiden kanteluiden mukaan Kela olisi edellyttänyt erillistä hakemusta niin sanotun rajatun maksusitoumuksen myöntämiseksi. • AOA totesi, että toimeentulotukilaissa ei ole säännöksiä erilaisista maksusitoumuksista eikä maksusitoumuksiin liittyvästä erityisestä hakumenettelystä. • Kelan ei tule ohjata asiakasta hakemaan erikseen maksusitoumusta toimeentulotukihakemuksensa lisäksi. 23. marras 2017 13
  14. 14. Kuntien ja Kelan välinen yhteistyö • Oikeusasiamiehen kanslia kiinnitti jo Kela-siirron valmisteluun liittyvissä lausunnoissaan huomiota siihen, että toimeentulotukiasiakkaan oikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää, että Kela ja kunnat tekevät hyvää yhteistyötä toimeentulotuen soveltamiseen ja hakemiseen liittyvissä asioissa. • Lausunnossa pidettiin perusteltuna ja asiakkaan oikeuksia edistävänä menettelynä sitä, että sellaisissa tilanteissa, joissa asiakas ei pysty Kelan virka-aikana asioimaan Kelan toimipisteissä joko henkilökohtaisesti tai muulla tavoin, hän saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen asiointiin sosiaalitoimen toimipisteestä. • Käytännössä kantelujen valossa näyttää siltä, ettei yhteistyövelvoitteita ole aina riittävällä tavalla otettu huomioon toimeentulotukihakemusten käsittelyssä. 23. marras 2017 14
  15. 15. Ongelmakohdat yhteistyössä • Yhteistyöhön liittyvät ongelmat näyttävät kantelujen perusteella realisoituvan ensisijaisesti kiireellisten toimeentulotukihakemusten yhteydessä. • Kantelijat ovat myös kokeneet, että heitä on ”palloteltu” Kelan ja kunnan välillä. Kunnat ovat saattaneet kieltäytyä käsittelemästä asiakkaan hakemusta ja ohjanneet hänet Kelaan samalla kun Kela on arvioinut kyseisen asian kuuluvan kunnan ratkaistavaksi  rajapinnat eivät siis ole olleet selkeitä kaikille Kelan ja kunnan työntekijöille. • Edelleen on epäselvää, toteutuuko toimeentulotukiasiakkaan oikeus saada hänen tarpeensa mukaisia sosiaalipalveluja vastaavalla tavalla kuin silloin, kun kunnan viranomainen pystyi heti toimeentulotukihakemuksen yhteydessä arvioimaan asiakkaan muiden palvelujen tarvetta. 23. marras 2017 15
  16. 16. Ongelmakohdat yhteistyössä • Yhteistyöhön liittyviä ongelmia on havaittu mm. -asumismenojen huomioimisessa (hakijaa on ohjattava ottamaan yhteyttä kuntaan asuntoasian selvittämistä varten) -velvollisuudessa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi (kunta on jo aiemmin hyväksynyt hakijan erityiset perusteet olla ilmoittautumatta) -perusosan alentamisen yhteydessä (tiedottaminen, suunnitelman laatiminen ja päätöksen antaminen tiedoksi kuntaan) -monialaisten suunnitelmien laatiminen (ilmeisestikään näitä ei laadita) - palveluasumisen maksun alentaminen (Kela edellyttää asiakkaalta, että kunta alentaa maksua) 23. marras 2017 16
  17. 17. Asian siirtäminen Kelasta kuntaan (14 d §) • Kelan on hakijan pyynnöstä toimitettava hakemus viipymättä asiassa toimivaltaiseen kuntaan tehtyään hakemuksen perusteella päätöksen perustoimeentulotuesta, jos hakija on esittänyt hakemuksessaan muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja. • Kelan on, tarvittaessa yhteistyössä asianomaisen kunnan kanssa, arvioitava, onko asiakkaan täydentävän tai ehkäisevän tuen tarve kiireellinen. Jos tuen tarve arvioidaan kiireelliseksi, Kelan on käsiteltävä hakemus myös perustoimeentulotuen osalta kiireellisenä. 23. marras 2017 17
  18. 18. Asian siirtäminen kuntaan • Arvioitaessa sitä, tuleeko asiakkaan hakemus siirtää kunnan käsiteltäväksi aina ei ole selvää, mikä meno kuuluu perustoimeentulotukeen ja mikä on täydentävänä toimeentulotukena huomioitava meno. • Asiakkaalla on aina oikeus saada päätös hakemukseensa. • Asian kiireellisyys on aina arvioitava kaikkien eri toimeentulotuen muotojen osalta. • Tarvittaessa on neuvoteltava kunnan kanssa. 23. marras 2017 18
  19. 19. Perusosan alentaminen • Perusosan alentamisen yhteydessä on aina laadittava, mikäli mahdollista, yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvittaessa yhteistyössä työ- ja elinkeinoviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. • Kelan tulee tiedottaa hakijalle kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma ja ohjata tämä kunnan sosiaalitoimen asiakkaaksi suunnitelman laatimista varten. Kelan tulee myös välittömästi toimittaa kunnan sosiaalitoimelle tiedoksi perusosan alentamista koskeva päätös ja ilmoittaa tästä hakijalle. 23. marras 2017 19
  20. 20. Perusosan alentaminen • Apulaisoikeusasiamiehen havaintojen mukaan em. suunnitelmia ei useinkaan ole laadittu ennen perusosan alentamista, vaan suunnitelma on tehty vasta alentamisen jälkeen. • Epäselväksi on jäänyt, mikä merkitys näillä suunnitelmilla on toimeentulotukea koskeviin jatkopäätöksiin. • Suunnitelmalla saattaa olla merkitystä alentamispäätöksen kestoon ja sen kohtuullisuuteen (määrään, onko alennus 20% tai 40%). 23. marras 2017 20
  21. 21. Monialainen yhteistyö ja asiakassuunnitelma • AOA on ratkaisuissaan kiinnittänyt huomiotaan siihen, että Kelan tulee tehdä toimeentulotukipäätökset ottaen huomioon hakijan yksilölliset olosuhteet. • Erityisen tärkeä säännös sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeen selvittämisen ja palvelujen järjestämisen kannalta on sosiaalihuoltolain 41 § monialaisesta yhteistyöstä. • AOA on katsonut, että säännöksellä on erityistä merkitystä laadittaessa asiakassuunnitelmaa sekä arvioitaessa sitä, missä laajuudessa hakijalle on myönnettävä toimeentulotukea. Tilanteissa, joissa tehdään monialaista yhteistyötä henkilön tilanteen ratkaisemiseksi, on Kelan riittävällä tavalla otettava huomioon palvelutarpeen arvioinnissa esiin tulleet seikat. 23. marras 2017 21
  22. 22. Kelan ja kunnan yhteistyön kehittäminen • Kela on ilmoittanut, että hakemusruuhkasta selvittyään se on ryhtynyt kehittämään yhteistyömalleja Kelan ja kunnan väliseen yhteistyöhön. • Kela on tehnyt mm. ilmoituksia sosiaalihuollon tarpeessa olevista henkilöistä kunnille (1500 kpl syyskuuhun mennessä). • Kela on ilmoittanut olevansa asiakkaan akuutissa tilanteessa suoraan yhteydessä sosiaalityöntekijään. Kela on kuitenkin myöntänyt, ettei esimerkiksi ajanvarausta sosiaalityöntekijälle tehdä yhdessä asiakkaan kanssa riittävän usein. Tähän olisi kuitenkin mahdollisuus, koska on olemassa sovitut toimintatavat ja suorat puhelinnumerot sosiaalityöntekijälle. • Lisäksi Kela on ilmoittanut antavansa kuukausittain kunnille tiedot niistä alle 25-vuotiaista asiakkaista, jotka ovat saaneet toimeentulotukea yli 4 kk ajan. 23. marras 2017 22

×