Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toimeentulotuen rekisteritiedot tutkimuskäytössä

100 views

Published on

Elina Ahola: Toimeentulotuen rekisteritiedot tutkimuskäytössä. Esitys Toimeentulotukitilastot parempaan käyttöön -seminaarissa 2.2.2017.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toimeentulotuen rekisteritiedot tutkimuskäytössä

 1. 1. Toimeentulotuen rekisteritiedot tutkimuskäytössä Tutkija Elina Ahola Yhteistyössä: Kelan tutkimusryhmä Tutkija Tuija Korpela Kelan tutkimusryhmä Toimeentulotukitilastot parempaan käyttöön –seminaari Kelan päätalo 2.2.2017
 2. 2. Aika ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa Rekisteritietoa toimeentulotuesta oli saatavilla kahta eri reittiä: 1. Valtakunnallista tietoa keräsi THL. 2. Kuntakohtaista tietoa pystyi mahdollisesti saamaan suoraan kuntien tietojärjestelmistä. 2
 3. 3. Mihin menoihin toimeentulotukea maksetaan? Ainutlaatuinen TotuHelsinki-aineisto • Helsingin kaupungin maksaman toimeentulotuen maksutasoista tietoa vuosilta 2008–2010. • Kuvassa eri käyttökohteisiin maksettu toimeentulotuki. 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tilille maksettu Asuminen, asumistuen täydennys Terveys Asuminen, muu Velat Matkustus Toimintaraha Elintarvikkeet Muut 2008 2009 2010 Toimeentulotuen määrä, milj. € Lähde: Ahola E. Yleiskatsaus toimeentulotuesta Helsingissä 2008–2010. Julkaisussa: Ahola E, Hiilamo H, toim. Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008–2010. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 127, 2013: 18–29. Aineistona TotuHelsinki-aineisto.
 4. 4. Kelan etuuksien ja toimeentulotuen päällekkäisyys Askel kerrallaan tarkemman aineiston äärelle • THL:n toimeentulotukitilastossa on vuodesta 2001 lähtien ollut saatavissa tieto tilastovuoden marraskuussa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien tulonlähteistä. − Tiedon kattavuus ei täydellinen. • THL:n (aiemmin Stakesin) ja Kelan yhteishankkeet, joissa THL:n toimeentulotukirekisterin ja Kelan etuusrekistereiden marraskuun tietoja on yhdistetty. − Tiedot vain marraskuulta. • Päällekkäisyystarkastelut SISU-mikrosimulointimallin rekisteriaineistoon yhdistetyllä Kelan etuuksien kuukausitasoisella aineistolla. − Kuukausitasoinen toimeentulotukitieto vain tasolla saa tukea / ei saa tukea. 4
 5. 5. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien osuus eri Kelan etuutta saaneista kotitalouksista kuukausittain vuonna 2012, %. Kelan etuus Kuukausi Keski- arvo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yleinen asumistuki 40,5 42,3 43,6 41,8 43,3 43,8 43,0 43,3 41,8 42,9 42,1 36,4 42,1 Eläkkeensaajan asumistuki 5,8 6,0 6,4 6,2 6,5 6,6 5,9 6,2 5,9 6,5 6,6 6,2 6,2 Peruspäiväraha 20,5 20,7 21,7 20,1 21,1 21,3 20,8 20,8 19,9 20,2 19,6 15,2 20,2 Työmarkkinatuki 31,0 32,0 32,7 31,6 32,7 33,7 32,8 32,9 31,9 33,3 32,2 27,3 32,0 5 Kelan etuus Kuukausi Keski- arvo1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yleinen asumistuki 68,4 68,3 68,7 69,6 69,7 67,2 68,9 69,5 70,8 69,9 70,5 69,9 69,3 Eläkkeensaajan asumistuki 8,4 8,3 8,5 8,6 8,8 8,5 8,0 8,4 8,5 9,0 9,3 9,9 8,7 Peruspäiväraha 5,0 5,1 5,3 4,9 4,9 4,2 4,3 4,7 4,5 4,6 4,6 4,0 4,7 Työmarkkinatuki 36,9 36,5 36,6 36,2 36,4 34,4 35,1 36,5 36,8 37,7 37,1 35,4 36,3 Eri Kelan etuutta saaneiden kotitalouksien osuus toimeentulotukea saaneista kotitalouksista kuukausittain vuonna 2012, %. Lähde: Ahola E. Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella. Helsinki: Kela, Työpapereita 84, 2015. Aineistona SISU- mikrosimulointimallin rekisteriaineistoon yhdistetty Kelan etuuksien kuukausitasoinen aineisto vuodelta 2012.
 6. 6. Aika perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen 6 Rekisteritietoa toimeentulotuesta saa kahdelta eri taholta: 1. Tiedot perustoimeentulotuesta Kelasta. 2. Tiedot täydentävästä ja ehkäisevästä tuesta THL:sta.
 7. 7. Osa rekisteritutkimuksen ongelmista ratkeaa… • Kelan rekistereihin tallentuu tieto siitä, mihin menoihin toimeentulotukea on maksettu. • Perustoimeentulotuen osalta tiedetään jatkossa kuukausittain asiakkaalle maksettu toimeentulotuen määrä ja tämä tieto voidaan yhdistää muiden Kelan etuustietojen kanssa. 7
 8. 8. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että… • Pelkät Kelan tiedot eivät vielä riitä aikasarjoihin / pitkittäistutkimukseen. • Kela-siirron vaikutuksia ei voi tutkia pelkästään Kelan datoja käyttäen, tarvitaan aineisto myös ajalta ennen Kela-siirtoa. • Kaikkien toimeentulotuen lajien (perus, täydentävä, ehkäisevä) samanaikaiseen tutkimiseen tarvitaan aineistoa Kelan lisäksi myös kunnista/THL:sta. 8
 9. 9. Toimeentulotuen laji Osuus toimeentulotukea saavista kotitalouksista, % Vain perustoimeentulotuki 55,6 Perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki 30,9 Perustoimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki 3,3 Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki 5,3 Vain täydentävä toimeentulotuki 3,1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 0,3 Vain ehkäisevä toimeentulotuki 1,5 Yhteensä 100,0 9 Lähde: Ahola E. Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella. Helsinki: Kela, Työpapereita 84, 2015. Aineistona SISU- mikrosimulointimallin rekisteriaineistoon yhdistetty Kelan etuuksien kuukausitasoinen aineisto vuodelta 2012. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet toimeentulotuen lajien mukaan vuonna 2012.
 10. 10. Miten Kelan rekisteriaineistoa voi saada tutkimuskäyttöön? 10
 11. 11. Rekisteriaineistojen luovuttamisen periaatteet • Luovutetaan vain tieteelliseen tutkimukseen • Henkilötietolaki 22.4.1999/523 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 11
 12. 12. Tietopyynnön tekeminen • Sähköinen hakemus, josta ilmenee mm. • tietojen käyttäjät • käyttötarkoitus • aikataulu • Liitteenä • tutkimussuunnitelma • määrittelydokumentti (yksilöinti tarvittavista muuttujista) • tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste • julkaisusuunnitelma • salassapitositoumus • laskutustiedot 12
 13. 13. Tietopyynnön tekeminen • Joissain tapauksissa myös • tieto muiden organisaatioiden käyttöluvista • suostumuslomake tutkittavilta • tutkimuseettisen toimielimen lausunto 13
 14. 14. • Lupapäätös ja tietopyynnön toteutus lähtökohtaisesti maksullisia • 300 e + alv / uusi tutkimuslupa, 150 e + alv / lupa liittyen opinnäytetyöhön • varsinainen tietojen poiminta, 78 e + alv / tunti • Koko prosessin kesto puolesta vuodesta vuoteen • Lisätietoja: http://www.kela.fi/tutkimusta- tukemassa_tietopyynnot-tieteellisiin-tutkimuksiin 14
 15. 15. Kiitos. Lisätietoja: Elina Ahola (elina.ahola@kela.fi, puh. 020 634 1879) Tuija Korpela (tuija.korpela@kela.fi, puh. 020 634 1945) 15

×