Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terapeuttien näkemyksiä pitkäkestoisista avokuntoutuksista ja niiden perusteista

306 views

Published on

Paltamaa J, Kanelisto K. Terapeuttien näkemyksiä pitkäkestoisista avokuntoutuksista ja niiden perusteista. Työpapereita 122, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/195358

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Terapeuttien näkemyksiä pitkäkestoisista avokuntoutuksista ja niiden perusteista

  1. 1. Terapeuttien näkemyksiä pitkäkestoisista avokuntoutuksista ja niiden perusteista Jaana Paltamaa ja Katja Kanelisto Työpapereita 122, 2017
  2. 2. Terapeutit kokivat, että pitkäkestoisesti jatkuvia avoterapioita tarvitaan Perusteluita avoterapioiden jatkumiselle yhtäjaksoisesti useita vuosia olivat • toimintakyvyn ja elämänlaadun paraneminen, ylläpysyminen tai heikkenemisen hidastaminen • saavutettujen asioiden siirtyminen kuntoutujan arkeen • kehitykselliset näkökulmat lasten ja nuorten kuntoutuksessa • kuntoutujan ja hänen perheensä hyvin tunteminen • kuntoutujan hidas tai kausittain vähäinen edistyminen • työrauha, jolloin hitaasti etenemällä voidaan saavuttaa pysyvämmät taidot • kuntoutustarve ja kuntoutuksen vaikuttavuus 2
  3. 3. Terapioiden jatkumiseen suhtauduttiin myös kriittisesti • Pitkien terapioiden keskeisimmiksi haitoiksi koettiin liiallinen tuttuus ja kuntoutujan motivaation ja sitoutumisen hiipuminen • Terapian päättämistä oli perusteltu useimmiten sillä, että kuntoutujan ei koeta hyötyvän terapiasta • Terapeutit tarvitsevat tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä sekä tiiviimpää yhteistyötä kuntoutuksen suunnittelusta vastaavan tahon kanssa • Terapeuttien olisi hyvä perustella pitkien terapioiden jatkamista enemmän myös toimintakyvyn arvioinnin tuloksilla ja konkreettisten mitattavien tavoitteiden saavuttamisella (esim. Goal Attainment Scaling, GAS) 3

×