Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Supporting gender equality and integration

122 views

Published on

Tervola J. Supporting gender equality and integration. Immigrant families’ child care choices in the Nordic policy context. Studies in social security and health 149, Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804036299

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Supporting gender equality and integration

  1. 1. Supporting gender equality and integration Immigrant families’ child care choices in the Nordic policy context (Sukupuolten tasa-arvoa ja kotoutumista tukemassa. Maahanmuuttajaperheiden lastenhoitovalinnat pohjoismaisen hyvinvointivaltion kontekstissa.) Jussi Tervola Studies in social security and health 149 URI-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804036299
  2. 2. Tausta • Perhepolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat mm. • Edistää sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla tukemalla erityisesti äitien työllisyyttä • Tukea lapsen kehitystä mm. tarjoamalla korkealaatuisia varhaiskasvatuspalveluja • Kansainvälisten tutkimusten mukaan nämä perhepolitiikan tavoitteet näyttävät toteutuvan heikommin maahanmuuttajaperheissä • Sukupuolten väliset erot työllisyydessä ja perhevapaiden käytössä ovat suuremmat • Maahanmuuttajataustaiset lapset osallistuvat muita harvemmin varhaiskasvatuspalveluihin, vaikka tutkimusten mukaan erityisesti maahanmuuttajataustaiset lapset hyötyvät varhaiskasvatuksesta
  3. 3. Tulokset 1. Vertailemalla maahanmuuttajaisien perhevapaiden käyttöä Suomessa ja Ruotsissa sekä analysoimalla tehtyjä uudistuksia nähdään, että perhevapaiden jakautumista maahanmuuttajaväestössä on mahdollista tasata perhevapaapolitiikalla kuten isille kiintiöidyllä vapaalla. 2. Opitut sukupuolinormit tai tarkemmin, se missä olet viettänyt lapsuutesi, näyttää vaikuttavan myös isän perhevapaiden käyttöön. Tämä on todettu tarkastelemalla eri- ikäisinä muuttaneita isiä Suomessa ja Ruotsissa. 3. Kotihoidon tuen käytön perusteella nähdään, että maahanmuuttajaperheet hoitavat lapsiaan kotona kantaväestöä pidempään. Pisimpään lastaan kotona hoitavat pakolaismaista tulleet, jotka toisaalta tarvitsisivat eniten tukea kotoutumisessa. 4. Kuitenkin monilapsisissa maahanmuuttajaperheissä yli kolmivuotiaat viedään päivähoitoon kantaväestöä selvästi yleisemmin. Todennäköisin syy tälle on, että maahanmuuttajaperheet tietävät päivähoidon hyödyt lapselle.

×