Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tuloksia

109 views

Published on

Minna Ylikännö: Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tuloksia. Esitys perustulokokeilun ensimmäisten tulosten julkistustilaisuudessa 8.2.2019.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tuloksia

 1. 1. Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tuloksia Helena Blomberg, Signe Jauhiainen, Markus Kanerva, Olli Kangas, Merja Komu, Christian Kroll, Maarit Lassander, Mikko Niemelä, Miska Simanainen, Annamari Tuulio-Henriksson, Minna Ylikännö
 2. 2. Kyselyaineiston keruu • Arviointitutkimushankkeessa selvitetään kyselyaineiston avulla perustulokokeilun vaikutuksia hyvinvointiin • Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluna 17.10.–14.12.2018 välisenä aikana. • Kyselyssä sekä 2 000 perustulonsaajalta että 5 000 verrokkiryhmään kuuluvalta henkilöltä kysyttiin heidän sosiaalisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista, terveydestä, työnhakuun ja työllistymiseen liittyvistä asioista sekä asenteista koskien perustuloa ja sosiaaliturvan uudistamista. • Verrokkiryhmä muodostettiin poimimalla marraskuussa 2016 Kelan päivärahaa tai työmarkkinatukea saaneista henkilöistä satunnaisotannalla 5 000 henkilön otos. • Myöhemmin kyselyiden tiedot yhdistetään rekisteritietoihin niiden kyselyyn osallistuneiden vastaajien osalta, jotka ovat antaneet yhdistämiseen nimenomaisen suostumuksensa (82,3 % vastaajista).
 3. 3. Aineiston laatu • Vastausprosentit jäivät sekä koe- että verrokkiryhmässä mataliksi. • Lopullinen aineisto vastaa kuitenkin hyvin tutkimukseen alun perin valikoituneita koe- ja verrokkiryhmää • Vastaajaryhmät eivät eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi sukupuolen, iän tai koulutuksen suhteen • Sen sijaan kotitalouden rakenteen osalta ryhmien välillä on eroja • Perustuloa saaneiden vastaajien kotitaloudet ovat henkilömäärältään suurempia ja niissä on useammin lapsia kuin verrokkiryhmässä • Myös tuloissa on tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä • Perustuloa saaneiden henkilökohtaiset tulot ovat keskimäärin korkeammat kuin verrokkiryhmässä
 4. 4. Tulokset • Perustuloa saaneiden hyvinvointi oli selvästi korkeammalla tasolla kuin verrokkiryhmässä • Koeryhmään kuuluneet kokivat merkittävästi vähemmän terveyteen, stressiin, mielialaan ja keskittymiseen liittyviä ongelmia • Perustuloa saaneet myös luottivat tulevaisuuteensa ja omiin yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa merkittävästi enemmän • Yleistetyssä luottamuksessa eli luottamuksessa toisiin ihmisiin ero oli samansuuntainen, mutta pienempi • Luottamuksessa yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuten oikeuslaitokseen ja poliisiin, ei ryhmien välillä ollut juurikaan eroa. Poliitikkoihin perustuloa saaneet luottivat kuitenkin merkittävästi enemmän.
 5. 5. 6.8 9.8 13 19.4 16 25.1 7.8 13.2 11.8 16.8 19.5 22.6 25.8 30.1 32.4 32.4 31.1 26.5 34.8 30 26.3 19.4 17.1 15.5 23.4 16.2 15.9 10.9 11.8 7.1 1.4 0.7 0.7 1.1 4.6 3.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Luottamus omaan tulevaisuuteen, perustulo (%) Luottamus omaan tulevaisuuteen, verrokit (%) Luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen, perustulo (%) Luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen, verrokit (%) Vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnallisissa asioissa, perustulo (%) Vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnallisissa asioissa, verrokit (%) % Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin Ei osaa sanoa
 6. 6. 11.9 48.1 26.1 12.5 1.4 7.4 43.5 31.8 16.8 0.6 0 10 20 30 40 50 60 Tuloilla elää mukavasti Tuloilla tulee toimeen Tuloilla vaikeuksia tulla toimeen Tuloilla hyvin vaikea tulla toimeen Ei osaa sanoa % Kotitalouden tulot tällä hetkellä (%) Perustulo Kotitalouden tulot tällä hetkellä (%) Verrokit
 7. 7. 22.2 32.6 28.7 11.8 4.8 0 19.7 25.9 29.1 16.2 8.8 0.3 0 5 10 15 20 25 30 35 Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Erittäin paljon Ei osaa sanoa % Tunteeko nykyisin stressiä? (%) Perustulo Tunteeko nykyisin stressiä? (%) Verrokit
 8. 8. 56.1 28.3 15.5 44.8 43 12.2 0 10 20 30 40 50 60 Kyllä Ei Ei osaa sanoa % Arveleeko työllistyvänsä seuraavan 12 kuukauden aikana (%) Perustulo Arveleeko työllistyvänsä seuraavan 12 kuukauden aikana (%) Verrokit
 9. 9. Osatutkimusten tulokset täydentävät toisiaan • Vaikka rekisteriaineiston analyysissa ei havaittu eroja ryhmien työllisyydessä, kyselyssä perustuloa saanet uskoivat voimakkaammin omaan työllistymiseensä • Perustuloa saaneet vastasivat useammin, että perustulo pienentäisi työn hakemiseen liittyvää byrokratiaa sekä edesauttaisi oman yritystoiminnan perustamista • Rekisteri- ja kyselytutkimuksen tulokset antavat hieman erilaisen kuvan perustulokokeilun vaikutuksista. • Ne eivät kuitenkaan ole ristiriitaisia. Vaikka perustulolla ei olisi minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia puoleen tai toiseen, sillä voi tästä huolimatta olla merkittäviä hyvinvointivaikutuksia, mihin tämänkin tutkimuksen tulokset viittaavat.
 10. 10. Kiitos!

×