Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Myönnetty, ei käytetty. Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011–2014

57 views

Published on

Roisko E, Vesala Hannu T, Ylitalo J. Myönnetty, ei käytetty. Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011–2014. Työpapereita 143, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018101238142.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Myönnetty, ei käytetty. Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011–2014

  1. 1. Myönnetty, ei käytetty Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011–2014 Eija Roisko, Hannu T. Vesala ja Juho Ylitalo Työpapereita 143, 2018 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn:fi/URN:NBN:fi-fe2018101238142
  2. 2. Tulkkauspalvelun käytön haasteita • Alle puolet Kelan tulkkauspalveluun oikeutetuista puhevammaisista käyttää palvelua. Käyttöaste on merkittävästi alempi kuin kuulovammaisilla ja kuulonäkövammaisilla asiakkailla. • Kelan rekisteriaineistosta havaitaan, että nimetyn tulkin puuttuminen vähentää tulkkauspalvelun käyttöä. • Käyttäjien näkökulmasta yleisin syy olla käyttämättä tulkkauspalvelua on se, että lähipiiri tai avustaja auttaa tulkkauksessa. • Puhetulkit nostivat keskeiseksi syyksi tilaamisen haasteet. • Järjestöjen mukaan niukka käyttö liittyy puhevammaisten suppeaan elinpiiriin ja sosiaalisten verkostojen vähäisyyteen sekä hyvin yksilöllisiin tarpeisiin.
  3. 3. Tulkkauspalvelun kehittämiskohteet • Puhevammaisella tulee olla riittävästi nimettyjä, hänen kommunikointitapaansa perehtyneitä tulkkeja jo palvelun alkuvaiheessa. • Tilausjärjestelmää tulee kehittää monipuolisemmaksi, jotta tilaaminen on mahdollista myös henkilölle, joka ei pysty puhumaan, lukemaan eikä kirjoittamaan. • Tulkin ja avustajan työn yhdistämisen vaihtoehtoja tulee kehittää. Nyt tulkin työn rajaaminen tiukasti vain tulkkaamiseen rajoittaa palvelun käyttöä. • Tieto mahdollisuuksista tulkkauspalveluun on tavoittanut vain murto-osan siitä hyötyvistä puhevammaisista asiakkaista. Palvelun hyötyjen näkyväksi tekeminen lisäisi palvelun käyttöä ja siten puhevammaisten osallisuutta yhteisöissään ja yhteiskunnassa.

×