Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mikä auttaa omaishoitajaa jaksamaan?

800 views

Published on

Kristiina Juntunen: Mikä auttaa omaishoitajaa jaksamaan? Esitys Omaishoidon eettiset kysymykset hoitajan ja hoidettavan näkökulmasta -seminaarissa 9.3.2017.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mikä auttaa omaishoitajaa jaksamaan?

 1. 1. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kristiina Juntunen, TtM, AMK opettaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tohtorikoulutettava JY MIKÄ AUTTAA OMAISHOITAJAA JAKSAMAAN? PUOLISOAAN, VANHEMPAANSA JA LASTAAN HOITAVIEN OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEEN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ
 2. 2. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Sisältö  Pitääkö omaishoitajien jaksamisesta olla huolissaan?  Tutkimus jaksamisesta  Aineisto ja menetelmä  Tuloksia: millaisiin asioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota?  Mahdollisia keinoja omaishoitajien jaksamisen tueksi 14/03/2017 University of Jyväskylä
 3. 3. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Pitääkö omaishoitajien jaksamisesta olla huolissaan?  Kuormittumisen indikaattoreita ovat mm. – Tunne, että on kiinnisidottu tai ansassa – Vaikeuttaa yhteydenpitoa ystäviin ja/tai sukulaisiin – Haittaa perheenjäsenten välisiä suhteita – Aiheuttaa taloudellista ahdinkoa – Aiheuttaa haittaa omaishoitajan tunne-elämään – Aiheuttaa haittaa fyysiseen terveydentilaan – Omaishoito on liian vaativaa
 4. 4. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Pitääkö omaishoitajien jaksamisesta olla huolissaan?  Kuormittuminen on pitkäkestoinen rasitustila, joka voi heikentää niin fyysistä kuin psyykkistäkin terveydentilaa  Läheisen auttaminen on sinänsä hyväksi ihmisille iästä riippumatta, mutta erityisesti iäkkäille  Omaishoitajien jaksaminen on sydämen asia! 14/03/2017 University of Jyväskylä
 5. 5. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tutkimus jaksamisesta 14/03/2017 University of Jyväskylä
 6. 6. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Aineisto ja menetelmä: mittarit  Kielteiset vaikutukset (kv) omaishoidon vaativuus ja vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin, omaan ajankäyttöön, taloudellisen tilanteen vaikeutumiseen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen; pisteitys 7-28, suurempi pistemäärä ilmentää kuormittuneisuutta  Tuen laatu (tl): perheeltä, ystäviltä, sosiaali- ja terveyspalveluista ja koettu arvostus; pisteitä 5-20, suurempi pistemäärä ilmentää parempaa saatua tukea.  Myönteiset merkitykset (mm): hyvä suhde avustettavaan, selviytyminen omaishoitajana, omaishoidon hyödyllisyys, pisteitä 3-12, suurempi pistemäärä ilmentää omaishoidosta saatavaa tyydytystä 14/03/2017 University of Jyväskylä
 7. 7. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Aineisto ja menetelmä: mittarit  Omaishoitajan ikä, koulutusvuodet, koettu terveys  Käytössä olevat palvelut (lkm), käytössä olevat palvelut, joita tarvittaisiin lisää (lkm) ja tarvittavat palvelut, jotka eivät ole käytössä  Huoli masentuneisuudesta ja huoli kiinnostuksen puutteesta  Hoidettavan fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky  Hoitoon käytetty aika (h/vrk) 14/03/2017 University of Jyväskylä
 8. 8. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Aineisto ja menetelmä: Tutkittavat, tutkimuskysymys ja analyysi  1062 omaishoidon tukea saanutta omaishoitajaa  Mitkä tekijät ovat yhteydessä omaishoidon kielteisiin vaikutuksiin eli kuormittumiseen eri ryhmissä? – Puolisoaan hoitavat naiset, n=422 – Puolisoitaan hoitavat miehet, n=238 – Vanhempaansa hoitavat naiset, n=109 – Lastaan hoitavat naiset, n=229  Analyysi: studentin t-testi (naisten ja miesten välinen ero) ja monitekijäinen lineaarinen malli (GLM) 14/03/2017 University of Jyväskylä
 9. 9. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TULOKSET 14/03/2017 University of Jyväskylä
 10. 10. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Puoliso OH Vanhempan- sa OH Lapsensa OH Naiset, n=422 Miehet, n=238 Naiset, n=109 Naiset, n=229 KA (SD) KA (SD) KA (SD) KA (SD) Ikä 72 (8.6) 75 (9.2)** 58 (9.7) 53 (13.1) Vuodet OH:na 6.9 (5.0) 6.0 (3.9)* 5.3 (3.5) 13.1 (12.5) Palvelut lkm 2.5 (2.1) 2.6 (2.4) 2.5 (1.7) 2.6 (2.0) Ei riitä 0.8 (1.4) 0.8 (1.6) 0.7 (1.4) 0.9 (1.3) Ei saa 1.9 (2.8) 1.6 (2.5) 2.1 (3.0) 1.8 (2.0) COPE kv 15.0 (4.4) 13.9 (3.9)** 14.0 (3.8) 13.7 (3.8) COPE tl 12.4 (3.3) 12.5 (3.3) 11.8 (3.0) 11.7 (3.1) COPE mm 9.6 (1.7) 10.2 (1.6)** 9.7 (1.7) 10.3 (1.3) 14/03/2017 University of Jyväskylä *p < 0,05; **p < 0,01
 11. 11. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Puolisot: omaishoidon kielteisiin vaikutuksiin yhteydessä olevia tekijöitä Naiset ηp 2 Myönteisiä merkityksiä vähemmän 5% Heikompi terveys 5% Mielenkiinnon puute 4% Hoidettavan kogn vaikeus 3% Enemmän koulutusta 3% Käytetty aika 2% Heikompi tuen laatu 2% Enemmän tarvittavia palveluita, joita ei käytössä 2% Miehet ηp 2 Huoli masennuksesta 8% Hoidettavan kogn vaikeus 5% Käytetty aika 3% Myönteisiä merkityksiä vähemmän 2% Heikompi tuen laatu 2% Käytössä olevat palvelut, joita tarvittaisiin lisää 2% 14/03/2017 University of Jyväskylä ηp 2 =osittainen selitysaste / selitysosuus kielteisten vaikutusten vaihtelusta
 12. 12. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vanhempansa ja lapsensa omaishoitajat: omaishoidon kielteisiin vaikutuksiin yhteydessä olevia tekijöitä Vanhempansa OH ηp 2 Heikompi terveys 11% Hoid liikuntakyky 8% Hoid. kogn. vaikeus 6% Heikompi tuen laatu 5% Huoli masennuksesta 5% Lapsensa OH ηp 2 Myönteisiä merkityksiä vähemmän 11% Heikompi terveys 7% Hoid. kogn. vaikeus 6% Heikompi tuen laatu 5% Hoid liikuntakyky 4% Käytössä olevat palvelut, joita tarvittaisiin lisää 4% Enemmän tarvittavia palveluita, joita ei käytössä 2% 14/03/2017 University of Jyväskylä ηp 2 =osittainen selitysaste / selitysosuus kielteisten vaikutusten vaihtelusta
 13. 13. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Miten voidaan auttaa jaksamaan?  Myönteisen merkityksen tärkeys – Suhdetta OH:n ja hoidettavan välillä heikentävät yleisesti käyttäytymisen ongelmat – Ohjaus- ja/tai selviytymiskeinojen laatu • Kieltäminen  neuvominen • Moittiminen  kannustaminen • Estäminen  korvaava toiminta • Ongelman kieltäminen  ongelman ratkaisu – Itseluottamuksen tukeminen, koulutusta/psykoedukaatiota omaishoitajille esim. hoitotoimenpiteissä ja hoidettavan toimintakyvyn tukemisessa, itsehoidossa jne – Perhe- tai pariterapia? 14/03/2017 University of Jyväskylä
 14. 14. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Miten voidaan auttaa jaksamaan?  Tuen laatu ja palvelujen sopivuus – Epävirallisen tuen laatu on merkittävä jaksamisen kannalta – Palvelujen suurempi määrä ei näytä merkittävää osaa, mutta tyytymättömyys palvelujen määrään tai laatuun on merkittävää – Omaiset työntekijöiden kumppaneina • Hoidettavan kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat • Omaishoitajan vapaiden ja korvaavan hoidon suunnittelu ja toteutuminen • Pohdittava, miten järjestetään päivittäiset tauot eli ”omaa aikaa” 14/03/2017 University of Jyväskylä
 15. 15. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Miten voidaan auttaa jaksamaan?  Omaishoitajien fyysinen ja psyykkinen terveys – Sairauksien tai diagnoosien puuttuminen ei välttämättä kerro koetusta terveydestä – Omaishoitajien kuntoutuskurssit – Erityisesti mielialan heikkenemiseen ja mielenkiintojen vähenemiseen puututtava ajoissa – Onko terveystarkastuksia riittävästi? 14/03/2017 University of Jyväskylä
 16. 16. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Miten voidaan auttaa jaksamaan?  Hoidettavan vaikeat oireet ja ongelmat toimintakyvyssä – Stressinhallinta  koulutukselliset terapiat – Tietoinen läsnäolo? Tasapainoisen elämäntavan hallinta? 14/03/2017 University of Jyväskylä
 17. 17. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO kristiina.juntunen@jamk.fi 14/03/2017 University of Jyväskylä KIITOS

×