Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen tyoaika ja kustannusseuranta

183 views

Published on

Jaakonsaari M, Karttunen A. Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen työaika- ja kustannusseuranta. Työpapereita 117, 2017. Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/184897

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen tyoaika ja kustannusseuranta

  1. 1. Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen työaika- ja kustannusseuranta Mikko Jaakonsaari ja Auli Karttunen Työpapereita 117, 2017
  2. 2. Päätulokset työaikaseurannasta • Työaikaa ja kustannuksia seurattiin perhekuntoutuksen kehittämishankkeessa vuosina 2013–2016. Kuntoutukseen osallistui perheitä alueilta, joissa palveluja on harvassa. • Palveluntuottajien työaikaa kului enemmän välilliseen kuin välittömään työhön kuntoutuksen niissä vaiheissa, jotka toteutettiin mahdollisimman lähellä perheiden arkielämää. • Kotiin sovellettavassa kuntoutusmallissa korostui palveluntuottajien matkustamisen osuus, joka vaihteli 29 prosentista 39 prosenttiin välillisestä työajasta. 2
  3. 3. Päätulokset kustannusseurannasta • Koko kuntoutusprosessin kustannukset kuntoutujakohtaisesti olivat kalleimmillaan keskimäärin 13 971 euroa ja halvimmillaan keskimäärin 10 627 euroa palveluntuottajien omilla henkilötyökustannuksilla laskettuna. • Kustannukset muodostuivat työajasta, joka kirjattiin aloituskäynteihin, varsinaisiin käynteihin sekä kuntoutusviikonloppuihin. Mukana oli myös matka- ja päivärahakustannuksia sekä mahdollisia muita kuntoutukseen liittyviä kustannuksia. 3
  4. 4. Johtopäätökset • Matkat perheiden luokse lisäsivät välillisen työn osuutta työajasta. Siksi palveluntuottajien on suunniteltava tarkasti kuntoutuksen toteutus ja mahdollisuudet yhdistää käyntejä eri kuntoutujien luona. • Kehittämishankkeen yhteydessä tehty kirjallisuus- katsaus osoitti, että kotiin annettavasta kuntoutuksesta on hyvin vähän kustannustietoa saatavilla eikä se ole vertailtavaa. Kustannuksia tulisi seurata edelleen erilaisissa kuntoutusmalleissa, jotta malleja voitaisiin verrata toisiinsa. Tämä olisi myös askel kuntoutuksen kustannusvaikuttavuustutkimuksen suuntaan. 4

×