Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seurantatutkimus sosiaalitoimen ja Kelan palveluyhteistyöstä Vantaalla

458 views

Published on

Erikoistutkija Markku Laadun esitys "Seurantatutkimus sosiaalitoimen ja Kelan palveluyhteistyöstä Vantaalla" 27.2.2014 pidetystä tiedotustilaisuudesta, jonka aiheena oli toimeentulotuen siirto Kelaan.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seurantatutkimus sosiaalitoimen ja Kelan palveluyhteistyöstä Vantaalla

 1. 1. Seurantatutkimus sosiaalitoimen ja Kelan palveluyhteistyöstä Vantaalla Markku Laatu Mediainfo 27.2.2014
 2. 2. Palveluyhteistyön toimintamalli Päätös Asiakas Kelaan • Kelan toimihenkilöt ratkaisevat Kelan etuudet  tieto etuuskäsittelijälle • Etuuskäsittelijä tekee ratkaisun totusta • Asiakas saa päätökset kaikista etuuksista • Tarpeiden ja oikeuksien kartoitus yhdessä Kelan palveluneuvojan kanssa • Mahdollisesti oikeutettu totuun  Suostumus tietojenvaihtoon Etuushakemusten vireillepano • Kelan hakemukset sähköisesti ratkaisutyötä tekeville • Totu-hakemus ja liitteet toimistossa työskentelevälle etuuskäsittelijälle 2
 3. 3. Vantaan kokeilun arvioituja hyötyjä Asiakkaalle: • Asiakas saa palvelut helpommin, nopeammin, varmemmin ja takaisinperinnän riski vähenee • Asiakkaan ei tarvitse toimittaa erikseen liitteitä sosiaalitoimeen, liitteet voi toimittaa sähköisesti Kelaan • ”Asiat kerralla kuntoon” Työntekijöiden kannalta: • Kela/kuntayhteistyön tiivistyminen • Työprosessien tehostuminen 3
 4. 4. Kaksi onnistumista arvioivaa tutkimushanketta: • Palveluyhteistyökokeilua koskeva asiakastutkimus (H-M Heinonen & M. Laatu) • Palveluyhteistyökokeilua koskeva työntekijätutkimus (I. Sandelin) • Asiakkaiden palvelu • Muutokset työntekijöiden työprosesseissa 4
 5. 5. Asiakaskyselyn toteutus • Puhelinhaastattelu yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa lokakuussa 2013. • Kutsu haastatteluun kaikille kesä-syyskuussa Kelan Myyrmäen ja Korson toimistoissa asioineille asiakkaille, joilla puhelinnumero (N=140). • Verrokkiryhmä: perinteiseen tapaan sosiaaliasemilla (Myyrmäki ja Koivukylä) asioineet asiakkaat (N=112). • Osallistui 63 Kelan ja 42 sosiaalitoimen asiakasta (105 asiakasta 252:sta = 42 %) 5
 6. 6. Kysyttyjä asioita: • Asiakaspalvelun laatu • Toimeentulotuen käsittelyprosessin toimivuus • Erityisen kiinnostuksen kohteena ne, joilla on kokemusta sekä perinteisestä että uudesta asioidenhoitotavasta • Perustoimeentulotuen Kela-siirron arvioidut vaikutukset • Maksetut Kelan etuudet 6
 7. 7. Mitä mieltä olet viimeisimmän toimeentulotukiasiasi käsittelystä kokonaisuutena? Ota kantaa seuraaviin väitteisiin: 7
 8. 8. Arvioi seuraavia Kelan/sosiaalitoimen palveluihin liittyviä väittämiä Osuudet (%); eos -vastanneet puuttuvat tarkastelusta. 0% 20% Etuuksien Kela hakeminen on työlästä tai vaikeaa Sos.toimi Hakemusten käsittely kestää liian pitkään Organisaatio luottaa asiakkaan sanaan Organisaatio on luotettava etuusasioiden hoitaja Toimiston sijainti on hyvä 37 50 64 8 25 12 10 6 11 Samaa mieltä Kela 83 Sos.toimi 83 12 Kela 97 Sos.toimi 2 35 Kela Eri mieltä 11 35 93 36 Ei samaa ei eri 2 7 87 29 5 03 90 Kela Sos.toimi Verkkopalveluja on helppo käyttää 13 78 Sos.toimi Verkkosivut ovat selkeät 45 67 Sos.toimi 100% 51 12 Kela 80% 21 37 24 60% 13 33 Kela Sos.toimi 40% 0 7 27 36 ?
 9. 9. Arvio toimeentulotukiasian hoidosta kokonaisuutena kouluarvosanoin 4−10 Kela 8,3 9 Sos.toimi 8,6
 10. 10. Arviointia vaikeuttavia tekijöitä: • Aineiston pienuus • Eroja vertailtavien asiakasryhmien rakenteessa (ikä ja sukupuoli) • Kokeilun sivu- tai ulkoisvaikutukset sosiaalitoimen tarjoamaan palveluun?  asiakkailla tarvitsi olla kokemus molemmista malleista, jotta arvio olisi luotettavampi 10
 11. 11. Millaisia vaikutuksia toimeentulotukiasiasi siirrolla kaupungin sosiaalitoimistosta Kelan toimistoon on ollut toimeentulotukiasiasi käsittelyyn. Onko siirto… Samaa mieltä olevien osuus (%) niistä Kelan asiakkaista, jotka ovat hakeneet toimeentulotukea jo aiemmin sosiaalitoimistosta (N 11 41 – 46; eos-vaihtoehtoon vastanneet (1-3 vastaajaa) on poistettu tarkastelusta) =
 12. 12. Kuinka todennäköisinä pidät seuraavia toimeentulotuen Kela-siirrosta aiheutuvia seurauksia, jos siirto toteutettaisiin? Epätodennäköisenä ja todennäköisenä pitävien osuus (%) Kelan ja sos.asemien asiakkaista 12 (Eos-vaihtoehtoon vastanneet tarkastelussa mukana)
 13. 13. Mitä etuuksia saat tai olet hiljattain hakenut Kelasta? Osuus (%) Kelan ja sos.toimen asiakkaista 13 Tilastokeskuksen vuoden 2011 tulonjaon palveluaineistosta tehdyt laskelmat samansuuntaisia (Kela: Elina Ahola)
 14. 14. Päätulokset • Kelan ja sosiaalitoimen kautta asioineet toimeentulotukiasiakkaat jokseenkin yhtä tyytyväisiä saamaansa palveluun. • Kelan kautta asioineet ovat kuitenkin selvästi tyytyväisempiä Kelan tarjoamiin nettiasiointimahdollisuuksiin. • Enemmistö niistä asiakkaista, joilla oli mahdollisuus vertailla asiakkuusprosessin sujuvuutta Kelassa ja sosiaalitoimessa, piti Kelan palvelua parempana kaikkien kysyttyjen asioiden suhteen (nopeampaa, sujuvampaa, helpompaa, vähemmän byrokraattista) • Toimeentulotukiasiakkailla on vahva kytkös erit. asumistukija työmarkkinatukiasiakkuuden kautta Kelaan 14

×