Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin

257 views

Published on

Alanko T, Karhula M, Piirainen A, Kröger T, Nikander R. Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Loppuraportti. Työpapereita 113, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/175226.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin

  1. 1. Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin Loppuraportti Tuulikki Alanko, Maarit Karhula, Arja Piirainen, Teppo Kröger ja Riku Nikander Työpapereita 113, 2017
  2. 2. Tutkimuksen tarkoitus ja aineistot • Tutkimuksessa tarkasteltiin 40 kuntoutujan osallisuutta kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa • Lisäksi tarkasteltiin kahden kuntoutujaryhmän eroja • Kuntoutujat asettivat omat tavoitteensa yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa • Tietoa kerättiin havainnoimalla, haastatteluilla ja kyselyillä • Aineiston analyysissä painottuivat laadulliset menetelmät 2
  3. 3. Keskeiset tulokset • Kuntoutujan osallistumista tavoitteenasettamiseen edistivät • kuntoutujan valmius asettaa omia tavoitteitaan • kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden huomiointi • ammattilaisten tarkoituksenmukaiset työtavat • omaisten mukanaolo • Kahden kuntoutujaryhmän välillä havaittiin eroja – tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat tekijät liittyivät kuntoutujaan, kuntoutumisen tukimuotoihin sekä lähi- ihmisiin ja asuinympäristöön 3
  4. 4. Johtopäätökset 4 • Kuntoutujan osallistuminen omien tavoitteiden asettamiseen motivoi ja sitouttaa kuntoutujaa kuntoutumisprosessiin • Kognitiiviset ongelmat ja kehitysvammaisuus eivät estä kuntoutujan aktiivista osallistumista tavoitteen- asettamisprosessiin, mikäli ammattilaiset osaavat tukea ja kannustaa kuntoutujan osallisuutta ja päätöksentekoa • Kuntoutujan osallistaminen vaatii opettelua ja harjoittelua kaikilta osapuolilta

×