Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista

119 views

Published on

Olli Kangas: Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Esitys perustulokokeilun esiselvitysraportin luovutustilaisuudessa 16.12.2016.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista

  1. 1. Perustulokokeilu 2017 Olli Kangas 16.12.2016 Loppuraportin sisältö
  2. 2. Tapahtunut tähän saakka… • Laki valmistunut • Kelassa maksualusta valmis ja valmiudet panna kokeilu v 2017 mallilla toimeen • V 2017 malli ns. pilottimalli, jossa ongelmia • Nähtävänä alkuna kenttäkokeiden sarjalle • Valtava kansainvälinen huomio • Finland the innovative country • Positiivinen maabrändäys 2
  3. 3. Tutkimusryhmän suositukset • Perustulokokeilun kohdeväestöä laajennetaan työttömien lisäksi muihin pienituloisiin • riittävä otoskoko määritellään voimalaskelmien perusteella ja kokeilulle varataan riittävä budjetti • 18–25-vuotiaiden nuorten ottamista mukaan kokeiluun pohdittava, sillä perustulon vaikutuksia olisi tärkeää tutkia myös tässä ryhmässä • Jatkokokeilun henkilöt määräytyvät ensisijaisesti valtakunnallisella satunnaisotannalla • otanta tehdään kotitaloustasolla, mutta etuus maksetaan yksilöllisesti • jos kokeilubudjettia on kuitenkin mahdollista kasvattaa, on alueellisen kokeilun toteuttamista arvioitava uudelleen, sillä alueellinen kokeilu mahdollistaisi heijastusvaikutusten tutkimisen • Perustulon, muun sosiaaliturvan ja työvoimapolitiikan yhteensovittamisessa on otettava huomioon tutkimukselliset näkökohdat
  4. 4. Tutkimusryhmän suositukset • Kokeiluun osallistuville henkilöille otetaan käyttöön perustuloetuuteen soveltuva veromalli • eri hallinnonalat sitoutettava alusta lähtien • Koeasetelman tarkentamiseen, uusien maksu- ja verojärjestelmien rakentamiseen, kokeilulain kirjoittamiseen ja kokeilun toimeenpanoon varataan riittävästi aikaa • jatkotyö aloitetaan viivytyksettä • Varmistetaan hallinnonalojen yhteistyön toimivuus ja sitoutuminen • Tehtävää varten perustetaan projektiorganisaatio, jonka toimintaan varataan riittävät resurssit 5
  5. 5. Tutkimusryhmän suositukset • yleistettävämmän tiedon tuottamiseksi jatketaan kokeilujen sarjalla, jossa perustuloa testataan eri väestöryhmillä ja tutkimusasetelmilla • jatkokokeiluissa arvioidaan myös erilaisia perustulo- ja veromalleja • vuonna 2019/2020 käyttöönotettavaa kansallista tulorekisteriä hyödynnetään uudenlaisissa kokeiluissa, joista yksi on negatiivisen tuloveron kokeileminen • Yhteiseurooppalaista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tiivistetään nykyistä laajemman rahoituksen ja vaikuttavamman tutkimuksen varmistamiseksi 6
  6. 6. Etenemistapa jatkovalmisteluissa 7 • Iteratiivisuus • Spesifioidaan malli • Arvioidaan alustavasti vaikutukset • Tehdään voimalaskelmat ja kustannusarvio • Täsmennetään mallia toistuvilla kierroksilla

×