Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta

Kelan tutkimus / Research at Kela
Dec. 3, 2019
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta
1 of 11

More Related Content

Similar to Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta

Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekojaStarck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekoja
Starck ja Kulmala: Nohevaa neuvontaa ja tuunattuja tekojaTHL
Shemeikka: Omaishoitajien kuntoutuskurssien koetut hyödyt ja niiden vakiintum...Shemeikka: Omaishoitajien kuntoutuskurssien koetut hyödyt ja niiden vakiintum...
Shemeikka: Omaishoitajien kuntoutuskurssien koetut hyödyt ja niiden vakiintum...Kelan tutkimus / Research at Kela
Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...
Prof. Jaakko Valvanne. Vanhuspalveluiden muuttuva maailma. ICT-Hypake -hankke...Fluente Kumppanit Oy
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaTHL
Kelan kuntoutus omaishoitajilleKelan kuntoutus omaishoitajille
Kelan kuntoutus omaishoitajilleKelan tutkimus / Research at Kela
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)SYL

Similar to Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta(20)

More from Kelan tutkimus / Research at Kela

Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysTimo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitys
Timo Kauppinen & Susanna Mukkila: lähiöiden väestörakenteen kehitysKelan tutkimus / Research at Kela
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...
Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden ...Kelan tutkimus / Research at Kela
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...
Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöi...Kelan tutkimus / Research at Kela
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...
Timo Kauppinen & Aleksi Karhula: Muuttoliikkeen rooli laskevan tulotason lähi...Kelan tutkimus / Research at Kela
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäTapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä
Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissäKelan tutkimus / Research at Kela
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...
Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vert...Kelan tutkimus / Research at Kela

More from Kelan tutkimus / Research at Kela(20)

Hautamäki: Asiakkaiden kokemuksia AVH-kuntoutuksesta

Editor's Notes

  1. Tämän osatutkimuksen tehtävänä oli selvittää, miten kuntoutujat, läheiset ja kursseja toteuttavat ammattilaiset kokivat palvelun toteutuksen ja sen vaikutukset kuntoutuja-asiakkaiden kuntoutumisen prosessiin
  2. Pysyvät tai vaikeat liikkumisen toimintarajoitteet voivat estää itsenäistä selviytymistä monin tavoin. Se voi näkyä esimerkiksi itsestä huolehtimisen vaikeutena, kuten pukeutumisen, peseytymisten ja/tai siirtymisten vaikeuksina. Henkilö voi myös tarvita liikkumisen apuvälineitä, kuten keppiä tai pyörätuolia ja/tai toisen henkilön apua liikkumisessa paikasta toiseen. Myös kognitiivisen toiminnan häiriöt, masennus ja etenkin afasia-oireiden tuottamat kommunikointivaikeudet haittaavat arjen toimintoja ja asiointia sekä kaventavat sairastuneen sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia. Erilaisia arkea haittaavia häiriöitä ja oireita esiintyy myös usein samanaikaisesti, jolloin on tärkeää huomioida näiden monien eri oireiden yhteisvaikutukset AVH-potilaan toipumiseen ja aktiiviseen kuntoutumiseen
  3. Aineistoon lukeutui litteroitua kerronnallista haastattelua, asiantuntijoiden fokusryhmähaastattelua, videoitua yhteistoiminnallisesti tuotettua haastattelua sekä eri näkökulmista tuotettuja asiakirjoja. Lisäksi kaikkea aineistoa oli kolmelta toisistaan hieman poikkeavalta kuntoutuskurssilta. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja teorialähtöinen sisällönanalyysi eli ICF-siltaus kuntoutujien omista kokemuksista. Kuntoutujaprofiilit eli ajallinen jatkumo hakemuksesta kuntoutuspalautteeseen. Integraation ytimessä ajatus kuntoutumisen prosessista kokonaisuutena ja kuntoutuskursseista yhtenä osana kokonaisuutta – kokemukset ennen, aikana ja kurssin jälkeen. Aluksi liikkumisen kurssien kuntoutujien ja läheisten haastattelujen aineistolähtöisen sisällönanalyysin tulokset kirjattiin aineistokokoelmaan eli raportin runkoon. Tämän jälkeen analyysiin integroitiin mukaan videoaineiston avulla analysoitujen kommunikaatiokurssin haastattelujen tulokset. Seuraavaksi mukaan otettiin kuntoutujien ja läheisten teorialähtöisen sisällönanalyysin (ICF-siltaus) tulokset Seuraavassa vaiheessa ammattilaisten fokusryhmähaastattelujen tulokset integroitiin osaksi analyysiä. Viimeisessä vaiheessa asiakirja-aineistosta analysoitujen kuntoutujaprofiilien tuomat tulokset täydensivät kuntoutujien näkökulmaa ja kuntoutuspalautteista saatiin täydennystä kurssin toimintojen kuvauksiin ja kurssin hyötyihin ammattilaisten näkökulmasta.
  4. Sairastumisen kehollisten, sosiaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien muutosten myötä yksilön kokemus itsestään muuttuu. Tutkimuskirjallisuudessa käsitelläänkin paljon sitä, miten toimintakyvyn muutokset vaikuttavat identiteettiin kokonaisvaltaisemmin joko katkoksena elämänkulussa tai vaiheittaisena sopeutumisena (Bury 1982; Charmaz 1991; Ellis-Hill 2000; Faircloth ym. 2004 ja 2005; Wolfenden ja Grace 2012; Hawkins ym. 2017). Kaikkien tässäkään tutkimuksessa haastateltujen kuntoutujien kohdalla muutos ei ollut dramaattinen katkos, vaan toiset kokivat sairastumisen osana oman elämäntarinan jatkumoa, jossa on ehkä aikaisemminkin ollut toimintakykyä haittaavia tilanteita. Tutkimuksissa on myös todettu, että AVH:n kaltaisesta vakavasta sairastumisesta selviytyminen voi edistää henkilökohtaista kasvua. Osa tässä tutkimuksessa haastatelluista kuntoutujista pystyi sisällyttämään AVH:n myötä jääneet toimintakyvyn vajaukset osaksi arkeaan ja sairastumisen ylipäätään osaksi elämäntarinansa jatkumoa ja näin ollen selvisi sairastumisesta mahdollisesti entistä vahvempana. Terveydenhuollossa tarvitaan edelleen lisää koulutusta ja informaatiota siitä, millaisia Kelan kohdennettujen kurssien mahdollisuuksia on ja ketkä niistä voisivat hyötyä Tulisi vahvistaa kohdennettujen AVH-kuntoutuskurssien ohjauksen koordinoitua vastuuta (sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntoutusta koordinoivat työntekijät, esim. AVH-koordinaattorit ja kuntoutusohjaajat tai –sosiaalityöntekijät)
  5. Standardissa tulisi olla selkeämmin konkreettisin esimerkein ilmaistuna se, missä määrin kurssin raamia on mahdollista soveltaa yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi WHOQOL-BREF –elämänlaatumittarin tilalle olisi harkittava kohderyhmälle soveltuvia päteviä menetelmiä Tarvitaan lisää koulutusta etenkin siitä, miten asetetaan kuntoutujalle oikeanlaisia tavoitteita ja miten niitä voidaan laatia kuntoutujan kanssa yhdessä keskustellen Läheisten osuutta liikkumisen kursseilla voitaisiin vahvistaa ja varmistaa, että tiedotus heidän omasta ohjelmasta toimii
  6. Kuntoutujia saattaisi motivoida omatoimiseen harjoitteluun kuntoutuskurssiin kuuluva lyhyt seurantajakso 6-12 kuukauden päähän nykymuotoisen kurssin päätösjaksosta, jossa hänen olisi mahdollista käsitellä ammattilaisen kanssa senhetkistä tilannetta ja toimintakykyä Jatkuvuuden turvaamiseksi ja kuntoutuskurssin hyötyjen siirtymiseksi pitkäkestoisesti arkeen tarvitaan myös kuntoutuksen palvelujärjestelmän tukea kotipaikkakunnalla. Tätä voitaisiin edistää vahvistamalla kuntoutuskurssin aikaista verkostoyhteistyötä
  7. Prosessuaalisuus järjestelmän tasolla: kuntoutuspalvelujen kokonaisuutena eli palveluketjujen katkeamattomuutena, hyvänä verkostoyhteistyönä ja juuri tietylle yksilölle tiettyjen oireiden kanssa oikea-aikaisesti ohjautuminen kurssille Prosessuaalisuus yksilön tasolla: oman sairausidentiteetin rakentumisena ja jäljelle jäävien toimintakyvyn vajausten hyväksymisenä. Persoonallisuus eli tietynlainen optimistisuuden ja toiveikkuuden säilyttäminen, harrastukset ja yleinen aktiivisuus, joka ei ollut sidottua työelämään. Resilienssi ja kyky sopeutua uuteen tilanteeseen.