Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asumista tukemassa

153 views

Published on

Jauhiainen S, Sihvonen E, Räsänen T, Veilahti A, Mikkola H. Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa.
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 155, 2019, Kela. Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902043938

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Asumista tukemassa

  1. 1. Asumista tukemassa Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa Signe Jauhiainen, Ella Sihvonen, Tapio Räsänen, Antti Veilahti, Hennamari Mikkola Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 155, 2019 Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902043938
  2. 2. Keitä yleisen asumistuen saajat ovat? • Yleisen asumistuen saajien elämäntilanteet vaihtelevat, mutta heitä yhdistää pienituloisuus. Merkittävä osa tuensaajista on nuoria ja opiskelijoita. • Nuorten tukijaksot ovat lyhyempiä kuin muiden ikäryhmien. Alle 35- vuotiailla tuen keskimääräinen kesto on 1,5 vuotta. • Pääkaupunkiseudun kunnissa (kuntaryhmät I ja II) asuu noin 25 prosenttia ruokakunnista. Puolet tuensaajista asuu kaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella (kuntaryhmä III). • Kolme neljästä asumistukea saavasta ruokakunnasta saa pääasialliset tulonsa työttömyysturvasta tai toimeentulotukena. Valtaosa asumistuen saajista ei saa ansiotuloja.
  3. 3. Keitä yleisen asumistuen saajat ovat?
  4. 4. Yleinen asumistuki vuokranantajien näkökulmasta ja eurooppalaisessa vertailussa • Vuokranantajat ja alan asiantuntijat nostivat asuntomarkkinoita kuvaavaksi tekijäksi kaupungistumisen ja kasvavan vuokra-asuntojen kysynnän pääkaupunkiseudulla. • Asumistukea pidetiin oikeudenmukaisena, tasapuolisena ja läpinäkyvänä. • Näkemykset tarjonta- ja kysyntätuen muodostamasta asumisen tukijärjestelmästä olivat polarisoituneita: toiset pitivät parempana asuntojen tarjoamisen ja rakentamisen tukemista ja toiset taas kotitaloudelle suoraan maksettavaa tukea. • Suomen asumistuki eroaa merkittävästi Ruotsin ja Tanskan asumistukijärjestelmistä. • Suomea ja Britanniaa yhdistävät vapaat vuokra-asuntomarkkinat ja asumistuen aluekohtaiset enimmäisvuokrat. • Suomen asumistuki on samankaltainen Alankomaiden ja Britannian järjestelmän kanssa siinä, kuinka asumistukea saavat erilaiset ruokakuntatyypit, eikä sitä ole kohdennettu tietyille ruokakunnille. • Ruotsissa ja Tanskassa asumistuki on vahvemmin nuorten ja lapsiperheiden tuki. Asunnon kokoa taas säädellään Ruotsissa ja Britanniassa.

×