Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktiivimallin toteutumisen seuranta

Aktiivimallin toteutumisen seuranta. Kelan rekisteritietoihin perustuva selvitys. Julkaistu 15.5.2019.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aktiivimallin toteutumisen seuranta

 1. 1. Aktiivimallin toteutumisen seuranta Kelan rekisteritietoihin perustuva selvitys 16.5.2019
 2. 2. Mitä tutkittiin? • Kuinka suuri osuus Kelan työttömyysturvan saajista täytti aktiivisuusehdon? • Millä toimilla aktiivisuusehto täyttyi? • Minkälaisia eroja aktiivisuusehdon täyttymisessä on taustamuuttujien mukaan? Tutkittavat muuttujat Taustamuuttujat • Aktiivisuusehdon täyttyminen • Täyttymisen syy • Sukupuoli • Ikä • Työttömyyden kesto • Kansalaisuus • Asuinpaikka • Toimeentulotuen saanti • Työkyvyn rajoitteet
 3. 3. Kuinka moni täytti aktiivisuusehdon? • Ensimmäisen tarkastelujakson aloittaneista työmarkkinatuen saajista aktiivisuusehdon täytti 39 %, sen jätti täyttämättä 35 %, työttömyysetuudelta poistui 16 % ja lopuilla tarkastelujakso oli kesken tai keskeytynyt. • Ensimmäisen tarkastelujakson aloittaneista peruspäivärahan saajista aktiivisuusehdon täytti 27 %, sen jätti täyttämättä 30 %, työttömyysetuudelta poistui 29 % ja lopuilla tarkastelujakso oli kesken tai keskeytynyt. • Toisella ja kolmannella tarkastelujaksolla aktiivisuusehdon täyttäneiden osuus kasvoi hieman. • Peruspäivärahan saajista selvästi pienempi osuus täytti aktiivisuusehdon kuin työmarkkinatuen saajista, mutta tarkastelujakso keskeytyi peruspäivärahan saajilla useammin kuin työmarkkinatuen saajilla.
 4. 4. Ensimmäisen tarkastelujakson aloittaneista työmarkkinatuen saajista 39 % ja peruspäivärahan saajista 27 % täytti aktiivisuusehdon. Työttömyysetuudelta poistuminen on yleisempää peruspäivärahan saajilla. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso työmarkkinatuki peruspäiväraha Aktiivisuusehdon täyttyminen tarkastelujaksoittain etuuden lajin mukaan Aktiivisuusehto täyttynyt Aktiivisuusehto ei täyttynyt Poistunut työttömyysetuudelta Tarkastelujakso kesken tai keskeytynyt
 5. 5. Millä perusteella aktiivisuusehto täyttyi? • Henkilöistä, joiden ensimmäinen tarkastelujakso päättyi ja joiden aktiivisuus tarkastettiin (eli jakso ei keskeytynyt eikä ollut keskeneräinen), 53 % työmarkkinatuen saajista ja 47 % peruspäivärahan saajista täytti aktiivisuusehdon. • Työmarkkinatuen saajista 13 % täytti aktiivisuusehdon palkkatyöllä tai yritystoiminnalla ja 40 % osallistumalla TE-palveluihin tai muihin palveluihin. • Peruspäivärahan saajista 28 % täytti aktiivisuusehdon palkkatyöllä tai yritystoiminnalla ja 19 % osallistumalla TE-palveluihin tai muihin palveluihin. • Yritystoiminnan tuloilla aktiivisuusehdon täyttäneiden osuus on enintään 1 % molemmissa etuuksissa kaikilla tarkastelujaksoilla. Sama koskee muita aktiivisuudeksi hyväksyttyjä palveluita.
 6. 6. Aktiivisuusehdon täyttäneistä työmarkkinatuen saajista suurin osa osallistui palveluihin ja peruspäivärahan saajista suurin osa teki töitä. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Aktiivisuusehdon täyttyminen ja täyttymisen peruste niillä, joiden aktiivisuus on tarkastettu Palkkatyö tai yritystoiminta TE-palvelu tai muu palvelu Ei täyttynyt
 7. 7. Kuinka moni aktivoitui, mutta ei täyttänyt aktiivisuusehtoa? 96 95 0 20 40 60 80 100 Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Ei aktiivinen Työtunteja tai yrittäjätuloa Palveluissa alle 5 päivää • Noin 5 % henkilöistä, joiden aktiivisuus tarkastettiin ja jotka eivät täyttäneet ehtoa, oli jollain tavalla aktiivinen, mutta aktiivisuusehtoa vähemmän. • Tarkasteltu aktiivisuus: työtunnit ja minuutit, yrittäjätulo, TE- palveluiden päivien määrä ja muihin palveluihin osallistuminen.
 8. 8. Useimmiten samat henkilöt ovat täyttäneet aktiivisuusehdon samoilla perusteilla • Jos henkilö on toisella, kolmannella tai neljännellä tarkastelujaksolla täyttänyt aktiivisuusehdon, hän on useimmiten täyttänyt sen samoin perustein kuin edeltävällä jaksolla. • Niistä työttömyysetuuden saajista, jotka täyttivät aktiivisuusehdon osallistumalla TE-palveluihin, yli 90 % oli täyttänyt ehdon TE-palveluilla myös edellisellä jaksolla. • Niistä peruspäivärahan saajista, jotka täyttivät aktiivisuusehdon työtuloilla, yli 90 % oli täyttänyt sen työtuloilla myös edellisellä jaksolla. Työmarkkinatuen saajilla vastaava osuus on yli 80 %. • Osittain tätä selittää joidenkin TE-palveluiden tai osa-aikaisten työsuhteiden pitkä kesto.
 9. 9. Työttömyysturvan alentaminen ja aktiivisuusehdon täyttyminen • 14 prosenttia alennettua etuutta saaneista työmarkkinatuen saajista täytti aktiivisuusehdon ja 63 prosenttia ei edelleenkään täyttänyt ehtoa toisen tarkastelujakson lopussa. • 11 prosenttia alennettua etuutta saaneista peruspäivärahan saajista täytti aktiivisuusehdon ja 45 prosenttia ei edelleenkään täyttänyt ehtoa toisen tarkastelujakson lopussa. • Alentamatonta etuutta saavilla nämä osuudet ovat lähes päinvastoin. • Aktiivisuusehdon täyttäneiden osuudet työttömyysetuuden alentamisen mukaan säilyvät samankaltaisina vielä kolmannella ja neljännellä tarkastelujaksolla.
 10. 10. Alennettua etuutta saavat täyttävät heikommin aktiivisuusehdon kuin normaalia etuutta saavat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alennettu Ei alennettu Alennettu Ei alennettu Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Aktiivisuusehdon täyttymisen tilanne 2. tarkastelujakson lopussa etuuden alentamisen mukaan Aktiivisuusehto täyttynyt Aktiivisuusehto ei täyttynyt Poistunut työttömyysetuudelta Tarkastelujakso kesken
 11. 11. Aktiivisuusehdon täyttyminen työttömyysetuuden maksuhistorian mukaan • Henkilöt, joilla on lyhyt työttömyysetuuden maksuhistoria täyttivät aktiivisuusehdon heikommin ja poistuivat etuudelta ensimmäisen tarkastelujakson aikana useammin kuin ne, joilla on pidempi työttömyysetuuden maksuhistoria. • Tässä käytetään vain työttömyysetuuden maksupäivien lukumäärää ensimmäistä tarkastelujaksoa edeltävän kahden vuoden aikana. • Suurelle osalla ensimmäisen tarkastelujakson aloittaneista on maksettu edeltävän kahden vuoden aikana työttömyysetuutta lähes joka kuukaudelle. • Vain Kelan etuutta saaneilla tieto työttömyysetuuden maksupäivistä on luotettava, ansiopäivärahalta Kelan etuudelle siirtyneiden kohdalla on tehty oletus, että henkilö on saanut ansiopäivärahaa ilman keskeytyksiä ennen Kelan asiakkaaksi siirtymistä. • Noin 7 % ensimmäisen tarkastelujakson aloittaneista on siirtynyt Kelan asiakkaaksi ansiopäivärahalta eli näille ko. tieto on epävarma.
 12. 12. Työmarkkinatuen saajista 29% on uusia työttömiä ja 29% on saanut edeltävän kahden vuoden aikana työttömyysetuutta joka kuukaudelle. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Maksetut työttömyysetuuspäivät ensimmäistä tarkastelujaksoa edeltävän kahden vuoden aikana alle 3kk 3-12kk 13-18kk 19-23kk yli 23kk
 13. 13. Henkilöt, joilla on lyhyt työttömyysetuuden maksuhistoria, täyttivät aktiivisuusehdon heikommin ja poistuivat etuudelta useammin. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% alle 3kk 3-12kk 13-18kk 19-23kk yli 23kk alle 3kk 3-12kk 13-18kk 19-23kk yli 23kk Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Aktiivisuusehdon täyttyminen työttömyysetuuden maksuhistorian mukaan, 1 tarkastelujakso Aktiivisuusehto täyttynyt Aktiivisuusehto ei täyttynyt Poistunut työttömyysetuudelta Tarkastelujakso kesken tai keskeytynyt
 14. 14. Aktiivisuusehdon täyttyminen toimeentulotuen saannin mukaan • Toimeentulotuen ja työttömyysetuuden saajat ovat hieman useammin täyttäneet aktiivisuusehdon kuin pelkkää työttömyysetuutta saavat. • Noin 36 % työttömyysetuuden saajista sai toimeentulotukea ensimmäisellä tarkastelujaksolla. • Toimeentulotuen saajien osuus kasvaa työttömyyden pitkittyessä: neljännellä tarkastelujaksolla 41 % sai toimeentulotukea. • Toimeentulotuen saajista 10 % sai peruspäivärahaa ja 90 % työmarkkinatukea ensimmäisellä tarkastelujaksolla.
 15. 15. Toimeentulotuen ja työttömyysetuuden saajat ovat hieman useammin täyttäneet aktiivisuusehdon kuin vain työttömyysetuutta saavat. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso saa toimeentulotukea ei saa toimeentulotukea Aktiivisuusehdon täyttyminen toimeentulotuen saamisen mukaan Aktiivisuusehto täyttynyt Aktiivisuusehto ei täyttynyt Poistunut työttömyysetuudelta Tarkastelujakso kesken tai keskeytynyt
 16. 16. Toimeentulotuen saajat ovat useammin TE-palveluissa ja vähemmän palkkatyössä kuin ne, jotka eivät saa toimeentulotukea. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4.jakso 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4.jakso saa toimeentulotukea ei saa toimeentulotukea Aktiivisuusehdon täyttymisen peruste henkilöillä, joiden aktiivisuutta on tarkasteltu, toimeentulotuen saamisen mukaan Palkkatyö tai yritystoiminta TE-palvelu tai muu palvelu Ei täyttänyt
 17. 17. Aktiivisuusehdon täyttyminen työkyvyn rajoitteiden mukaan • Henkilöt, joilla on mahdollisia työkyvyn rajoitteita, täyttivät aktiivisuusehdon muita harvemmin. • Tällaisia henkilöitä on 1. tarkastelujakson aloittaneista noin 4 %. • Tässä on määritelty alentunut työkyky seuraavasti: • Henkilö on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ensimmäistä tarkastelujaksoa edeltävän kahden vuoden aikana tai jakson aikana • Henkilö on saanut kuntoutusrahaa ensimmäistä tarkastelujaksoa edeltävän kahden vuoden aikana • Henkilö on saanut sairauspäivärahaa yli 60 päivää ensimmäistä tarkastelujaksoa edeltävän kahden vuoden aikana
 18. 18. Työkyvyn mahdolliset rajoitteet vähentävät selvästi aktiivisuusehdon täyttymistä. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Peruspäiväraha työkykyinen hakenut työkyvyttömyyseläkettä saanut kuntoutusrahaa saanut sairauspäivärahaa yli 60 päivää Aktiivisuusehdon täyttymisen tilanne 1. tarkastelujakson lopussa työkyvyn mahdollisten rajoitteiden mukaan Aktiivisuusehto täyttynyt Aktiivisuusehto ei täyttynyt Poistunut työttömyysetuudelta Tarkastelujakso kesken tai keskeytynyt
 19. 19. Aktiivisuusehdon täyttyminen taustamuuttujien mukaan • Aktiivisuusehdon täyttymistä taustamuuttujien mukaan tarkastellaan ensimmäisen tarkastelujakson osalta. • Sekä työmarkkinatuen että peruspäivärahan saajien joukossa naiset ovat täyttäneet aktiivisuusehdon useammin kuin miehet. • Nuoremmista ikäryhmistä suurempi osa täyttää aktiivisuusehdon kuin vanhemmista ikäryhmistä. • Ulkomaan kansalaiset täyttäneet aktiivisuusehdon Suomen kansalaisia useammin. Työmarkkinatukea saavista pakolaismaiden kansalaisista 86 % täyttää aktiivisuusehdon. • Länsi-Suomen kunnissa aktiivisuusehto täyttynyt useammin kuin muualla Suomessa.
 20. 20. Naiset ovat täyttäneet aktiivisuusehdon useammin kuin miehet. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Miehet Naiset Miehet Naiset PeruspäivärahaTyömarkkinatuki Aktiivisuusehdon täyttminen sukupuolen mukaan, 1. tarkastelujakso Palkkatyö tai yritystoiminta TE-palvelu tai muu palvelu Ei täyttynyt
 21. 21. Nuoremmissa ikäryhmistä suurempi osa täyttää aktiivisuusehdon kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Nuorista työmarkkinatuen saajista merkittävä osa osallistuu palveluihin. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% alle 25 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 alle 25 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Aktiivisuusehdon täyttäminen ikäryhmittäin, 1. tarkastelujakso Palkkatyö tai yritystoiminta TE-palvelu tai muu palvelu Ei täyttynyt
 22. 22. Työmarkkinatukea saavista pakolaismaiden kansalaisista 86 % täyttää aktiivisuusehdon. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suomi Viro tai Venäjä EU-maa Pakolaismaa Muu tai tuntematon Suomi Viro tai Venäjä EU-maa Pakolaismaa Muu tai tuntematon Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Aktiivisuusehdon täyttyminen kansalaisuuden mukaan, 1. tarkastelujakso. Palkkatyö tai yritystoiminta TE-palvelu tai muu palvelu Ei täyttynyt
 23. 23. Aktiivisuusehto täyttyi useammin Länsi-Suomessa 0 10 20 30 40 50 60 70 Pohjois-Savo Päijät-Häme Uusimaa Etelä-Karjala Lappi Pohjois-Pohjanmaa Kymenlaakso Kainuu Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Savo Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Aktiivisuusedellytyksen täyttäneiden osuus, %, 1. tarkastelujakso
 24. 24. Helsingissä asuvat täyttivät aktiivisuusehdon hieman muuta maata heikommin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuntaryhmä 1 Kuntaryhmä 2 Kuntaryhmä 3 Kuntaryhmä 4 Kuntaryhmä 1 Kuntaryhmä 2 Kuntaryhmä 3 Kuntaryhmä 4 TyömarkkinatukiPeruspäiväraha Aktiivisuusehdon täyttyminen kuntaryhmän mukaan, 1. tarkastelujakso Aktiivisuusehto täyttynyt Aktiivisuusehto ei täyttynyt Poistunut työttömyysetuudelta Tarkastelujakso kesken tai keskeytynyt
 25. 25. Tutkimusaineisto • Tarkastelun kohteena ovat kaikki vuoden 2018 aikana Kelan työttömyysetuutta saaneet. • Otoksen henkilöitä seurataan aikavälillä 1.1.2018-31.12.2018. • Aktiivisuuden tarkastelujaksot ja aktiivisuusehdon täyttyminen ovat Kelan aktiivimallin seurantaa varten perustamasta uudesta rekisteristä. • Taustamuuttujat ovat Kelan työttömyysetuuksien maksujen rekisteristä. • Otoshenkilöille on liitetty tietoja myös Kelan perustoimeentulotuen saajien rekisteristä. • Jokaisella otoshenkilöllä on vähintään yksi aktiivisuuden seurannan tarkastelujakso, jonka kesto on 0-65 maksupäivää. Se on kestoltaan kolme kalenterikuukautta silloin, kun etuutta maksetaan ilman keskeytyksiä. • Tämän esityksen kuvioissa tarkastelujaksot on rajattu neljään tai viiteen, sillä vain hyvin pienellä osalla (alle prosentti) on ollut tätä useampi tarkastelujakso vuoden 2018 aikana. • Peruspäivärahan saajien suhteellinen osuus pienenee tarkastelujakson järjestysnumeron mukaan.

×