Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta.

203 views

Published on

Pitkänen T, Levola J, Tourunen J, Kaskela T, Holopainen A. Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143, Kela. Julkaisun osoite: http://hdl.handle.net/10138/167298

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta.

  1. 1. Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta Tuuli Pitkänen, Jonna Levola, Jouni Tourunen, Teemu Kaskela ja Antti Holopainen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143, 2016 1
  2. 2. Ihmisen kokonaistilanne ja toimintakyky on tärkeää ottaa huomioon hoidossa ja kuntoutuksessa • Lähtökohtana oletus samanlaisten psykososiaalisten vaikeuksien esiintymisestä erilaisten häiriöiden yhteydessä • Tarkastelut häiriöt: dementia, depressio, epilepsia, migreeni, MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkiertohäiriö ja päihderiippuvuus • Kunkin häiriöryhmän osalta toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja fokusryhmä- sekä yksilöhaastattelut • Kehitettiin tutkimukseen perustuva PARADISE24-menetelmä, jonka avulla voidaan kartoittaa psykososiaalisia vaikeuksia useiden eri häiriöiden hoidossa, kuntoutuksessa ja tutkimuksessa 2
  3. 3. Uusi tutkimukseen perustuva menetelmä toimintakyvyn kartoittamiseen ja seuraamiseen Kokonaissumman lisäksi kyselytuloksia voi tarkastella osa-alueittain: Kuvio 1. PARADISE24-kyselyn osa-alueiden keskiarvot eri päihteiden käyttäjien ryhmittelyn mukaan (0 ei vaikeuksia; 4 erittäin suuria vaikeuksia) 3
  4. 4. Soveltuu sekä asiakas- että tutkimustyöhön 4 Asiakkaan kanssa voi heti kyselyn täyttämisen jälkeen käydä keskustelua vaikeuksien määrästä ja laadusta sekä siitä, montako ”Ei vaikeuksia” -vastausta hän on antanut: Kuvio 2. PARADISE24-kyselyn eri vastausvaihtoehtoihin kohdistuneiden valintojen määrä, keskiarvo pääasiallisen käytetyn päihteen mukaan
  5. 5. Yhteinen työväline asiakastyöhön ja tutkimuskäyttöön • Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe (PARADISE) -hanke toteutettiin 2010–2013, mukana hankkeessa oli kymmenen yhteistyökumppania kahdeksasta maasta • Raportissa esitellään kehittämistyö sekä keskeiset tulokset eri häiriöille yhteisestä horisontaalisesta sekä päihdehäiriöille erityisestä näkökulmasta • Kyselyn käyttö on ilmaista • Kysely: https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/tutkittua/paradise24fin • Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/167298 5

×