Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kannada quiz 2012

This quiz was prepared as a part of Kannada Rajyotsava celebrations at IIM Indore on Nov 1, 2012.

 • Login to see the comments

Kannada quiz 2012

 1. 1. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವ್ಸ್ಾಾಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಾಾನ ಇಂದ ೀರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೀರ್ತನ್ ಜಿ https://twitter.com/keerthan_g
 2. 2. 1.ಕರ್ಾತಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಾಾಪರ್ೆ ಆದ ವರ್ತ ಯಾವುದು?
 3. 3. • 1956
 4. 4. 2.ಇಂದೆ ೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಾಯಟ್ ಸ್ೆಂಟರ್ ಗೆ ಕರ್ಾತಟಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಸ್ರು ಇಡಲಾಗಿದೆ . ಗುರುತಿಸಿ
 5. 5. • ರಾಜಾ ರಾಮ್ಣ್ಣhttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Ramanna
 6. 6. 3.ಇವರ ಹೆಸ್ರು ಕ ಯಂಬತ್ ಾರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ _______________. ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ುಾ ಹಾವ್ವರ್ಡವ ವಿದಾಯರ್ಥವ .
 7. 7. • ಕ ಯಂಬತ್ ಾರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪ್ರಹಾಾದ್• http://en.wikipedia.org/wiki/C._K._Prahalad
 8. 8. 4.ಈ ಚಿರ್ರದ ನಿದೆೀತಶಕ , ರ್ಾಯಕ ನಟ ,ಸ್ಂಗಿೀರ್ ನಿದೆೀತಶಕ ಯಾರು? (೧,೧,೧ ಅಂಕ) ಹಾಡು: ನಗುವ ನಯನ ಮ್ಧುರ ಮೌನhttp://gaana.com/#!/albums/pallavi- anu-pallavi
 9. 9. • ಮ್ಣಿರರ್ನಂ- ನಿದೆೀತಶಕ• ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್- ರ್ಾಯಕ ನಟ• ಇಳಯರಾಜ್ -ಸ್ಂಗಿೀರ್ ನಿದೆೀತಶಕ• http://tinyurl.com/d4evpmx
 10. 10. 5.ಇದು ಯಾವ ಕಡಲ ತಿೀರ?
 11. 11. • ಓಂ, ಗೆ ೀಕಣ್ತ
 12. 12. 6.೫ ಗೆ ೀಮ್ಟೆೀಶಿರ ಇರುವ ಸ್ಾಳಗಳು ಯಾವುದು?
 13. 13. • ವೆೀಣ್ ರು• ಕ್ಾಕತಳ• ಶರವಣ್ ಬೆಳಗೆ ಳ• ಗೆ ಮ್ಮಟ ಗಿರಿ• ಧಮ್ತಸ್ಥಳ
 14. 14. 7. ಕರ್ಾತಟಕದಲ್ಲಿ ರೆೈಲು ಸ್ಂಪಕತ ಇರದಿರುವ ಜಿಲೆಿ ?
 15. 15. • ಕ್ೆ ಡಗು
 16. 16. 8. ಇವರನುನ ಗುರುತಿಸಿ . ಪಕ್ಷ ?
 17. 17. • ವಾಟಾಳ್ ರ್ಾಗರಾಜ್ -ಕನನಡ ಚಳುವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ
 18. 18. 9.ವಿಶಿ ಯುದಧ ೨ ಅಕ್ವಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಯಾವಇಡ್ಲಿ ರ್ಯಾರಿಸ್ಲಾಯಿರ್ು? ಸ್ಂಸ್ೆಥ ಯಾವುದು?
 19. 19. • ರವೆ,• ಎಂ ಟೀ ಅರ್
 20. 20. 10. ಜೆ ೀಡ್ಲಸಿ
 21. 21. • ಸ್ರ್ ಎಂ ವಿಶೆಿೀಶಿರಯಯ
 22. 22. 11.ಯಾರು? ಸ್ಾಧರ್ೆ ಏನು?
 23. 23. • ಫರ್ಡವನಾಯಂರ್ಡ ಕಿಟ ಲ್• ಕನನಡ-ಇಂಗಿಿೀಷ್ ನಿಘಂಟನ ರಚರ್ೆ
 24. 24. 12.ಯಾವ ರಾಜ್ವಂಶ?
 25. 25. • ಹೆ ಯಸಳ
 26. 26. 13.ಯಾವ ಚಿರ್ರ?https://www.facebook.com/minimalposterskannada?ref=ts&fref=ts
 27. 27. • ಹೆ ಸ್ ಬೆಳಕು
 28. 28. 14.ಈ ಹಾಡು ಯಾವ ಜ್ನಪ್ರರಯ ಹಂದಿ ಹಾಡ್ಲಗೆ ಪೆರೀರಣೆ?• ಹಾಡು: ಕನಸಲ ನೀನ ..... ಮನಸಲ ನಿೀರ್ೆ• http://www.hummaa.com/music/song/kanas alu-neene-bayalu-dhaari/1087681#
 29. 29. • http://www.hummaa.com/music/song/aisi- deewangi/1062932#
 30. 30. 15.ಈ ಬಾಯಂಡ್ ಹೆಸ್ರೆೀನು? ಒಂದು ದೆ ೀಸ್ೆಯ ಹೆಸ್ರು
 31. 31. • ಮ್ಸ್ಾಲಾ ದೆ ೀಸ್• http://en.wikipedia.org/wiki/Masala_Dosa
 32. 32. 16. ಕೃಪೆ: ಶೆಟುು• ಕಡಲ ರ್ಡ್ಲಯ ಭಾಗತವ ಯಾರು?
 33. 33. • ಶಿವರಾಂ ಕ್ಾರಂತ್

×