Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мовлен. розв. ранн. в Power point (2)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

мовлен. розв. ранн. в Power point (2)

  1. 1. Принципи• Наскрізного планування мовленнєвих завдань:збагачення словника дітей за різними сферамижиттєдіяльності та формування культури мовленнята мовленнєвого спілкування заняттях з усіх розділівБазової програми.* Повторюваності, завдяки якому за вдяки якому вмалюків розвиваються сенсорні, пізнавальні тамовленнєві здібності
  2. 2. Зміст і завдання навчання рідної мови дітей раннього вікуФормування лексичної компетентності ґрунтується на словниковій роботі з малятами (наявність певного запасу слів у межах вікового періоду) і передбачає розв’язання таких основних завдань: збагачення словника дитини новою лексикою; активізація словника; уточнення значення окремих слів та словосполучень; розвиток образного мовлення ( збагачення активного словника виразами з тестів художніх творів, казок, загадками, примовками, порівняннями, тощо); засвоєння узагальнюючих понять.Провідними прийомами словникової роботи є дидактичні ігри та вправи типу: «Назви правильно», «Що це?», «Скажи одним словом», нагодуємо ляльку та інше.
  3. 3. Фонематична компетентність формується під час роботи з виховання звукової культури мовлення( правильнавимова звуків, звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголосів,розвиток фонематичного слуху, інтонаційної виразності : темп, тембр, сила голосу,логічні наголоси) і передбачає:•розвиток артикуляційного апарату (м’язів мовного апарата);• ознайомлення дітей з будовою мовного апарата;• розвиток мовного дихання;•розвиток фонематичного слуху;•оволодіння правильною вимовою звуків рідної мови (голосних та приголосних -твердих і м’яких: б, п, м, н, т, д, к, г, х, ф, в, с, з; вибухового звуку ґ; вправляння увимові шиплячих ш,ч, ж та звуків ц, р);•розвиток інноваційної виразності мовлення.Провідні прийоми виховання звукової культури мовлення - дидактичні ігри тавправи типу: «Ось так вимовляємо звук», •«Вимовляй так, як я», «Відгадай звук», «Сніжинки», «Вітерець», «Тихо – голосно»
  4. 4. Граматична компетентність формується у процесі роботи над граматичною правильністю мовлення впрактичній мовленнєвій діяльності ( неусвідомлене вживання граматичнихформ рідної мови за законами та нормами граматики – родом, числом,відмінком тощо) і передбачає розв’язання таких її основних завдань:* практичне ознайомлення дітей з граматичними формами рідної мови(частин мови, рід,число, відмінок);•засвоєння правильної словозміни – закінчення слів у реченні,чергуваннязвуків у словах тощо;•засвоєння різних типів речень зі сполучниками та сполучними словами,зоднорідними членами, прямою мовою; правильна побудова речень;• формування граматичного чуття мови. Провідним прийомом формування граматичної будови мови єдидактичні ігри типу: «Чого не стало?», «Назви предмет», «Щозмінилося», «Розкажи про картинку», «Чарівна торбинка», «Лото», «Парнікартинки?», «Що вміє робити зайчик», «Хто в кого»
  5. 5. Діалогічна компетентність Діалогічна компетентність – це уміння дітей брати участь уневимушеній розмові, бесіді, розуміти зв’язний текст, відповідатина запитання й звертатися із запитаннями, підтримуватирозмову, вести діалог,складати спільні розповіді ( за сюжетноюкартинкою, ігровою ситуацією),разом розповідати знайомі казки(«Курочка ряба», «Ріпка», «Колобок», «Рукавичка»).•Провідні прийоми розвитку діалогічного мовлення в ранньомувіці: розглядання картинок, іграшок, живих об’єктів та бесіда заїхнім змістом та про них, ігри – інсценізації, обігруванняпотішок, Дидактичні ігри ( «Познайомимо ведмедика з нашоюгруповою кімнатою», «Вкладемо ляльку спати» тощо).•Для розвитку монологічного мовлення використовуються ігри зпредметами («Опиши іграшку», «магазин іграшок», «Чарівнаторбинка», тощо), словесні дидактичні ігрита вправи («Коли цебуває?», «Де ми були», «В саду на городі»та інші)
  6. 6. Формування комунікативної компетентності - спрямоване на розвиток культури мовленнєвого спілкування,формування мовленнєвого етикету емоційне спілкування здорослими та однолітками, засвоєння ввічливих форм спілкування:•вітання,• знайомство,• прохання,•подяка,•вибачення,•прощання,• формування культури мовлення та спілкування. Ефективним щодо цього є дидактичні ігри та мовленнєвіситуації («В гостях у Катрусі», «У ляльки Каті день народження», «Яктебе звати?»,»Давайте познайомимося», «Зустріч ведмедиком», «Убабусі в селі»,та інші), сюжетно – відображувальні ігри малюків («Полікуємо ведмедика», «В магазині іграшок», «Збудуємо ляльці кімнату,«Погодуємо зайчика» тощо), театралізовані ігри.

×