36 Antipyretensive Drugs

729 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

36 Antipyretensive Drugs

  1. 1. á-Áäñåíåñãéêïß á ïêëåéóô ò áíôéõ åñôáóéêÜ Doxazosin = cardura = protectura = maguran èåéáæßäåò = óå çëéêéùì íá Üôïìá. terazosin = hytrin Áíô íäåéîç = ç ïõñéê áñèñßôéäá â-á ïêëåéóô ò= ìöñáãìá, óôçèÜã÷ç. êåíôñéêÿò äñÿíôá áíôåíäåßîåéò = Üóèìá, êïë ïêïéëéáêüò á ïêëåéóìüò ÊÍÓ áíáóôïë á õ ïäï÷ ùí [ óô ëå÷ïò, õ ïèÜëáìï] á-ÌÅÁ = êáñäéáê áíå Üñêåéá äõóëåéôïõñãßá ôçò îçñïóôïìßá, êü âóç, õ íçëßá, êáôÜèëéøç, óåîïáõáëéê áñéóôåñ ò êïéëßáò, äéáâçôéê íåöñï Üèåéá äõóëåéôïõñãßá áíôåíäåßîåéò = íåöñáããåéáê íüóïò, ê çóç clonidine = CATAPRESAN A methyldopa = ALDOMET áíôáãùíéóô ò ôùí õ ïäï÷ ùí ôçò áããåéïôáóßíçò ÉÉ = áíôß á-ÌÅÁ óå áóèåíåßò ïõ äåí ôïõò áí ÷ïíôáé ëüãù reserpin *** îçñï â ÷á. Áíôåíäåßîåéò = ïé ßäéåò Áíôáãùíéóô ò ôùí õ ïäï÷ ùí ôçò áããåéïôáóßíçò ÉÉ á ïêëåéóô ò äéá ëùí áóâåóôßïõ äéõäñï õñéäßíåò = óõóôïëéê õ ñôáóç óå çëéêéùì íïõò éäéï áè ò õ ñôáóç üôáí áíôåíäåßêíõíôáé äåí åßíáé áíåêô ò ïé èåéáæßäåò óå Valsartan + Hydrochlorothiazide =co dalzad = codiovan ìéêñ äüóç eprosartan = teveten, teveten plus olmesartan = olartan = olmetec, olartan plus = olmetec âåñá áìßëç êáé ç äéëôéáæ ìç = óôçèÜã÷ç plus áíôåíäåßîåéò = êáñäéáê áíå Üñêåéá, êïë ïêïéëéáêüò á ïêëåéóìüò õ åñôáóç + ÓÄ ÉÉ + íåöñï Üèåéá irbesartan = aprovel = karvea, co aprovel = carvezide çëéêéùì íïé ypertash + ardiaêç áíå Üñêåéá + ìåéùì íç èåéáæßäç + â á ïêëåéóô ò åáí á áéôåßôáé óõóôáëôéêüôçôá candesartan = atacand, atacand plus Ùö ëåéá áíáì íåôáé ôïõëÜ÷éóôïí ùò ôçí çëéêßá ôùí 85 åôÿí õ ñôáóç, å éêïõñéêü óå êáñä.áíå Üñêåéá ê çóç losartan = cozaar, hyzaar ïöåßëåôáé óå ñïû Üñ÷ïõóá éäéï áè õ ñôáóç óå ñïåêëáìøßá. åáí óõíäõáóìïò ìå äéïõñçôéêï = ÷ëùñïèåéáæßäç ìåèõëäü á = êåíôñéêÿò äñùí â-á ïêëåéóô ò =á ïôåëåóìáôéêïß êáé áóöáëåßò óôï ôñßôï ôñßìçíï. êÜìïõí õ åñêáëéáéìßá, ç áôéê ò äéáôáñá÷ ò õ åñôáóéê êñßóç = åíäïöëåâßùò ëáâçôáëüëç õäñáëáæßíç ÁããåéïäéáóôáëôéêÜ Óõí èùò ÷ïñçãï íôáé óå óõíäõáóìü ìå â-á ïêëåéóô ò ìå äéïõñçôéêÜ o ç äéáæïîåßäç, o ç õäñáëáæßíç, o ç ìéíïîéäßëç êáé o ôï íéôñï ñùóéêü íÜôñéï Iloprost = VENTAVIS Bosentan = TRACLEER
  2. 2. õ ñôáóç perindopril + indapamide = preterax Áíáóôïëåßò ôïõ ìåôáôñå ôéêï imidapril = tanatril åíæ ìïõ ôçò áããåéïôáóßíçò åáí +êáñä.áíå 'áñêåéá, íáñîç óôï íïóïêïìåßï y ñôáóç, óõìöïñçôéê êáñä. áíå Üñêåéá benezapril = cibacen åíäåßîåéò benezapril + hydrochlorothiazide = cibadrex õ ñôáóç quinapril = accupron êáñä. áíå Üñêåéá quinapril + hydrohlorothiazide = accuretic = quimea ìöñáãìá = ìåôÜ 3 - 10 çì ñåò äéáâçôéê íåöñï Üèåéá = áíáóôïë ñïüäïõ ôçò íüóïõ y ñôáóç, óõìöïñçôéê êáñä. áíå Üñêåéá, metÜ á ü áíôåíäåßîåéò ìöñáãìá ramipril = triatec = stibenyl áããåéïïßäçìá, åãêõìïó íç ramipril + hydrochlorothiazide = triatec plus = stibenyl HCT ramipril + felodipine = triacor = unitens óõíäõÜæïíôáé ìå äéïõñçôéêü ìå á ïêëåéóô äéá ëùí áóâåóôßïõ õ ñôáóç + áñéóôåñ êáñä. áíå Üñêåéá enalapril, many drugs = ... = renitec enalapril + hydrochlorothiazide enalapril + nitrendipine = eneas = enit áÌÅÁ + äéïõñçôéêü + äáêôõëßôéäá = êáë ôåñïò óõíäõáóìüò á ü íéôñÿäåò + õäñáëáæßíç õ ñôáóç + áñéóôåñ êáñä. áíå Üñêåéá, ìåôÜ á ü ìöñáãìá trandolapril = afenil = odrik trandolapril + verapamil = tarka y ñôáóç, å éêïõñéêï óå êáñä.áíå Üñêåéá fosinopril = monopril fisinopril + hydrochlorothiazide = fozide y ñôáóç, å éêïõñéêï óå êáñä.áíå Üñêåéá, íåöñáããåéáê õ ñôáóç cilazapril = vascase, vascase plus y ñôáóç, å éêïõñéêï óå êáñä.áíå Üñêåéá, íåöñáããåéáê õ ñôáóç, ìåôÜ á ü ìöñáãìá lisinopril = many drugs lisinopril + hydrochlorothiazide zofenopril zofenopril + hydrochlorothiazide captopril captopril + hydrochlorothiazide

×