19 Insulin I

587 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

19 Insulin I

  1. 1. lispro = Eli Lilly ---- Humalog åíäåßîåéò aspart = Novo Nordisk ---- NovoLog/NovoRapid ìç êêñéóç éíóïõëßíçò glulisine = Sanofi-Aventis ---- Apidra áíôßóôáóç óôçí éíóïõëßíç üëïé ìå ÓÄ É ÓÄ ÉÉ : as theirbeta cell function declines NPH = Eli Lilly ---- Humulin N, Novolin N,Novolin NPH, NPH Lletin II, over time and isophane insulin óå êÜèå ô ï / çëéêßá : glargine = Sanofi-Aventis ---- Lantus o áíåî ãçôç á ÿëåéá âÜñïõò detemir = Novo Nordisk ---- Levemir o a short history with severe symptoms ÍPL = neutral protamine lispro o êåôïíïõñßá NPH, NPL, DETEMIR, GLARGINE : 1 ÷2 / 24ùñï ãéá êÜëõøç óôéò åñéüäïõò Diabetic ketoacidosis = ÓÄ É íçóôåßáò êáé ñïò á ïôñï ç áôéêç ò ãëõêïíåïã íåóçò åîáßñåóç some patients with type 2 diabetes, especially in the Afro-Caribbean populations (so-called "Flatbush regular, lispro, aspart, glulisine : ñïãåõìáôéê ÷ïñ ãçóç diabetes] conventional insulin therapy = intensive insulin therapy = Insulin is absorbed : regular and NPH insulin, mixed ÷1, ÷2 ì óçò ìáêñÜò äñáóçò o fastest from the abdominal wall, together in the o slowest from the leg and buttock, and same syringe and given in fixed + ôá÷åßáò ñéí á ü ôá ãå ìáôá amounts before breakfast and dinner o at an intermediate rate from the arm at any of these sites, the rapidity of insulin absorption Premeal regular or rapid-acting insulin should be rapidly absorbed, and injection into the abdominal wall may therefore be preferable. varies inversely with subcutaneous fat thickness On the other hand, slower absorption from the leg or buttock may be desirable with the pre-evening meal dose of intermediate-acting insulin to ensure a duration of action that lastsí through the night.

×