Tài liệu GDQP

2,991 views

Published on

cntt.hcktk9@gmail.com

Published in: Education, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tài liệu GDQP

 1. 1. Bµi më ®Çu Gi¸o dôc quèc phßng cho sinh viªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN
 2. 2. GDQP cho sinh viªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN <ul><li>I – Môc ®Ých, yªu cÇu </li></ul><ul><li>II – Néi dung </li></ul><ul><li>GDQP lµ mét néi dung quan träng trong môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn trong c¸c nhµ tr­êng </li></ul><ul><li>Giíi thiÖu vÒ m«n häc </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ tæ chøc thùc hiÖn </li></ul>
 3. 3. GDQP cho sinh viªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN <ul><li>GDQP lµ mét néi dung quan träng trong môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn trong c¸c nhµ tr­êng </li></ul><ul><li>GDQP g¾n kÕt qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®µo t¹o víi QP – AN. </li></ul><ul><li>GDQP gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn con ng­êi míi XHCN </li></ul><ul><li>GDQP lµ m«n häc ®­îc ph¸p luËt qui ®Þnh </li></ul>
 4. 4. GDQP cho sinh viªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN <ul><li>2. Giíi thiÖu vÒ m«n häc </li></ul><ul><li>§Æc ®iÓm m«n häc </li></ul><ul><li>Ch­¬ng tr×nh m«n häc : 3 m«n häc </li></ul><ul><ul><ul><li>M«n häc: §­êng lèi QS -> 45 tiÕt = 3 §VHT (lý thuyÕt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>M«n häc: Mét sè ND c¬ b¶n CTQP -> 45 tiÕt = 3 §VHT (lý thuyÕt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>M«n häc: KT – CT QS -> 75 tiÕt = 3 §VHT lý thuyÕt & 2 §VHT TH </li></ul></ul></ul>
 5. 5. GDQP cho sinh viªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN <ul><li>3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ tæ chøc thùc hiÖn </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu </li></ul><ul><li>Tæ chøc thùc hÖn </li></ul><ul><ul><ul><li>Tæ chøc häc lý thuyÕt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tæ chøc häc thùc hµnh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tæ chøc kiÓm tra vµ thi </li></ul></ul></ul>
 6. 6. GDQP cho sinh viªn trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN <ul><li>C¸ch tÝnh ®iÓm trung b×nh chung GDQP bao gåm ®iÓm kiÓm tra th­êng kú, ®iÓm chuyªn cÇn vµ ®iÓm thi cña tõng m«n häc </li></ul><ul><li>KÕt qu¶ cña tõng m«n häc = (20% KT + 10% CC + 70% Thi) </li></ul><ul><li>KÕt qu¶ TBC cña GDQP : </li></ul><ul><li>(§LQS x 3) + (CTQPAN x 3) + (QSC x 3) + (TH x 2) </li></ul><ul><li>11 </li></ul><ul><li>KÕt qu¶ ≥ 5 ®iÓm sinh viªn sÏ ®­îc cÊp chøng chØ m«n häc vµ còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp </li></ul>
 7. 7. Ch­¬ng 1 T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ
 8. 8. Ảnh chụp từ vệ tinh
 9. 9. T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>Trong TK XX, KHCN ®­îc øng dông vµo lÜnh vùc QS nhanh nhÊt, m¹nh nhÊt, ®Æc biÖt tõ sau 2 cuéc CT TG I & CTTG II. Cuéc ch¹y ®ua vò trang gi÷a 2 hÖ thèng TBCN & XHCN ®øng ®Çu lµ 2 c­êng quèc Mü & Liªn X« (cò). KHQS kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ cã nh÷ng b­íc nh¶y vät ®¸ng kÓ. C¸c thÕ hÖ VKTB nhanh chãng ra ®êi víi sè l­îng lín, chÊt l­îng cao </li></ul>
 10. 10. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>T¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ tíi qu©n sù </li></ul><ul><li>§Æc ®iÓm chiÕn tranh trong t­¬ng lai </li></ul><ul><li>Gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn </li></ul><ul><li>tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ </li></ul>
 11. 11. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>T¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ tíi qu©n sù </li></ul><ul><li>1. T¸c ®éng cña KHCN tíi vò khÝ, trang bÞ kü thuËt qu©n sù </li></ul><ul><li>2. Khoa häc c«ng nghÖ t¸c ®éng tíi tÝnh chÊt, c¬ cÊu lùc l­îng vò trang </li></ul><ul><li>3. KHCN t¸c ®éng tíi nghÖ thuËt qu©n sù </li></ul>
 12. 12. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>T¸c ®éng cña KHCN tíi vò khÝ, trang bÞ kü thuËt qu©n sù </li></ul><ul><li>1.1. T¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ ®èi víi vò khÝ qu©n sù </li></ul><ul><li>1.2. §èi víi trang bÞ kü thuËt qu©n sù </li></ul>
 13. 13. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li> 1.1. T¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ ®èi víi vò khÝ qu©n sù </li></ul><ul><li>Kh¸i niÖm : </li></ul><ul><li>“ Vò khÝ qu©n sù lµ ph­¬ng tiÖn kü thuËt hoÆc tæ hîp c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt dïng ®Ó tiªu diÖt ®èi ph­¬ng trong ®Êu tranh vò trang” </li></ul>
 14. 14. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1. T¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ ®èi víi vò khÝ qu©n sù </li></ul><ul><li>Ph©n lo¹i VKQS: </li></ul><ul><li>VK l¹nh </li></ul><ul><li>VK nãng </li></ul><ul><li>VK huû diÖt lín </li></ul><ul><li>VK kh¸c </li></ul>
 15. 15. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1. T¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ ®èi víi vò khÝ qu©n sù </li></ul><ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>1.1.2. Vò khÝ h¹t nh©n (VKHN) </li></ul><ul><li>1.1.3. Vò khÝ ho¸ häc (VKHH) </li></ul><ul><li>1.1.4. Vò khÝ sinh häc (VKSH) </li></ul><ul><li>1.1.5. Vò khÝ kh¸c </li></ul>
 16. 16. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VK Th«ng th­êng) </li></ul><ul><li>Vò khÝ nãng lµ lo¹i vò khÝ g©y s¸t th­¬ng ph¸ ho¹i dùa trªn ph¶n øng næ cña thuèc næ </li></ul><ul><li>VÝ dô : Bom, m×n, ®¹n, ph¸o, tªn löa… </li></ul>
 17. 17. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VK Th«ng th­êng) </li></ul><ul><li>*VK nãng ®­îc trang bÞ c¬ b¶n, chñ yÕu vµ phæ biÕn cho qu©n ®éi cña hÇu hÕt c¸c Quèc gia vµ c¸c tæ chøc vò trang trªn thÕ giíi. </li></ul><ul><li>VK nãng ®­îc sö dông chñ yÕu trong c¸c cuéc chiÕn tranh kÓ c¶ qu¸ khø còng nh­ hiÖn nay vµ t­¬ng lai.t­¬ng lai </li></ul>
 18. 18. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng tÇm xa cña c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc </li></ul><ul><ul><li>T¨ng kho¶ng c¸ch an toµn vÒ ng­êi vµ vò khÝ trang bÞ </li></ul></ul><ul><ul><li>T¹o ®iÒu kiÖn chi viÖn linh ho¹t ë tÇm xa, uy hiÕp M trªn diÖn réng </li></ul></ul><ul><ul><li>T¹o kh¶ n¨ng n¾m vµ gi÷ quyÒn chñ ®éng, t¹o bÊt ngê, t¹o thêi c¬ </li></ul></ul>
 19. 19. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng tÇm xa cña c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc </li></ul><ul><li>§èi víi VK: KHCN ®· t¹o ra thuèc phãng míi cã kh¶ n¨ng sinh c«ng cao ... </li></ul><ul><li>§èi víi PTKT: Nh÷ng thµnh tùu vÒ luyÖn kim , chÕ t¹o m¸y ... </li></ul><ul><li>Sù xuÊt hiÖn cña kü thuËt tiÕp dÇu trªn kh«ng lµm t¨ng thêi gian bay </li></ul>
 20. 20. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng tÇm xa cña c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc </li></ul>22000 Ch­a cã MB chiÕn ch­îc 1000 150 - 200 MB chiÕn thuËt 550 – 2500 Ch­a cã TL hµnh tr×nh 80 – 740 Ch­a cã TL ®Êt ®èi ®Êt 6 0,8 – 1,1 VK chèng t¨ng 30 – 40 5 – 10 Ph¸o ph¶n lùc 20 – 40 5 – 10 Ph¸o mÆt ®Êt HiÖn nay (km) N¨m 1945 (km) Tªn VKPT
 21. 21. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó h¹n chÕ VK tÇm xa cña ®èi ph­¬ng ? </li></ul><ul><li>KÕt hîp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kü thuËt víi NTQS </li></ul><ul><li>T¨ng c­êng trinh s¸t, c¶nh giíi </li></ul><ul><li>Tæ chøc XD thÕ trËn phßng thñ nhiÒu tÇng </li></ul><ul><li>Tæ chøc ®¸nh chÆn </li></ul><ul><li>XD nÒn QPTD & thÕ trËn CTND v÷ng ch¾c </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn c¬ ®éng, nguþ trang, nghi binh tèt, SSC§ cao </li></ul><ul><li>Vµ nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c. </li></ul>
 22. 22. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng ®é chÝnh x¸c cho c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc </li></ul><ul><li>§é chÝnh x¸c lµ x¸c suÊt tróng ®Ých, tiªu diÖt môc tiªu vµ hiÖu qu¶ chiÕn ®Êu cña c¸c lo¹i vò khÝ, ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc. </li></ul><ul><li>§é chÝnh x· phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: </li></ul><ul><li>Yªu tè kü thuËt </li></ul><ul><li>Ng­êi ®iÒu khiÓn </li></ul><ul><li>Môc tiªu </li></ul><ul><li>§iÒu kiÖn m«i tr­êng, ®Þa h×nh, thêi tiÕt … </li></ul>
 23. 23. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng ®é chÝnh x¸c cho c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc </li></ul><ul><li>T¹o ra kh¶ n¨ng tiªu diÖt ®èi ph­¬ng lín h¬n. </li></ul><ul><li>T¹o nªn thêi c¬ vµ søc m¹nh nhanh chãng giµnh th¾ng lîi. </li></ul><ul><li>TiÕt kiÖm chi phÝ cho chiÕn tranh. </li></ul><ul><li>§é chÝnh x¸c cña vò khÝ quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ tiªu diÖt ®Þch . </li></ul>
 24. 24. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng ®é chÝnh x¸c cho c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc </li></ul><ul><li>T/®éng cña thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ vÒ c¬ khÝ chÝnh x¸c, quang häc, tin häc, ®iÖn tö, la ze, vËt liÖu míi... </li></ul><ul><li>§èi víi VK: Kh«ng ng¾m => TNCK => KNQH => §K b»ng d©y theo =>Tia, sãng => Tù dÉn . </li></ul><ul><li>§èi víi PTKT: Chèng rung, chèng ån ... </li></ul>
 25. 25. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>H¹n chÕ VK chÝnh x¸c cña ®èi ph­¬ng ? </li></ul><ul><li>KÕt hîp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kü thuËt víi NTQS </li></ul><ul><li>T¨ng c­êng trinh s¸t, c¶nh giíi </li></ul><ul><li>Tæ chøc XD thÕ trËn phßng thñ nhiÒu tÇng </li></ul><ul><li>Tæ chøc ®¸nh chÆn </li></ul><ul><li>XD nÒn QPTD & thÕ trËn CTND v÷ng ch¾c </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn c¬ ®éng, nguþ trang, nghi binh tèt, SSC§ cao </li></ul><ul><li>Vµ nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c. </li></ul>
 26. 27. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng uy lùc s¸t th­¬ng. </li></ul><ul><li>Uy lùc s¸t th­¬ng lµ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¸t th­¬ng, tiªu diÖt, ph¸ huû môc tiªu cña ®Çu ®¹n bom </li></ul><ul><li>Áp ®¶o tinh thÇn ®èi ph­¬ng. </li></ul><ul><li>T¹o kh¶ n¨ng tiªu diÖt ®Þch lín h¬n. </li></ul><ul><li>Th«ng qua uy lùc s¸t th­¬ng ®Ó tÝnh to¸n ®é v÷ng ch¾c cña c¸c c«ng tr×nh </li></ul><ul><li>T¨ng uy lùc s¸t th­¬ng còng lµ theo yªu cÇu cña chiÕn tranh </li></ul>
 27. 28. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng uy lùc s¸t th­¬ng. </li></ul><ul><li>Do øng dông thµnh tùu KHCN míi vÒ thuèc phãng,thuèc næ, luyÖn kim... vµ thiÕt kÕ chÕ t¹o ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng, mang phãng ... Vũ khí nóng đã phát triển cả về số lượng và chất lượng </li></ul>
 28. 29. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) <ul><li>T¨ng cì bom ®¹n: </li></ul><ul><li>Đạn pháo => 60 mm => 85 mm => 105 mm => 120 mm = > 155 mm = > 175 mm => 206 mm </li></ul><ul><li>Bom => 50 kg => 100 kg => 300 kg => 500 kg => 1 tấn => 2 tấn => 3 tấn => 5 tấn … </li></ul><ul><li>T¨ng kh¶ n¨ng ph¸ m¶nh: </li></ul><ul><li>Chế tạo vỏ đạn bom có độ giòn cao </li></ul><ul><li>Ghép thêm bi vào vỏ đạn bom … </li></ul>
 29. 30. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng uy lùc s¸t th­¬ng. </li></ul><ul><li>T¨ng sè nßng sóng trªn mét khÈu sóng (hoÆc mét ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc): </li></ul><ul><li>Các loại súng liên thanh và hỏa tiễn có => 2 nòng => 4 nòng => 6 nòng => … => 40 nòng </li></ul><ul><li>T¨ng ®Çu ®¹n bom trong mét qu¶ ®¹n bom: </li></ul><ul><li>Một quả bom bi mẹ chứa 180 => 220 bom con </li></ul><ul><li>Một quả đạn chứa nhiều đầu đạn </li></ul>
 30. 31. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng uy lùc s¸t th­¬ng. </li></ul><ul><li>T¨ng søc xuyªn cña ®¹n bom: </li></ul><ul><li>Bom xuyên => 3 m => 6 m => 12 m => 30 m … </li></ul><ul><li>§èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn mang phãng, chøa ®ùng …c¶i tiÕn n©ng cao c«ng suÊt </li></ul><ul><li>Tăng khả năng cơ động </li></ul><ul><li>Tăng khả năng thao tác và tốc độ bắn … </li></ul>
 31. 32. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>H¹n chÕ uy lùc cña VK ®èi ph­¬ng ? </li></ul><ul><li>XD kÕt cÊu c«ng tr×nh phßng tr¸nh hîp lý </li></ul><ul><li>KÕt hîp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kü thuËt víi NTQS </li></ul><ul><li>T¨ng c­êng trinh s¸t, c¶nh giíi </li></ul><ul><li>Tæ chøc XD thÕ trËn phßng thñ nhiÒu tÇng </li></ul><ul><li>Tæ chøc ®¸nh chÆn </li></ul><ul><li>XD nÒn QPTD & thÕ trËn CTND v÷ng ch¾c </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn c¬ ®éng, nguþ trang, nghi binh tèt, SSC§ cao </li></ul><ul><li>Vµ nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c. </li></ul><ul><li>T×m ra c¸ch ®¸nh thÝch hîp </li></ul>
 32. 33. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng kh¶ n¨ng c¬ ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc : </li></ul><ul><li>C¬ ®éng lµ sù di chuyÓn LLPT tõ vÞ trÝ nµy ®Õn vÞ trÝ kh¸c nh»m thùc hiÖn ý ®å chiÕn thuËt. </li></ul><ul><li>Trong chiÕn tranh hoÆc mét trËn chiÕn ®Êu c¬ ®éng lµ yÕu tè t¹o nªn thêi c¬, t¹o bÊt ngê vµ giµnh th¾ng lîi. </li></ul><ul><li>Søc m¹nh cña qu©n ®éi cßn ®­îc ®¸nh gi¸ ë søc c¬ ®éng. </li></ul>
 33. 34. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND bvtqBVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng kh¶ n¨ng c¬ ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc : </li></ul><ul><li>Ứng dông cña khoa häc c«ng nghÖ vÒ c¸c lÜnh vùc chÕ t¹o ®éng c¬, ®é bÒn vËt liÖu, vËt liÖu míi, nhiªn liÖu míi, luyÖn kim, kü thuËt tiÕp dÇu trªn kh«ng... </li></ul><ul><li>C¸c thiÕt bÞ, hÖ thèng th«ng tin, trinh s¸t trî gióp... </li></ul><ul><li>§ịa h ì nh, thêi tiÕt, ®­êng s¸, thiÕt bÞ th«ng tin, thiÕt bÞ quan s¸t ®ång bé kÌm theo... </li></ul>
 34. 36. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng kh¶ n¨ng xö lý th«ng tin cña c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc </li></ul><ul><li>T¹o ra kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cao </li></ul><ul><li>Gióp cho chØ huy quyÕt ®Þnh kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ra mÖnh lÖnh phï hîp </li></ul><ul><li>N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VKTB </li></ul><ul><li>T¹o ®iÒu kiÖn hiÖp ®ång chiÕn ®Êu gi÷a c¸c lùc l­îng ph­¬ng tiÖn. . . </li></ul>
 35. 37. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.1. §èi víi vò khÝ nãng (VKN) </li></ul><ul><li>T¨ng kh¶ n¨ng xö lý th«ng tin cña c¸c ph­¬ng tiÖn ho¶ lùc </li></ul><ul><li>Khèi l­îng th«ng tin ngày nay rÊt lín > 30 l ầ n so v ớ i tr ướ c chi ế n tranh th ế gi ớ i II </li></ul><ul><li>Tèc ®é xö lý nhanh, kÞp thêi, chÝnh x¸c </li></ul><ul><li>KHCN vÒ §iÖn tö, m¸y tÝnh, tin häc, th«ng tin viÔn th«ng ... cho phÐp tÝnh to¸n nhanh c¸c phÇn tö b¾n vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, xö trÝ kÞp thêi, ra mÖnh lÖnh chuÈn x¸c </li></ul>
 36. 38. Xe tăng mới của Nga T 80 – U trèo đèo lội suối
 37. 39. Máy bay SU – 27 của Nga
 38. 40. Máy bay B – 2 của Mỹ <ul><li>B-2 có thể ném trúng những mục tiêu đang chuyển động </li></ul><ul><li>[12.02.2008 16:44] </li></ul><ul><li>Tờ Defencetalk đưa tin, máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 có thể ném trúng các mục tiêu đang chuyển động và những mục tiêu có kích thước nhỏ. </li></ul>
 39. 41. Tên lửa của Trung Quốc <ul><li>Trung Quốc chế tạo 3 tên lửa không đối không mới </li></ul><ul><li>[12.02.2008 16:39] </li></ul><ul><li>Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo những tên lửa không đối không mới. Các chuyên gia quân sự Anh đã đưa ra kết luận này sau khi “lùng sục” thấy ảnh tên lửa của Trung Quốc trên mạng Internet. </li></ul>
 40. 42. Súng điện từ <ul><li>Hải quân Mỹ thử nghiệm súng điện từ mới </li></ul><ul><li>[02.02.2008 20:39] </li></ul><ul><li>Hãng thông tấn AP đưa tin, hôm thứ Năm (31/1/08), Hải quân Mỹ đã tiến hành bắn thử nghiệm loại súng điện từ có sức công phá lớn nhất từ trước đến nay – với vận tốc phóng đạn lên đến 2.500m trong thời gian chỉ 1 giây </li></ul>
 41. 43. <ul><li>Ra- đa trinh sát và định vị mục tiêu cho pháo </li></ul><ul><li>[01.02.2008 20:27] </li></ul><ul><li>Pháo binh và các hệ thống tên lửa đất đối đất ngày càng hiện đại, có tầm bắn xa, cơ động linh hoạt và độ chính xác bắn ngày càng cao. Sự đa dạng kiểu loại pháo binh và tên lửa đối đất khiến cho nhu cầu phát triển các chủng loại ra-đa trinh sát và định vị mục tiêu cho pháo ngày càng trở nên mạnh mẽ, hiện đại hơn. </li></ul>
 42. 45. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.2 . Vò khÝ h¹t nh©n (VKHN) </li></ul><ul><li>Vò khÝ h¹t nh©n lµ lo¹i vò khÝ huû diÖt lín g©y s¸t th­¬ng ph¸ ho¹i dùa trªn c¬ së sö dông n¨ng l­îng ®­îc gi¶i phãng ra khi cã ph¶n øng h¹t nh©n. </li></ul><ul><li>5 nh©n tè s¸t th­¬ng cña VKHN: </li></ul><ul><li> Sãng xung ®éng </li></ul><ul><li>Bøc x¹ quang </li></ul><ul><li>Bøc x¹ xuyªn </li></ul><ul><li>NhiÔm phãng x¹ </li></ul><ul><li>Xung ®iÖn tõ </li></ul>
 43. 46. H×nh 5: C¶nh t­îng næ d­íi n­íc
 44. 47. C¶nh t­îng næ mÆt ®Êt
 45. 48. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>§a d¹ng vÒ ®­¬ng l­îng næ, tõ lo¹i nhá 1 (Kt) - > hµng chôc megaton (Mt), </li></ul><ul><li>Tõ chç ®Æt cè ®Þnh ®Õn nay c¬ ®éng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn c¬ giíi </li></ul><ul><li>Tõ s¶n xuÊt bom nguyªn tö ®Õn bom kinh khÝ ®Õn bom n¬tron. </li></ul><ul><li>Tõ mét qu¶ ®¹n mang mét ®Çu ®¹n ®Õn nay mét qu¶ ®¹n chøa nhiÒu ®Çu ®¹n </li></ul><ul><li>Ph¹m vi ho¹t ®éng tõ vµi tr¨m ®Õn vµi chôc ngµn km. </li></ul><ul><li>§é sai lÖch vµi tr¨m mÐt ngµy nay chØ kho¶ng vµi chôc mÐt víi tÇm b¾n xa </li></ul>
 46. 49. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.3 . Vò khÝ ho¸ häc (VKHH) </li></ul><ul><li>VKHH lµ lo¹i vò khÝ huû diÖt lín g©y s¸t th­¬ng ph¸ ho¹i dùa trªn ®éc tÝnh cao vµ t¸c ®éng nhanh cña chÊt ®éc qu©n sù, dïng ®Ó s¸t th­¬ng sinh lùc, g©y nhiÔm ®éc ®Þa h×nh, vò khÝ, TBKT, l­¬ng thùc, thùc phÈm, nguån n­íc, tiªu diÖt gia sóc, ph¸ ho¹i thùc vËt, g©y « nhiÔm m«i tr­êng sinh th¸i cña ®èi ph­¬ng </li></ul>
 47. 50. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>C«ng nghÖ ho¸ häc, c«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ trang bÞ ®· t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña vò khÝ ho¸ häc bao gåm: </li></ul><ul><li>Ph­¬ng tiÖn chøa ®ùng, mang, phãng, r¶i ngµy cµng phong phó h¬n </li></ul><ul><li>TÝnh ®éc cao vµ hiÖu qu¶ nhiÒu h¬n tr­íc </li></ul><ul><li>T¹o ra nh÷ng lo¹i vò khÝ ho¸ häc hai hoÆc ba thµnh phÇn cã ®éc tÝnh cao </li></ul>
 48. 51. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.3 . Vò khÝ ho¸ häc (VKHH) </li></ul><ul><li>T¹o ra s¬n ®Æc biÖt, c¸c chÊt ho¸ häc kÌm theo trong bom ®¹n </li></ul><ul><li>T¹o ra nh÷ng ho¸ chÊt lµm thay ®æi khÝ hËu côc bé mét khu vùc </li></ul><ul><li>T¹o ra c¸c chÊt b¶o qu¶n l­¬ng thùc thùc phÈm dµi ngµy </li></ul><ul><li>NhiÒu lo¹i VKHH víi cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng míi </li></ul>
 49. 52. Bom chøa chÊt ®éc Sarin
 50. 53. Bom chøa chÊt ®éc Yperits
 51. 54. Bom chøa chÊt ®éc Phèt gen
 52. 55. Qu¶ khãi CS Lç khãi chøa chÊt g©y ch¸y Thïng chia lµm 8 ngăn chøa 33 qu¶ khãi chÊt ®éc CS khi thïng næ c¸c ngan t¸ch ra, c¸c qu¶ khãi r¬i xuèng ch¸y to¶ khãi lµm nhiÔm ®éc mét khu vùc kho¶ng 6500m2, thêi gian nhiÔm 10-15 phót Mét sè h i nh ¶nh vÒ vò khÝ ho¸ häc
 53. 57. ® Çu næ 2 vßng ®á Trôc xoay Bóa kim ho¶ ChÊt g©y næ Ch¸t næ Thïng chøa chÊt ®éc CS khi næ bét tung ra, to¶ t¸n t¹o thµnh khu nhiÔm ®éc. Thêi gian nhiÔm ®éc hµng tuÇn lÔ. Ngoµi ra còng cã lo¹i thïng ch¸y to¶ khãi ®éc. Dïng m¸y bay lªn th¼ng th¶ thïng xuèng. đ Æt thïng xung quanh hµng rµo thÐp gai, khi cÇn sÏ ®iÓm ho¶ cho næ hoÆc ch¸y to¶ khãi Mét sè h i nh ¶nh vÒ vò khÝ ho¸ häc
 54. 58. ChÊt g©y ch¸y Lùu ®¹n M7A2, M7A3, XM54 chøa chÊt ®éc CS ch¸y to¶ khãi. Thêi gian to¶ khãi 20 gi©y. NÐm b»ng tay. Phãng b»ng sóng M16 g¾n èng phãng lùu M2A1. Phãng b»ng m¸y bay M3, XM27 hay xÕp vµo thïng th¶ nhiÒu qu¶ mét lÇn tõ m¸y bay. Vßng ®á Mét sè h i nh ¶nh vÒ vò khÝ ho¸ häc
 55. 59. Mét sè h i nh ¶nh vÒ vò khÝ ho¸ häc -Lùu ®¹n M25-A2 chøa chÊt ®éc CS, næ bËt tung c¸ch t©m 4-5m -M ¶ nh lùu ®¹n cã thÓ g©y s¸t th­¬ng -Lùu ®¹n XM58 chøa chÊt ®éc CS ch¸y to ¶ khãi -Thêi gian to ¶ khãi 10-12gi©y ¶
 56. 60. ChÊt ®éc CS ChÊt ®éc CS Mét sè h inh ¶nh vÒ vò khÝ ho¸ häc Đ ¹n ph¸o 105mm lo¹i XM629, ®¹n ph¸o 155mm lo¹i XM631 vµ ®¹n cèi 120mm lo¹i XM630 chøa chÊt ®éc CS. Thêi gian to¶ khãi cña ®¹n ph¸o 105, cèi 120 lµ 60 gi©y; ®¹n ph¸o 155 lµ 90 gi©y. Khèi l­îng chÊt ®éc vµ chÊt ch¸y cña ®¹n ph¸o 155 gÊp 3 lÇn ®¹n ph¸o 105
 57. 61. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong cTND bvtq <ul><li>1.1.4. Vò khÝ sinh häc: (VKSH ) </li></ul><ul><li>Vò khÝ sinh häc lµ lo¹i vò khÝ huû diÖt lín dùa vµo ®Æc tÝnh g©y bÖnh hoÆc truyÒn bÖnh cña vi sinh vËt hoÆc ®éc tè do mét sè vi trïng tiÕt ra ®Óg©y dÞch giÕt h¹i hay g©y bÖnh truyÒn nhiÔm cho ng­êi, ®éng vËt, ph¸ ho¹i mïa mµng, g©y « nhiÔm m«i tr­êng sinh th¸i. </li></ul><ul><li>Vi sinh vật gồm: vi khuẩn, vi rút, nấm, đơn bào … </li></ul>
 58. 62. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>Khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ang hç trî cho viÖc ph¸t triÓn VKSH. </li></ul><ul><li>C¸c nhµ khoa häc ®· vµ ®ang nghiªn cøu tÝnh di truyÒn cña gen (AND) ®Ó chÕ t¹o ra vò khÝ míi gäi lµ &quot;vò khÝ gen&quot;. </li></ul><ul><li>C«ng nghÖ ngµy nay cã thÓ t¹o ra nhiÒu lo¹i vi khuÈn hoµn toµn míi </li></ul>
 59. 63. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.1.5. §èi víi mét sè vò khÝ kh¸c </li></ul><ul><li>Vò khÝ laze: Phát hiện năm 1960 </li></ul><ul><li>Đặc tính: Đơn sắc, Định hướng, kết hợp </li></ul><ul><li>Ứng dụng: Đo độ chính xác, đo xa, trinh sát, dẫn vũ khí, vũ khí định hướng năng lượng cao … </li></ul><ul><li>Vò khÝ chïm h¹t : Tầm hoạt động < 3 km </li></ul><ul><li>Vò khÝ xung ®iÖn tõ: Tầm hoạt động < 3 km </li></ul>
 60. 64. TƯ LIỆU
 61. 65. §èi víi mét sè vò khÝ kh¸c <ul><li>Vò khÝ h¹ ©m Tầm hoạt động < 3 km </li></ul><ul><li>Sóng âm thanh định hướng, có công suất lớn, có tần số </li></ul><ul><li> f < 16 hz, f < 10 hz </li></ul><ul><li>Vò khÝ sãng lín </li></ul><ul><li>Vò khÝ hót «xy </li></ul><ul><li>Vò khÝ «z«n </li></ul><ul><li>Vò khÝ khÝ t­îng… </li></ul>
 62. 66. Vũ khí xung điện từ <ul><li>Vũ khí mạch xung điện từ </li></ul><ul><li>[29.12.2007 14:41] </li></ul><ul><li>Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật và vật liệu mới, vũ khí mạch xung điện từ ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự. </li></ul>
 63. 67. TƯ LIỆU 2
 64. 68. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.2. §èi víi trang bÞ kü thuËt qu©n sù </li></ul><ul><li>Trang bÞ kü thuËt qu©n sù lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn phôc vô cho ho¹t ®éng qu©n sù, lµ thiÕt bÞ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®i cïng vò khÝ nh»m lµm t¨ng kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ sö dông cña vò khÝ </li></ul>
 65. 69. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.2.1 HÖ thèng trinh s¸t, kiÓm so¸t, truyÒn tin vµ chØ huy </li></ul><ul><li>(Comman, control, communications and intelligence) gäi t¾t lµ C3I </li></ul><ul><li>C3I lµ c¸ch gäi c¬ b¶n tr­íc ®©y, ngµy nay ®· cã C4I2 (thªm computer, infomation) vµ C5I2 (CIA). </li></ul><ul><li>Tõ 1901 ®Õn 1940: Ra đa đời đầu, HTĐ, VTĐ … </li></ul><ul><li>Tõ 1941 ®Õn 1989: Ra đa, HTĐ, VTĐ, phương tiện điện tử hiện đại </li></ul><ul><li>Tõ 1990 cho ®Õn nay: dần dần điện tử h ó a VKTB </li></ul>
 66. 70. HÖ thèng trinh s¸t, kiÓm so¸t, truyÒn tin vµ chØ huy <ul><li>Lĩnh vực điện tử đã tác động mạnh mẽ vào mọi mặt đời sống xã hội và đặc biệt đối với quân sự </li></ul><ul><li>Điện tử hóa </li></ul><ul><li>Mi ni hóa </li></ul><ul><li>Hiện đại hóa </li></ul><ul><li>Hệ thống C3I là tổ hợp chiến tranh được kết hợp nhiều yếu tố (TS, KS, TT, tình báo, chỉ huy …) tạo nên sức mạnh và ưu thế trong chiến tranh </li></ul>
 67. 71. HÖ thèng trinh s¸t, kiÓm so¸t, truyÒn tin vµ chØ huy <ul><li>T¸c ®éng cña KHCN ®iÖn tö, vi ®iÖn tö, m¸y tÝnh, tin häc …làm cho hệ thống C3I ph á t triển </li></ul><ul><li>Trinh s¸t: Mắt - > kính nhìn -> tia, sóng -> phương tiện điện tử </li></ul><ul><li>KiÓm so¸t: Mắt -> Phương tiện thủ công -> Kính nhìn -> ra đa -> vệ tinh … </li></ul><ul><li>TruyÒn tin: Miệng -> phương tiện thủ công -> điện tín -> HTĐ -> VTĐ viễn thông -> cáp quang … </li></ul><ul><li>ChØ huy: Miệng -> phương tiện thủ công -> VTĐ -> HTĐ -> tổ hợp máy chỉ huy </li></ul>
 68. 72. HÖ thèng trinh s¸t, kiÓm so¸t, truyÒn tin vµ chØ huy <ul><li>Giải pháp cơ bản phòng chống C3I: </li></ul><ul><li>Kết hợp các biện pháp kỹ thuật & NTQS </li></ul><ul><li>Phát triển C3I & tác chiến điện tử </li></ul><ul><li>Tăng cường trinh sát, cảnh giới phát hiện địch sớm, từ xa. </li></ul><ul><li>Tích cực nghiên cứu kỹ thuật tàng hình </li></ul>
 69. 73. 1.2.1 HÖ thèng trinh s¸t, kiÓm so¸t, truyÒn tin vµ chØ huy
 70. 74. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.2.2. Robot qu©n sù: </li></ul><ul><li>N¨m 2000 trªn thÕ giíi cã h¬n 5 triÖu robot qu©n sù, trong ®ã cã lo¹i robot cã thÓ thay thÕ 25 binh sü, sö dông cïng mét lóc nhiÒu lo¹i vò khÝ tiÕn c«ng ®èi ph­¬ng vµ lµm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau ë trªn chiÕn tr­êng </li></ul>
 71. 75. Tàu tuần tra không người lái của Hải quân Mỹ <ul><li>Tàu tuần tra không người lái của Hải quân Mỹ </li></ul><ul><li>[24.11.2007 15:14] </li></ul><ul><li>Trước tình trạng cướp biển ngày càng gia tăng, các cơ quan thi hành luật pháp chịu trách nhiệm an ninh vùng biển Mỹ đã đưa ra giải pháp sử dụng tàu tuần tra không người lái (USV). Hải quân Mỹ cũng như lực lượng tuần tra bờ biển của nước này rất quan tâm đến chiếc Protector - một loại USV dài 10m. </li></ul>
 72. 76. Hệ thống chiến đấu tương lai <ul><li>Hệ thống chiến đấu tương lai </li></ul><ul><li>[16.07.2007 23:24] </li></ul><ul><li>Nghe đến hệ thống chiến đấu tương lai (Future Combat Systems - FCS) ai cũng sẽ nghĩ đó là những hệ thống sẽ được sử dụng trong tương lai, nhưng thực tế lại khác. Đó là những hệ thống tác chiến tiêu biểu, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, có khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến tương lai và đối phó với mọi mối uy hiếp. </li></ul>
 73. 77. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>1.2.3. C¸c trang bÞ kh¸c </li></ul><ul><li>Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ vËt liÖu, t¹o ra nh÷ng vËt liÖu míi, cã tÝnh n¨ng c¬, lý nh­ mong muèn, c¸c lo¹i vËt liÖu cao ph©n tö, vËt liÖu siªu dÉn, c¸c lo¹i chÊt dÎo tæng hîp, c¸c lo¹i gèm sø kü thuËt .v.v. </li></ul><ul><li>C«ng nghÖ vËt liÖu míi ®· t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm gän, nhÑ, bÒn, ®Ñp ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña ®êi sèng kinh tÕ-x· héi vµ trong lÜnh vùc qu©n sù </li></ul>
 74. 78. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2 . Khoa häc c«ng nghÖ t¸c ®éng tíi tÝnh chÊt, c¬ cÊu lùc l­îng vò trang </li></ul><ul><li>2.1. §èi víi tÝnh chÊt lùc l­îng vò trang (LLVT) </li></ul><ul><li>2.2. §èi víi c¬ cÊu LLVT </li></ul><ul><li>T¸c ®éng tíi t­ t­ëng, tinh thÇn cña bé ®éi </li></ul>
 75. 79. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BV TQ <ul><li>2.1. §èi víi tÝnh chÊt lùc l­îng vò trang (LLVT) </li></ul><ul><li>TØ lÖ nh©n viªn khoa häc kü thuËt t¨ng </li></ul><ul><li>§éi ngò sü quan trÝ thøc ph¸t triÓn </li></ul><ul><li>Tr×nh ®é häc vÊn, søc khoÎ, lai lÞch b¶n th©n... </li></ul><ul><li>Ý thức giác ngộ chính trị </li></ul><ul><li>HuÊn luyÖn bé ®éi theo ®óng c¸c ph­¬ng ¸n t¸c chiÕn vµ lý luËn t¸c chiÕn míi, chú trọng diễn tập và hiệp đồng tác chiến </li></ul>
 76. 80. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.2. §èi víi c¬ cÊu LLVT </li></ul><ul><li>Khi cã mét lo¹i vò khÝ míi ra ®êi sÏ cã mét qu©n chñng, binh chñng hoÆc ®¬n vÞ ®­îc thµnh lËp. </li></ul><ul><li>ViÖc ®­a m¸y mãc hiÖn ®¹i dÇn dÇn thay thÕ søc lao ®éng con ng­êi nªn mét sè ®¬n vÞ ph¶i gi¶m biªn chÕ hoÆc gi¶i thÓ. </li></ul><ul><li>M¸y mãc ®· thay thÕ søc con ng­êi, do ®ã lµm thay ®æi vÒ tæ chøc biªn chÕ, gi¶m sè l­îng, t¨ng chÊt l­îng, lµm t¨ng søc m¹nh cña qu©n ®éi. </li></ul><ul><li>Mçi lo¹i vò khÝ trang bÞ míi khi ®­îc ®­a vµo chiÕn tr­êng sÏ thóc ®Èy viÖc s¸ng t¹o lý luËn t¸c chiÕn míi </li></ul>
 77. 81. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>T¸c ®éng tíi t­ t­ëng, tinh thÇn bé ®éi </li></ul><ul><li>ChiÕn tranh cã 2 yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ con ng­êi vµ VK, trong ®ã con ng­êi lµ quyÕt ®Þnh nhÊt. </li></ul><ul><li>Chi ế n tranh CNC t¸c ®éng rÊt lín ®Õn t­ t­ëng, t©m lý con ng­êi, trùc tiÕp nhÊt lµ ng­êi lÝnh trªn chiÕn tr­êng. </li></ul><ul><ul><li>T/®éng tÝch cùc </li></ul></ul><ul><ul><li>T/®éng tiªu cùc </li></ul></ul>
 78. 82. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>T¨ng c­êng gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng </li></ul><ul><ul><li>NhËn râ ©m m­u, thñ ®o¹n cña ®Þch </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh¶ n¨ng sö dông VKCNC cña ®Þch (ChiÕm 1 tØ lÖ nµo ®ã ... ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh¾c phôc t­ t­ëng ®Ò cao VKCNC, kh«ng thÇn th¸nh ho¸ VKCNC </li></ul></ul><ul><li>Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi vµ VK </li></ul><ul><ul><li>Tr¸nh coi th­êng xem nhÑ c¸c lo¹i VKCNC cña ®Þch </li></ul></ul><ul><ul><li>Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¾m b¾t KHKT </li></ul></ul><ul><ul><li>N¾m v÷ng tÝnh n¨ng t¸c dông cña VKCNC </li></ul></ul><ul><ul><li>BiÕt sö dông vµ ®¸nh tr¶ c¸c lo¹i VKCNC. </li></ul></ul><ul><ul><li>TÝch cùc XD c¸c c«ng tr×nh phßng tr¸nh VKCNC </li></ul></ul>
 79. 83. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3. KHCN t¸c ®éng tíi nghÖ thuËt qu©n sù </li></ul><ul><li>3.1. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh </li></ul><ul><li>3.2. T¸c ®éng tíi c¸ch ®¸nh </li></ul><ul><li>3.3. T¸c ®éng tíi c«ng t¸c b¶o ®¶m hËu cÇn kü thuËt </li></ul>
 80. 84. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.1. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh </li></ul><ul><li>“ Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh lµ tæng thÓ c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng t¸c chiÕn, ph­¬ng ph¸p sö dông c¸c lùc l­îng c¶ binh lùc vµ ho¶ lùc, còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn chiÕn tranh ®Ó giµnh th¾ng lîi, ®¹t môc tiªu chiÕn tranh ®Ò ra” </li></ul>
 81. 85. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh <ul><li>Phương thức chiến tranh phụ thuộc: </li></ul><ul><li> Lực lượng tiến hành chiến tranh </li></ul><ul><li> Chế độ xã hội, chế độ nhà nước </li></ul><ul><li> Mức độ tham gia của quần chúng </li></ul><ul><li> Trình độ vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự và tiềm lực kinh tế của đất nước </li></ul>
 82. 86. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.1. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh </li></ul><ul><li>ChiÕn tranh &quot;Ph©ò thuËt&quot; </li></ul><ul><li>ChiÕn tranh kü thuËt cao (chiÕn tranh c«ng nghÖ cao). </li></ul><ul><li>T¸c chiÕn b«n tËp v­ît ®¹i ch©u </li></ul><ul><li>ChiÕn tranh ®iÖn tö </li></ul>
 83. 87. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh <ul><li>ChiÕn tranh &quot;Ph©ò thuËt&quot; </li></ul><ul><li>Trên cơ sở dựa vào VKTB có tầm hoạt động xa, độ chính xác cao, uy lực lớn, lấy đánh trúng, đánh hiểm là cơ bản. </li></ul><ul><li>Phương thức chiến tranh lấy việc làm tan rã ý chí, khuất phục đối phương làm mục đích chiến tranh. </li></ul><ul><li>Chiến tranh không đặt lấn chiếm đất đai, xâm phạm lãnh thổ, tiêu diệt phần lớn sinh lực của đối phương làm mục tiêu. </li></ul>
 84. 88. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh <ul><li>ChiÕn tranh kü thuËt cao (chiÕn tranh c«ng nghÖ cao). </li></ul><ul><li>Chiến tranh được tiến hành bằng các loại VKCNC, chiến tranh được điều khiển hóa, tự động hóa, chùm tia hóa, điện tử hóa, tàng hình hóa … </li></ul><ul><li>Chiến tranh CNC không dựa vào khuynh hướng số lượng nhiều hay ít quân lính mà chủ yếu dựa vào VKTB được sử dụng trong chiến tranh như thế nào </li></ul>
 85. 89. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh <ul><li>T¸c chiÕn b«n tËp v­ît ®¹i ch©u </li></ul><ul><li>Phương thức tác chiến tiến công từ xa, không tiếp xúc </li></ul><ul><li>Sử dụng VKTB tầm xa, với tiêu thức “Hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung”. </li></ul><ul><li>Vũ khí được bố trí từ những vị trí xa tập trung đánh vào một mục tiêu. </li></ul><ul><li>Chiến tranh vượt biển hoặc chiến tranh qua nước thứ 3 </li></ul>
 86. 90. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh <ul><li>ChiÕn tranh ®iÖn tö: </li></ul><ul><li>Phương thức làm vô hiệu hóa các phương tiện chiến tranh có các thiết bị điện tử của đối phương và các giải pháp chống lại tác chiến điện tử của đối phương. </li></ul><ul><li>Gây nhiễu chống gây nhiễu </li></ul><ul><li>Điện tử chống điện tử </li></ul><ul><li>Tàng hình chống tàng hình … </li></ul>
 87. 91. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.1. T¸c ®éng tíi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh </li></ul><ul><li>HiÖn nay xuÊt hiÖn c¸c häc thuyÕt, c¸c quan niÖm vÒ chiÕn tranh nh­: </li></ul><ul><li>ChiÕn tranh th«ng tin; chiÕn tranh t©m lý </li></ul><ul><li>ChiÕn tranh phi s¸t th­¬ng; chiÕn tranh phÇn mÒm… </li></ul><ul><li>Quan niÖm th¾ng vµ thua, kh«ng gian vµ thêi gian, xa vµ gÇn, m¹nh vµ yÕu… </li></ul>
 88. 92. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.2. T¸c ®éng tíi c¸ch ®¸nh </li></ul><ul><li>Ngµy nay c¸ch ®¸nh tr­íc hÕt lµ lµm v« hiÖu ho¸ hÖ thèng C3I, sau ®ã ho¶ lùc b¾n ph¸, råi míi ®Õn bé binh tiÕn c«ng. </li></ul><ul><li>Sö dông C3I vµ khÝ tµi ®iÖn tö cña ta: </li></ul><ul><li>Lµm v« hiÖu ho¸ hoÆc lµm kÐm hiÖu qu¶ VKTB kü thuËt cña ®èi ph­¬ng. </li></ul><ul><li>Khèng chÕ lµm kÐm hiÖu qu¶ C3I. </li></ul><ul><li>V« hiÖu ho¸ hoÆc lµm gi¶m kh¶ n¨ng chØ huy cña ®èi ph­¬ng. </li></ul>
 89. 93. T¸c ®éng tíi c¸ch ®¸nh <ul><li>Sö dông vò khÝ phi s¸t th­¬ng vµ c¸c thñ ®o¹n ph¸ d÷ liÖu trong m¸y tÝnh </li></ul><ul><li>Khi vò khÝ trang bÞ thay ®æi th× c¸ch ®¸nh còng ph¶i thay ®æi </li></ul><ul><li>Trinh s¸t vµ tiÕn c«ng kÕt hîp víi nhau vµ chØ c¸ch nhau cã vµi gi©y. </li></ul><ul><li>§¸nh ®ªm trë thµnh ph­¬ng ph¸p t¸c chiÕn chñ yÕu </li></ul>
 90. 94. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.3. T¸c ®éng tíi c«ng t¸c b¶o ®¶m hËu cÇn kü thuËt </li></ul><ul><li>“ C«ng t¸c b¶o ®¶m hËu cÇn kü thuËt lµ mét mÆt cña ho¹t ®éng qu©n sù, lµ tæng thÓ c¸c c«ng t¸c vÒ b¶o ®¶m c¸c lo¹i vËt chÊt, vò khÝ, ®¹n d­îc, trang bÞ kü thuËt, y tÕ, c¬ ®éng....nh»m duy tr× c¸c ho¹t ®éng cña LLVT trong c¶ thêi b×nh vµ thêi chiÕn” </li></ul>
 91. 95. T¸c ®éng tíi c«ng t¸c b¶o ®¶m hËu cÇn kü thuËt <ul><li>ChiÕn tranh x¶y ra lµ CTCN cao... </li></ul><ul><li>Chi phí chiến tranh lớn </li></ul><ul><li>Lượng tiêu hao vật chất rất lớn </li></ul><ul><li>Mức độ chiến tranh rất ác liệt và sự tàn phá nặng nề </li></ul><ul><li>Đặc điểm: </li></ul><ul><li>Bảo đảm khối lượng vật chất rất lớn </li></ul><ul><li>Bảo đảm trên diện rộng </li></ul><ul><li>Bảo đảm trong thời gian rất ngắn </li></ul><ul><li>= > §ßi hái c«ng t¸c b¶o ®¶m HCKT ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi cho chiÕn tranh. </li></ul>
 92. 96. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.3. T¸c ®éng tíi c«ng t¸c b¶o ®¶m hËu cÇn kü thuËt </li></ul><ul><li>KHCN tác động tích cực tới công tác BĐHCKT </li></ul><ul><li>C«ng nghÖ vËt liÖu míi </li></ul><ul><li>NÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>C«ng nghÖ tiÕp dÇu trªn kh«ng </li></ul><ul><li>C¸c lÜnh vùc vÒ tin häc, m¸y tÝnh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i kh¸c ... </li></ul><ul><li>Khoa häc c«ng nghÖ vÒ chÕ t¹o m¸y, vÒ ®éng c¬… </li></ul><ul><li>C¸c ph­¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i </li></ul>
 93. 97. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>II. §Æc ®iÓm chiÕn tranh trong t­¬ng lai </li></ul><ul><li>2.1. ChiÕn tranh th«ng th­êng hiÖn ®¹i d­íi sù uy hiÕp cña VKHN </li></ul><ul><li>2.2. ChiÕn tranh c«ng nghÖ cao (chiÕn tranh kü thuËt cao) </li></ul><ul><li>2.3. ChiÕn tranh b»ng t¸c chiÕn hiÖp ®ång qu©n binh chñng qui m« lín tèc ®é cao </li></ul><ul><li>2.4. ChiÕn tranh lÖ thuéc vµo tiÒm lùc kinh tÕ </li></ul><ul><li>2.5. T×nh h×nh chÝnh trÞ trong n­íc vµ quèc tÕ ¶nh h­ëng tíi chiÕn tranh </li></ul>
 94. 98. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.1. ChiÕn tranh th«ng th­êng hiÖn ®¹i d­íi sù uy hiÕp cña VKHN </li></ul><ul><li>“ ChiÕn tranh th«ng th­êng hi ệ n đạ i lµ cuéc chiÕn tranh ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸c lo¹i vò khÝ th«ng th­êng hi ệ n đạ i” </li></ul><ul><li>Quan niÖm cho r»ng chiÕn tranh lµ ®Ó thanh lý sè vò khÝ cò; thö nghiÖm c¸c lo¹i vò khÝ míi vµ marketing VK. </li></ul>
 95. 99. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.1. ChiÕn tranh th«ng th­êng hiÖn ®¹i d­íi sù uy hiÕp cña VKHN </li></ul><ul><li>Vò khÝ th«ng th­êng ®­îc trang bÞ c¬ b¶n, phæ biÕn trong qu©n ®éi c¸c n­íc, c¸c tæ chøc vò trang trªn thÕ giíi. </li></ul><ul><li>ChiÕn tranh t­¬ng lai x¶y ra qu©n ®éi cña hai bªn tham chiÕn vÉn c¬ b¶n sö dông vò khÝ th«ng th­êng hiÖn ®¹i. </li></ul><ul><li>Bªn c¹nh ®ã c¸c quèc gia cã vò khÝ h¹t nh©n ®e do¹ sö dông ®Ó hßng khuÊt phôc ®èi ph­¬ng. </li></ul>
 96. 100. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.2. ChiÕn tranh c«ng nghÖ cao </li></ul><ul><li> (chiÕn tranh kü thuËt cao) </li></ul><ul><li>“ ChiÕn tranh c«ng nghÖ cao lµ chiÕn tranh ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸c lo¹i vò khÝ c«ng nghÖ cao. Lµ cuéc chiÕn tranh ®­îc ®iÒu khiÓn ho¸, tù ®éng ho¸, chïm tia ho¸, ®iÖn tö ho¸, tµng h×nh ho¸...” </li></ul>
 97. 101. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.2. ChiÕn tranh c«ng nghÖ cao </li></ul><ul><li>§Æc ®iÓm cña chiÕn tranh c«ng nghÖ cao: </li></ul><ul><ul><li>VÒ kh«ng gian </li></ul></ul><ul><ul><li>VÒ thêi gian </li></ul></ul><ul><ul><li>VÒ møc ®é </li></ul></ul><ul><ul><li>VÒ h×nh thøc </li></ul></ul><ul><li>TÝnh n¨ng ­u viÖt cña chiÕn tranh c«ng nghÖ cao: </li></ul><ul><ul><li>VÒ tÝnh n¨ng chiÕn thuËt </li></ul></ul><ul><ul><li>VÒ tÝnh n¨ng kü thuËt </li></ul></ul><ul><li>Tµng h×nh ho¸, ®iÖn tö ho¸, chïm tia ho¸ </li></ul>
 98. 102. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.3. ChiÕn tranh b»ng t¸c chiÕn hiÖp ®ång qu©n binh chñng qui m« lín tèc ®é cao </li></ul><ul><li>T¸c chiÕn hiÖp ®ång qu©n binh chñng “ lµ t¸c chiÕn ®­îc tiÕn hµnh b»ng sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang thuéc c¸c binh chñng cña mét qu©n chñng hoÆc gi÷a c¸c qu©n chñng, theo mét ý ®Þnh vµ kÕ ho¹ch thèng nhÊt.” </li></ul>
 99. 103. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.3. ChiÕn tranh b»ng t¸c chiÕn hiÖp ®ång qu©n binh chñng qui m« lín tèc ®é cao </li></ul><ul><li>Tiªu thøc &quot;ho¶ lùc tèi ®a, binh lùc tèi thiÓu, chiÕn tr­êng lËp thÓ h×nh khèi &quot; </li></ul><ul><li>NhiÒu QBC, nhiÒu VKTB, nhiÒu lùc l­îng, thµnh phÇn tham gia </li></ul><ul><li>Qui m« lín </li></ul><ul><li>Tèc ®é cao </li></ul><ul><li>§èi víi ViÖt Nam ... </li></ul>
 100. 104. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.4. ChiÕn tranh lÖ thuéc vµo tiÒm lùc kinh tÕ </li></ul><ul><li>Kinh tÕ lµ yÕu tè quan träng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chiÕn tranh </li></ul><ul><li>Mèi quan hÖ gi÷a chiÕn tranh víi kinh tÕ </li></ul><ul><li>Kinh tÕ lµ tiÒm lùc, lµ mét phÇn søc m¹nh cña chiÕn tranh, nu«i d­ìng chiÕn tranh </li></ul><ul><li>ChiÕn tranh tµn ph¸, tiªu hao kinh tÕ rÊt lín, ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kinh tÕ </li></ul><ul><li>Chi phÝ </li></ul><ul><li>Tiªu hao VC, VKTB ... </li></ul><ul><li>Sù tµn ph¸ cña chiÕn tranh ®èi víi nÒn kinh tÕ </li></ul>
 101. 105. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>2.5. T×nh h×nh chÝnh trÞ trong n­íc vµ quèc tÕ ¶nh h­ëng tíi chiÕn tranh </li></ul><ul><li>CTCN cao cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn t­ t­ëng, tinh thÇn cña nh©n d©n </li></ul><ul><li>T×nh h×nh chÝnh trÞ trong n­íc </li></ul><ul><ul><li>§­êng lèi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vai trß l·nh ®¹o, vai trß cÇm quyÒn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tinh thÇn ®oµn kÕt </li></ul></ul><ul><ul><li>Môc tiªu, môc ®Ých chiÕn tranh </li></ul></ul>
 102. 106. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CT ND BVTQ <ul><li>2.5. T×nh h×nh chÝnh trÞ trong n­íc vµ quèc tÕ ¶nh h­ëng tíi chiÕn tranh </li></ul><ul><li>T×nh h×nh quèc tÕ ¶nh h­ëng chiÕn tranh </li></ul><ul><ul><li>T×nh h×nh QT - > diÔn biÕn chiÕn tranh </li></ul></ul><ul><ul><li>T×nh h×nh QT - > KÕt qu¶ chiÕn tranh </li></ul></ul><ul><ul><li>Sù ñng hé, gióp ®ì vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt ... </li></ul></ul>
 103. 107. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>III. Gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao </li></ul><ul><li>3.1. N©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp </li></ul><ul><li>3.2. Phßng chèng c¸c ph­¬ng tiÖn trinh s¸t cña ®Þch </li></ul><ul><li>3.3. TÝch cùc nghiªn cøu t×m hiÓu vò khÝ cña ®Þch </li></ul><ul><li>3.4. Nghiªn cøu sö dông vò khÝ trang bÞ, c¸ch ®¸nh cña ta ®Ó ®¸nh ®Þch </li></ul><ul><li>Kh¶ n¨ng ®¸nh th¾ng cuéc chiÕn tranh x©m l­îc cã sö dông vò khÝ CNC </li></ul>
 104. 108. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.1. N©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp </li></ul><ul><li>V Ò chÝnh trÞ </li></ul><ul><li>V Ò kinh tÕ </li></ul><ul><li>VÒ VH – XH </li></ul><ul><li>V Ò qu©n sù </li></ul>
 105. 109. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.1. N©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt t¹o nªn søc m¹nh </li></ul><ul><li>tæng hîp </li></ul><ul><li>VÒ qu©n sù </li></ul><ul><ul><li>Víi t­ t­ëng vµ nghÖ thuËt qu©n sù, lÊy nhá th¾ng lín, lÊy Ýt ®¸nh nhiÒu, lÊy th« s¬ vµ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i ®Ó chèng l¹i hiÖn ®¹i. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¶i cã quan ®iÓm qu©n sù, chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng víi nh÷ng g× hiÖn cã chø kh«ng ph¶i nh÷ng g× ®· tõng cã hoÆc muèn cã. </li></ul></ul><ul><ul><li>Con ng­êi vÉn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh trong chiÕn tranh kü thuËt cao. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vò khÝ trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i cã t¸c dông n©ng cao hiÖu qu¶ chiÕn tranh </li></ul></ul><ul><ul><li>C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý vµ huÊn luyÖn bé ®éi. </li></ul></ul>
 106. 110. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.2. Phßng chèng c¸c ph­¬ng tiÖn trinh s¸t cña ®Þch </li></ul><ul><li>CTCN cao => C3I => PT TS chiÕm > 80% => PTTS Q H > 80% ... </li></ul><ul><li>Vì vậy, chống các phương tiện trinh sát của địch tập trung chống phương tiện trinh sát quang học với 2 biện pháp hiệu quả sau: </li></ul><ul><li>Ngụy trang che dấu mục tiêu </li></ul><ul><li>Nghi binh lừa đich </li></ul>
 107. 111. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.2.1 Ngôy trang che dÊu môc tiªu </li></ul><ul><li>Nguþ trang lµ tæng thÓ c¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt vµ tæ chøc nh»m che dÊu lùc l­îng, môc tiªu qu©n sù vµ ho¹t ®éng t¸c chiÕn ®Ó tr¸nh ®èi ph­¬ng ph¸t hiÖn, hoÆc ®¸nh lõa chóng, gi÷ bÝ mËt, gi¶m bít thiÖt h¹i vµ t¹o bÊt ngê trong t¸c chiÕn; ngôy trang lµ mét lo¹i b¶o ®¶m t¸c chiÕn . </li></ul>
 108. 112. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.2.1 Ngôy trang che dÊu môc tiªu </li></ul><ul><li>Néi dung ngôy trang </li></ul><ul><li>VËt liÖu tù nhiªn </li></ul><ul><li>VËt liÖu nh©n t¹o </li></ul><ul><ul><li>L­íi ngôy trang </li></ul></ul><ul><ul><li>Mµn n­íc </li></ul></ul><ul><ul><li>Mµn khãi </li></ul></ul><ul><ul><li>S¬n nguþ trang </li></ul></ul><ul><ul><li>Sãng ®iÖn tõ, ©m thanh, ¸nh s¸ng, ... </li></ul></ul>
 109. 113. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.2. Phßng chèng c¸c ph­¬ng tiÖn trinh s¸t cña ®Þch </li></ul><ul><li>3.2.2 Nghi binh lõa ®Þch </li></ul><ul><li>Nghi binh lµ ho¹t ®éng t¸c chiÕn vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m ®¸nh lõa ®èi ph­¬ng, khiÕn chóng ph¸n ®o¸n sai vÒ lùc l­îng, vÞ trÝ bè trÝ, kh¶ n¨ng t¸c chiÕn, ph­¬ng ph¸p t¸c chiÕn, ý ®Þnh vµ kÕ ho¹ch t¸c chiÕn, thu hót lùc l­îng chóng sang h­íng (khu vùc, môc tiªu) kh¸c, t¹o bÊt ngê trong t¸c chiÕn, lµ mét ph­¬ng ph¸p kÕt hîp víi nguþ trang </li></ul>
 110. 114. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.2. Phßng chèng c¸c ph­¬ng tiÖn trinh s¸t cña ®Þch </li></ul><ul><li>3.2.2 Nghi binh lõa ®Þch </li></ul><ul><li>Nghi binh ®­îc x¸c ®Þnh trong ý ®Þnh vµ kÕ ho¹ch t¸c chiÕn cña ng­êi chØ huy </li></ul><ul><li>Néi dung: </li></ul><ul><li>T¹o môc tiªu gi¶ </li></ul><ul><li>Ph¸t tin gi¶, tÝn hiÖu gi¶ </li></ul><ul><li>Hµnh ®éng gi¶ </li></ul><ul><li>Chñ ®éng g©y nhiÔu lµm rèi lo¹n hÖ thèng C3I cña ®èi ph­¬ng. ... </li></ul>
 111. 115. 3.2. Phßng chèng c¸c ph­¬ng tiÖn trinh s¸t cña ®Þch <ul><li>Ngoài 2 biện pháp trên chúng ta còn vận dụng một số biện pháp khác như: </li></ul><ul><li>Cơ động lực lượng phương tiện </li></ul><ul><li>Mô phỏng âm thanh </li></ul><ul><li>Thiết bị che chắn ánh sáng </li></ul><ul><li>Tiêu diệt lực lượng phản động, biệt kích, thám báo. </li></ul><ul><li>Tổ chức các hoạt động không thành qui luật… </li></ul><ul><li>Mỗi quân binh chủng, mỗi loại VKTB đều nghiên cứu các giải pháp phòng chống hữu hiệu riêng. </li></ul>
 112. 116. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.3. TÝch cùc nghiªn cøu t×m hiÓu vò khÝ cña ®Þch </li></ul><ul><li>Thùc tÕ cho thÊy ®· trë thµnh qui luËt, khi xuÊt hiÖn mét lo¹i vò khÝ trang bÞ míi th× còng xuÊt hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p chèng l¹i chóng. </li></ul><ul><li>Mçi lo¹i vò khÝ trang bÞ ph­¬ng tiÖn, mçi c¸ch ®¸nh còng chØ ph¸t huy hiÖu qu¶ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. </li></ul><ul><li>N¾m ®­îc nguyªn lý sÏ t×m ra gi¶i ph¸p t¸c ®éng trë l¹i lµm mÊt kh¶ n¨ng hoÆc h¹n chÕ ho¹t ®éng cña vò khÝ. TÝch cùc t×m hiÓu nguyªn lý vò khÝ ®Þch ®Ó khèng chÕ vµ chèng l¹i chóng, lµm v« hiÖu ho¸ vò khÝ trang bÞ ph­¬ng tiÖn cña ®Þch. </li></ul>
 113. 117. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.4. Nghiªn cøu sö dông vò khÝ trang bÞ, c¸ch ®¸nh cña ta ®Ó ®¸nh ®Þch </li></ul><ul><li>Sö dông cã hiÖu qu¶ vò khÝ trang bÞ hiÖn cã, vËn dông c¸ch ®¸nh thÝch hîp </li></ul><ul><li>Muèn sö dông tèt vò khÝ trang bÞ ®ßi hái trong huÊn luyÖn, bé ®éi cÇn ph¶i ... </li></ul><ul><li>HuÊn luyÖn vÒ kü thuËt, chiÕn thuËt mét c¸ch c¬ b¶n hÖ thèng </li></ul><ul><li>T¨ng c­êng trinh s¸t c¶nh giíi, ph¸t hiÖn ®Þch tõ xa, ®¸nh ®Þch tõ nhiÒu tÇm </li></ul><ul><li>Sö dông lùc l­îng, bè trÝ ®éi h×nh, tæ chøc c¸c hÖ thèng ho¶ lùc, vËt c¶n, c¬ ®éng vµ nguþ trang nghi binh tèt. </li></ul><ul><li>VËn dông huÊn luyÖn diÔn tËp s¸t víi thùc tiÔn chiÕn ®Êu </li></ul>
 114. 118. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3.4. Nghiªn cøu sö dông vò khÝ trang bÞ, c¸ch ®¸nh cña ta ®Ó ®¸nh ®Þch </li></ul><ul><li>§Ó ®èi phã víi CTKT cao, chóng ta cÇn n¾m b¾t KHKT sö dông cã hiÖu qu¶ VKTB vµ vËn dông c¸ch ®¸nh cña ta. TÝch cùc chñ ®éng ®¸nh ph¸ VKCN cao cña ®Þch </li></ul><ul><li>HiÖn t¹i ®Æt ra lµ ph¶i hÕt søc tØnh t¸o nghiªn cøu kü thuËt tµng h×nh trªn c¬ së triÖt tiªu c¸c sãng ph¶n x¹. </li></ul><ul><li>§Þa h×nh vµ thêi tiÕt khÝ hËu lµ nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng t¸c chiÕn. </li></ul>
 115. 119. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>Kh¶ n¨ng ®¸nh th¾ng cuéc chiÕn tranh x©m l­îc cã sö dông vò khÝ CNC </li></ul><ul><li>Kh¶ n¨ng chÝnh trÞ – tinh thÇn </li></ul><ul><li>Kh¶ n¨ng vÒ kÜ thuËt qu©n sù </li></ul><ul><li>Kh¶ n¨ng vÒ nghÖ thuËt t¸c chiÕn vµ c¸ch ®¸nh </li></ul>
 116. 120. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>Kh¶ n¨ng ®¸nh th¾ng cuéc chiÕn tranh x©m l­îc cã sö dông vò khÝ CNC </li></ul><ul><li>Kh¶ n¨ng chÝnh trÞ – tinh thÇn </li></ul><ul><li>X©y dùng chÊt l­îng tiÒm lùc chÝnh trÞ, tinh thÇn </li></ul><ul><li>Tinh thÇn yªu n­íc, yªu CNXH </li></ul><ul><li>Sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao </li></ul><ul><li>X©y dùng ý chÝ quyÕt t©m cao, thùc hiÖn 2 nhiÖm vô chiÕn l­îc: X©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN </li></ul>
 117. 121. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>Kh¶ n¨ng vÒ kÜ thuËt qu©n sù </li></ul><ul><li>a) HiÖn t¹i chóng ta ®· vµ ®ang lµm nét sè c«ng viÖc mµ kh¶ n¨ng chóng ta lµm ®­îc vµ cã thÓ lµm tèt </li></ul><ul><li>b) Khi chiÕn tranh xÈy ra, chñ ®éng kÞp thêi chèng ph¸ c¸c ph­¬ng tiÖn C3I, C4I2, C4I2SR lµm tª liÖt ngay tõ ®Çu viÖc triÓn khai VK CNC cña ®Þch. </li></ul><ul><li>c) Thùc hiÖn chèng ph¸ trinh s¸t ®iÖn tö cña ®Þch cã thÓ theo hai h­íng : thô ®éng vµ tÝch cùc </li></ul><ul><li>- H­íng thô ®éng </li></ul><ul><li>- H­íng tÝch cùc </li></ul>
 118. 122. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>3 . Kh¶ n¨ng vÒ nghÖ thuËt t¸c chiÕn vµ c¸ch ®¸nh </li></ul><ul><li>KÕt hîp chÆt chÏ trÝ th«ng minh lßng dòng c¶m cña ng­êi VN </li></ul><ul><li>Ph¸t huy truyÒn thèng nghÖ thuËt qu©n sù </li></ul><ul><li>N¾m v÷ng khoa häc c«ng nghÖ, h¹n chÕ chç m¹nh ®¸nh vµo chç yÕu cña ®Þch </li></ul><ul><li>Lîi dông thÕ cña ®Þa h×nh, vËn dông c¸ch ®¸nh phï hîp </li></ul>
 119. 123. Ch­¬ng 1 : T¸c ®éng cña KHCN tíi QS & gi¶i ph¸p c¬ b¶n chèng chiÕn tranh kü thuËt cao trong CTND BVTQ <ul><li>K Ê T LUẬN </li></ul><ul><li>KHCN ph¸t triÓn nhanh t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt ®êi sèng x· héi, ®Æc biÖt ®èi víi qu©n sù </li></ul><ul><li>§Ó ®¸nh th¾ng chiÕn tranh c«ng nghÖ cao, chóng ta ph¶i ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp, ph¸t triÓn KHKTQS, nghiªn cøu vËn dông c¸ch ®¸nh phï hîp </li></ul><ul><li>X©y dùng nÒn QPTD, thÕ trËn CTND, thÕ trËn ANND v÷ng ch¾c ®¸nh th¾ng mäi kiÎu chiÕn tranh cña ®Þch b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc XHCN </li></ul>
 120. 124. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>C«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn vµ ®éng viªn c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îng d©n qu©n tù vÖ </li></ul>
 121. 125. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>C«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>§Æc ®iÓm liªn quan ®Õn CTQP ë Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>Vai trß cña Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng ®èi víi c«ng t¸c QP </li></ul><ul><li>NhiÖm vô c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c quèc phßng ë Bé, ngµnh, §P </li></ul><ul><li>Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn c«ng t¸c QP ë Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng </li></ul>
 122. 126. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>C«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>C«ng t¸c QP ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng lµ bé phËn quan träng trong toµn bé c«ng t¸c QP cña Nhµ n­íc, do §¶ng l·nh ®¹o. Bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ GDQP, ®éng viªn, tæ chøc toµn d©n lµm c«ng t¸c QP, x©y dùng vµ b¶o vÖ tiÒm lùc QP, chuÈn bÞ cho ®Êt n­íc s½n sµng ®èi phã th¾ng lîi trong mäi t×nh huèng, b¶o vÖ Tæ quèc, b¶o vÖ chÕ ®é XHCN, gi÷ v÷ng chñ quyÒn ANQG. Lµ c«ng t¸c ®­îc triÓn khai ë mäi cÊp, mäi ngµnh, mäi ®Þa ph­¬ng tõ trung ­¬ng cho ®Õn c¬ së </li></ul>
 123. 127. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>C«ng t¸c QP ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>§Æc ®iÓm liªn quan ®Õn CTQP ë Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>T×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c quèc phßng ë Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>T×nh h×nh ®Êt n­íc vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c quèc phßng ë Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng </li></ul>
 124. 128. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2 . Vai trß cña Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng ®èi víi c«ng t¸c QP </li></ul><ul><li>L µ n¬i chØ ®¹o trùc tiÕp c«ng t¸c quèc phßng ë c¬ quan, ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>L µ n¬i trùc tiÕp x©y dùng nÒn, thÕ trËn quèc phßng kÕt hîp víi nÒn, thÕ trËn an ninh t¹o nªn nÒn t¶ng cña quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n cña c¶ n­íc </li></ul><ul><li>L µ n¬i trùc tiÕp gi¸o dôc, ®éng viªn, tæ chøc toµn d©n tham gia lµm c«ng t¸c quèc phßng, s½n sµng ®èi phã th¾ng lîi c¸c t×nh huèng vµ chuÈn bÞ cho ®éng viªn thêi chiÕn. </li></ul>
 125. 129. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3 . NhiÖm vô c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c quèc phßng ë Bé, ngµnh, §P </li></ul><ul><li>3.1. NhiÖm vô cña Bé, ngµnh vÒ c«ng t¸c quèc phßng </li></ul><ul><li>- C hØ ®¹o tæ chøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n vµ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n cho c¸n bé, c«ng chøc vµ ng­êi lao ®éng trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc bé, ngµnh qu¶n lý; phèi hîp víi Bé Quèc phßng thùc hiÖn båi d­ìng kiÕn thøc quèc phßng cho c¸c ®èi t­îng c¸n bé, c«ng chøc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. </li></ul>
 126. 130. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.1. NhiÖm vô cña Bé, ngµnh vÒ c«ng t¸c QP </li></ul><ul><li>K Õt hîp chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng- an ninh; lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn nhiÖm vô ®éng viªn c¸c nguån lùc cña bé, ngµnh ®Ó s¼n sµng ®¸p øng yªu cÇu b¶o vÖ Tæ quèc XHCN trong mäi t×nh huèng </li></ul>
 127. 131. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.1. NhiÖm vô cña Bé, ngµnh vÒ c«ng t¸c QP </li></ul><ul><li>P hèi hîp víi Bé Quèc phßng vµ c¸cbé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, thÕ trËn quèc phßng toµn d©n; x©y dùng c¬ quan, ®¬n vÞ c¬ së v÷ng m¹nh toµn diÖn, gãp phÇn x©y dùng tØnh (thµnh phè) thµnh khu vùc phßng thñ v÷ng ch¾c </li></ul>
 128. 132. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.1. NhiÖm vô cña Bé, ngµnh vÒ c«ng t¸c QP </li></ul><ul><li>ChØ ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc bé, ngµnh phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan qu©n sù ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc, huÊn luyÖn, ho¹t ®éng cña lùc l­îng tù vÖ; qu¶n lý, huy ®éng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn, tuyÓn qu©n vµ tham gia x©y dùng lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng, thùc hiÖn c«ng t¸c phßng thñ d©n sù, ®éng viªn c«ng nghiÖp, huy ®éng tiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Nhµ n­íc cho c«ng t¸c quèc phßng </li></ul>
 129. 133. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.1. NhiÖm vô cña Bé, ngµnh vÒ c«ng t¸c QP </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ b¶o ®¶m ng©n s¸ch ®èi víi sù nghiÖp quèc phßng, x©y dùng lùc l­îng vò trang nh©n d©n; thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c quèc phßng. </li></ul>
 130. 134. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.1. NhiÖm vô cña Bé, ngµnh vÒ c«ng t¸c QP </li></ul><ul><li>Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé Quèc phßng, hµng n¨m vµ tõng thêi kú tiÕn hµnh c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, s¬ kÕt, tæng kÕt viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng. </li></ul>
 131. 135. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.2. NhiÖm vô c«ng t¸c quèc phßng cña c¸c ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>T æ chøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n vµ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n, båi d­ìng kiÕn thøc quèc phßng cho c¸n bé c¸c cÊp vµ gi¸o dôc quèc phßng cho häc sinh, sinh viªn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. </li></ul>
 132. 136. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.2. NhiÖm vô c«ng t¸c quèc phßng cña c¸c ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>C hØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn viÖc kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, ®èi ngo¹i víi quèc phßng-an ninh; g¾n quèc phßng víi an ninh; quèc phßng-an ninh víi kinh tÕ, x©y dùng c¬ së chÝnh trÞ v÷ng m¹nh toµn diÖn lµm nßng cèt ®Ó x©y dùng khu vùc phßng thñ v÷ng ch¾c; qu¶n lý, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, c¨n cø hËu ph­¬ng vµ c¸c khu vùc qu©n sù ë ®Þa ph­¬ng . </li></ul>
 133. 137. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.2. NhiÖm vô c«ng t¸c quèc phßng cña c¸c ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÒ x©y dùng, b¶o vÖ tiÒm lùc quèc phßng cña ®Þa ph­¬ng, x©y dùng lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng, x©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n g¾n víi thÕ trËn an ninh nh©n d©n trong khu vùc phßng thñ; ®éng viªn nÒn kinh tÕ quèc d©n ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô quèc phßng cña ®Þa ph­¬ng vµ c¶ n­íc trong mäi t×nh huèng . </li></ul>
 134. 138. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.2. NhiÖm vô c«ng t¸c QP cña c¸c ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>C hØ ®¹o, tæ chøc, x©y dùng, huÊn luyÖn vµ b¶o ®¶m mäi ho¹t ®éng t¸c chiÕn cña bé ®éi ®Þa ph­¬ng, d©n qu©n tù vÖ, lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn; thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn qu©n vµ ®éng viªn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. </li></ul>
 135. 139. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.2. NhiÖm vô c«ng t¸c QP cña c¸c ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>ChØ ®¹o lùc l­îng bé ®éi ®Þa ph­¬ng, d©n qu©n tù vÖ, dù bÞ ®éng viªn phèi hîp víi bé ®éi biªn phßng, c¶nh s¸t biÓn, c«ng an nh©n d©n vµ c¸c lùc l­îng kh¸c gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi; lµm c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng vµ tæ chøc huy ®éng c¸c lùc l­îng thùc hiÖn c«ng t¸c phßng thñ d©n sù ë ®Þa ph­¬ng. </li></ul>
 136. 140. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.2. NhiÖm vô c«ng t¸c QP cña c¸c ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>T hùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng, b¶o ®¶m hËu cÇn t¹i chç, b¶o ®¶m ng©n s¸ch chi cho c«ng t¸c quèc phßng ®Þa ph­¬ng. Thi hµnh mäi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vÒ cñng cè quèc phßng, x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n, d©n qu©n tù vÖ, dù bÞ ®éng viªn theo ph¸p luËt. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi, ®éng viªn søc ng­êi, søc cña ë ®Þa ph­¬ng cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. </li></ul>
 137. 141. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>3.2. NhiÖm vô c«ng t¸c QP cña c¸c ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, s¬ kÕt, tæng kÕt vÒ c«ng t¸c quèc phßng ë ®Þa ph­¬ng hµng n¨m vµ tõng thêi kú. </li></ul>
 138. 142. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>4. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn c«ng t¸c QP ë Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng. </li></ul><ul><li>T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng. </li></ul><ul><li>Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc vÒ quèc phßng. </li></ul><ul><li>Hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n vÒ c«ng t¸c quèc phßng. </li></ul>
 139. 143. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>1. Kh¸i qu¸t chung </li></ul><ul><li>2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng </li></ul>
 140. 144. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P </li></ul><ul><li>1.1 . Kh¸i qu¸t chung. </li></ul><ul><li>Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>VÞ trÝ. </li></ul><ul><li>§Æc ®iÓm </li></ul><ul><li>TÝnh chÊt </li></ul>
 141. 145. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P </li></ul><ul><li>1.1. Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>C«ng t¸c QS§P lµ bé phËn quan träng trong toµn bé c«ng t¸c qu©n sù cña §¶ng céng s¶n vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam ®­îc tiÕn hµnh ë ®Þa ph­¬ng trong thêi b×nh còng nh­ thêi chiÕn. Gåm GDQP toµn d©n, x©y dùng tiÒm lùc quèc phßng, x©y dùng LLVT ®Þa ph­¬ng, lùc l­îng DB§V, tuyÓn qu©n, tham gia cïng c¸c LLVT b¶o vÖ an ninh trËt tù. ChuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh CTND ®Þa ph­¬ng, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu©n ®éi. Do cÊp uû §¶ng ®Þa ph­¬ng l·nh ®¹o, chÝnh quyÒn ®iÒu hµnh, c¸c ngµnh tham gia, c¬ quan qu©n sù lµm tham m­u. </li></ul>
 142. 146. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P </li></ul><ul><li>1.2 - VÞ trÝ. </li></ul><ul><li>Qu¸n triÖt ®­êng lèi QPTD, CTND </li></ul><ul><li>Tæ chøc viÖc x©y dùng thÕ trËn CTND ë ®Þa ph­¬ng , ph¸t huy søc m¹nh t¹i chç ®Ó b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn vµ phèi hîp t¸c chiÕn víi bé ®éi chñ lùc. </li></ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îng DB§V lµ mét vÊn ®Ò chiÕn l­îc, mét néi dung quan träng nh»m chuÈn bÞ cho ®Êt n­íc s½n sµng ®èi phã víi t×nh huèng cã chiÕn tranh. </li></ul><ul><li>X©y dùng, cñng cè vµ b¶o vÖ hËu ph­¬ng khi cã chiÕn tranh. </li></ul>
 143. 147. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P </li></ul><ul><li>1.3 - §Æc ®iÓm </li></ul><ul><li>Võa lµm nhiÖm vô qu©n sù ®Þa ph­¬ng, võa lµm nhiÖm vô qu©n sù cña c¶ n­íc. </li></ul><ul><li>§èi t­îng tham gia hÇu hÕt ë mäi ngµnh, mäi cÊp, ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng x· héi </li></ul><ul><li>C«ng t¸c QS§P ho¹t ®éng theo c¬ chÕ §¶ng l·nh ®¹o, chÝnh quyÒn ®iÒu hµnh, c¬ quan qu©n sù lµm tham m­u. </li></ul>
 144. 148. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P </li></ul><ul><li>1.4 - TÝnh chÊt </li></ul><ul><li>TÝnh toµn d©n toµn diÖn. </li></ul><ul><li>- Toµn d©n: triÓn khai thùc hiÖn trªn mäi vïng l·nh thæ, kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, løa tuæi … </li></ul><ul><li>- Toµn diÖn: TÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp, mäi lÜnh vùc … </li></ul>
 145. 149. 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P <ul><li>1.4 - TÝnh chÊt </li></ul><ul><li>TÝnh quÇn chóng </li></ul><ul><li>CTQS§P triÓn khai s©u réng ®Õn tõng c¬ së ®Þa ph­¬ng, tõng ng­êi d©n </li></ul><ul><li>Mäi ng­êi ®Òu ®­îc tham gia qu¸n triÖt, bµn b¹c vµ thùc hiÖn </li></ul><ul><li>Tõng ng­êi ®­îc n©ng cao nhËn thøc vÒ QP </li></ul>
 146. 150. 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P <ul><li>1.4 - TÝnh chÊt </li></ul><ul><li>TÝnh chÝnh trÞ </li></ul><ul><li>C«ng t¸c QS§P phôc tïng ®­êng lèi QS cña §¶ng, lµ mét mÆt cña c«ng t¸c chÝnh trÞ. </li></ul><ul><li>TriÓn khai gi¸o dôc, qu¸n triÖt chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ®Õn tõng c¬ së, tõng ng­êi d©n </li></ul>
 147. 151. 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P <ul><li>1.4 - TÝnh chÊt </li></ul><ul><li>TÝnh qu©n sù </li></ul><ul><li>C«ng t¸c QS§P bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng XD LLVT & ®Êu tranh vò trang. </li></ul><ul><li>ThÓ hiÖn tÝnh tæ chøc, tÝnh kû luËt chÆt chÏ. </li></ul><ul><li>Cã c¬ quan chØ huy c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ LLVT. </li></ul><ul><li>Cã hÖ thèng chØ huy chÆt chÏ tõ trªn xuèng d­íi </li></ul>
 148. 152. 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c QS§P <ul><li>1.4 - TÝnh chÊt </li></ul><ul><li>TÝnh ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>Mçi ®Þa ph­¬ng ë trªn ph¹m vi l·nh thæ kh¸c nhau, vÞ trÝ ®Þa lý, khÝ hËu thêi tiÕt kh¸c nhau </li></ul><ul><li>Tõng ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu d©n téc, t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n kh¸c nhau. </li></ul><ul><li>Mçi ®Þa ph­¬ng ®¶m nhiÖm nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau, vÒ ph­¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn kh¸c nhau… </li></ul>
 149. 153. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>2.1 – GDQP g¾n liÒn víi viÖc ch¨m lo x©y dùng cñng cè c¬ së chÝnh trÞ v÷ng m¹nh. </li></ul><ul><li>GDQP ? Là một hình thức hoạt động xã hội, có tác động trực tiếp đến trách nhiệm chính trị, trình độ, tri thức của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. </li></ul><ul><li>GDQP là một bộ phận cấu thành của giáo dục Quốc gia, là nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng con người mới cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. </li></ul><ul><li>GDQP vừa mang tính cấp bách, vừa cơ bản lâu dài </li></ul>
 150. 154. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.1 – GDQP g¾n liÒn víi viÖc ch¨m lo x©y dùng cñng cè c¬ së chÝnh trÞ v÷ng m¹nh </li></ul><ul><li>-Néi dung: </li></ul><ul><li>Giáo dục đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. </li></ul><ul><li>Truyền thống dân tộc, quê hương. </li></ul><ul><li>Âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù </li></ul><ul><li>Kiến thức cơ bản về quân sự, về Quốc phòng, BVTQ … </li></ul><ul><li>Trách nhiệm, nghĩa vụ của từng người, từng cơ sở … </li></ul>
 151. 155. 2.1 – GDQP g¾n liÒn víi viÖc ch¨m lo x©y dùng cñng cè c¬ së chÝnh trÞ v÷ng m¹nh. <ul><li>-BiÖn ph¸p: </li></ul><ul><ul><li>Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và chức năng của các ban ngành đoàn thể …. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kết hợp nhiều biện pháp, phương pháp … </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiêu chuẩn hóa kiến thức cho từng đối tượng … </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiện toàn tổ chức GDQP, xây dựng đội ngũ giáo viên GDQP … </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiếp tục đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập … </li></ul></ul>
 152. 156. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>GDQP g¾n víi ….V÷ng m¹nh . </li></ul><ul><li>- lµ mét mÆt cña c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ </li></ul><ul><li>- lµ ND quan träng trong c«ng t¸c chÝnh trÞ ë c¬ së ®Þa ph­¬ng-- GDQP g¾n liÒn víi c¸c tæ chøc CT-KT-XH ë ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>- GDQP thùc hiÖn mét phÇn cña nhiÖm vô chÝnh trÞ. </li></ul><ul><li>- Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội </li></ul>
 153. 157. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.2 §Èy m¹nh x©y dùng KVPT tØnh (TP) </li></ul><ul><li>- XD KVPT lµ chñ tr­¬ng chiÕn l­îc cña §¶ng </li></ul><ul><li>- Yªu cÇu: </li></ul><ul><li>- Néi dung: </li></ul><ul><li>§Þa ph­¬ng lµ n¬i trùc tiÕp triÓn khai XD KVPT. </li></ul><ul><li>XD KVPT v÷ng ch¾c ph¶I tiÕn hµnh trong nhiÒu n¨m. </li></ul><ul><li>Chi phÝ lín vÒ tiÒn cña vµ thêi gian </li></ul><ul><li>TriÓn khai thùc hiÖn tõng b­íc phï hîp </li></ul><ul><li>Xem xÐt ®iÒu chØnh kÞp thêi s¸t víi t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng </li></ul>
 154. 158. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.3. X©y dùng LLVT ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>- VÞ trÝ, ý nghÜa: </li></ul><ul><li>- XD Bé ®éi ®Þa ph­¬ng: </li></ul><ul><li>Bé ®éi ®Þa ph­¬ng lµ lùc l­îng c¬ ®éng t¸c chiÕn chñ yÕu trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng, cïng víi d©n qu©n tù vÖ lµm nßng cèt cña chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. Lµ bé phËn hîp thµnh cña qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, do cÊp uû §¶ng l·nh ®¹o, ban chØ huy qu©n sù chØ huy. </li></ul><ul><li>X©y dùng bé ®éi ®Þa ph­¬ng theo h­íng c¸ch m¹ng chÝnh qui, tinh nhuÖ, tõng b­íc hiÖn ®¹i </li></ul><ul><li>Tæ chøc huÊn luyÖn ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng ®Þa ph­¬ng, </li></ul><ul><li>TÝch cùc tham gia x©y dùng kinh tÕ ë ®Þa ph­¬ng. </li></ul>
 155. 159. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.3. X©y dùng LLVT ®Þa ph­¬ng </li></ul><ul><li>- XD LL DQTV: </li></ul><ul><li>DQTV lµ LL réng kh¾p vµ lµm nßng cèt ë c¸c c¬ së. </li></ul><ul><li>Lµ LL trùc tiÕp tham gia gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn XH. Khi cã chiÕn tranh, chiÕn ®Êu b¶o vÖ quª h­¬ng, lµng b¶n … </li></ul><ul><li>XD toµn diÖn, tæ chøc chÆt chÏ, huÊn luyÖn c¬ b¶n. </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng ph¶i thiÕt thùc, hiÖu qu¶ </li></ul><ul><li>Chó träng båi d­ìng c¸n bé vµ t¹o ng©n s¸ch cho ho¹t </li></ul><ul><li>®éng cña DQTV </li></ul>
 156. 160. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.4. X©y dùng LL DB§V, tæ chøc tuyÓn qu©n hµng n¨m vµ ®éng viªn thêi chiÕn </li></ul><ul><li>- XD LL DB§V: </li></ul><ul><li>XD thµnh nÒ nÕp æn ®Þnh, qu¶n lý khoa häc, chÆt chÏ </li></ul><ul><li>Yªu cÇu: </li></ul><ul><li>§éng viªn nhanh nhÊt, kÞp thêi nhÊt, sè l­îng ®ñ, chÊt l­îng cao, b­íc vµo chiÕn ®Êu ®­îc ngay vµ hoµn thµnh nhiÖm vô. </li></ul><ul><li>§¶m b¶o duy tr× vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng thêi chiÕn. </li></ul><ul><li>§¶m b¶o duy tr× vµ ph¸t triÓn chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. </li></ul>
 157. 161. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.4. X©y dùng LL DB§V, tæ chøc tuyÓn qu©n hµng n¨m vµ ®éng viªn thêi chiÕn </li></ul><ul><li>- VÒ tuyÓn qu©n hµng n¨m: </li></ul><ul><li>TuyÓn qu©n lµ lùa chän nh÷ng c«ng d©n thuéc diÖn s½n sµng nhËp ngò cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, søc khoÎ, tr×nh ®é v¨n ho¸ vµo qu©n ®éi theo LuËt nghÜa vô qu©n sù. </li></ul><ul><li>M«Ü n¨m tuyÓn tõ 1 ®Õn 2 ®ît </li></ul><ul><li>Yªu cÇu: §ñ sè l­îng, chÊt l­îng cao, ®óng thêi gian, ®óng chÝnh s¸ch. </li></ul>
 158. 162. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.4. X©y dùng LL DB§V, tæ chøc tuyÓn qu©n hµng n¨m vµ ®éng viªn thêi chiÕn </li></ul><ul><li>§éng viªn thêi chiÕn: </li></ul><ul><li>§VTC lµ tæng thÓ c¸c biÖn ph¸p chuyÓn LLVT, nÒn kinh tÕ quèc d©n, thÓ chÕ Nhµ n­íc, sinh ho¹t x· héi, tõ thêi b×nh sang thêi chiÕn. §éng viªn do uû ban th­êng vô quèc héi quyÕt ®Þnh; Chñ tÞch n­íc c«ng bè lÖnh. §éng viªn gåm cã tæng ®éng viªn vµ ®éng viªn côc bé. </li></ul>
 159. 163. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.5. KÕt hîp QP víi AN lµm thÊt b¹i ©m m­u &quot;diÔn biÕn hoµ b×nh&quot;, b¹o lo¹n lËt ®æ cña ®Þch. </li></ul><ul><li>DBHB ? </li></ul><ul><li>Chiến lược “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, đứng đầu là ĐQ Mỹ nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. </li></ul><ul><li>Chiến lược “DBHB” thực hiện ở Việt Nam lâu dài bằng nhiều thủ đoạn </li></ul>
 160. 164. 2.5. KÕt hîp QP víi AN lµm thÊt b¹i ©m m­u &quot;diÔn biÕn hoµ b×nh&quot;, b¹o lo¹n lËt ®æ cña ®Þch. <ul><li>BLL§ ? </li></ul><ul><li>BLLĐ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động, gây rối loạn an ninh trật tự xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ (cách mạng) thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. </li></ul>
 161. 165. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.5. KÕt hîp QP víi AN lµm thÊt b¹i ©m m­u &quot;diÔn biÕn hoµ b×nh&quot;, b¹o lo¹n lËt ®æ cña ®Þch. </li></ul><ul><li>Muèn lµm thÊt b¹i DBHB & BLL§ cña ®Þch cÇn ph¶i cã nghiÖp vô vµ lùc l­îng ®Ó dËp t¾t ngay ë t¹i tõng ®Þa ph­¬ng. </li></ul><ul><li>C«ng t¸c QS§P ë c¸c cÊp cÇn cñng cè, phèi hîp chÆt chÏ gi÷a hai lùc l­îng quèc phßng vµ an ninh trong cïng mét nhiÖm vô b¶o vÖ TQ </li></ul>
 162. 166. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.5. KÕt hîp QP víi AN lµm thÊt b¹i ©m m­u &quot;diÔn biÕn hoµ b×nh&quot;, b¹o lo¹n lËt ®æ cña ®Þch. </li></ul><ul><li>KÕt hîp chÆt chÏ tÊt c¶ c¸c lùc l­îng tÝch cùc tham gia c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n XD vµ b¶o vÖ §P. </li></ul><ul><li>XD thÕ trËn QPTD, thÕ trËn ANND réng kh¾p, trong tõng c¬ së, §P. </li></ul><ul><li>Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, lÊy phßng ngõa lµ chÝnh, kÕt hîp lµm thÊt b¹i ©m m­u DBHB, BLL§ ë ngay tõng ®Þa bµn, ®Þa ph­¬ng kh«ng ®Ó l©y lan ph¸t triÓn réng, lo¹i trõ nh÷ng mÇm mèng g©y b¹o lo¹n </li></ul>
 163. 167. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.6 KÕt hîp KT víi QP, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng CSVC, c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng víi nhiÖm vô SSC§ b¶o vÖ Tæ quèc. </li></ul><ul><li>KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng, ®©y lµ chñ tr­¬ng ®­êng lèi chØ ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng ta nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng c­êng tiÒm lùc vµ kh¶ n¨ng quèc phßng ë ph¹m vi tõng ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¶ n­íc. </li></ul>
 164. 168. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.6 KÕt hîp KT víi QP, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng CSVC, c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng víi nhiÖm vô SSC§ b¶o vÖ Tæ quèc. </li></ul><ul><li>ViÖc kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng ph¶i tiÕn hµnh trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®­îc x©y dùng theo qui ho¹ch tæng thÓ phï hîp víi tõng ®Þa ph­¬ng, tõng vïng, tõng ngµnh. </li></ul><ul><li>Qu¸ tr×nh kÕt hîp kinh tÕ - quèc phßng tiÕn hµnh tõng b­íc võa ph¶i n©ng cao ®êi sèng cho nh©n d©n võa ph¶i b¶o ®¶m cho nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu. </li></ul>
 165. 169. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.6 KÕt hîp KT víi QP, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng CSVC, c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng víi nhiÖm vô SSC§ b¶o vÖ Tæ quèc. </li></ul><ul><li>Néi dung: (Xem tµ liÖu) </li></ul><ul><li>*HiÖn nay, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®ang tËp trung chó träng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng biªn giíi, h¶i ®¶o ®Çu t­ thùc hiÖn c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­: ®iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m, ­u tiªn ph¸t triÓn vïng s©u, vïng xa t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng c­êng tiÒm lùc quèc phßng, t¹o thÕ chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. </li></ul>
 166. 170. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.7 Båi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé QS§P </li></ul><ul><li>§µo t¹o c¸n bé qu©n sù ®Þa ph­¬ng ph¶i hoµn thµnh ®­îc hai chøc n¨ng: </li></ul><ul><li> Mét lµ lµm tham m­u cho cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÒ c«ng t¸c quèc phßng </li></ul><ul><li>Hai lµ trùc tiÕp chØ huy c¸c ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang thuéc quyÒn. </li></ul><ul><li>ViÖc ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé QS§P ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn mét c¸ch c¬ b¶n, hÖ thèng, toµn diÖn, ®ång thêi vËn dông phï hîp, s¸ng t¹o ®Ó võa ®¸p øng cho yªu cÇu nhiÖm vô </li></ul>
 167. 171. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li> 2.7 Båi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé QS§P </li></ul><ul><li>BiÖn ph¸p: </li></ul><ul><li> T¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp uû §¶ng vµ ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. </li></ul><ul><li>Tæ chøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc. </li></ul><ul><li>TuyÓn chän båi d­ìng ®µo t¹o c¸n bé ®óng ®èi t­îng; th­êng xuyªn thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh bæ sung c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®¶m b¶o tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé qu©n sù ®Þa ph­¬ng. </li></ul>
 168. 172. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.8 Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch vÒ quèc phßng, vÒ hËu ph­¬ng qu©n ®éi vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. </li></ul><ul><li>ChÝnh s¸ch lµ nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ c¸c chÕ ®é, yÕu tè, ®iÒu kiÖn, vËt chÊt, tinh thÇn …nh»m b¶o ®¶m quyÒn lîi, nghÜa vô cña ®èi t­îng thi hµnh, thùc hiÖn th¾ng lîi mäi nhiÖm vô. ChÝnh s¸ch do Nhµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ban hµnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng tæ chøc thùc hiÖn. </li></ul>
 169. 173. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.8 Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch vÒ quèc phßng, vÒ hËu ph­¬ng qu©n ®éi vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. </li></ul><ul><li>Tæ chøc x©y dùng c¬ quan vµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c chÝnh s¸ch </li></ul><ul><li>Båi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn trùc tiÕp lµm c«ng t¸c chÝnh s¸ch. </li></ul><ul><li>Ng­êi lµm c«ng t¸c chÝnh s¸ch lµ nh÷ng c¸n bé cã ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc, nhËn thøc vÒ c«ng viÖc, cã l­¬ng t©m, nhiÖt t×nh tr¸ch nhiÖm. </li></ul><ul><li>ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh«ng chØ phô thuéc vµo vËt chÊt mµ ph¶i ®éng viªn vÒ tinh thÇn. </li></ul>
 170. 174. 2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2.8 Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch vÒ quèc phßng, vÒ hËu ph­¬ng qu©n ®éi vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. </li></ul><ul><li>BiÖn ph¸p </li></ul><ul><li>T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o, chØ huy cña c¸c cÊp, c¸c c¬ quan chøc n¨ng </li></ul><ul><li>Th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc, gi¸m s¸t viÖc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ë c¸c c¬ së, c¬ quan c¸c cÊp, kÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc vi ph¹m, c¸c v­íng m¾c, b¶o ®¶m c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®­îc thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh, ®óng ®èi t­îng vµ kÞp thêi. </li></ul><ul><li>KÞp thêi gãp ý, bæ sung söa ®æi c¸c C§CS phï hîp víi hoµn c¶nh thùc tÕ </li></ul>
 171. 175. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>2 . Néi dung chÝnh cña c«ng t¸c QS§P </li></ul><ul><li>2.9 C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc </li></ul><ul><li>Néi dung nghiªn cøu ®a d¹ng vµ phong phó nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn lý luËn, ®óc rót kinh nghiÖm qua c¸c cuéc kh¸ng chiÕn lµ nh»m vËn dông vµo sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc vµ ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc quÝ b¸u cho mu«n ®êi con ch¸u mai sau häc tËp, ph¸t huy truyÒn thèng ®¸nh giÆc cña cha «ng b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam XHCN. </li></ul><ul><li>KÕt luËn </li></ul>
 172. 176. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>III - X©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn vµ ®éng viªn </li></ul><ul><li>c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>A. X©y dùng lùc l­îng ®éng viªn </li></ul><ul><li>B. §éng viªn c«ng nghiÖp </li></ul>
 173. 177. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>III - X©y dùng lùc l­îng DB§V vµ ®éng viªn c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>A. X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul><ul><li>1. Kh¸i niÖm, vÞ trÝ, c«ng t¸c x©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn </li></ul><ul><li>2. Nh÷ng quan ®iÓm, nguyªn t¾c x©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn </li></ul><ul><li>3. Néi dung x©y dùng LLDB§V </li></ul><ul><li>4. Mét sè biÖn ph¸p x©y dùng LLDB§V trong giai ®o¹n hiÖn nay </li></ul>
 174. 178. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>A. X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul><ul><li>1. Kh¸i niÖm, vÞ trÝ, c«ng t¸c x©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn </li></ul><ul><li>Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>LLDB§V gåm qu©n nh©n dù bÞ vµ ph­¬ng tiÖn kÜ thuËt ®· xÕp trong kÕ ho¹ch bæ sung cho lùc l­îng th­êng trùc cña qu©n ®éi nh»m duy tr× tiÒm lùc qu©n sù lµ yÕu tè gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù th¾ng lîi trong chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc. </li></ul>
 175. 179. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>A. X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul><ul><li>VÞ trÝ x©y dùng LLDB§V </li></ul><ul><li>X©y dùng LLDB§V gi÷ vÞ trÝ quan träng trong chiÕn l­îc QP – AN b¶o vÖ Tæ quèc XHCN. </li></ul><ul><li>LLDB§V ®­îc x©y dùng tèt sÏ lµm nßng cèt trong x©y dùng, ph¸t triÓn KT - XH, trong thùc hiÖn chiÕn l­îc QP – AN b¶o vÖ Tæ quèc. </li></ul>
 176. 180. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul><ul><li>2. Nh÷ng quan ®iÓm, nguyªn t¾c x©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn </li></ul><ul><li>X©y dùng LLDB§V b¶o ®¶m sè l­îng ®«ng, chÊt l­îng cao, x©y dùng toµn diÖn nh­ng cã träng t©m, träng ®iÓm </li></ul><ul><li>X©y dùng LLDB§V ph¶i ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ. </li></ul><ul><li>X©y dùng LLDB§V ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n VN </li></ul>
 177. 181. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>3. Néi dung x©y dùng LLDB§V </li></ul><ul><li>§¨ng kÝ qu¶n lý LLDB§V </li></ul><ul><li>Tæ chøc biªn chÕ ®¬n vÞ DB§V </li></ul><ul><li>Gi¸o dôc chÝnh trÞ, huÊn luyÖn diÔn tËp, kiÓm tra ®¬n vÞ DB§V </li></ul><ul><li>B¶o ®¶m hËu cÇn kÜ thuËt vµ tµi chÝnh cho viÖc x©y dùng LLDB§V </li></ul>
 178. 182. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>NéÞ dung XD LLDB§V </li></ul><ul><li>§¨ng ký, qu¶n lý QNDB vµ ph­¬ng tiÖn kü thuËt. </li></ul><ul><li>Tæ chøc biªn chÕ ®¬n vÞ DB§V. </li></ul><ul><li>Qu¶n lý, huÊn luyÖn, diÔn tËp, kiÓm tra ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ. </li></ul><ul><li>B¶o ®¶m hËu cÇn, trang bÞ kü thuËt vµ tµi chÝnh. </li></ul><ul><li>ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c ®Ó s½n sµng huy ®éng LLDB§V. </li></ul>
 179. 183. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo c¸c h¹ng QNDB </li></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký s½n sµng nhËp ngò </li></ul><ul><li>C«ng d©n nam giíi ®ñ 17 tuæi trong n¨m. </li></ul><ul><li>C«ng d©n nam giíi tõ 18 ®Õn 25 tuæi ch­a qua phôc vô t¹i ngò trong qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. </li></ul><ul><li>C«ng d©n nam giíi kh«ng chÊp hµnh lÖnh gäi nhËp ngò bÞ xö lý kÐo dµi ®Õn 35 tuæi. </li></ul>
 180. 184. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo c¸c h¹ng QNDB </li></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo QNDB h¹ng 1 </li></ul><ul><li>H¹ sÜ quan, binh sÜ xuÊt ngò cã thêi gian phôc vô t¹i ngò ®ñ hoÆc trªn h¹n ®Þnh. </li></ul><ul><li>H¹ sÜ quan, binh sÜ xuÊt ngò cã thêi gian phôc vô t¹i ngò tõ mét n¨m trë lªn hoÆc ®· qua chiÕn ®Êu. </li></ul><ul><li>Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp xuÊt ngò. </li></ul>
 181. 185. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo c¸c h¹ng QNDB </li></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo QNDB h¹ng 1 </li></ul><ul><li>C«ng d©n nam giíi th«i phôc vô trong lùc l­îng c«ng an nh©n d©n vµ c«ng nh©n viªn quèc phßng th«i phôc vô trong qu©n ®éi cã chuyªn m«n kü thuËt phï hîp víi qu©n ®éi nh­: B¸c sÜ, y t¸, l¸i xe, th«ng tin … </li></ul><ul><li>C«ng d©n nam giíi tuæi tõ 28 ®Õn 45 tuæi ch­a qua phôc vô t¹i ngò mµ cã chuyªn m«n kü thuËt phï hîp víi qu©n ®éi. </li></ul><ul><li>C«ng d©n nam giíi ë diÖn dù bÞ h¹ng 2 ®· huÊn luyÖn qu©n sù ®ñ ch­¬ng tr×nh 12 th¸ng th× ®­îc chuyÓn lªn qu©n nh©n dù bÞ h¹ng 1. </li></ul>
 182. 186. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo c¸c h¹ng QNDB </li></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo QNDB h¹ng 2 </li></ul><ul><li>H¹ sÜ quan, binh sÜ phôc vô t¹i ngò d­íi 1 n¨m mµ ch­a qua chiÕn ®Êu. </li></ul><ul><li>C«ng d©n nam giíi hÕt 25 tuæi ch­a qua phôc vô t¹i ngò. </li></ul><ul><li>C«ng d©n nam giíi th«i phôc vô trong lùc l­îng c«ng an nh©n d©n, c«ng nh©n viªn quèc phßng th«i phôc vô trong qu©n ®éi mµ kh«ng cã chuyªn m«n kü thuËt phï hîp v¬Ý qu©n ®éi. </li></ul><ul><li>N÷ giíi tõ 18 ®Õn 40 tuæi cã ngµnh nghÒ phï hîp víi qu©n ®éi. </li></ul>
 183. 187. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo c¸c h¹ng QNDB </li></ul><ul><li>§èi t­îng ®¨ng ký vµo sÜ quan dù bÞ </li></ul><ul><li>SÜ quan phôc viªn, xuÊt ngò, nghØ h­u (cßn trong ®é tuæi SQDB) </li></ul><ul><li>SÜ quan dù bÞ ®­îc ®µo t¹o tõ hai nguån: </li></ul><ul><li> Mét lµ, h¹ sÜ quan ®· hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù mµ trong thêi gian t¹i ngò cã thµnh tÝch. </li></ul><ul><li>Hai lµ, sinh viªn ®· tèt nghiÖp c¸c tr­êng ®¹i häc theo nhu cÇu quèc phßng ®­îc tuyÓn chän vµo ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. </li></ul><ul><li>H¹n tuæi phôc vô ë ng¹ch dù bÞ: nam giíi ®Õn hÕt 45 tuæi, n÷ giíi ®Õn hÕt 40 tuæi </li></ul>
 184. 188. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>§èi víi ph­¬ng tiÖn kÜ thuËt </li></ul><ul><li>§èi víi c¸c ®¬n vÞ th­êng trùc cã qu©n nh©n chuÈn bÞ xuÊt ngò </li></ul><ul><li>§èi víi ®Þa ph­¬ng </li></ul>
 185. 189. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îng dù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>Tæ chøc biªn chÕ ®¬n vÞ DB§V </li></ul><ul><li>§¬n vÞ biªn chÕ thiÕu </li></ul><ul><li>§¬n vÞ biªn chÕ khung th­êng trùc </li></ul><ul><li>§¬n vÞ kh«ng cã khung th­êng trùc </li></ul><ul><li>§¬n vÞ biªn chÕ ®ñ nh©n ®«i </li></ul><ul><li>§¬n vÞ chuyªn m«n thêi chiÕn </li></ul>
 186. 190. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>Gi¸o dôc chÝnh trÞ, huÊn luyÖn diÔn tËp, kiÓm tra ®¬n vÞ DB§V </li></ul><ul><li>Gi¸o dôc chÝnh trÞ </li></ul><ul><li>C«ng t¸c huÊn luyÖn </li></ul><ul><li>C«ng t¸c kiÓm tra </li></ul>
 187. 191. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>B¶o ®¶m hËu cÇn kÜ thuËt vµ tµi chÝnh cho viÖc x©y dùng LLDB§V </li></ul><ul><li>VËt chÊt kÜ thuËt, kinh phÝ XD LLDB§V gåm : VKTB, HCKT vµ tµi chÝnh. </li></ul><ul><li>Yªu cÇu cã sè l­îng b¶o ®¶m ®ñ møc ®Ó triÓn khai x©y dùng </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ch©m tiÕn hµnh: TW vµ §P, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng ch¨m lo XD. </li></ul>
 188. 192. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><ul><li>X©y dùng lùc l­îngdù bÞ ®éng viªn </li></ul></ul><ul><li>4. Mét sè biÖn ph¸p x©y dùng LLDB§V </li></ul><ul><li>Th­êng xuyªn gi¸o dôc s©u réng trong toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n vÒ vÞ trÝ nhiÖm vô quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ n­íc ®èi víi LLDB§V </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn tèt c¬ chÕ §¶ng l·nh ®¹o, chÝnh quyÒn ®iÒu hµnh, c¬ quan qu©n sù vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng lµm tham m­u vµ tæ chøc thùc hiÖn </li></ul><ul><li>Th­êng xuyªn cñng cè, kiÖn toµn, båi d­ìng c¬ quan vµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c x©y dùng LLDB§V </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn nghiªm tóc ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc ®èi víi LLDB§V </li></ul>
 189. 193. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>B. §éng viªn c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>1. VÞ trÝ §VCN </li></ul><ul><li>2. NhiÖm vô §VCN </li></ul><ul><li>3 . Néi dung ®éng viªn c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>4 . Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu vÒ tæ chøc ®éng viªn c«ng nghiÖp </li></ul>
 190. 194. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>B. §éng viªn c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>* K/n: §VCN lµ sù huy ®éng vÒ nh©n lùc vÒ c¬ së vËt chÊt, trang bÞ kÜ thuËt cña ngµnh c«ng nghiÖp Nhµ n­íc, thñ c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng, trong ®ã cã mét phÇn CNQP. Nh÷ng thµnh phÇn c«ng nghiÖp ®ã ®­îc huy ®éng trong thêi b×nh ®Æc biÖt trong thêi chiÕn nh»m môc ®Ých x©y dùng tiÒm lùc quèc phßng v÷ng m¹nh phôc vô cho chiÕn tranh. </li></ul>
 191. 195. Ch­¬ng 2: C«ng t¸c quèc phßng vµ qu©n sù ®Þa ph­¬ng <ul><li>B. §éng viªn c«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>1. VÞ trÝ §VCN </li></ul><ul><li>§VCN ®Ó n©ng cao tiÒm lùc quèc phßng trong chiÕn tranh BVTQ </li></ul><ul><li>§VCN lµ mét mÆt quan tr

×