Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Растителен и животински свет во јужна америка

2,640 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Растителен и животински свет во јужна америка

 1. 1. РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЕТРАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЕТВО ЈУЖНА АМЕРИКАВО ЈУЖНА АМЕРИКАУченичка презентација наУченичка презентација наКруме БогевскиКруме Богевски VIIIVIII вводделениеодделениеНаставник- Снежана РистовскаНаставник- Снежана Ристовска
 2. 2. СодржинаСодржина• Јужна Америка, клима• Природни услови• Ендемски растителни видови во Ј. Америка• Дождовни шуми, џунгли• Амазонија• Ендемски животински видови во Ј. Америка• Дефорестацијата како заканувачка опасност заендемските видови во џунглите.
 3. 3. Јужна Америка, клима• Бидејќи низ Јужна Америка поминуваекваторот, поголемиот дел од континентот секарактеризира со тропски и суптропскиклиматски одлики, а помалиот со умеренаклима. Јужно од екваторскиот појас сепростираат територии со тропска и суптропскаклима. На крајниот југ, односно на ОгненаЗемја, се присутни супполарни климатскикарактеристики. Врз климатските одлики воЈужна Америка големо влијание имаатпланинските масиви и морските струи. Тоазначи дека, одејќи кон поголемите надморскивисочини, климата се менува одконтинентална во типично планинска.Отвореноста спрема океанските широчиниовозможува ветровите да носат влажен воздухкон копното на Јужна Америка и присуство насвежо време.
 4. 4. Природни услови• За развивање на флората ифауната на териториите наконтинентот ги има ситеповолности меѓу кои се:климата, влажноста иособеностите на почвата.• Со самото тоа што се развилрастителниот свет, сеовозможува и егзистацијатана животинскиот свет.
 5. 5. Ендемски животински видови во Ј. Америка• Во главно во џунглите има огроменброј на ендемски растителни видовина овој континент и тоа: 2,5 милионивидови на инсекти, 2000 видови наптици, 40000 видови на растенија,2200 видови на риби, 1294 видовина птици, 427 видови на цицачи, 428видови на водоземци и 378 видовина влекачи се досега откриени. 1/5од целиот свет на планетаваегзистира во Ј. Америка без луѓето.
 6. 6. ЈагуарБеловрат ТојканАмазонско мајмунчеУакари мајмунчеИкјуитос мајмунчетоЗлатнокрзен тарнанинАмапаАнаконда Сина жабаПапагали
 7. 7. Амазонија• Пред 15 милиони години,реката Амазон течела кон запад вливајќи се воТихиот Океан. Кога Јужно Американското копно се судрило со друготехтонско копно, Андите пополека се издигнале и го блокирале текот наводата. Како што се променил речниот систем, се формирале езера сосвежа вода и околината на базенот на Амазон се променила драстично.Потоа пред 10 милиони години реката успеа да се пробие кон исток и да севлива во Атлантскиот Океан. На пределот каде биле формирани езератанастанала Амазонија. Иако е тешко да се поверува, но почвата во Амазонијае многу малку хранлива. Кога ботаничар би погледнал извештај захранливоста на почвата во Амазонија, би рекол дека таму може да успеесамо кактус. Ова е вчудоневидувачки факт со оглед на тоа дека растатогромни дрва и бујна вегетација на секаде. Почвата во Амазонија содржисамо 20% од хранливите состојки во шумата, останатите 80% се наоѓаат восамите дрва и растенија. Објаснувањето за овој факт е едноставно;регионот на амазон има сува и дождовна сезона. Во дождовната сезонанивото на водата на реката Амазон расте драматично и на некои места сепокачува за 15 метри во однос на сувата сезона. Ова значи дека за време наврнежливата сезона голем дел од шумата се поплавува. Ова функциониракако голем механизам за размена и тнаспорт на хранливи материи и екруцијално за целата шума. Амазонската почва е како сунгер иако не многухранлива, може да задржи доволно хранливи состојки за да преживееатрастенијата до следната врнежлива сезона.
 8. 8. Амазон, река и џунглаРечниот басен
 9. 9. Ендемичен животински свет во Ј. Америка• Според NAS (National Academy of Sciences) напарцела од 10 квадратни километри, дождовнашува, типично се наоѓаат 125 различни видовина цицачи, 400 видови на птици, 100 типови нарептили, 60 типови на водоземци и 150различни типови на пеперутки. Во едноистражување е откриено дека на еденквадратен метар, отпад од лисја, постојат 50различни видови на мравки.
 10. 10. Фауна-Тапирот е едно од најмасивните травопасни животни (160-270 kg) во Амазонија и е прастар цицач. Тој иманевообичаен изглед со “носот” којшто наликува на малечкасурла од слон. Бидејќи неговиот дигестивен систем е многубавен и неефикасен, тапирот јади цел ден и голем дел одтоа што го јади неговото тело не го дигестира.-Најголемата мачка на Америчкиот континент, Јагуарот емоќен ловец на врвот на синџирот на исхрана, познат понеговите точки за камуфлажа и спосоноста да се качува надрва. Јагуарот може да се движи екстремно брзо низшумата благодарение на спацијално фатираните шепи. Тојможе да порасне во должина од 1 до 2 метри и тежинапомеѓу 36 и 170 kg.-Една од најдолгите и најтешките змии во светот, којанајчесто тежи повеќе од коњ. Анакондата не е отровна.Оваа змија лови на тој начин што го фаќа плрнот во заседаи се навртува околу него и го здробува. Анакондата може дапроголта, многу пополека, и цела крава. Анакондата е еднаод најпознатите и најкарактеристичните животински видовина дождовната шума на Амазон.
 11. 11. Дефорестација• Процесот на уништување на дождовната шума епоцесот на обешшумување. Главните причини порадикои се уништува дождовната шума се тоа што сепретвора во населено место и за развој на земјата. Вопочетокот на шеесетите пристапот до дождовнаташума беше строго ограничен и шумата остана речисинедопрена. Помеѓу 1991 и 2000 година вкупнатаповршина на уништена шума порасна од 415,000 до587,000 km2, при што најголемиот дел од уништенаташума се користи како пасиште за добитокот.Седумдесет проценти од претходно уништената шумакај Амазон и 91% од опустошената земја одседумдесетите па наваму, се користи за сточнипасишта. Средната рата на годишно обешшумувањеод 2000 до 2005 беше 22,392 km2 т.е. 18% повисокаод претходните пет години 19,018 km2. Сомоменталната рата за две декади Амазонија ке биденамалена за 40%.
 12. 12. Дефорестација на Амазон

×