Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DOMÉNOVÉ SPORY
<ul><li>Dle českého právního řádu můžeme doménová jména považovat </li></ul><ul><li>1) za věc – z hlediska doménu vlastn...
<ul><li>Nejčastější případy porušení práva a chráněných zájmu souvisejících s </li></ul><ul><li>registrací domény souvisí ...
<ul><li>Možnosti obrany a formy nároku v případě porušení chráněného práva: </li></ul><ul><li>spor mezi sdružením CZ.NIC a...
<ul><li>Účastníci řízení: </li></ul><ul><li>aktivní legitimace </li></ul><ul><li>osoba, která se cítí být poškozena, do j...
<ul><li>Žalobní návrhy : </li></ul><ul><li>zdržet užívání, převodu domény </li></ul><ul><li>odstranit závadný stav (tj. d...
<ul><li>Předběžné opatření (§ 74 a násl. občanského soudního řádu) </li></ul><ul><li>Potřeba zatímní úpravy poměrů účastní...
<ul><li>Nároky uplatněné předběžným opatřením – „zdržovací“ nároky: </li></ul><ul><li>zdržet se obecně nakládání s doménov...
<ul><li>Rozhodnutí akceptovaná sdružením CZ.NIC </li></ul><ul><li>obecného soudu </li></ul><ul><li>rozhodčího soudu </li...
<ul><li>Identifikace </li></ul><ul><li>jednoznačně označeno doménové jméno a jeho držitel, kterého se rozhodnutí týká </l...
<ul><li>Doména není v rozporu s právem chráněným statkem > first come, first </li></ul><ul><li>served </li></ul><ul><li>Do...
<ul><li>Doménové spekulace </li></ul><ul><li>Cybersquatting - obecný případ nekalosoutěžního jednání > registrací ve „zlé ...
<ul><li>Řešení doménových sporů </li></ul><ul><li>Nejčastějším případem je použití práva ochrany proti nekalé soutěži. </...
<ul><li>Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže (§44, odst. 2, písm. a) až </li></ul><ul><li>i) Obchodní Zákoník). </l...
Děkuji za pozornost.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tomáš Rašovský

1,227 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Tomáš Rašovský

 1. 1. DOMÉNOVÉ SPORY
 2. 2. <ul><li>Dle českého právního řádu můžeme doménová jména považovat </li></ul><ul><li>1) za věc – z hlediska doménu vlastnit, držet, mít z ní užitky nebo </li></ul><ul><li>2) za konkrétní právo svědčí konkrétní osobě na základě smlouvy s registrátorem </li></ul><ul><li>3) za jinou majetkovou hodnotu vyjádřitelnou v penězích </li></ul><ul><li>Doména jako taková může být převedena, může předmětem </li></ul><ul><li>zástavního práva, dražby, může být postižena exekucí či výkonem </li></ul><ul><li>rozhodnutí, může být sepsána do soupisu majetkové podstaty úpadce, </li></ul><ul><li>apod. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Nejčastější případy porušení práva a chráněných zájmu souvisejících s </li></ul><ul><li>registrací domény souvisí s registrací domény shodné nebo obdobné </li></ul><ul><li>s názvem obchodní firmy, ochranné známky, již existující domény. </li></ul><ul><li>Zásah do práv třetích osob : </li></ul><ul><li>a)  osobnostní práva (Listina základních práva a svobod čl. 10 a § 11 občanského zákoníku). </li></ul><ul><li>b) ochrana názvu a dobré pověsti právnické osoby (§ 19b odst. 2, 3 občanského zákoníku). </li></ul><ul><li>b)  ochrany obchodní firmy (§ 12 obchodního zákoníku). </li></ul><ul><li>c)  ochrany před nekalou soutěží (§ 44 a násl. obchodního zákoníku). </li></ul><ul><li>d)  ochrany práv k ochranné známce (§ 8 zákona o ochranných známkách). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Možnosti obrany a formy nároku v případě porušení chráněného práva: </li></ul><ul><li>spor mezi sdružením CZ.NIC a držitelem doménového jména </li></ul><ul><li>spor mezi držitelem doménového jména a 3. osobou </li></ul><ul><li>ad a) sjednána pravomoc rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen RH) </li></ul><ul><li>ad b) sjednána možnost rozhodnutí RH nebo obecného soudu (Krajského soudu dle místa bydliště/sídla/místa podnikání žalovaného), strany se mohou samostatnou dohodou o rozhodci či rozhodčí smlouvou sjednat pravomoc rozhodce ad hoc </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Účastníci řízení: </li></ul><ul><li>aktivní legitimace </li></ul><ul><li>osoba, která se cítí být poškozena, do jejíhož práva či chráněného zájmu bylo zasaženo </li></ul><ul><li>pasivní legitimace </li></ul><ul><ul><li>držitel doménového jména, </li></ul></ul><ul><ul><li>osoby, které se na užívání doménového jména podílejí, např. provozovatel stránek, které jsou prostřednictvím doménového jména dostupné. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Žalobní návrhy : </li></ul><ul><li>zdržet užívání, převodu domény </li></ul><ul><li>odstranit závadný stav (tj. doménu zrušit, převést) </li></ul><ul><li>uložení přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno jak v peněžité, tak i v nepeněžité formě (forma omluvy, strpění zveřejnění rozhodnutí po určitou dobu, na určitém místě) </li></ul><ul><li>vydání bezdůvodného obohacení </li></ul><ul><li>náhrada škody (skutečná škoda, ušlý zisk) </li></ul><ul><li>pozastavení registrace </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Předběžné opatření (§ 74 a násl. občanského soudního řádu) </li></ul><ul><li>Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen </li></ul><ul><li>příslušným k nařízení předběžného opatření je obecný soud, který by byl příslušným rozhodovat ve věci samé, a to i v případě, že o meritu věci bude rozhodováno v rozhodčím řízení </li></ul><ul><li>o návrhu na vydání předběžného opatření se rozhodne do 7 dnů ode dne podání </li></ul><ul><li>návrh se podává před, současně, či v průběhu předmětné žaloby </li></ul><ul><li>jistota 50.000,-Kč, v obchodních věcech 100.000,-Kč </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Nároky uplatněné předběžným opatřením – „zdržovací“ nároky: </li></ul><ul><li>zdržet se obecně nakládání s doménovým jménem, tzn. neužívat, </li></ul><ul><li>nepřevádět, nezrušit, nesdělovat určité informace, neprovozovat,  </li></ul><ul><li>neumožnit užívání třetí osobě, nezřídit zástavní právo apod.       </li></ul><ul><li>Vyhlášení předběžného opatření </li></ul><ul><li>vykonatelnost a závaznost </li></ul><ul><li>úkon učiněný v rozporu s rozhodnutím je neplatný   </li></ul><ul><li>Předběžné opatření zaniká: </li></ul><ul><li>nepodáním návrh na zahájení řízení ve věci samé </li></ul><ul><li>nevyhověním návrhu ve věci samé </li></ul><ul><li>vyhověním žaloby a ode dne vykonatelnosti uplynulo 15 dní </li></ul><ul><li>uplynutím doby, na kterou bylo předběžné opatření vydáno </li></ul><ul><li>zrušením, pominuly-li důvody, pro které bylo nařízeno </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Rozhodnutí akceptovaná sdružením CZ.NIC </li></ul><ul><li>obecného soudu </li></ul><ul><li>rozhodčího soudu </li></ul><ul><li>ad hoc jmenovaného rozhodce </li></ul><ul><li>Rozhodnutí musí být </li></ul><ul><li>předloženo v originále nebo v úředně ověřené kopii. </li></ul><ul><li>opatřeno doložkou, osvědčující jeho právní moc a vykonatelnost </li></ul><ul><li>v případě rozhodnutí ad hoc rozhodcem nutno předložit i smlouva o rozhodci nebo rozhodčí doložka </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Identifikace </li></ul><ul><li>jednoznačně označeno doménové jméno a jeho držitel, kterého se rozhodnutí týká </li></ul><ul><li>podmínkou provedení úkonů požadovaných rozhodnutím není účast sdružení CZ.NIC v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo. Sdružení CZ.NIC tak provede požadované úkony i v případě, že není žalovanou stranou a žaloba směřovala pouze proti držiteli doménového jména. </li></ul><ul><li>v případě, že je sdružení CZ.NIC dle rozhodnutí povinno provést změnu držitele doménového jména, musí osoba, která má dle rozhodnutí být novým držitelem, nejpozději do 3 dnů od předložení rozhodnutí předložit i označení kontaktu, pro který má být registrace provedena. V opačném případě vygeneruje sdružení CZ.NIC pro držitele nový kontakt, pro který bude registrace provedena. Identifikační znaky subjektu pak sdělí sdružení CZ.NIC držiteli. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Doména není v rozporu s právem chráněným statkem > first come, first </li></ul><ul><li>served </li></ul><ul><li>Doména je v rozporu s právem chráněným statkem > </li></ul><ul><li>? registrace obchodní firmy, ochranné známky </li></ul><ul><li>? proslulosti či všeobecnosti ochranné známky, obchodní firmy </li></ul><ul><li>= práva k doméně by měla vykonávat ta strana, která vlastní ochrannou </li></ul><ul><li>známku, obch. firmu </li></ul><ul><li>obě strany splňují výše uvedené rovnocenně > first come, first </li></ul><ul><li>served </li></ul><ul><li>V případě sporu platí dříve uvedené. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Doménové spekulace </li></ul><ul><li>Cybersquatting - obecný případ nekalosoutěžního jednání > registrací ve „zlé víře“, tj. např. s tím úmyslem, že nabídnu doménu k prodeji, k užití, či ji registruji a udržuji bez jejího faktického využití > vyloučím osobu, která má k doméně oprávněný zájem </li></ul><ul><li>Typosquatting - registrace několik variant např. obchodního označení za účel zvýšení šance při nasměrování na konkrétní www </li></ul><ul><li>Domain grabbing - spekulativní registrace domény bez jejího užívání </li></ul><ul><li>Reverse domain hijacking - spekulativní registrace ochranné známky a vyvolání soudního sporu za účelem získání domény </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Řešení doménových sporů </li></ul><ul><li>Nejčastějším případem je použití práva ochrany proti nekalé soutěži. </li></ul><ul><li>Generální klauzule (§44 odst. 1 ObchZ) - zakazuje jednání v </li></ul><ul><li>hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže </li></ul><ul><li>a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže (§44, odst. 2, písm. a) až </li></ul><ul><li>i) Obchodní Zákoník). </li></ul><ul><li>klamavá reklama ! </li></ul><ul><li>klamavé označení výrobků a služeb ! </li></ul><ul><li>vyvolání nebezpečí záměny ! </li></ul><ul><li>parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb ! </li></ul><ul><li>podplácení </li></ul><ul><li>zlehčování </li></ul><ul><li>srovnávací reklama </li></ul><ul><li>porušování obchodního tajemství </li></ul><ul><li>ohrožení zdraví spotřebitelů a životního prostředí </li></ul>
 15. 15. Děkuji za pozornost.

×