სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი
სასწავლო თემის ავტორი
სახელი და გვარი

მაია სირაძე

რაიონი

აჭარა

სკოლა

№14 საჯარო სკოლ...
უცხ .ს .VII.5. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს გააანალიზოს ტექსტი სტრუქტურული და ენობრივი
მახასიათებლების მიხედვით .
უცხ .ს .VI.6. ...
გასაცნობად და უკეთესი გადაწყვეტილებების მისაღებად ;
ინფორმაციის კლასიფიკაცია , ანალიზი და სინთეზირება პრობლემების
გადასაჭრ...
●

სხვადასხვა ჯგუფთან ერთობლივი მუშაობისას ;
კულტურული განსხვავებების გათვალისწინება და სხვადასხვა პერსპექტივის
გამოყენება...
პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე

შეფასების
ინსტრუმენტები
მოსწავლის
ცოდნის, უნარჩვევების,
წარმოდგენების
და მცდარი
შეხედულებები...
არაქართულენოვ
ანი
მოსწავლეები
(მოსწავლეები ,
რომლებისთვის
სწავლების ენა
არ არის
მშობლიური )

მაღალი
აკადემიური
მოსწრების
მ...
სები
სხვა რესურსები

საველე ვიზიტები, ექსპერიმენტები, მოწვეული სტუმრები, მენტორები, მოსწავლეები
სხვა ჯგუფებიდან, ადგილობრი...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

სასწავლო პროექტის შაბლონის გეგმა

714 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

სასწავლო პროექტის შაბლონის გეგმა

  1. 1. სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი მაია სირაძე რაიონი აჭარა სკოლა №14 საჯარო სკოლა ქალაქი ბათუმი თემის მონახაზი თემის დასახელება თავისუფლება თუ ძალაუფლება ?! თემის შინაარსი მოსწავლეები გაეცნობიამ,გაიაზრებენ,გაითამაშებენ ვლადიმერ ტენდრიაკოვის ნაწარმოებს „ბანკეტი “ და ამ ნაწარმოების გმირების მსგავსად შეეცდებიან გაარკვიონ რამდენად იცნობენ საკუთარ თავს და ერთმანეთს,ემთხვევა თუ არა მათი წარმოდგენები,როგორ იმკვიდრებს ადგილს თავისუფალი ადამიანი საზოგადოებაში,რომელიც ემორჩილება ტრადიციებს,სტერეოტიპებს,რელიგიურ დოგმებს,კომპლექსებს,სად იწყება პიროვნული თავისუფლება და სად მთავრდება ის,ძალაუფლება -ეს არის მორჩილება თუ მორგება საკუთარ ეგოზე.მოსწავლეები დისკუსიის,თვითშეფასების და ურთიერთშეფასების ტესტების გამოყენების,ვენის დიაგრამის,სხვადასხვა გათამაშებების ,ინფორმაციის მოძიებისა და მათ რეალობაზე მორგების გზით შეეცდებიან იპოვონ პრობლემის გადაჭრის გზები,რაც მათ მომავალში გაუადვილებს საზოგადოებაში თავის დამკვიდრების პროცესს. საგანი რუსული ენა დონე /კლასი საშუალო საფეხური ,XI კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო 4 45წთ -იანი გაკვეთილი ,6 კვირა თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები უცხ .ს .VII.2. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას მოს მენილი ტექსტის შინაარსის გასააზრებლად. კითხვა -უცხ .ს .VII.3. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს წაიკითხოს , გაიგოს და გააანალიზოს საგანმანათლებლო ინტერესებთან დაკავშირებული უცხოენოვანი ტექსტები (მაგ ., სამეცნიერო -პოპულარული სტატია , ესე , საგაზეთო პუბლიკაცია , ბუკლეტი , რეპორტაჟი და სხვა ). უცხ .ს .VII.4. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს წაიკითხოს , გაიგოს და გააანალიზოს მხატვრული ტექსტები (მოთხრობა , ნოველა , მინიატურა , პოეზიის , თანამედროვე პროზის ნაწყვეტები ). ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 7 1 of
  2. 2. უცხ .ს .VII.5. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს გააანალიზოს ტექსტი სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით . უცხ .ს .VI.6. მოსწავლე უნდაფლობდეს სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა ტექნიკას . უცხ .ს .VII.7. მოსწავლე უნდა ფლობ დეს და იყენებ დეს სტრატეგიებს ტექსტის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით . უცხ .ს .VII.10. წერისას მოსწავლეს უნდა შეეძლოს შექმნას ტექსტის სტრუქტურა , ფლობ დეს და იყენებდეს საბაზისო ენობრივ -გრამატიკულ უნარ -ჩვევებს . უცხ .ს .VII.11. მოსწავლე უნდა ფლობდეს და იყენებ დეს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის ყველა (მოსამზადებელ , ტექსტის შედგენ ის, ტექსტის გაუმჯობესებ ის) ეტაპზე . ლაპარაკი-დიალოგური მეტყველება უცხ .ს .VII.12. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე . მონოლოგური მეტყველება უცხ .ს .VII.13. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ისეთ აქტუალურ საკითხებზე საუბარი , რომლებსაც საკითხავ ტექსტებში გაეცნო . უცხ .ს .VII.14. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს წარმოადგინოს ზეპირი მოხსენება (პრეზენტაცია ) აქტუალური საკითხის , პრობლემის გარშემო . უცხ .ს .VII.15. მოსწავლე ს უნდა ფლობდეს და მეტყველებისას ფუნქციურად იყენებს ენობრივ -გრამატიკულ უნარ -ჩვევებს . უცხ .ს .VII.16. მოსწავლე უნდა ფლობდეს სტრატეგიებს სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად . კულტურათა დიალოგი -უცხ .ს .VII.17. მოსწავლე უნდა იჩენ დეს ინტერესს და ავლენ დეს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას კულტურათა თავისებურებების მიმართ . უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია )-უცხ .ს .VII.18. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს უცხოური ენის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება . მოსწავლეების ამოცანები /სწავლის შედეგები შეიტანეთ პრიორიტეტების მიხედვით დაწყობილი ამოცანები , რომელთა შეფასებაც განსაზღვრულია თემის ფარგლებში და რომელთაც მოსწავლეებმა თემის დამთავრების შემდეგ უნდა მიაღწიონ . შემოქმედებითობა და გამომგონებლობა ● მუშაობის ორიგინალობისა და გამომგონებლობის დემონსტრირება ; ● ახალი იდეების განვითარება , განხორციელება და სხვებისთვის გაზიარება ; ● ახალი და მრავალფეროვანი პერსპექტივებისთვის ღიაობა და მზაობა ; კრიტიკული აზროვნება და პრობლემების გადაჭრა ● საღი მსჯელობა და აღქმა ; ● რთული არჩევანის გაკეთება და გადაწყვეტილებების მიღება ; ● სხვადასხვა სისტემას შორის ურთიერთდამოკიდებულების გააზრება ; ● მიზნობრივი კითხვების ფორმულირება და დასმა სხვადასხვა მოსაზრების ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 7 2 of
  3. 3. გასაცნობად და უკეთესი გადაწყვეტილებების მისაღებად ; ინფორმაციის კლასიფიკაცია , ანალიზი და სინთეზირება პრობლემების გადასაჭრელად და კითხვებზე პასუხების გასაცემად . კომუნიკაცია და თანამშრომლობა ● იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვა წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით ; ● სხვადასხვა ჯგუფთან ეფექტური მუშაობის უნარის დემონსტრირება ; ● საერთო მიზნების მისაღწევად საჭირო კომპრომისისთვის მზადყოფნისა და მოქნილობის დემონსტრირება ; ● პასუხისმგებლობების გაზიარება მუშაობის პროცესში . ● საინფორმაციო , მედია და ტექნოლოგიური უნარ -ჩვევები საინფორმაციო წიგნიერება ● ინფორმაციის ეფექტურად და ეფექტიანად მოპოვება , კრიტიკული და კომპეტენტური შეფასება , ინფორმაციის ზუსტად და შემოქმედებითად გამოყენება მოცემულ საკითხთან თუ პრობლემასთან დაკავშირებით ; ● ინფორმაციაზე წვდომისა და მისი გამოყენების ეთიკურ /სამართლებრივ საკითხებზე საფუძვლიანი წარმოდგენის ქონა . მედიაწიგნიერება ● მედიაგზავნილების შექმნის , მათი მიზნობრიობის , გამოყენებული ინსტრუმენტების , მახასიათებლებისა და კონვენციების ცოდნა ; ისტ (ინფორმაციულ -საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ) წიგნიერება ● ციფრული ტექნოლოგიების , კომუნიკაციის ინსტრუმენტებისა და /ან ქსელების შესატყვისი გამოყენება ინფორმაციაზე წვდომის , მისი მართვის , ინტეგრაციის , შეფასებისა და შექმნისათვის გენერირება ცოდნის ეკონომიკაში ფუნქციონირების მიზნით ; ● ტექნოლოგიის გამოყენება , როგორც ინფორმაციის კვლევის , ორგანიზების , შეფასებისა და კომუნიკაციის საშუალების . ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების ეთიკური /იურიდიული საკითხების საფუძვლიანი ცოდნა . სასიცოცხლო და კარიერული უნარ -ჩვევები მოქნილობა და ადაპტაცია ● განსხვავებულ როლებსა და პასუხისმგებლობებთან ადაპტაცია ; ● გაურკვეველ სიტუაციებსა და პრიორიტეტების ცვლილების გარემოში ეფექტურად მუშაობა . ინიციატივა და დამოუკიდებელი მუშაობა ● საკუთარი სასწავლო საჭიროებებისა და წარმოდგენების მონიტორინგი ; ● უნარ -ჩვევების განსაზღვრული დონის და /ან სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ჩარჩოს მიღმა სამუშაოს ჩატარება , ცოდნისა და კომპეტენტურობის ამაღლების მიზნით ; ● ინიციატივის გამოჩენა , უნარ -ჩვევების პროფესიულ დონეზე დახვეწის მიზნით ; ● დავალებების განსაზღვრა , პრიორიტეტების მინიჭება და შესრულება პირდაპირი ზედამხედველობის გარეშე ; ● დროის და სამუშაო დატვირთვის ეფექტური განკარგვა ; სოციალური და კულტურული უნარ -ჩვევები ● ადეკვატურად და პროდუქტიულად თანამშრომლობა ; ● მოსაზრებებისა და გადაწყვეტილებების საჭიროებისამებრ დაბალანსება ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 7 3 of
  4. 4. ● სხვადასხვა ჯგუფთან ერთობლივი მუშაობისას ; კულტურული განსხვავებების გათვალისწინება და სხვადასხვა პერსპექტივის გამოყენება შემოქმედებითობისა და მუშაობის ხარისხის ამაღლების მიზნით . პროდუქტიულობა და ანგარიშვალდებულება ● მაღალი სტანდარტებისა და მიზნების განსაზღვრა და უზრუნველყოფა სამუშაოს ხარისხიანად და დროულად შესრულებისათვის ; ● გულმოდგინებისა და პოზიტიური სამუშაო ეთიკის დემონსტრირება (მაგალითად , პუნქტუალობა და სანდოობა ). ლიდერობა და პასუხიმგებლობა ● ინტერპერსონალური და პრობლემების გადაჭრის უნარ -ჩვევების გამოყენება ჩართული მხარეების მიერ მიზნების მისაღწევად ; ● ჩართული მხარების ძლიერი თვისებების /უნარების გამოყენება საერთო მიზნის მისაღწევად ; ● ერთიანობისა და ეთიკური ქცევის დემონსტრირება ; ● ფართო საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება , პასუხისმგებლიანი მოქმედება . მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები რამდენად იზღუდება პიროვნების თავისუფლება საზოგადოებრივი ნორმების დაცვის დროს და არის თუ არა ეს ძალადობა საზოგადოების მხრიდან? რამდენად იცნობთ საკუთარ თავს? რამდენად გიცნობთ თანაკლასელები თქვენ და ემთხვევა თუ არა თქვენი მოსაზრებები ერთმანეთზე ? შესაძლებელია თუ არა ადამიანი გაიცნო ბოლომდე? როგორ უნდა მოიქცე თუ მეგობარი შეცდა? სიმართლე ყოველთვის უნდა ითქვას? როგორ გესმოთ სიტყვები“თავისუფლება და ძალაუფლება“? სად იწება პიროვნების თავისუფლება და სად მთავრდება ის? ცხოვრებაში შენ უნდა გემორჩილებოდნენ თუ შენ უნდა ემორჩილებოდე?ან -ან! თუ შუალედური დამოკიდებულება შეიძლება არსებობდეს? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 7 4 of
  5. 5. პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლის ცოდნის, უნარჩვევების, წარმოდგენების და მცდარი შეხედულებების განსაზღვრისათვი ს შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლის ცოდნის, უნარჩვევების, წარმოდგენების და მცდარი შეხედულებების განსაზღვრისათვი ს მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლეების საჭიროებების, პროგრესის მონიტორინგის, საკითხის გაგების შემოწმებისათვის . ხელი შეუწყეთ მეტაკოგნიტურ აზროვნებას, დამოუკიდებელ მუშაობას და თანამშრომლობას . შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლეების საჭიროებების, პროგრესის მონიტორინგის, საკითხის გაგების შემოწმებისათვის . ხელი შეუწყეთ მეტაკოგნიტურ აზროვნებას, დამოუკიდებელ მუშაობას და თანამშრომლობას . პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლეების მიერ საკითხის გაგებისა და უნარ-ჩვევების შემოწმებისათვის . წაახალისეთ მეტაკოგნიტური აზროვნება, განსაზღვრეთ მოსწავლეების სწავლის საჭიროებები შემდგომი ეტაპისათვის. შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლეების მიერ საკითხის გაგების და უნარჩვევების შემოწმებისათვის . წაახალისეთ მეტაკოგნიტური აზროვნება, განსაზღვრეთ მოსწავლეების სწავლის საჭიროებები შემდგომი ეტაპისათვის. შეფასების /შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი აღწერეთ შეფასების ფორმები, რომელსაც კლასში მოსწავლეებთან მუშაობისას იყენებთ საჭიროებების განსაზღვრის , მიზნების დასახვის, პროგრესის მონიტორინგის, უკუკავშირის უზრუნველყოფის, კრიტიკული აზროვნების და პროცესების შეფასების, სასწავლო პროცესის ანალიზისთვის, სასწავლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე . მოცემული შესაძლოა მოიცავდეს გრაფიკულ დამგეგმავებს (ორგანაიზერებს), ინსტრუქციებს წერითი სამუშაოსთვის , პრაქტიკული მუშაობის ჩანაწერებს , ჩამონათვალებს, გამოკითხვებსა და რუბრიკებს. ამასთანავე, აღწერდეს მოსწავლეების მიერ შექმნილი პროდუქტების აღწერას, პრეზენტაციებს, წერილობით დოკუმენტებს, ან ეტაპობრივ შეფასებებს, რომელთაც განახორციელებთ სასწავლო პროცესში. სასწავლო პროცედურების გრაფაში განმარტეთ, ვინ იყენებს შეფასებებს, როგორ გამოყენება შედეგები და სად ხორციელდება. სხვა საკითხები საბაზისო უნარ -ჩვევები კონცეპტუალური ცოდნა და ტექნიკური უნარ-ჩვევები, რომლებსაც მოსწავლეები უნდა ფლობდნენ თემის დასაწყისში სასწავლო პროცედურები სასწავლო ციკლის ზუსტი აღწერა - მოსწავლეთა მიერ შესრულებული აქტივობების მასშტაბები და თანმიმდევრობა, მოსწავლეთა ჩართულობის აღწერა სწავლის პროცესის დაგეგმვაში. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები აღწერეთ, რა სახის დახმარება და ხელშეწყობა აქვთ მოსწავლეებს, მაგალითად, დამატებითი დრო სწავლისთვის, მოდიფიცირებული სასწავლო ამოცანები, ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 7 5 of
  6. 6. არაქართულენოვ ანი მოსწავლეები (მოსწავლეები , რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური ) მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები მოდიფიცირებული დავალებები, ჯგუფური მუშაობა, დავალებების კალენდარი, ადაპტირებული ტექნოლოგიები, სპეციალისტების დახმარება. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების კომპონენტების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავისი ცოდნა (მაგალითად, ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად). აღწერეთ დამატებითი დახმარების საშუალებები ენაზე მუშაობისთვის, მაგალითად, სასწავლო კურსი და ინდივიდუალური გაკვეთილები ბილინგვური მოსწავლეებისგან ან თემში მოხალისე მასწავლებლებისგან, ქართული ენის შემსწავლელთათვის. აღწერეთ ადაპტირებული მასალები, მაგალითად, ტექსტები, გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრირებული ტექსტები, ორენოვანი ლექსიკონები, თარგმანის პროგრამები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების მეთოდების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავის ცოდნა, მაგალითად, შეფასების ფორმატში - მშობლიური ენის გამოყენება, ნაცვლად ქართულისა, ან ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად. აღწერეთ სასწავლო გეგმის გაცნობის სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის, დამოუკიდებელი სწავლა; ასევე, მოსწავლეთა ცოდნის წარმოჩენის განსხვავებული მეთოდები, მაგალითად, რთული დავალებები, სიღრმისეული კვლევა, მოკვლევა მსწავლელის მიერ არჩეულ თემაზე, ღია დავალებები და პროექტები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომელსაც მოდულში გამოიყენებთ. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო კომპიუტერი (ები) საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა ციფრული კამერა პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი სხვა       ინტერნეტკავშირი ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები ფოტო/სურათების დამუშავება საგამომცემლო პროგრამები ინტერნეტძიება ელფოსტის პროგრამა მულტიმედია ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა სხვა       ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები სახელმძღვანელოები, სასწავლო გზამკვლევები, მოთხრობები, სახელმძღვანელოები, ბიბლიოგრაფიული მასალები და ა.შ. ლაბორატორიის ინვენტარი /მასალ ები ძირითადი მასალები, რომლებიც თემის ჩასატარებლად შეუკვეთეთ ან შეაგროვეთ და რომლებიც კურსის კონკრეტულ საკითხებს უკავშირდება. საჭირო არაა ყოველდღიური მასალების შეტანა, რომლებიც ისედაც ხელმისაწვდომია კლასში. ინტერნეტრესურ ვებმისამართები (URLs), რომლებიც ხელს უწყობს თემის მიზნების მიღწევას. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 7 6 of
  7. 7. სები სხვა რესურსები საველე ვიზიტები, ექსპერიმენტები, მოწვეული სტუმრები, მენტორები, მოსწავლეები სხვა ჯგუფებიდან, ადგილობრივი თემის/საზოგადოების წარმომადგენლები, მშობლები და ა.შ. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 7 7 of

×