Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Padankan Pengertian hadis berikut. Perkataan            Perkara yang didiamkan oleh Nabi Muhammad. Perbuatan ...
Pandangan Orientalis terhadap hadis Rasulullah –Tandakan jawapan yang betul      Rasulullah adalah manusia yang juga ...
kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada NabiHadis nabawi         Muhammad melalui malaikat jibril dalam...
Hadis               Hadis yang memenuhi syarat-syarat Hadis Hasan. Driwayatkan  Mutawatir         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Latihan mudah ulum hadis

3,248 views

Published on

Latihan mudah ulum hadis

 1. 1. Padankan Pengertian hadis berikut. Perkataan Perkara yang didiamkan oleh Nabi Muhammad. Perbuatan Jasmani seperti bentuk tubuh badan atau sifat rohani Taqrir Sesuatu yang diucapkan atau yg dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sifat Apa yang dibuat atau dilakukan oleh Nabi Muhammad.Padankan Pengertian istilah hadis berikut. Al-Khabar. Kesan atau bekas daripada sesuatu. As-Sunnah Berita yang disampaikan Al-Athar Perjalanan, gaya dan tingkah laku dalam kehidupanTujuan mempelajari Dapat mengetahui keperibadian Rasulullah yang sebenar. Untuk mengetahui unsur israeliat dalam pentafsiran al-Quran. Ulum Hadis Dapat mempelajari hal-hal agama dengan jelas. Untuk membolehkan kita beramal dengan hadis yang sahih.Fungsi hadis –Tandakan jawapan yang betul Mentakyidkan ayat-ayat al-Quran yang mutlak. Mentafsir ayat al-Quran yang Umum. Menetapkan hukum yang terdapat dalam al-Quran. Mentakhsiskan ayat yang mujmal . © Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam
 2. 2. Pandangan Orientalis terhadap hadis Rasulullah –Tandakan jawapan yang betul Rasulullah adalah manusia yang juga melakukan kesalahan semasa menjadi nabi . Konsep sunnah tidak pernah disebut pada zaman Rasulullah dan ia timbul pada zaman pemerintahan khalifah Umar Al-Khattab Hadis Rasulullah adalah rekaan Para Sahabat semata-mata.. Hadis atau sunnah yang dikaitkan kepada baginda adalah ajaran palsu yang muncul di antara 250-300 tahun kemudian. Padankan pengertian ilmu hadis di bawah. Ilmu hadis Suatu pengetahuan mengenai perkara yang disandarkan Riwayah kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. secara khusus samada perkataan, perbuatan, taqrir, sifat dan tingkah laku.Perkara yang didiamkan oleh Nabi Muhammad. Ilmu hadis suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari Dirayah sudut diterima atau ditolak yang berhubung kait dengannya. Padankan jawapan berkenaan larangan dan keizinan Rasulullah menulis hadis Bagi mereka yang mudah lupa Larangan Ketika al-quran tidak turun. Rasulullah Pada peringkat awal diturunkan al-Quran . Keizinan Ditakuti al-Quran dan hadis ditulis dalam satu lembaran Rasulullah Larangan bagi yang mempunyai daya ingatan yang kuat. . Sekiranya ia ditulis dalam lembaran yang berasingan Abu Bakar As-Sidiq Antara sahabat yang Muawiyah bin Abu SufianAbdullah bin Zubir pandai menulis Muaz Bin Jabal Jabar bin Samrah © Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam
 3. 3. kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada NabiHadis nabawi Muhammad melalui malaikat jibril dalam bahasa arab, diriwayatkan secara mutawattir dan membacanya adalah ibadah.Hadis Qudsi sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui ilham atau mimpi kemudian baginda menyampaikannya denganAl-Quran menggunakan perkataan baginda sendiri. perkataan, perbuatan takrir dan sifat yang disandarkan kepada RasulullahIsikan nombor jawapan bagi pengertian istilah di bawah. Hadis Mutawattir 1 Hadis Masyhur 2 Hadis A’ziz 3 Hadis Gharib 4 Hadis Hasan 5 Hadis Dhaif 6 Hadis Mursal 7 Hadis Ahad 8 Hadis Mauquf 9Hadis Maktuk 10 Hadis Syaz 11 Hadis Maudhu’ 12 3 Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dari setiap generasi atau tobaqat 2 Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada setiap tabaqat(peringkat) tetapi tidak sampai had dan tahap hadis mutawattir 6 Hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat hadis sahih atau hadis hasan. 9 Hadis yang disandarkan kepada sahabat tanpa dihubungkan kepada rasulullah. 4 Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sahaja pada setiap atau mana-mana peringkat tobaqat atau sanad 8 Hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau atau dua orang atau lebih perawi yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. 5 Hadis yang memenuhi syarat hadis sahih dan diriwayatkan oleh seseorang yang bersifat adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya , sanadnya bersambung dan tidak terdapat kecacatan serta kejanggalan pada matannya. 1 Suatu hadis yang diriwayatkan sejumlah perawi atau sanad yang ramai dan pada adat adalah mustahil mereka berpakat melakukan pendustaan terhadap hadis Rasulullah. 7 Hadis yang disandarkan oleh tabi’in kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat 11 Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul dan siqah tetapi bercanggah dengan perawi-perawi lain yang lebih siqah daripadanya. 12 Hadis palsu yang yang cipta oleh pendusta, samada kata-katanya sendiri atau dari orang lain yang kemudiannya disandarkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dengan sengaja atau tidak. 10 Hadis yang disandarkan kepada tabi’in sahaja samada perkataan atau perbuatan, tanpa dikaitkan dengan sahabat atau Rasulullah. © Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam
 4. 4. Hadis Hadis yang memenuhi syarat-syarat Hadis Hasan. Driwayatkan Mutawatir oleh seseorang yang bersifat adil tetapi tidak begitu kuat Maknawi ingatannya , sanadnya bersambung dan tidak terdapat kecacatan serta kejanggalan pada matannya Hadis Hadis yang mempunyai makna yang sama tetapi berlainan Mutawatir susunan lafaznya dan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang Lafzi ramai Hadis yang sanadnya tidak begitu jelas kelayakan rawinya. Hadis Hassan Hadis ini dianggap hadis dha’if kerana ia dibantu oleh hadis- Lizatihi hadis lain yang sama dan seerti dengannya atau kerana ramai riwayatnya. Hadis Hassan Hadis yang mutawatir lafaznya dan hadis yang diriwayatkan Lighairihi oleh rawi yang ramai dan lafaz serta makna hadis tersebut adalah sama.Kedudukan dan darjat hadisHadis Mutawattir 1 Hadis Masyhur 2 Hadis A’ziz 3Hadis Gharib 4 Hadis Hasan 5 Hadis Sahih 6Hadis Marfu’ 7 Hadis Ahad 8 Hadis Maudhu’ 91 wajib diterima sebagai dalil dalam menentukan / sesuatu hukum secara qat’ie.8 wajib beramal dan berhujjah dengannya tetapi tidak kufur siapa yang menolaknya342 Boleh beramal dan berhujjah dengannya sekiranya ia sahih atau hassan tetapi7 tidak boleh beramal sekiranya ia dhaif atau maudu’6 Menjadi hujjah dan dalil syarak. Tidak boleh mengingkarinya kerana menepati ciri-ciri utama dan syarat sahih sesebuah hadis.5 Boleh dijadikan hujjah dan dalil syarak kerana hadis jenis ini adalah diterima.9 Ulama bersepakat mengatakan hadis ini tidak boleh dijadikan hujjah sama sekali © Hak Cipta : Mohd Anuar Bin Sarbani Guru Cemerlang Pend. Quran Sunnah SBP Integrasi Sabak Bernam

×