Інформатика в школі 01(01)

11,475 views

Published on

Перший номер журналу "Інформатика в школі"

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
107
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Інформатика в школі 01(01)

 1. 1. • У номері: виходить раЗ на місЯць Колонка редактора Новак Ганна Новий журнал у новому році! . . . . . . . . . . . 2 Творча майстерня Сіденко О. М. Чому алгоритму завжди потрібна математична модель? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 мій досвід • Костенко Н. А. • Розвиток творчого потенціалу учнів Заснований у травні 2008 р. через упровадження інформаційних • Передплатний індекс — 37070 технологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Конструктор уроку Сизоненко Н. М. Електронні таблиці . Система уроків у 10-му класі (математичний профіль) . . . 18 на урок з інформатикою Буравкова Т. І. Методи генерування перестановок . . . . . . 25 Перші кроки Різник О. П. • Про методику проведення уроків інформатики з молодшими школярами . . . . . . . . . . . . . 29 січень 2009 р. нестандартний урок Стеценко Н. І. Вчимося граючись . Урок інформатики в 5 класі з елементами гри . . . . . . . . . . . . . 31 Позакласна робота №  1  (1)    • Семенова О. И. Веселый экспресс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Творча майстерня Макарова М. Є. Поради вчительки інформатики . Як полюбити свій кабінет? . . . . . . . . . . . . 39
 2. 2. КолонКа редаКтора новий журнал   у новому році! Розпочався новий 2009 рік . Час ле- формацією і досвідом серед колег, тний урок» . Виховні заходи, матеріа- тить, вносить зміни . Тільки видавни- ли гуртків, факультативів, спецкур- слідкувати за новинками у світі ін- ча група «Основа» — перший поміч- сів — все це буде представлено в руб- формаційних технологій і, зокрема, ник учителя в нелегкій праці навчан- риці «Позакласна робота» . Якщо вам в галузі викладання інформатики, ня і виховання молодого покоління потрібно зібрати матеріал до прак- допомогти в підвищенні комп’ютер- нашої України, ось уже більше шести тичних занять, підготувати тести, ної грамотності в школі та освіті . років незмінно крокує в ногу з часом . контрольну роботу, — відвідайте на- Плануємо створити журнал цікавим, Ми не стоїмо на місці . Поки нам ці- шу рубрику «На допомогу вчителю» . якісним і різноманітним щодо зміс- каво редагувати й видавати навчаль- Вам не потрібно перегортати стоси ту, щоб читач зміг знайти все те ко- ну літературу — доти вчителю цікаво книжок, щоб перевірити знання рисне та необхідне для повного щас- її читати і використовувати у своїй й відпрацювати вміння й навички тя й гармонії у викладанні предмета . роботі . Враховуючи побажання чита- учнів . У цьому вам допоможе наш чів, працівники видавництва намага- журнал . Перші кроки вивчення інформати- лися охопити всі шкільні предмети, ки — початкова школа . Так, у рубри- Вивчення предмета без його історії? створюючи нові журнали та вкладки ці «Перші кроки» ви знайдете обгово- Ні! «Історія інформатики» — ця руб- до них із корисною інформацією, рення проблеми викладання інфор- рика стежить за розвитком науки книги з методики викладання, про- матики в 1–4 класах . Ми пропонуємо й техніки у світі від самого початку понуючи ідеї й поради, які, без сум- вам розробки, фрагменти уроків, її заснування, знайомить з винахід- ніву, знайшли успішне застосування нестандартні форми роботи, ігрові никами тих предметів і речей, без в діяльності педагога . прийоми — все, що допоможе пере- яких сучасне життя ми просто не творити вивчення інформатики мо- У новому році видавнича група уявляємо . лодшими школярами на цікавий і пі- «Основа» знову розширює читацьку І все ж таки без Інтернету нам не знавальний процес . а ­ удиторію, пропонуючи науково-ме- обійтися . Запрошуємо читачів на тодичні журнали з таких шкільних Чи можна вивчати інформатику, не сайт видавничої групи «Основа», де предметів, як фізичне виховання, застосовуючи її до розв’язування за- можна знайти детальну інформацію німецька мова, мистецтвознавство, дач з математики, фізики, хімії? Учи- про видавництво, журнали й іншу трудове навчання, інформатика . телів, які проводять уроки з вико- методичну літературу, умови співпра- Під час створення журналу «Інфор- ристанням інформатики та комп’ю- ці й підписки . На форумі завжди матика в школі» виникло питання: терних технологій, зацікавить рубрика можна обговорити актуальні пробле- чи знайде це видання свого читача «На урок з інформатикою», де можна ми, цікаві теми, дістати відповіді на серед учителів сучасної школи? Адже знайти презентації, бінарні, інтегро- питання, що хвилюють . Видавниц- сьогодні кожен учитель інформатики вані уроки інформатики та інших твом заплановано розширення мож- має доступ до мережі Інтернет, де мо- предметів . ливостей сайта для вчителів інфор- же знайти будь-яку необхідну інфор- матики, щоб мати можливість роз- Ви активні, вас усе цікавить, маєте мацію, користуватися мережею для міщувати наочні матеріалі, які не свій погляд на розвиток науки й тех- обміну знань з колегами своєї та ін- підходять під формат часопису . ніки в нашій країні й за її межами, ви ших країн, підвищувати власний Редакція журналу «Інформатика в шко- вмієте здивувати на уроці, намагає- професійний рівень . Це справді так . лі» з радістю вітає все нове, нестандар- тесь встигати за розвитком комп’ю- Але Інтернет не є достатнім джере- тне, незвичайне . Раді відкрити для ва- терних технологій і навіть готові до лом пошуку інформації та обміну ших матеріалів нові рубрики . власних відкриттів . Запрошуємо по- нею . Саме тому ми й пропонуємо ділитися своїми ідеями і відкриттями альтернативне джерело знань з ура- Якщо ви готові змінюватися, розви- в рубриці «Творча майстерня» . хуванням дефіциту методичної літе- ватися й орієнтуватися за стрімким ратури з інформатики в Україні — на- прогресом світових технологій, — за- «Мій досвід», «Методичний орієн- уково-методичний журнал «Інфор- лишайтесь з нами! тир» — у цих рубриках шукайте ма- матика в школі» . теріали з досвіду роботи та методики З повагою, викладання інформатики, а у підго- Головна мета нашого журналу — до- головний редактор журналу товці до уроку надійними помічни- помогти вчителеві в навчанні інфор- «Інформатика в школі» ками, сподіваємося, стануть рубрики матики та інформаційних техноло- Ганна Новак гій, здійснювати якісний обмін ін- «Конструктор уроку» та «Нестандар- 2 № 1 (1) січень 2009 р.
 3. 3. творЧа майстерня Чому алгоритму   завжди потрібна   математична модель? О. М. Сіденко, м. Черкаси 4. Програмування: Поняття алгоритму є не тільки од- . . .Есть ли что милей на свете, Чем уноситься в дух иных столетий, ним з головних понять математи- • вибір мови програмування; И умозаключать из их работ, ки, але й одним із головних понять Как далеко шагнули мы вперед? • уточнення способів організації сучасної науки . Більш того, з на- И . В . Гете (1749–1832) даних; станням ери інформатики алго- Назва «алгоритм» виникла від ла- ритми стають одним з найважли- • запис алгоритму вибраною мо- тинської форми імені найвідомішо- віших чинників цивілізації . вою програмування . го середньоазіатського математика Розв’язування задач за допомогою Мухаммеда ібн Муса аль-Хорезмі 5. Тестування і редагування: комп’ютера включає основні ета- (Alhorithmi), що жив у 783–850 рр . • синтаксичне редагування; пи, частина з яких здійснюється У своїй книзі «Про індійський ра- без застосування комп’ютера . хунок» він висловив правила за- • редагування семантики і ло- пису натуральних чисел за допо- гічної структури; 1. Постановка задачі: могою арабських цифр і правила • тестові розрахунки та аналіз ре- • збір інформації про задачу; дій над ними «стовпчиком», зна- зультатів тестування; йомі тепер кожному школяреві . • формулювання умови задачі; У XII ст . ця книга була перекладе- • удосконалення програми . • визначення кінцевої мети роз- на на латинь і отримала широке 6. Аналіз результатів розв’язу- в’язування задачі; визнання в Європі . вання задачі й уточнення, • визначення форми видачі ре- Людина щодня зустрічається з не- в разі потреби, математичної зультатів; обхідністю дотримуватися тих або моделі . інших правил, виконувати різно- • опис даних (їх тип, діапазон 7. Супровід програми: манітні інструкції і вказівки . До величин, структури тощо) . розв’язування типових задач у ма- • доробка програми для розв’я- 2. Аналіз і дослідження задачі, тематиці ми використовуємо пев- зування конкретних задач; моделі: ні правила, послідовності дій, що • складання документації до роз- їх описують . Наприклад, правила • аналіз відомих аналогів; в’язаної задачі, математичної складання дробових чисел, знахо- моделі, алгоритму, програми, • аналіз технічних і програмних дження розв’язків квадратних рів- набору тестів, використання . засобів; нянь і т . д . Звичайно, будь-які інс- трукції і правила є послідовністю • розробка математичної мо- дій, які необхідно виконати в пев- Що являє собою  делі; ному порядку . Щоб розв’язати за- математична модель? • розробка структур даних . дачу, треба знати, що дано, що слід математична модель — це система отримати, які дії і в якому порядку 3. Розробка алгоритму: математичних співвідношень — виконувати . Послідовність, що ви- формул, рівнянь, нерівностей і т. д., • вибір методу проектування ал- значає порядок виконання дій над що відображають істотні властиво- горитму; даними з метою отримання шука- сті об’єкта або явища. них результатів, і є алгоритмом . • вибір форми запису алгоритму Найбільш ефективно математичну (блок-схеми, псевдокод то- алгоритм — це наперед задане зро- модель можна реалізувати на ком- що); зуміле і точне розпорядження щодо п’ютері у вигляді алгоритмічної виконання певної послідовності дій • вибір тестів і методу тестування; моделі — так званого «обчислю- для отримання розв’язку задачі за визначене число кроків. • проектування алгоритму . вального експерименту» . № 1 (1) січень 2009 р.
 4. 4. творЧа майстерня Звичайно, результати обчислю- за все вони повинні бути «пере- • коректування моделі; вального експерименту можуть не кладені» формальною математич- • використання моделі . відповідати дійсності, якщо в мо- ною мовою, тобто для реального Математичний опис досліджува- делі не будуть враховані якісь важ- об’єкта, процесу або системи, та них процесів і систем залежить від: ливі сторони дійсності . побудувати математичну модель . • природи реального процесу Отже, створюючи математичну Математичні моделі в кількісній або системи і складається на модель для розв’язування задачі, формі, за допомогою логіко-мате- основі законів фізики, хімії, потрібно: матичних конструкцій, описують механіки, термодинаміки, гід- основні властивості об’єкта, про- 1) виділити припущення, на яких ро­ инаміки, електротехніки, д цесу або системи, його параметри, ґрунтується математична мо- теорії пластичності, теорії внутрішні і зовнішні зв’язки . дель; пруж­ ості і т . д; н Щоб побудувати математичну мо- 2) визначити, що вважати почат- • необхідної вірогідності й точ- дель, необхідно: ковими даними, а що резуль- ності вивчення і дослідження татами; • ретельно проаналізувати ре- реальних процесів і систем . альний об’єкт або процес; 3) записати математичні співвід- Під час математичного моделю- ношення, пов’язуючи резуль- • виділити його найхарактер- вання свідомо відволікаються від тати з початковими даними . ніші риси і властивості; конкретної фізичної природи об’- єктів, процесів або систем і в ос- Під час побудови математичних • визначити змінні, тобто пара- новному базуються на вивченні моделей не завжди вдається знай- метри, значення яких вплива- кількісної залежності між величи- ти формули, що явно виражають ють на основні властивості нами, що описують ці процеси . шукані величини через початкові об’єкта; дані . У таких випадках використо- Математична модель ніколи пов- • описати залежність основних вуються математичні методи, що ністю не тотожна об’єкту, процесу властивостей об’єкта, процесу дозволяють здобути результати або системі . Заснована на спро- або системи від значення змін- певного ступеня точності . щенні, ідеалізації, вона є набли- них за допомогою логіко-мате- женим описом об’єкта . Тому ре- Існує не тільки математичне моде- матичних співвідношень (рів- зультати, отримані під час аналізу лювання якого-небудь явища, але няння, нерівності, логіко-ма- моделі, носять наближений харак- й візуально-натурне моделювання, тематичні конструкції); тер . Їх точність визначається сту- яке забезпечується за рахунок ві- • виділити внутрішні зв’язки пенем адекватності (відповідності) дображення цих явищ засобами об’єкта, процесу або системи моделі та об’єкта . машинної графіки, тобто перед до- за допомогою обмежень, рів- слідником демонструється своєрід- Побудова математичної моделі зви- нянь, рівностей, нерівностей, ний «комп’ю­ ерний мультфільм», т чайно починається з побудови логіко-математичних конст- що знімається в реальному часі . й аналізу найпростішої наближе- рукцій; Наочність тут дуже висока . ної математичної моделі об’єкта, • визначити зовнішні зв’язки процесу або системи . Надалі, у разі Математична модель узагалі — це й описати їх за допомогою об- потреби, модель уточнюється, ко- математичний опис якого-небудь межень, рівнянь, нерівностей, регується її відповідність об’єкту . процесу . Таким чином, правиль- логіко-математичних конст- ність дії моделі і правильність от- Розглянемо простий приклад . По- рукцій . риманих з її допомогою висновків трібно визначити площу поверхні Математичне моделювання, окрім забезпечується настільки точно, письмового столу . Зазвичай для дослідження об’єкта, процесу або наскільки правильно створено цього вимірюють його довжину, системи і складання їх математич- модель . ширину, а потім перемножують ного опису, також включає: отримані числа . Така елементарна З іншого боку, правильність дії процедура фактично означає на- • побудову алгоритму, що моде- моделі визначається тим, наскіль- ступне: реальний об’єкт (поверхня лює поведінку об’єкта, проце- ки точно рівняння і нерівності столу) замінюється абстрактною су або системи; описують суть процесу і наскільки математичною моделлю – прямо- правильний математичний метод • перевірку адекватності моделі кутником . Прямокутнику припису- створення такої моделі . та об’єкта, процесу або систе- ються розміри, отримані в резуль- Щоб використати ЕОМ у розв’я- ми на основі обчислювального таті вимірювання довжини й шири- зуванні прикладних задач, перш і натурного експерименту; ни поверхні столу, і площа такого № 1 (1) січень 2009 р.
 5. 5. творЧа майстерня прямокутника приблизно прийма- простіше будується модель, коли сили опору повітря та силою опору повітря . добре відомі закони, що визнача- ється за шукану площу столу . ють поведінку і властивості об’- Проте модель прямокутника для Розв’язання єкта, процесу або системи, та є чи- письмового столу — це найпрості- малий практичний досвід їхнього а) визначимо вагу автомобіля: ша наближена модель . За більш застосування . серйозного підходу до задачі, перш P = M ⋅ g (Н), Складніша ситуація виникає тоді, ніж скористатися для визначення коли наші знання про об’єкт, про- площі столу моделлю прямокутни- де M — маса автомобіля; цес або систему, що вивчається, ка, цю модель потрібно перевірити . g = 9, 8 м/с2 – прискорення віль- недостатні . У цьому випадку під Перевірку можна здійснити таким ного падіння . час побудови математичної моделі чином: виміряти довжини про- доводиться робити додаткові при- Під час руху автомобіля на нього тилежних сторін столу, а також дов- пущення, які носять характер гі- діє сила тертя кочення, яка набли- жини його діагоналей і порівняти їх потез, така модель називається гі- жено визначається за формулою: між собою . Якщо, з необхідним сту- потетичною . Висновки, отримані пенем точності, довжини проти- FB = 0, 019 ⋅ P (Н) . в результаті дослідження такої гі- лежних сторін і довжини діагона- потетичної моделі, носять умов- лей попарно рівні між собою, то б) Визначимо силу опору повітря ний характер . Для перевірки вис- поверхню столу дійсно можна роз- під час руху автомобіля; новків необхідно порівняти ре- глядати як прямокутник . В іншому якщо швидкість задано в кіломет- зультати дослідження моделі на випадку модель прямокутника до- рах за годину, то силу опору повітря ЕОМ з результатами експеримен- ведеться відкинути й замінити мо- можна обчислити за формулою: ту . Таким чином, питання застосу- деллю чотирикутника загального вання деякої математичної моделі вигляду . За більш високої вимоги до C ⋅ S ⋅ ρ ⋅ υ2 до вивчення об’єкта, процесу або Fon = , точності може виникнути необхід- 2 ⋅12, 96 системи не є математичним пи- ність звернутися до уточнення мо- танням і не можуть бути розв’язані делі ще далі, наприклад, врахувати де С — коефіцієнт пропорційності математичними методами . заокруглення кутів столу . (для легкового автомобіля бере- Наведемо приклад створення ма- ться значення постійне За допомогою цього простого при- тематичної моделі з використан- кладу показано, що математична C = 0,5 ); ням основних формул фізики . модель не визначається однозначно S — площа поперечного перерізу Задача. Автомобіль «Жигулі» з па- досліджуваним об’єктом, процесом автомобіля складає приблизно сажирами має вагу приблизно або системою . Для одного й того ж 2 м2; 1400 кг, витрачає 8 л пального на столу ми можемо прийняти або мо- 100 км свого шляху . Швидкість ав- ρ — густина повітря дель прямокутника, або складнішу томобіля набуває значення на модель чотирикутника загального ( ρ =1, 29 кг/м3) . проміжку: [ 40; 140 ] (км/год) . вигляду, або чотирикутника із за- округленими кутами . Вибір тієї або Щоб визначити кількість пально- Обчисліть: го, що витрачається із розрахунку іншої моделі визначається вимогою а) вагу автомобіля; на 100 км на подолання сили опо- точності . З підвищенням точності ру повітря, необхідно скористати- модель доводиться ускладнювати, б) силу тертя, що діє на колеса ся формулою враховуючи нові й нові особливості автомобіля; об’єкта, процесу або системи, що Fоп в) опір повітря; V= (л) . вивчається . 64 г) довжину гальмівного шляху . Таким чином, важливо ще раз під- Для визначення довжини гальмів- Побудуйте: креслити: чим вищі вимоги до ного шляху користуються форму- точності результатів розв’язання а) графічну залежність сили опо- лою задачі, тим більша необхідність ру повітря від швидкості авто- υ2 S= враховувати під час побудови ма- (м); мобіля; 254 ⋅ µ тематичної моделі особливості об’- б) графічну залежність довжини єкта, що вивчається, процесу або — довжина гальмівного де S гальмівного шляху від швид- системи . Проте тут важливо вчас- сліду; кості автомобіля; но зупинитися, оскільки складна µ — коефіцієнт тертя (див. табли­ математична модель може пере- в) графічну залежність між ви­ цю 1) . творитися на складну задачу . Най- тратою пального на подолання № 1 (1) січень 2009 р.
 6. 6. творЧа майстерня Варто запис формул та розрахун- Таблиця 1 ків головної таблиці виконати ра- Головна таблиця розрахунків зом із учнями з метою попере- Швидкість сила опору витрати пального Коефіцієнт довжина галь- дження можливих помилок, які тертя, µ авто, повітря, на подолання сили мівного шляху, можуть суттєво вплинути на вико- υ, (км/год) F, (H) S, (м) опору повітря, нання наступних трьох завдань . V, (л) Ці завдання, на мою думку, слід 40 79,62962963 1,244212963 0,7 8,99887514 виконати учням самостійно, а піс- ля побудови графічних залежнос- 60 179,1666667 2,799479167 0,64 22,1456693 тей необхідно зробити висновки, 80 318,5185185 4,976851852 0,6 41,9947507 у результаті яких фізика та інфор- 100 497,6851852 7,776331019 0,56 70,303712 матика не вважатимуться учнями предметами, далекими від реаль- 120 716,6666667 11,19791667 0,53 106,967761 ного світу . Ці розрахунки застере- 140 975,462963 15,2416088 0,5 154,330709 жуть учнів від переходження до- роги, якщо назустріч їм рухається Таблиця 2 Таблиця 3 автомобіль з мінімальною швид- кістю υ = 40 км/год, оскільки галь- необхідні (базові) розрахунки необхідні (базові) розрахунки для побудови графіка F ( υ ) для побудови графіка функції S ( υ ) мівний шлях має складати при- близно 9 м; економний власник Швидкість авто, довжина гальмів- Швидкість сила опору автомобіля має знати, що за силь- υ , (км/год) ного шляху, авто, повітря, ного вітру зростає сила опору по- υ , (км/год) S, (м) F , (H) вітря, унаслідок чого збільшують- 40 8,99887514 40 79,62962963 ся витрати пального; за макси- мальної швидкості витрачається 60 22,1456693 60 179,1666667 більша кількість палива . У задачі 80 41,9947507 80 318,5185185 мова йшла про стандартну марку автомобіля («Жигулі»), на сьогод- 100 70,303712 100 497,6851852 ні існують автомобілі з набагато 120 106,967761 120 716,6666667 більшою масою, яка перевищує 140 154,330709 попередню у 2–3 рази, тому ре- 140 975,462963 зультати розрахунків мають бути найбільш переконливими для учнів (таблиця 2) . Таблиця 4 необхідні (базові) розрахунки для побудови графіка V ( F ) Швид- сила опору витрати кість повітря, пального авто, на подолання F, (H) сили опору υ, повітря, (км/год) V , (л) 40 79,62962963 1,244212963 60 179,1666667 2,799479167 80 318,5185185 4,976851852 100 497,6851852 7,776331019 120 716,6666667 11,19791667 140 975,462963 15,2416088 Основним критерієм істинності рис. 1. Залежність довжини гальмівного шляху від швидкості автомобіля є експеримент, практика в най- (приклад проведення розрахунків у програмі MS Excel з побудовою графіка) ширшому значенні цього слова . № 1 (1) січень 2009 р.
 7. 7. творЧа майстерня рис. 4 рис. 2. Приклад проведення розрахунків у програмі MS Excel з побудовою графіка рис. 5 швидкістю 80 км/год і в екстрен- ній ситуації потребує негайної зу- пинки, то необхідний запас від- стані становить 65 м . Для полегшення наших обрахун- ків створимо математичну модель задачі, спираючись на основні за- кони фізики, нехтуючи тертям, яке виникає під час гальмування автомобіля, а потім порівняємо з тими даними, які можна отри- мати за допомогою програми ДАІ . Відповідно змінимо вихідні дані задачі, наближаючи їх до тих розрахунків, які використовують- ся у програмі, а саме: агальмування = 6,3 м/с2; υ авто = 84,35 м/с . рис. 3 Який шлях пройде автомобіль у момент гальмування до повної зупинки? З метою порівняння попередніх Проведемо перевірку та заповни- розрахунків використаємо ком- мо таблицю числових даних для їх Розв’язання п’ютерну програму, якою користу- порівняння (рис. 5, 6) . ється ДАІ під час аналізу аварій- Визначимо час t — проміжок ча- довідка! Якщо автомобіль без пов- них ситуацій . Наведемо атрибути су, за який автомобіль повністю цієї програми (рис. 4.) . ного завантаження рухається зі зупиниться: № 1 (1) січень 2009 р.
 8. 8. творЧа майстерня υ0 = 84, 35 км/год = = 23,431 м/с; агальмування = 6,3 м/с2; 1 ( 23, 431 м / c ) 2 x=− ⋅ = −6, 3 м / c2 2 = 43, 573 ( м ). рис. 6 Порівняємо гальмівний шлях, що Таблиця 5 отримали для задачі, з ком’ютер- ними обчисленнями: № Значення розрахунки гальмівного Значення швид- розрахунки з/п швидкості шляху в першому випад- кості автомобіля, гальмівного ∆ x = 43, 573 − 40 = 3, 573 м . автомобіля, ку за математичною мо- км/год шляху за про- деллю, d , (м) км/год грамою даі, S , (м) Це непогане відхилення, якщо брати до уваги, що силу тертя під 1 40 8,99887514 40,2 8,5 час гальмування та тип дорожньо- го покриття ми взагалі не врахову- 2 60 22,1456693 60,64 21,5 вали . 3 80 41,9947507 80,19 39 Завданням для самостійної роботи 4 100 70,303712 102 63 учнів (можливо, як варіант домаш- нього завдання) є цікава задача, що υ = υ0 + at, більше належить до антропології at 2 x = x0 + υ0 t + = чи анатомії людини і базується на 2 У момент зупинки автомобіля аналогічній математичній моделі, υ = 0, тому υ2 a υ2 яка наближено визначає парамет- = x0 − 0 + ⋅ 20 = 0 = υ0 + at, 2a a ри людини залежно від зросту (для 1 υ2 υ0 = x0 − ⋅ 0 . отже, t = − . 2a a Підставимо цей вираз для часу Виконаємо підстановку у формулу для визначення коор- числових значень: динати автомобіля: рис. 7 рис. 8 № 1 (1) січень 2009 р.
 9. 9. творЧа майстерня чоловіків та жінок окремі розра- Таблиця 6 хунки) . Варто запропонувати уч- чоловіки Жінки ням перевірити її або відредагува- ти . Переконаний, що більшість Зріст : 8 = Зріст : 8 = учнів ніколи від цього експеримен- = (голова _________ см) = (голова _________ см) ту не відмовиться . Обчислення краще проводити в MS Excel . (Зріст – 73,6) : 2,97 = (Зріст – 64,9) : 3,13 = Варто наголосити на порівнянні = (плече _______ см) = (плече _________ см) теоретичних (розрахункових) ре- зультатів з реальними параметрами (Зріст – 80,4) : 3,65 = (Зріст – 73,5) : 3,88 = фізіологічних особливостей учнів . = (передпліччя _______ см) = (передпліччя _______ см) Ці фактори будуть їхніми власни- ми особливостями (табл. 6) . (Зріст – 69,1) : 2,24 = (Зріст – 61,4) : 2,32 = Контрольний варіант обчислень: =(стегно ______ см) = (стегно ______ см) зріст 180 см для чоловіка . (Зріст – 72,6) : 2,53 = (Зріст – 72,6) : 2,53 = Вивчення математичних моделей = (гомілка _______ см) = (гомілка _______ см) фізики математичними методами не тільки дозволяє отримати кіль- кісні характеристики фізичних явищ і розрахувати із заданим сту- пенем точності хід реальних про- цесів, але й глибокого проникнути в саму суть фізичних явищ, вияви- ти приховані закономірності, про- гнози нових ефектів . Прагнення до більш детального вивчення фізичних явищ призво- дить до все більшого ускладнення моделей, що описують ці явища й у свою чергу роблять неможли- вим застосування аналітичних ме- тодів дослідження . Застосування чисельних методів у низці випадків дозволяє заміни- ти складний, трудомісткий і доро- гий фізичний експеримент значно більш економічним математич- ним (чисельним) експериментом . Достатньо повно проведений ма- рис. 9 тематичний експеримент є осно- вою для вибору оптимальних умов Встановити адекватність прийня- вибрати модель — значить роз- реального фізичного експеримен- тої моделі досліджуваному явищу в’язати проблему більш ніж напо- ту, вибору параметрів складних можна тільки за допомогою кри- ловину . Трудність цього етапу по- фізичних установок, визначення терію практики, зіставляючи ре- лягає в тому, що він вимагає поєд- умов прояву нових фізичних ефек- зультати теоретичних досліджень нання математичних і спеціальних тів і т . д . Таким чином, чисельні прийнятої моделі з даними експе- знань . Тому дуже важливо, щоб методи надзвичайно розширюють риментів . у розв’язуванні прикладних задач сферу ефективного використання математики володіли спеціальни- математичних моделей фізичних Побудова математичної моделі ми знаннями про об’єкт, а їхні явищ . в прикладних задачах — один партнери, фахівці, — певною ма- з найскладніших і відповідальних тематичною культурою, досвідом Математична модель фізичного етапів роботи . Досвід показує, що дослідження у своїй галузі, знан- явища, як і будь-яка модель, не в багатьох випадках правильно ням ЕОМ і програмування . може передати всіх ознак явища . 9 № 1 (1) січень 2009 р.
 10. 10. мІй досвІд розвиток творчого потенціалу  учнів через упровадження   інформаційних технологій Н. А. Костенко, заступник директора Горлівської гімназії «Інтелект», м. Горлівка, донецька обл. На межі XХ–XXI століть у соціальному • розвиток інформаційної культури лю- дини (комп’ютерної освіченості); житті відбулися значні зміни, що сприяли формуванню нового типу суспільства — • розвиток змісту, методів і засобів на- інформаційного . Об’єм знань, що поро- вчання до рівня світових стандартів; джується світовою спільнотою, подвою- • скорочення терміну та підвищення ється кожні два–три роки, тому в сучасно- якості навчання і тренування на всіх му інформаційному суспільстві необхідні рівнях підготовки кадрів; вміння здобувати, критично осмислювати та використовувати інформацію, що пе- • інтеграція навчальної, дослідницької редбачає оволодіння інформаційними та виробничої діяльності; технологіями . • удосконалення управління освітою; Базисом глобального процесу інформа- • кадрове забезпечення всіх напрямів тизації суспільства є інформатизація ос- інформатизації України шляхом спе- віти, яка повинна випереджати інформа- ціалізації та інтенсифікації підготовки тизацію інших напрямів суспільної діяль- відповідних фахівців . ності, оскільки саме тут формуються соціальні, психологічні, загальнокуль- Розв’язувати ці актуальні проблеми по- турні і професійні підвалини для інфор- кликані нові особистісно орієнтовані пе- матизації суспільства . Система освіти дагогічні та інформаційні технології, бо повинна забезпечити здатність людини саме вони дозволять найбільш ефективно до самоосвіти, сформувати вміння само- реалізувати можливості, що закладені в нових педагогічних технологіях . стійно орієнтуватися в накопиченому людством досвіді, забезпечити набуття Саме тому в нашій гімназії питанню впро- вмінь використовувати інформаційно- вадження інформаційних технологій у на- Базисом комунікаційні технології для виконання вчальновиховний процес приділяється глобального поставлених завдань . особлива увага . процесу В Україні на сучасному етапі створено Дер- На сьогодні в Україні рівень комп’ютери- інформа­ жавну програму «Інформаційні та кому- зації освітніх закладів та їх підключення нікаційні технології в освіті і науці на тизації до мережі Інтернет дуже низький . Так, ос- 2006–2010 роки», згідно з якою інформа- суспільства нащення загальноосвітніх навчальних за- тизація освіти спрямовується на форму- кладів комп’ютерною технікою в серед- є інформати­ вання та розвиток інтелектуального по- ньому по Україні становить лише 43 %, зація освіти тенціалу нації, удосконалення форм а рівень комп’ютерної грамотності вчи- і змісту на­ чального процесу, впрова- в телів ще нижчий — лише 22 % . Підклю- дження комп’ютерних методів навчання чення загальноосвітніх навчальних закла- та тестування . Важливим завданням дів до Інтернету в цілому становить близь- в умовах інформаційного суспільства ко 15 % . є навчання дітей користуватися інформа- Україна посідає одне з останніх місць за ційними технологіями . Від успішного ви- кількістю комп’ютерів у загальноосвітніх конання залежатиме розвиток країни навчальних закладах — 1,3 комп’ютера на і місце її у світовій спільноті . 100 учнів . Для порівняння: Японія — 82, Результатами інформатизації освіти ма- США — 76, Німеччина — 52, Франція — ють бути: 38, Польща — 14,6, Росія — 10,4 . 10 № 1 (1) січень 2009 р.
 11. 11. мІй досвІд Навчальні заклади нашого міста на сьо- • підвищення ефективності науково- годні забезпечені комп’ютерною техні- дослідницької роботи учнів та вчи- кою на 56 %, а рік потому це було лише телів; 38 %, але все одно це дуже мало, бо оз- • підвищення ефективності управління начає, що майже кожна друга школа не на основі інформаційних технологій . має комп’ютерів . Так, у міста, у держави сьогодні бракує коштів для повсюдного впровад- Перехід до нових комп’ютерно-орієнтова- значним ження новітніх методів навчання, і це них технологій, раціональне поєднання фактором є однією із глобальних проблем інфор- нових інформаційних технологій з тради- виведення матизації освіти, тому найчастіше осві- ційними — складне педагогічне завдання тянам доводиться звертатися по спон- освіти і потребує розв’язання цілого комплексу сорську допомогу . на якісно психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, технічних та ін- новий рівень У більш вигідному становищі порівняно ших проблем . Незважаючи на те, що біль- є розробка та з іншими навчальними закладами міста шість учителів лише розпочинають робо- впровадження знаходиться наша гімназія . Парк комп’ю- ту в цьому напрямі, можна відзначити по- терної техніки в нас нараховує 26 машин, якісних зитивну динаміку у справі розвитку у тому числі два комп’ютерних класи за- педагогічних творчого потенціалу учнів . гальною кількістю 21 комп’ютер, мульти- програмних медійний проектор, ноутбук, підключен- У гімназії за рахунок додаткових учитель- продуктів ня до мережі Інтернет . Ми маємо на ських ставок учні починають вивчення з різних сьогодні приблизно 5 комп’ютерів на інформатики як курсу за вибором ще 100 учнів . У цьому навчальному році за з першого класу . Саме тут починається предметів кошти батьківського фонду планується формування у школярів первинних нави- придбання мультімедійної дошки та вста- чок роботи з комп’ютером, розуміння ни- новлення швидкісного підключення до ми сутності застосування інформаційних мережі Інтернет . технологій . До недавнього часу інформатизація осві- Вивчення інформатики в старших класах ти розглядалася управлінськими структу- відбувається за умов постійного доступу рами і професійним співтовариством пе- учнів до комп’ютерів, при цьому класи реважно як суто технічне завдання . Під розподіляться на підгрупи на кожному нею розумілися, в першу чергу, постачан- уроці так, щоб кожний учень був забезпе- ня комп’ютерів, підключення до Інтерне- чений робочим місцем . Вивчаючи інфор- ту, викладання курсу інформатики . Ін- матику, учні формують навички роботи форматизація не пов’язувалася безпосе- з операційною системою Windows та її редньо з оновленням змісту, методів стандартними додатками (Блокнот, Paint), і організаційних форм навчання, досяг- пакетом прикладних програм Microsoft ненням нових навчальних результатів, Оffice (Word, Power Point, Excel) та засоба- модернізацією всіх сторін життя загаль- ми роботи в Internet (Internet Explorer то- ноосвітньої школи, використанням що), а також здобувають знання основ ал- комп’ютера у викладанні навчальних горитмізації та програмування . предметів . Як результат відбувається інтеграція пред- мета «інформатика» в різні дисципліни . Сьогодні ми розглядаємо інформатизацію Інформаційні технології відкривають уч- освіти як комплексний, багатоплановий, ням доступ до нетрадиційних джерел ресурсомісткий процес, у якому беруть інформації, підвищують ефективність са- участь учні, вчителі й адміністрація шко- мостійної роботи, дають цілком нові мож- ли . Можна визначити чотири найважливі- ливості для творчості . За допомогою ших напрями використання комп’ютерів комп’ютера вони виконують творчі рефе- у сфері освіти: ративні роботи, доповнюючи їх діаграма- • комп’ютерна техніка та інформатика ми, графіками, обчисленнями . Наші учні як об’єкти вивчення; не тільки використовують відомі інфор- маційні ресурси, а й уміють створювати • підвищення ефективності педагогіч- власні . Для представлення результатів ної діяльності; своїх проектних робіт вони створюють 11 № 1 (1) січень 2009 р.

×